Resolutsiooni ettepanek - B6-0383/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0383/2008

ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS NÕUKOGULE

28.8.2008

vastavalt kodukorra artikli 114 lõikele 1
Esitaja(d): Sophia in 't Veld
fraktsiooni ALDE nimel
Euroopa Liidu ja Austraalia vaheline leping, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust väljuvate reisijate broneeringuinfo (PNR) töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile

B6‑0383/2008

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu kohta, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust väljuvate reisijate broneeringuinfo (PNR) töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 6, 24, 29 ja 38, mis on Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala ning kriminaalasjades tehtava kriminaalpolitsei koostöö osas kolmandate riikide ja organisatsioonidega peetavate rahvusvaheliste läbirääkimiste õiguslik alus;

–  võttes arvesse nõukogu 30. juuni 2008. aasta otsust 2008/651/ÜVJP/JSK Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta ning lepingut ennast ([1]);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 1,

1.  esitab nõukogule järgmised märkused ja soovitused:

Menetlusega seotud aspektid

a)  on seisukohal, et lepingu sõlmimisel järgitav menetlus ei ole demokraatlikult legitiimne, kuna mitte üheski etapis ei ole ettenähtud märkimisväärset demokraatlikku kontrolli ega parlamentaarset heakskiitu; märgib, et nõukogu valib kõnealuse menetluse rutiinselt, kui sõlmitakse selliseid rahvusvahelisi lepinguid, mis mõjutavad Euroopa kodanike põhiõigusi;

b)  on jätkuvalt kahtleval arvamusel õigusliku aluse osas, mille nõukogu on valinud rahvusvahelisele lepingule, milles keskendutakse vaid kolmanda riigi sisejulgeoleku vajadustele ning mis ei too lisaväärtust ELi, liikmesriikide ja ELi kodanike julgeolekule; jätab seega endale õiguse anda asi Euroopa Kohtusse, juhul kui kolmas osapool kahtleb kõnealuse lepingu legitiimsuses;

Andmekaitse

c)  avaldab heameelt asjaolu üle, et Austraalia eraelu puutumatuse seadust kohaldatakse täielikult ELi kodanike suhtes, aga väljendab muret erandite ja vabastuste üle, mille tõttu võib ELi kodanike õiguskaitse jääda mittetäielikuks;

d)  andmesubjektide õiguste osas sätestatakse lepingus, et Austraalia loob süsteemi, mis on kättesaadav kõikidele üksikisikutele, olenemata nende kodakondsusest või elukohariigist, et üksikisikud saaksid oma õigusi kasutada; on arvamusel, et reisijate teavitamise eesmärgil tuleks kiita heaks Tolliameti tahe teavitada avalikkust broneeringuinfo töötlemise osas;

e)  on arvamusel, et diplomaatiliste nootide vahetamine on vastuvõetamatu viis nende talituste ja ametite nimekirjade muutmiseks, kes võivad pääseda juurde broneeringuinfole;

f)  peab Tolliametile edastatud andmekategooriaid arvesse võttes kahetsusväärseks, et nõutavate andmeelementide näol on tegemist samade andmekategooriatega, nagu USAga 2007. aastal sõlmitud lepingus (34 andmevälja jagati 19 andmekategooriasse, mille tulemusel jäi mulje, et edastatavate andmete hulk oli tunduvalt vähenenud, kuigi tegelikult see nii ei olnud); on arvamusel, et nii ulatuslik andmekogumine ei ole õigustatud ning seda tuleb pidada ebaproportsionaalseks;

2.  kutsub neid liikmesriike ja liikmesriikide parlamente üles, kes praegu tutvuvad kõnealuse ja/või USAga sõlmitava lepinguga (Belgia, Tšehhi Vabariik, Holland, Hispaania, Ungari, Poola), võtma arvesse eespool esitatud märkusi ja soovitusi;

3.  tuletab nõukogule meelde, et Lissaboni lepingu jõustumisel tuleks kõik broneeringuinfot käsitlevad lepingud üle vaadata, et kaasata Euroopa Parlament sellesse õiglastel alustel;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Austraalia valitsusele ja parlamendile.

________________________________________

[1] EÜT L 213, 8.8.08, lk 47–57. Vt: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=213&Submit=Search&ihmlang=en