Propunere de rezoluţie - B6-0383/2008Propunere de rezoluţie
B6-0383/2008

PROPUNERE DE RECOMANDARE ADRESATĂ CONSILIULUI

28.8.2008

depusă în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
de Sophia in 't Veld
în numele Grupului ALDE
privind Acordul dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian

B6‑0383/2008

Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind Acordul dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2, 6, 24, 29 și 38 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care constituie temeiul juridic pentru spațiul european de libertate, securitate și justiție și pentru negocierile internaționale cu țări și organizații terțe în ceea ce privește cooperarea polițienească în materie penală,

–  având în vedere Decizia 2008/168/PESC/JAI a Consiliului din 30 iunie 2008 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui acord între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian și acordul în sine([1]),

–  având în vedere articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

1.  adresează Consiliului următoarele comentarii și observații:

Probleme de procedură

(a)  consideră că procedura urmată pentru încheierea acordului este lipsit de legitimitate democratică, deoarece nu include, în nicio etapă, un control democratic semnificativ sau o aprobare din partea Parlamentului; constată că Consiliul alege deseori această procedură pentru încheierea unor acorduri internaționale care afectează drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni;

(b)  își menține îndoielile cu privire la temeiul juridic ales de Consiliu pentru un acord internațional care are în vedere doar nevoile unei țări terțe în materie de securitate și care nu are valoare adăugată în ceea ce privește securitatea UE, a statelor sale membre sau a cetățenilor săi; prin urmare, își rezervă dreptul de a interveni în fața Curții de Justiție în cazul în care legitimitatea acestui acord este pusă sub semnul întrebării de către o terță parte;

Protecția datelor

(c)  salută faptul că Australian Privacy Act se va aplica integral cetățenilor europeni, dar își exprimă îngrijorarea cu privire la eventualele excepții și derogări care ar putea limita protecția juridică de care beneficiază cetățenii UE;

(d)  în ceea ce privește drepturile de care beneficiază subiecții datelor, acordul prevede că Australia va pune la dispoziție un sistem, accesibil persoanelor fizice indiferent de naționalitatea sau țara lor de reședință, pentru ca acestea să își poată exercita drepturile; în ceea ce privește informarea pasagerilor, disponibilitatea Serviciului vamal de a informa publicul cu privire la procesarea datelor PNR ar fi binevenită;

(e)  consideră că un schimb de note diplomatice nu constituie o metodă acceptabilă pentru modificarea listei de departamente și agenții care pot avea acces la datele PNR;

(f)  având în vedere categoriile de date transmise Serviciului vamal, este regretabil faptul că tipurile de date solicitate fac parte din categoriile de date prevăzute în Acordul cu SUA din 2007 (cele 34 de rubrici de date au fost regrupate în 19 categorii, dând impresia că a fost redus semnificativ volumul de date de transmis, ceea ce nu era cazul în realitate); colectarea unui volum atât de mare de date nu este justificată și trebuie considerată disproporționată;

2.  invită statele membre și parlamentele naționale care examinează în prezent acest acord și/sau acordul cu SUA (BE, CZ, NL, ES, HU, PL) să țină seama de observațiile/recomandările exprimate mai sus;

3.  reamintește Consiliului că, în cazul în care Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, toate acordurile privind PNR vor trebui revizuite cu participarea, în condiții echitabile, a Parlamentului European;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului din Australia.

________________________________________

[1] JO L 213, 8.8.2008, p. 47-57. A se vedea: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=213&Submit=Search&ihmlang=ro