Predlog resolucije - B6-0383/2008Predlog resolucije
B6-0383/2008

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU

28.8.2008

v skladu s členom 114(1) poslovnika,
ki ga predlaga Sophia in 't Veld
v imenu skupine ALDE
o Sporazumu med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi

B6‑0383/2008

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu o Sporazumu med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2, 6, 24, 29 in 38 Pogodbe o Evropski uniji, ki so pravna podlaga za evropsko območje svobode, varnosti in pravice, pa tudi za mednarodna pogajanja s tretjimi državami in organizacijami v zvezi s pravosodnim in policijskim sodelovanjem v kazenskih zadevah,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/651/SZVP/PNZ z dne 30. junija 2008 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski Carinski službi v imenu Evropske unije ter ob upoštevanju tega sporazuma ([1]),

–  ob upoštevanju člena 114(1) svojega poslovnika,

1.  na Svet naslavlja naslednje pripombe in priporočila:

O postopkovnih vidikih

(a)  meni, da postopek za sklenitev sporazuma nima dovolj demokratične legitimnosti, saj v nobeni fazi ni vključen pomembnejši demokratični pregled ali odobritev parlamenta; ugotavlja, da Svet za sklenitev mednarodnih sporazumov, ki zadevajo temeljne pravice evropskih državljanov, nenehno izbira tak postopek;

(b)  še naprej dvomi o pravni podlagi, ki jo je izbral Svet za mednarodni sporazum, ki se osredotoča le na potrebe notranje varnosti tretje države, nima pa dodane vrednosti za varnost EU, njenih držav članic ali državljanov EU; zato si pridržuje pravico za sprožitev postopka pred Sodiščem Evropskih skupnosti, če vprašanje o legitimnosti tega sporazuma sproži tretja stranka;

O varstvu podatkov

(c)  pozdravlja dejstvo, da se avstralski zakon o zasebnosti za državljane EU uporablja v celoti, vendar je zaskrbljen zaradi izjem in izvzetij, ki bi lahko pomenili nezadostno pravno varnost za državljane EU;

(d)  sporazum ob upoštevanju pravic oseb, na katere se podatki nanašajo, zagotavlja, da Avstralija da na voljo sistem, ki bo dostopen vsem posameznikom ne glede na narodnost ali državo bivanja in jim bo omogočil uveljavljanje pravic. Kar zadeva obveščanje potnikov, bi morala biti pripravljenost carinskih organov, da obveščajo javnost v zvezi z obdelavo podatkov PNR, dobrodošla;

(e)  meni, da je izmenjava diplomatskih not nesprejemljiv način za spreminjanje seznama služb in agencij, ki imajo dostop do podatkov PNR;

(f)  ob upoštevanju kategorij podatkov, posredovanih carinskim organom, lahko z obžalovanjem ugotovimo, da so zahtevani elementi podatkov razvrščeni v enake kategorije podatkov kot v sporazumu z ZDA iz leta 2007 (34 podatkovnih polj je bilo razvrščenih v 19 kategorij podatkov, zato se je zdelo, da se je količina posredovanih podatkov bistveno zmanjšala, kar pa se dejansko ni zgodilo); tako obsežna zbirka podatkov ni upravičena in mora veljati za nesorazmerno;

2.  poziva države članice in nacionalne parlamente, ki obravnavajo ta sporazum in/ali tistega z ZDA (Belgija, Češka, Nizozemska, Španija, Madžarska in Poljska), naj upoštevajo zgoraj navedene pripombe in priporočila;

3.  opozarja Svet, da je treba v primeru začetka veljavnosti lizbonske pogodbe spremeniti vse sporazume PNR s pravično vključitvijo Evropskega parlamenta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter avstralski vladi in parlamentu.

________________________________________

[1] UL L 213, 8.8.2008, str. 47-57. Glej: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=213&Submit=Search&ihmlang=sl