Menettely : 2008/2621(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0385/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0385/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0406

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 87kWORD 45k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.787
 
B6‑0385/2008
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva ja Filip Kaczmarek
PPE-DE-ryhmän puolesta
vuosituhannen kehitystavoitteesta nro 5 (odottavien äitien terveys)

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuosituhannen kehitystavoitteesta nro 5 (odottavien äitien terveys) 
B6‑0385/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon odottavien äitien terveyttä koskevan vuosituhannen kehitystavoitteen nro 5:n, jonka mukaan "äitiyskuolleisuutta on vähennettävä kolme neljäsosaa vuoteen 2015 mennessä" ja jonka mukaan on "odottavien äitien terveydenhuollon on oltava yleisesti saatavilla vuoteen 2015 mennessä",

–  ottaa huomioon hiv/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjumiseen tähtäävän ulkoisena toimena toteutettavan EU:n toimintaohjelman(1),

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta annetun YK:n lasten oikeuksien julistuksen, jonka mukaan "erityistä huolta ja suojelua on annettava sekä lapselle että äidille, asianmukainen synnytystä edeltävä ja synnytystä seuraava terveydenhuolto mukaan luettuna", sekä 20. marraskuuta 1989 annetun YK:n yleissopimuksen lasten oikeuksista, jonka mukaan allekirjoittavavaltiot takaavat "asianmukaisen terveydenhuollon odottaville ja synnyttäville äideille",

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2005 saavutetun kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen(2), jonka mukaan "EU:n kehitysyhteistyön ensisijaisena ja yleisenä tavoitteena on poistaa köyhyys osana kestävää kehitystä ja pyrkiä toteuttamaan vuosituhattavoitteet",

–  ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteista järjestetyn korkean tason tapahtuman, joka järjestetään YK:n päämajassa New Yorkissa 25. syyskuuta 2008,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että odottavien äitien terveys on vuosituhattavoite, jossa edistystä on saavutettu vähiten, ja että näin ollen vuosituhannen kehitystavoitteen nro 5 saavuttaminen on vähiten todennäköistä vuoteen 2015 mennessä erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa,

B.  ottaa huomioon, että raskaus ja synnytys ovat tärkeimpiä naisten kuoleman ja vammautumisen aiheuttajia kehitysmaissa, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasiassa, ja että raskaus ja synnytys aiheuttavat vuosittain yli puolen miljoonan naisen kuoleman,

C.  ottaa huomioon, että vaikka useimmat mainituista kuolemista ovat vältettävissä terveydenhuollon avulla (YK:n väestörahaston UNFPA:n mukaan tärkeimpiä äitiyskuolleisuuden vähentäjiä ovat ammattitaitoisen kätilön läsnäolo ja kiireellisen hoidon saatavuus), pitkät etäisyydet ja köyhyys rajoittavat monien äitien terveydenhuollon saatavuutta monissa kehitysmaissa,

D.  ottaa huomioon, että äitien kuolleisuus ja vammautuminen alentavat perheen tulotasoa ja että kuolleisuus tuottaa valtavan määrän orpoja, jotka ovat erityisen alttiita taudeille ja köyhyydelle, ja pakottaa nuoret tytöt luopumaan koulunkäynnistä, koska heidän on hoidettava omia sisaruksiaan,

E.  ottaa huomioon, että noin 60 prosenttia hiv-tartunnan saaneista aikuisista on naisia, ja että hiv/aids ja malaria ovat tärkeimpiä äitiyskuolleisuuden aiheuttajia; ottaa huomioon, että hiv siirtyy äidistä lapseen raskauden aikana sekä synnytyksen ja rintaruokinnan yhteydessä,

F.  ottaa huomioon, että hiv/aids on vahingoittanut hyvin vakavalla tavalla myös kehitysmaiden terveydenhuoltoa toisaalta sen vuoksi, että jotkut terveysalan työntekijät ovat saaneet tartunnan, että toisaalta sen vuoksi, että muiden tärkeiden terveydenhuollon alojen rahoitusresursseja ja työntekijöitä on siirretty hiv/aidsin lisääntyviin hoitotarpeisiin,

G.  ottaa huomioon, että naisten aseman vahvistaminen siten, että kaikki seksuaaliterveyttä ja lisääntymisterveyttä koskeva tieto ja välineet ovat naisten saatavilla, antaa naisille mahdollisuuden turvalliseen seksiin ja mahdollisuuden suojautua myös hivin kaltaisilta sukupuolitaudeilta; kannattaa komission ehdottamia toimia, joiden tarkoituksena on suojella naisia sukupuolitaudeilta, erityisesti mikrobisidien ja rokotteiden kehittämisen rahoitustukea sekä ehdotettuja lisääntymisterveydenhuoltoon liittyviä toimia,

H.  ottaa huomioon, että erityinen ongelma koskee lisääntymisterveydenhuollon palveluista kaukana olevia naisia, monessa tapauksessa nuoria naisia, joille vaikea synnytys ilman synnytysapua aiheuttaa synnytyskanavan haavauman, joka hoitamattomana aiheuttaa kroonisen terveysongelman ja johtaa sosiaaliseen leimautumiseen,

I.  ottaa huomioon, että synnytyskanavan haavauma ja muut synnytyselinten sairaudet muodostavat merkittävät terveysongelman monissa kehitysmaissa,

J.  ottaa huomioon, että maantieteellinen sijainti, talous ja koulutus ovat määrääviä tekijöitä äitiyskuolleisuustapauksissa, ja että äitiyskuolleisuus on yleisintä maaseudun naisten sekä köyhien ja kouluttamattomien naisten keskuudessa,

K.  ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on merkittävä asema niiden kansainvälisten toimien toteuttamisessa ja tukemisessa, joilla vastataan odottavien äitien terveyden haasteisiin,

1.  kehottaa kehitysmaita asettamaan odottavien äitien terveyshuollon etusijalle köyhyyden vähentämistä koskevissa strategioissaan; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä korostamaan mainittua alaa harjoittaessaan yhteistyötä kehitysmaiden kanssa sekä lisäämään sekä taloudellista että poliittista ja teknistä tukeaan mainituille toimille;

2.  muistuttaa uudelleen EU:n sitoutumisesta ja osallistumisesta vuosituhattavoitteisiin kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaisesti;

3.  muistuttaa EU:n jäsenvaltioita, että ne ovat sitoutuneet saavuttamaan tavoitteen, jossa virallisen kehitysavun osuus BKTL:stä on 0,7 prosenttia vuoteen 2015 mennessä, ja kehottaa aikataulusta jäljessä olevia jäsenvaltioita tehostamaan toimia;

4.  kehottaa EU:ta jatkamaan ja lisäämään toimiaan odottavien äitien terveyden parantamiseksi kehitysmaissa, etenkin tarjoamaan turvallisia ja luotettavia odottavien äitien terveydenhuoltopalveluja, torjumaan köyhyydestä johtuvia sairauksia ja poistamaan terveydenhuollon pullonkauloja lisäämällä pätevien terveysalan työntekijöiden määrää ja saatavuutta;

5.  kehottaa lisäämään kansallisissa terveydenhuolto-ohjelmissa hiv-testejä ennen raskautta ja sen aikana, hiv-positiivisille raskaina oleville naisille annettavaa antiretroviraalista lääkehoitoa ja hiv-viruksen torjuntatoimia kuten tiedotuskampanjoita ja valistusta;

6.  vaatii lisätoimia malarian torjumiseksi muun muassa lisäämällä hyönteiskarkotteilla käsiteltyjen vuodeverkkojen käyttöä;

7.  vaatii, että odottavien äitien terveydenhuollon strategioita ei tule rajoittaa tärkeimpien köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan, ja että näin ollen on kiinnitettävä asianmukaista huomiota myös synnytyskanavan haavaumasta ja muista vähemmän tunnetuista köyhyyteen liittyvistä sairauksista kärsivien naisten kohtaloon;

8.  kehottaa valtioita, jotka eivät ole tähän mennessä kieltäneet naisten sukuelinten silpomisen kaltaisia vahingollisia käytäntöjä ja perinteitä, ryhtymään asianmukaisiin toimiin ja tukemaan kieltämistä koskevia tiedotuskampanjoita;

9.  kehottaa kehitysmaita kansanvälisen yhteisön tuella soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa odottavien äitien terveydenhuollon haasteiden kohtaamisessa tarkoituksena ohjata kehittämisresursseja entistä enemmän kestävän kasvun luomiseen, infrastruktuurin parantamiseen ja puhtaan veden ja jätevesihuollon saatavuuteen sekä muille mainittujen haasteiden ilmenemiseen vaikuttaville aloille;

10.  vaatii erityisen huomion kiinnittämistä kotien hygieniaan ja saippuan käyttöön, millä joidenkin tutkimusten mukaan voidaan torjua ripulitautien riskejä tehokkaammin kuin veden laadun parantamisella, kun otetaan huomioon, että ripulitauteihin voi kuolla ja että odottavat ja imettävät äidit ovat erityisen alttiita mainituille taudeille;

11.  vaatii tehokkaampaa puuttumista kamiinoiden ja puuliesien tuuletuksen puuttumisen aiheuttamiin hengityselinsairauksiin, jotka ovat erityisen vahingollisia odottavien äitien terveydelle;

12.  kehottaa kehitysmaita tehostamaan kehitysstrategioidensa yhteydessä entistä enemmän alkeisopetusta, erityisesti tyttöjen alkeisopetusta maaseutualueilla, koska tytöt jäävät todennäköisimmin vaille mahdollisuuksia koulunkäyntiin; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä jatkamaan mainittujen toimien tukemista;

13.  korostaa, että EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden on tuettava alueellista yhteistyötä, odottavien äitien terveydenhuollon ammattitaidon jakamista, koulutusta, valmiuksien kehittämistä, parhaiden käytäntöjen vertailua sekä resurssien yhdistämistä; korostaa, että mainittu yhteistyö voi olla erityisen hyödyllistä tapauksissa, joissa on vastattava vaikeisiin terveyshaasteisiin konfliktien tai katastrofien jälkitilanteissa;

14.  kehottaa komissiota asettamaan seksuaalisen väkivallan torjunnan ensisijaiseksi tavoitteeksi kriisi- ja konfliktialueilla, humanitaarisen avun vaiheessa sekä sodanjälkeisen jälleenrakennuksen yhteydessä;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille, kaikkien kehitysmaiden hallituksille ja parlamenteille sekä YK:n pääsihteerille.

(1) KOM(2005)0179.
(2) Euroopan unionin neuvosto, 14820/06.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö