Menetlus : 2008/2621(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0385/2008

Esitatud tekstid :

B6-0385/2008

Arutelud :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0406

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 98kWORD 46k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.787
 
B6‑0385/2008
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva ja Filip Kaczmarek
fraktsiooni PPE-DE nimel
Aastatuhande arengueesmärk nr 5 (emade tervislik olukord)

Euroopa Parlamendi resolutsioon aastatuhande arengueesmärgi nr 5 (emade tervislik olukord) kohta 
B6‑0385/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse viiendat aastatuhande arengueesmärki emade tervisliku olukorra kohta, mille eesmärk on vähendada aastatel 1990 kuni 2015 emade suremust kolme neljandiku võrra ning saavutada üldine juurdepääs reproduktiivtervishoiule;

–  võttes arvesse välistegevuse kaudu HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosiga võitlemise Euroopa tegevusprogrammi(1);

–  võttes arvesse ÜRO 20. novembri 1959. aasta lapse õiguste deklaratsiooni, mille kohaselt vajab nii laps kui ka tema ema erilist kaitset ja hoolt, kaasa arvatud vastav hool nii enne kui ka pärast sündi, ning ÜRO 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni, mille kohaselt kindlustavad osalisriigid emadele vajaliku sünnituseelse ja -järgse arstliku hoolduse;

–  võttes arvesse 22. novembri 2005. aasta Euroopa konsensust arengu küsimuses(2), mille kohaselt „ELi arengukoostöö esmaseks ja üldiseks eesmärgiks on jätkusuutliku arengu kontekstis vaesuse kõrvaldamine, sealhulgas aastatuhande arengueesmärkide saavutamine”;

–  võttes arvesse aastatuhande arengueesmärke käsitlevat kõrgetasemelist kohtumist, mis toimub nõuetekohaselt 25. septembril 2008. aastal ÜRO peakorteris New Yorgis;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et emade tervislik olukord on kõikide aastatuhande arengueesmärkide seas valdkond, milles tehakse kõige vähem edusamme, ning et viies aastatuhande arengueesmärk kuulub seega nende eesmärkide hulka, mille puhul on nende 2015. aastaks saavutamise tõenäosus kõige väiksem, eelkõige Saharast lõunas asuvate Aafrika riikide osas;

B.  arvestades, et raseduse ja sünnitusega seotud tüsistused on naiste seas peamisteks surma ja invaliidsuse põhjusteks arengumaades, eelkõige Saharast lõunas asuvates Aafrika riikides ja Aasias, nõudes enam kui poole miljoni naise elu igal aastal;

C.  arvestades, et enamikku kõnealustest surmajuhtumitest saaks ennetada tervishoiualaste meetmete abil (ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA) kohaselt on emade suremuse vähendamise peamised tegurid oskuslike sünnitusabiliste ning juurdepääsu olemasolu erakorralisele sünnitusabile), kuid kaugus ja vaesus piiravad arengumaades paljude naiste juurdepääsu emade tervishoiuteenustele;

D.  arvestades, et emade suremus ja invaliidsus vähendab perekonna sissetulekut, selle tagajärjeks on orbude tohutu hulk, kes on eriti ohualdis haigustele ja vaesusele, ning see sunnib noori tüdrukuid koolist lahkuma, et kasvatada oma õdesid ja vendi;

E.  arvestades, et HIVi nakatunud täiskasvanutest on umbes 60 % naised ning HIV/AIDS ja malaaria kuuluvad emade suremuse peamiste põhjuste hulka; arvestades, et HIV võib kanduda üle emalt lapsele raseduse ajal, tuhude ajal, sünnitusel või imetamise ajal;

F.  arvestades, et HIV/AIDSil on ka väga kahjulik mõju olnud arengumaade tervishoiusektorile mitte üksnes nakatunud tervishoiutöötajate tõttu, vaid ka HIV/AIDSi teenuste kasvavate vajadustega tegelemise eesmärgil muudest olulistest tervishoiuteenustest võetud tervishoiutöötajate ja rahaliste vahendite tõttu;

G.  arvestades, et naiste mõjuvõimu suurendamine seksuaal- ja soojätkamishügieeni käsitleva teabe ja sellealaste toodete täieliku kättesaadavuse kaudu annab naistele parema võimaluse nõuda turvaseksi ja kaitsta ennast sugulisel teel ülekanduvate haiguste, sh HIV eest; arvestades, et toetada tuleb komisjoni esildatud meetmeid naiste kaitsmiseks sugulisel teel ülekanduvate haiguste eest, eelkõige rahalise toetuse andmist mikrobiotsiidide ja vaktsiinide arendamiseks ning esildatud meetmeid, mis on seotud reproduktiivtervisega;

H.  arvestades, et ühe erilise probleemiga seisavad silmitsi naised, kellest paljud on noored ja kel puudub kerge juurdepääs reproduktiivtervishoiuteenustele ning kellel areneb leevendamata jäetud sünnitamise takistuste tõttu välja sünnitusjärgne fistul, mis ravimata jätmise korral võib põhjustada tervisliku seisundi halvenemist ja sotsiaalset halvakspanu;

I.  arvestades, et fistul ning muud suguelundite haigused on paljudes arengumaades tõsiseks tervisehäireks;

J.  arvestades, et geograafia, majandus ja haridus on määravad tegurid emade suremuse esinemisel, kusjuures suremus on kõige suurem maapiirkonnas elevate naiste, vaeste naiste ning hariduseta naiste seas;

K.  arvestades, et Euroopa Liit peab etendama olulist rolli emade tervisliku olukorra probleemile rahvusvahelise vastuse väljatöötamisel ja toetamisel,

1.  kutsub arengumaid üles pidama emade tervist oma vaesuse vähendamise strateegiates esmatähtsaks; kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles rõhutama seda valdkonda oma koostöös arengumaadega ning toetama suuremal määral niisuguseid jõupingutusi majanduslikult, samuti poliitiliselt ja tehniliselt;

2.  tuletab meelde ning kordab ELi kohustust ja panust seoses aastatuhande arengueesmärkidega, nagu need on väljendatud Euroopa konsensuses arengu küsimuses;

3.  tuletab meelde ELi liikmesriikide kohustust saavutada 2015. aastaks eesmärk, mille kohaselt moodustab ametlik arenguabi 0,7 % rahvamajanduse kogutoodangust, ning kutsub praegu sellel teel mitteolevaid liikmesriike üles oma jõupingutusi suurendama;

4.  kutsub ELi üles jätkama ja suurendama oma jõupingutusi emade tervisliku olukorra parandamise osas arengumaades, eelkõige juurdepääsu tagamise osas turvalisele ja usaldusväärsele emade tervishoiule ning vastavatele tervishoiuteenustele, vaesusega seotud haiguste vastu võitlemise osas ja tervishoiusektori kitsaskohtadega tegelemise osas, näiteks kvalifitseeritud tervishoiutöötajate puudumine;

5.  nõuab, et riiklike terviseprogrammide raames võetaks tugevamalt arvesse HIV testimist raseduse eel ja selle vältel, retroviiruse vastast ravi HIVi nakatunud rasedate naiste puhul ning HIV ennetusabinõusid, näiteks teavituskampaaniaid ja koolitust;

6.  nõuab täiendavaid meetmeid malaaria vastu võitlemiseks, muu hulgas insektitsiididega töödeldud voodivõrkude ulatuslikuma kasutamise abil;

7.  nõuab, et emade tervist käsitlevates strateegiates ei piirdutaks üksnes peamiste vaesusega seotud haiguste vastu võitlemisega, vaid pöörataks nõuetekohast tähelepanu ka niisuguste arvukate naiste kannatustele, keda vaevavad fistulid ja vaesusega seotud muud vähem tuntud haigused;

8.  kutsub üles riike, kes ei ole veel keelustanud tervist ohustavaid tavasid ja traditsioone, näiteks naiste suguelundite moonutamist, võtma sellekohaseid meetmeid ja toetama sellekohaseid teavituskampaaniaid;

9.  kutsub arengumaid üles kasutama rahvusvahelise üldsuse toel samuti horisontaalset lähenemisviisi emade tervisega seotud probleemide osas, nii et suuremad arengu jõupingutused liiguksid säästva kasvu loomisse, infrastruktuuri ning vee- ja sanitaarrajatistele juurdepääsu parandamisse ning muudesse valdkondadesse, mis mõjutavad kõnealuste probleemide esinemist;

10.  nõuab erilise tähelepanu pööramist meetmetele, mis parandavad kodust hügieeni ja seebi kasutamist – mis mõne uurimuse kohaselt on kõhulahtisuse haiguste ohu vähendamisel veekvaliteedi parandamisest isegi tulemuslikum – kuna niisugused haigused võivad lõppeda surmaga ning lapseootel ja imetavad emad on nende suhtes eriti vastuvõtlikud;

11.  nõuab rohkem meetmeid niisuguste hingamisteedega seotud tervisehäirete vastu võitlemiseks, mis tulenevad kütte- ja küpsetusahjude puudulikust ventilatsioonist ning mis on emade tervisele eriti kahjulikud;

12.  kutsub arengumaid üles panama oma arengustrateegiates suuremat rõhku algharidusele, eelkõige maapiirkonnas elevate tüdrukute osas, kelle puhul on kooliskäimise võimalused kõige ebatõenäolisemad; kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles niisuguseid jõupingutusi täiendavalt toetama;

13.  rõhutab, et piirkondlik koostöö vajab ELi ja rahvusvahelist toetust, et edendada emade tervishoidu käsitlevate oskuste jagamist, sellealast väljaõpet ja sellealase suutlikkuse tõstmist, sellealaste parimate tavade võrdlemist ning ressursside ühiskasutust; rõhutab, et niisugune koostöö võib olla eriti kasulik raskete terviseoludega tegelemisel konfliktijärgsetes või katastroofijärgsetes olukordades;

14.  nõuab tungivalt, et komisjon seaks võitluse seksuaalse vägivalla vastu esmatähtsale kohale kriisi- ja konfliktipiirkondades, humanitaarabi andmise etapis ning sõjajärgses ülesehitustöös;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, kõikide arengumaade valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO peasekretärile.

(1) KOM(2005)179.
(2) Euroopa Liidu Nõukogu 14820/05.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika