Návrh uznesenia - B6-0383/2008Návrh uznesenia
B6-0383/2008

NÁVRH ODPORÚČANIA PRE RADU

28.8.2008

ktorý v súlade s článkom 114 ods. 1 rokovacieho poriadku
predkladá Sophia in 't Veld
v mene skupiny ALDE
o dohode medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe

B6‑0383/2008

Odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu o dohode medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 6, 24, 29 a 38 Zmluvy o Európskej únii, ktoré sú právnym základom európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a medzinárodných rokovaní s tretími krajinami a organizáciami, čo sa týka spolupráce súdnych a policajných orgánov v trestnoprávnych veciach,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/651/SZBP/SVV z 30. júna 2008 o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe v mene Európskej únie a so zreteľom na dohodu samotnú ([1]),

–  so zreteľom na článok 114 ods. 1 rokovacieho poriadku,

1.  predkladá Rade tieto poznámky a odporúčania:

Procedurálne otázky

a)  zastáva názor, že postupu uzatvárania dohody chýba demokratická legitimita, keďže v každom štádiu chýbala zmysluplná demokratická kontrola alebo súhlas Parlamentu; konštatuje, že Rada opakovane volí tento postup pri uzatváraní medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú základných práv európskych občanov;

b)  má stále pochybnosti o právnom základe zvolenom Radou pre medzinárodnú dohodu, ktorý je zameraný len na potreby vnútornej bezpečnosti tretej krajiny a nemá pre bezpečnosť EÚ, bezpečnosť jej členských štátov ani pre občanov EÚ žiadnu pridanú hodnotu; vyhradzuje si preto právo intervenovať na Súdnom dvore, ak legitímnosť tejto dohody spochybní tretia strana;

Ochrana údajov

c)  víta skutočnosť, že austrálsky zákon o ochrane súkromia sa v plnom rozsahu uplatňuje na občanov EÚ, ale je znepokojený akýmikoľvek výnimkami, ktoré môžu spôsobiť neúplnú právnu ochranu občanov EÚ;

d)  so zreteľom na práva osôb, ktorých údaje sa spracúvajú, sa v dohode stanovuje, že Austrália vytvorí systém prístupný jednotlivcom bez ohľadu na národnosť alebo krajinu pobytu na výkon práv jednotlivca; mala by sa oceniť ochota colných úradov informovať verejnosť o spracúvaní údajov PNR;

e)  je presvedčený, že výmena diplomatických nót nie je prijateľným spôsobom dopĺňania zoznamu rezortov a agentúr, ktoré môžu mať prístup k údajom PNR;

f)  s prihliadnutím na kategórie údajov prenášaných colným úradom možno vyjadriť poľutovanie nad skutočnosťou, že požadované prvky údajov sú z tých istých kategórií údajov ako v dohode s USA z roku 2007 (34 oblastí údajov bolo zoskupených do 19 kategórií údajov, aby sa vytvoril dojem, že objem prenášaných údajov sa značne zmenšil, čo v skutočnosti nie je pravda); takýto rozsiahly zber údajov je neopodstatnený a treba ho považovať za neprimeraný;

2.  vyzýva členské štáty a národné parlamenty, ktoré v súčasnosti preverujú túto dohodu a/alebo dohodu s USA (týka sa to Belgicka, Českej republiky, Holandska, Španielska, Maďarska a Poľska), aby zohľadnili uvedené poznámky a odporúčania;

3.  pripomína Rade, že v prípade, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, by sa mali všetky dohody týkajúce sa PNR zrevidovať za primeranej účasti Európskeho parlamentu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Austrálie.

________________________________________

[1] Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, strany 47-57. pozri: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=213&Submit=Search&ihmlang=en