Návrh usnesení - B6-0383/2008Návrh usnesení
B6-0383/2008

NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ,

28. 8. 2008

který v souladu s čl. 114 odst. 1 jednacího řádu
předkládá Sophia in 't Veld
za skupinu ALDE
k dohodě mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících z EU (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské celní správě

B6‑0383/2008

Doporučení Evropského parlamentu Radě k dohodě mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících z EU (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské celní správě

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 6, 24, 29 a 38 Smlouvy o Evropské unii, které jsou právním základem evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva a mezinárodních jednání se třetími zeměmi a organizacemi v oblasti soudní a policejní spolupráce v trestních věcech,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/651/SZBP/SVV ze dne 30. června 2008 o podepsání dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících z EU (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské celní správě jménem Evropské unie, a s ohledem na tuto dohodu ([1]),

–  s ohledem na čl. 114 odst. 1 jednacího řádu,

1.  předává Radě tyto připomínky a doporučení:

K procedurálním aspektům

  • a)domnívá se, že postupu při uzavírání dohody chybí demokratická legitimita, neboť v žádné z jeho fází není přítomna dostatečná demokratická kontrola či schválení Parlamentem; konstatuje, že Rada rutinně volí tento postup pro uzavírání mezinárodních dohod, jež mají vliv na základní práva evropských občanů;
  • b)má i nadále pochybnosti ohledně právního základu, který Rada zvolila pro mezinárodní dohodu, jež se týká pouze vnitřní bezpečnosti třetí země a není přínosem pro bezpečnost v EU, v členských státech ani občanů EU; vyhrazuje si proto právo vystoupit před Soudním dvorem v případě, že legitimita této dohody bude třetí stranou zpochybněna;

K ochraně údajů

  • c)vítá skutečnost, že australský zákon o ochraně soukromí platí neomezeně pro občany EU, je však znepokojen případnými výjimkami a vynětími, v jejichž důsledku by byla právní ochrana občanů EU nedostatečná;
  • d)s ohledem na práva subjektů údajů dohoda stanoví, že Austrálie poskytne systém umožňující jednotlivcům vykonávat svá práva, přístupný bez ohledu na národnost či zemi bydliště; s ohledem na informovanost cestujících je třeba ocenit ochotu celních orgánů informovat veřejnost o zpracování údajů jmenné evidence cestujících;
  • e)je toho názoru, že výměna diplomatických nót není přijatelnou metodou pro změnu seznamu orgánů a agentur, jimž je umožněn přístup k údajům jmenné evidence cestujících;
  • f)při zohlednění typů údajů předávaných celním úřadům s politováním konstatuje, že požadované datové prvky se shodují s kategoriemi údajů v dohodě se Spojenými státy z roku 2007 (34 oblastí údajů bylo rozděleno do 19 kategorií údajů, což vyvolávalo dojem, že objem předávaných údajů byl podstatně snížen, k čemuž však ve skutečnosti nedošlo); tak rozsáhlé shromažďování údajů není zdůvodnitelné a je třeba jej považovat za neúměrné;

2.  vyzývá členské státy a vnitrostátní parlamenty, jež se v současné době zabývají přezkumem této dohody a/nebo podobné dohody uzavřené se Spojenými státy (BE, CZ, NL, ES, HU, PL), aby zohlednily výše uvedené připomínky a doporučení;

3.  připomíná Radě, že v případě vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bude třeba provést revizi veškerých dohod týkajících se jmenné evidence cestujících a zapojit do ní Evropský parlament na spravedlivém základě;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a australské vládě a parlamentu.

________________________________________

[1] Úř.věst. L 213 ze dne 8.8.2008, s. 47–57. Viz: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=213&Submit=Search&ihmlang=en