Návrh uznesenia - B6-0382/2008Návrh uznesenia
B6-0382/2008

NÁVRH UZNESENIA

27.8.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans a Daniel Cohn-Bendit
v mene skupiny Verts/ALE
o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0343/2008

Postup : 2008/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0382/2008
Predkladané texty :
B6-0382/2008
Prijaté texty :

B6‑0382/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–  so zreteľom na vyhlásenie o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach, ktoré 9. júla 2008 Európskemu parlamentu predniesla komisárka Ferrero-Waldner,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Izraelom, najmä na jej článok 2, ktorý sa týka ľudských práv,

–  so zreteľom na výsledky ôsmej schôdze Asociačnej rady EÚ – Izrael, ktorá sa konala 16. júna 2008 v Luxemburgu,

–  so zreteľom na správu, ktorú vypracovala ad-hoc delegácia vyslaná do Izraela a na palestínske územia (30. mája – 2. júna 2008) a na jej závery,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN o konflikte na Blízkom východe,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z 12. augusta 1949, najmä na jeho články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989, najmä na jeho články 9 a 37,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na výročnú správu Medzinárodného výboru Červeného kríža za rok 2007, najmä na časť týkajúcu sa okupovaných palestínskych území,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, prijatý v rezolúcii valného zhromaždenia 39/46 dňa 10. decembra 1984,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súčasnosti je viac ako 11 000 Palestínčanov – vrátane 118 žien a 376 detí – zadržiavaných v izraelských záchytných táboroch a väzeniach,

B.  keďže 25. augusta 2008 prepustil Izrael 198 palestínskych väzňov,

C.  keďže podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorého signatárom je aj Izrael, sa dieťa definuje ako každá ľudská bytosť, ktorá má menej ako 18 rokov; keďže však podľa izraelských vojenských pravidiel, ktorými sú spravované okupované palestínske územia, palestínske deti sa považujú za dospelé po dovŕšení 16 rokov,

D.  keďže veľká väčšina palestínskych väzňov zo Západného brehu a z Gazy je držaná vo väzeniach na území Izraelu, čo bráni ich rodinám v uplatňovaní práva na návštevu; keďže medzinárodné humanitárne právo zakazuje presun civilných osôb vrátane zadržiavaných osôb a väzňov z okupovaného územia na územie okupujúceho štátu; keďže okolo 1240 palestínskych väzňov vrátane 840 väzňov, ktorí sú držaní v úplnej izolácii, je pozbavených možnosti návštevy zo strany priamej rodiny, čo je v rozpore s článkom 116 Štvrtého ženevského dohovoru,

E.  keďže Izrael drží približne 800 palestínskych väzňov v tzv. administratívnom zadržaní bez obžaloby a súdneho procesu, skôr na základe administratívneho príkazu než súdneho rozhodnutia; keďže Izrael ignoruje obmedzenia uložené medzinárodným právom na uplatňovanie tzv. administratívneho zadržiavania,

F.  keďže zatknutie 48 poslancov, t. j. takmer jednej tretiny zvolených členov Palestínskej zákonodarnej rady, vážne narušilo fungovanie demokracie v Palestíne; keďže Izrael zatkol a uväznil aj volených členov obecných zastupiteľstiev,

G.  keďže otázka politických väzňov je rozhodujúcim bodom politického programu s významnými politickými, sociálnymi a humanitárnymi následkami,

H.  keďže dokument väzňov, ktorý v máji 2006 prijali väznení politickí predstavitelia rôznych politických strán, poslúžil ako základ dokumentu národného zmierenia a pripravil cestu na vytvorenie vlády národnej jednoty,

I.  keďže mnohým z 1180 palestínskych väzňov, ktorých Medzinárodný výbor Červeného kríža diagnostikoval za chorých alebo zranených a z ktorých približne 160 má vážne ochorenie, sa odopiera primeraná lekárska starostlivosť, čo je v rozpore s článkom 91 Štvrtého Ženevského dohovoru;

J.  keďže vzťahy medzi Európskymi spoločenstvami a Izraelom sú podľa článku 2 dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom (2000) založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad, čo má byť smerodajné pre vnútornú i medzinárodnú politiku a tvorí základný prvok dohody, keďže akčný plán EÚ – Izrael (2004) výslovne zaraďuje dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva medzi hodnoty spoločné pre EÚ a Izrael;

1.  zdôrazňuje, že problematika palestínskych politických väzňov, ktorí sú schopní stať sa zmierňujúcou silou tak na vnútropolitickej scéne, ako aj v konflikte s Izraelom, má významný vplyv na palestínsku spoločnosť, ako aj na izraelsko-palestínsky konflikt;

2.  v tejto súvislosti žiada prepustenie značného počtu palestínskych väzňov a najmä okamžité prepustenie väznených poslancov Palestínskej zákonodarnej rady vrátane Marwána Barhútího; zdôrazňuje, že súčasťou každého riešenia tohto konfliktu musí byť prepustenie všetkých palestínskych politických väzňov;

3.  víta nedávne prepustenie 198 palestínskych väzňov, ktoré bolo prejavom dobrej vôle zo strany Izraela a znovu zdôrazňuje, že opatrenia na budovanie dôvery sú pre mierový proces dôležité;

4.  berie na vedomie význam nedávnych obojstranných krokov, ktoré v súvislosti s väzňami prijala izraelská vláda a Hizballáh; vyzýva, aby podobné opatrenia prijal Izrael a hnutie Hamas s cieľom okamžite prepustiť izraelského desiatnika Gilada Šalita;

5.  vyzýva Izrael, aby zosúladil svoje právne predpisy s medzinárodnými normami súdneho systému pre mladistvých, a reformoval tak vojenský právny systém uplatňovaný na palestínske deti, a najmä aby:

  • a.okamžite prepustil všetky zadržiavané maloleté osoby z väzenia;
  • b.skončil s praxou administratívneho zadržiavania osôb mladších ako 18 rokov a v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa bezodkladne zmenil predpisy, ktoré platia na okupovaných palestínskych územiach týkajúce sa veku dovŕšenia dospelosti;
  • c.zaručil primerané podmienky pre zadržiavaných a väznených mladistvých, ako sú stanovené v Dohovore OSN o právach dieťaťa a v štandardizovaných pravidlách OSN o riadení súdnictva a podmienkach zadržiavania mladistvých;

6.  vyzýva Radu, členské štáty a Komisiu, aby vo svojich vzťahoch s Izraelom realizovali usmernenia EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch a aby otázku ochrany palestínskych detí, ktoré zadržiava Izrael, zahrnuli medzi základné súčasti dialógu na všetkých úrovniach vzťahov;

7.  pripomína Izraelu, že zadržiavanie palestínskych väzňov zo Západného brehu a Gazy vo väzeniach v Izraeli je porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva; vyzýva preto Izrael, aby týchto väzňov premiestnil na územie Západného brehu a Gazy; trvá na okamžitom uplatňovaní práva na návštevy rodinných príslušníkov vo väzniciach;

8.  vyzýva izraelskú vládu a Kneset, aby prehodnotili zákon o nelegálnych bojovníkoch, ktorý umožňuje administratívne zadržiavanie, a aby ho zosúladili s medzinárodným humanitárnym právom a normami z oblasti ľudských práv;

9.  opakovane odsudzuje všetky formy mučenia a zlého zaobchádzania; vyzýva Izrael, aby bezodkladne zabezpečil dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu, ktorého je zmluvnou stranou, a aby:

  • a.okamžite zastavil všetky formy zlého zaobchádzania a mučenia počas zatknutia, vypočúvania a väznenia; aby prijal právne predpisy pre túto oblasť, dôkladne a nestranne vyšetril všetky obvinenia z mučenia a zneužívania zadržaných Palestínčanov a postavil zodpovedné osoby pred súd;
  • b.zabezpečil dodržiavanie minimálnych noriem pre zadržanie, pokiaľ ide o stravu, zdravotnú starostlivosť, rozmery a umiestnenie väzenských ciel, ochranu pred poveternostnými podmienkami a návštevy rodín;
  • c.zaručil palestínskym väzňom primeranú zdravotnú starostlivosť;

10.  vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou väznených palestínskych žien, s ktorými sa údajne zle zaobchádza; vyzýva izraelské orgány, aby podstatne zlepšili ochranu ohrozených väzňov, najmä matiek a mladých žien;

11.  upozorňuje na článok 2 dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom a vyzýva Izrael, aby dodržiaval medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva, najmä ich ustanovenia o ochrane civilných osôb žijúcich na okupovaných územiach; vyzýva Radu, aby prijala nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie súladu s medzinárodným právom, medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a dohovormi v humanitárnej oblasti, ktoré podpísal Izraelský štát;

12.  vyjadruje pevné presvedčenie, že zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Izraelom by malo byť konzistentné a spojené s tým, že Izrael bude dodržiavať svoje záväzky, ktoré preň vyplývajú z medzinárodného práva, predovšetkým z oblasti medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva;

13.  víta rozhodnutie prijaté na ôsmej schôdzi Asociačnej rady EÚ – Izrael o zriadení plnohodnotného podvýboru pre ľudské práva, ktorý nahradí súčasnú pracovnú skupinu pre ľudské práva; požaduje rozsiahle konzultácie s organizáciami pre ľudské práva a organizáciami občianskej spoločnosti v Izraeli a na okupovaných palestínskych územiach, ako aj ich plné zapojenie pri monitorovaní pokroku Izraela v súvislosti s plnením jeho záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, izraelskej vláde, Knesetu, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi kvarteta na Blízkom východe, predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade a vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva.