Predlog resolucije - B6-0382/2008Predlog resolucije
B6-0382/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

27.8.2008

k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans in Daniel Cohn-Bendit
v imenu skupine Verts/ALE
o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0343/2008

Postopek : 2008/2607(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0382/2008
Predložena besedila :
B6-0382/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0382/2008

Resolucija Evropskega parlamenta   o razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu,

–  ob upoštevanju izjave komisarke Benite Ferrero Waldner 9. julija 2008 o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, zlasti člena 2 v zvezi s človekovimi pravicami,

–  ob upoštevanju sklepov osmega srečanja Sveta za sodelovanje med EU in Izraelom, ki je bilo 16. junija 2008 v Luxembourgu,

–  ob upoštevanju poročila in sklepov, ki jih je pripravila ad hoc delegacija za Izrael in palestinska ozemlja (od 30. maja do 2. junija 2008),

–  ob upoštevanju ustreznih resolucij o konfliktu na Bližnjem vzhodu,

–  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne z 12. avgusta 1949 in zlasti členov 1 do 12, 27, 29 do 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 do 77 in 143,

–  ob upoštevanju konvencije ZN o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 in zlasti členov 9 in 37,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta ZN o državljanskih in političnih pravicah, sprejetega leta 1966,

–  ob upoštevanju letnega poročila Mednarodnega odbora Rdečega križa iz leta 2007, zlasti dela, ki se nanaša na zasedena palestinska ozemlja,

–  ob upoštevanju konvencije proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju v obliki resolucije Generalne skupščine Združenih narodov 39/46 z 10. decembra 1984,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je danes več kot 11.000 Palestincev, vključno s 118 ženskami in 376 otroci, zaprtih v izraelskih prostorih za pridržanje in zaporih,

B.  ker je Izrael 25. avgusta 2008 izpustil 198 palestinskih zapornikov,

C.  ker je po konvenciji ZN o pravicah otroka, ki jo je podpisal Izrael, otrok opredeljen kot vsak človek, mlajši od 18 let, ker pa so palestinski otroci od 16. leta po izraelskih vojaških predpisih, ki urejajo zasedena palestinska ozemlja, obravnavani kot odrasli,

D.  ker je velika večina palestinskih zapornikov z Zahodnega brega in iz Gaze pridržanih v zaporih na izraelskem ozemlju, tako da njihove družine ne morejo izvrševati pravic do obiskov; ker mednarodno humanitarno pravo prepoveduje premestitev civilistov, vključno s priporniki in zaporniki, z zasedenih ozemelj na ozemlje države, ki jih je zasedla; ker je okrog 1240 palestinskih zapornikov, vključno z 840, ki so v popolni osamitvi, prikrajšanih za obiske neposredne družine, kar pomeni kršitev člena 116 četrte ženevske konvencije,

E.  ker ima Izrael okrog 800 palestinskih zapornikov v „upravnem pridržanju“ brez obtožbe ali sojenja, pridržanje pa je odobreno po upravnih poteh in ne s sodno odločbo; ker Izrael ne upošteva omejitev, ki jih nalaga mednarodno pravo o uporabi „upravnega pridržanja“,

F.  ker aretacija 48 parlamentarcev, torej skoraj tretjine izvoljenih članov palestinskega zakonodajnega sveta, močno ovira palestinsko demokratično življenje; ker je Izrael aretiral in zaprl tudi izvoljene člane občinskega sveta,

G.  ker je vprašanje političnih zapornikov pomembna točka na političnem programu in ima pomembne politične, družbene in humanitarne posledice;

H.  ker je bil dokument zapornikov, ki so ga maja 2006 sprejeli zaprti politični voditelji iz različnih frakcij, osnova za dokument nacionalne sprave in je utrl pot ustanovitvi vlade narodne enotnosti,

I.  ker je bila mnogim od 1180 palestinskih zapornikov, za katere je Mednarodni odbor Rdečega križa ugotovil, da so bolni ali ranjeni, od tega za približno 160, da so resno bolni, zavrnjena ustrezna zdravniška oskrba, kar pomeni kršitev člena 91 četrte ženevske konvencije,

J.  ker odnosi med Evropskimi skupnostmi in Izraelom po členu 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom iz leta 2000 temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel, kar je vodilo za notranjo in mednarodno politiko ter predstavlja bistven element tega sporazuma; ker akcijski načrt EU in Izraela iz leta 2004 izrecno poudarja spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava kot skupnih vrednot EU in Izraela,

1.  poudarja, da vprašanje palestinskih političnih zapornikov, ki imajo zmožnost, da ublažijo razmere znotraj države in v odnosu do Izraela, močno vpliva na palestinsko družbo in izraelsko-palestinski konflikt;

2.  v zvezi s tem poziva k izpustitvi večjega števila palestinskih zapornikov, zlasti k takojšnji izpustitvi zaprtih članov palestinskega zakonodajnega sveta, vključno s članom Marwanom Barghoutijem; poudarja, da mora vsakršna rešitev konflikta vključevati izpustitev vseh palestinskih političnih zapornikov;

3.  pozdravlja nedavno izpustitev 198 palestinskih zapornikov, ki je izraz dobre volje Izraela, in ponovno poudarja pomen ukrepov za krepitev zaupanja v mirovnem procesu;

4.  ugotavlja pomembnost nedavnih skupnih ukrepov za krepitev zaupanja, ki sta jih glede zapornikov sprejeli izraelska vlada in Hezbolah; poziva, da Izrael in Hamas sprejmeta podobne ukrepe, da se nemudoma izpusti izraelski desetnik Gilad Šalit;

5.  poziva Izrael, naj svojo zakonodajo uskladi z mednarodnimi standardi za obravnavanje mladoletnikov in preoblikuje vojaški pravni sistem, ki se uporablja za palestinske otroke, zlasti tako da:

  • a.iz zapora nemudoma izpusti vse pridržane mladoletnike;
  • b.preneha prakso upravnega pridržanja za osebe, mlajše od 18 let, in v skladu s konvencijo o otrokovih pravicah nemudoma spremeni predpise o starosti za polnoletnost, ki urejajo zasedena palestinska ozemlja;
  • c.za pridržane in zaprte mladoletnike zagotovi ustrezne razmere, kot so določene v konvenciji o otrokovih pravicah in standardiziranih predpisih ZN v zvezi s pravosodjem in pogoji pridržanja za mladoletnike.

6.  poziva Svet, države članice in Komisijo, naj v svojih odnosih z Izraelom upoštevajo smernice EU o otrocih v oboroženih spopadih in naj bo varstvo palestinskih otrok, ki jih pridržuje Izrael, temeljni del dialoga na vseh ravneh odnosov;

7.  opozarja Izrael, da pridržanje palestinskih zapornikov z Zahodnega brega in iz Gaze v zaporih v Izraelu nasprotuje obveznostim po mednarodnem pravu; zato poziva Izrael, naj te zapornike premesti na Zahodni breg in v Gazo; vztraja pri takojšnji uveljavitvi pravic družin do obiska;

8.  poziva izraelsko vlado in kneset, naj ponovno pretehtata svoj zakon o nezakonitih borcih, ki dopušča upravno pridržanje, in ga uskladita z mednarodnim humanitarnim pravom in standardi človekovih pravic;

9.  ponovno obsoja vse oblike mučenja in slabega ravnanja; poziva Izrael, naj nemudoma zagotovi ravnanje v skladu s konvencijo ZN proti mučenju, katere država pogodbenica je Izrael, in naj:

  • a.nemudoma preneha vse oblike slabega ravnanja in mučenja med aretacijo, zasliševanjem in zaprtjem, sprejme zakonodajo v zvezi s tem in temeljito ter nepristransko razišče vse obtožbe glede mučenja in zlorabe palestinskih pripornikov ter odgovorne privede pred sodišče;
  • b.zagotovi, da se bodo spoštovali minimalni standardi priprtja v zvezi s hrano, zdravstveno oskrbo, velikostjo in krajem zaporov, zaščito pred vremenskimi razmerami in obiski družin,
  • c.palestinskim zapornikom zagotovi ustrezno zdravniško oskrbo;

10.  izraža globoko zaskrbljenost nad položajem palestinskih zapornic, s katerimi se domnevno slabo ravna; poziva izraelske oblasti, naj občutno izboljšajo zaščito ranljivih zapornikov, zlasti mater in mladih žensk;

11.  opozarja na člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom in poziva Izrael, naj uskladi zlasti svoje predpise o zaščiti civilistov, ki živijo pod okupacijo, z mednarodnim pravom o človekovih pravicah in humanitarnim pravom; poziva Svet, naj sprejme ustrezne ukrepe, da se zagotovi usklajenost z mednarodnim pravom in mednarodnimi človekovimi pravicami ter humanitarnimi konvencijami, ki jih je podpisala država Izrael;

12.  izraža svoje prepričanje, da bi morala krepitev odnosov med EU in Izraelom potekati skladno ter v povezavi z ravnanjem Izraela v skladu z njegovimi obveznostmi po mednarodnem pravu, zlasti mednarodnih človekovih pravicah in humanitarnem pravu;

13.  pozdravlja sklep, sprejet na osmem srečanju pridružitvenega sveta med EU in Izraelom o vzpostavitvi učinkovitega pododbora o človekovih pravicah, ki bo nadomestil sedanjo delovno skupino o človekovih pravicah; poziva k obširnemu posvetovanju in polnemu sodelovanju z organizacijami za človekove pravice in civilno družbo v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih glede spremljanja napredka Izraela pri usklajevanju njegovih obveznosti po mednarodnem pravu;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, izraelski vladi, knesetu, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku evro-sredozemske parlamentarne skupščine, predsedniku palestinskih oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu in visoki komisarki ZN za človekove pravice.