Postup : 2008/2621(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0385/2008

Predkladané texty :

B6-0385/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0406

NÁVRH UZNESENIA
PDF 108kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.787
 
B6‑0385/2008
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva a Filip Kaczmarek
v mene skupiny PPE-DE
o rozvojovom cieli tisícročia číslo 5 (zdravie matiek)

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvojovom cieli tisícročia číslo 5 (zdravie matiek) 
B6‑0385/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 5. rozvojový cieľ tisícročia týkajúci sa zdravia matiek zameraný na „zníženie úmrtnosti matiek v rokoch 1990 až 2015 o tri štvrtiny“ a na „dosiahnutie univerzálneho prístupu k službám reproduktívneho zdravia“,

–  so zreteľom na európsky akčný program boja proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostredníctvom externých opatrení(1),

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN práv dieťaťa z 20. novembra 1959, podľa ktorej „treba jemu (dieťaťu) a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom“, a so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989, podľa ktorej signatárske štáty majú poskytnúť „primeranú starostlivosť matkám pred a po pôrode“,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z 22. novembra 2005(2), podľa ktorého „hlavným a celkovým cieľom rozvojovej spolupráce EÚ je odstraňovanie chudoby v kontexte trvalo udržateľného rozvoja vrátane plnenia rozvojových cieľov tisícročia (Millenium Development Goals – MDG)“,

–  so zreteľom na podujatie na vysokej úrovni na tému rozvojových cieľov tisícročia, ktoré sa bude konať 25. septembra 2008 v hlavnom sídle OSN v New Yorku,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zdravie matiek je oblasť, v ktorej sa zaznamenal spomedzi všetkých rozvojových cieľov tisícročia najmenší pokrok, a keďže je rozvojový cieľ tisícročia č. 5 preto jedným z cieľov, u ktorých je najmenšia pravdepodobnosť, že sa do roku 2015 dosiahnu, najmä v subsaharskej Afrike,

B.  keďže komplikácie v tehotenstve a pri pôrode sú hlavnými príčinami úmrtí a zdravotných postihnutí žien v rozvojových krajinách, predovšetkým v subsaharskej Afrike a Ázii, pričom si každoročne vyžiadajú životy viac než pol milióna žien,

C.  keďže väčšine týchto úmrtí by sa dalo predísť prostredníctvom zásahov zdravotnej starostlivosti (podľa Populačného fondu OSN – UNFPA najdôležitejšími prostriedkami na zníženie úmrtnosti matiek je prítomnosť skúsených pôrodných asistentiek a prístup k akútnej pôrodnej starostlivosti), ale vzdialenosť a chudoba prekážajú mnohým ženám v rozvojových krajinách v prístupe k zdravotníckym službám súvisiacim s materstvom,

D.  keďže v dôsledku úmrtí a zdravotných postihnutí matiek sa znižujú rodinné príjmy, vysoko narastá počet sirôt, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči chorobám a chudobe, a mladé dievčatá sú nútené vzdať sa vzdelania, aby mohli vychovávať svojich súrodencov,

E.  keďže približne 60 % dospelých infikovaných vírusom HIV sú ženy a HIV/AIDS a malária patria medzi najvýznamnejšie príčiny úmrtí matiek; keďže vírus HIV sa môže preniesť z matky na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo pri kojení,

F.  keďže HIV/AIDS majú veľmi škodlivý vplyv na oblasť zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách, nie len preto, lebo dochádza k infekcii zdravotníkov, ale aj preto, lebo sa zdravotníci a fondy musia presúvať z iných základných služieb zdravotnej starostlivosti do služieb týkajúcich sa HIV/AIDS s cieľom pomôcť riešiť ich rastúce potreby,

G.  keďže zabezpečenie plného prístupu k informáciám a prostriedkom sexuálneho a reprodukčného zdravia ženám im zabezpečuje im silnejšie a lepšie postavenie pri vyjednávaní bezpečného sexu a ochrane pred pohlavne prenosnými chorobami vrátane HIV; keďže treba podporiť opatrenia navrhnuté Komisiou na ochranu žien pred pohlavne prenosnými chorobami, najmä finančnú podporu pre vývoj mikrobiocídov a vakcín, a navrhnuté opatrenia spojené s reprodukčným zdravím,

H.  keďže tento konkrétny problém sa týka žien, veľmi často mladých žien bez ľahkého prístupu k službám v oblasti reprodukčného zdravia, ktoré v dôsledku komplikovaného pôrodu bez analgetík trpia na fistulu, a tá v prípade nepreliečenia vedie k zlému zdravotnému stavu a spoločenskej stigmatizácii,

I.  keďže fistula a iné ochorenia pohlavných orgánov sú vážnym zdravotným problémom v mnohých rozvojových krajinách,

J.  keďže geografia, ekonomika a vzdelanie sú rozhodujúcimi faktormi pri výskyte úmrtia matiek, pričom najvyššia miera úmrtia matiek je u žien z vidieka, chudobných žien a žien s chýbajúcim vzdelaním,

K.  keďže Európska únia má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní a podpore medzinárodnej reakcie na problematiku zdravia matiek,

1.  vyzýva rozvojové krajiny, aby vo svojich stratégiách na zníženie chudoby stanovili ako prioritu zdravie matiek, vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby vo svojej spolupráci s rozvojovými krajinami kládli dôraz na túto oblasť a aby takémuto úsiliu venovali zvýšenú ekonomickú, politickú i technickú podporu;

2.  pripomína a znovu zdôrazňuje záväzok a príspevok EÚ k rozvojovým cieľom tisícročia, ako je vyjadrený v Európskom konsenze o rozvoji;

3.  pripomína záväzok členských štátov EÚ venovať 0,7 % HNP na oficiálnu rozvojovú pomoc do roku 2015 a vyzýva členské štáty, ktoré túto úroveň v súčasnosti nedosahujú, aby zvýšili úsilie;

4.  vyzýva EÚ, aby udržala a zvýšila úsilie na zlepšenie zdravia matiek v rozvojových krajinách, najmä s cieľom poskytovať matkám bezpečnú a spoľahlivú zdravotnú starostlivosť a služby, bojovať proti chorobám spojeným s chudobou a riešiť problémy v oblasti zdravotnej starostlivosti, akým je napríklad nedostatok kvalifikovaného zdravotného personálu;

5.  vyzýva na rozšírenie programov národného zdravia o testovanie na vírus HIV pred tehotenstvom a počas neho, antiretrovirálnu liečbu HIV pozitívnych tehotných žien a opatrenia na prevenciu proti vírusu HIV ako napríklad informačné kampane a vzdelávanie;

6.  vyzýva na ďalšie opatrenia v boji proti malárii, okrem iného zvýšeným používaním posteľných sietí ošetrených insekticídmi,

7.  vyzýva, aby sa stratégie v oblasti zdravia matiek neobmedzovali na boj proti hlavným chorobám spojeným s chudobou, ale aby sa venovala náležitá pozornosť veľkému počtu žien trpiacich na fistulu a iné menej známe choroby súvisiace s chudobou;

8.  vyzýva tie krajiny, ktoré ešte nezaviedli zákaz škodlivých praktík a tradícií, akou je ženská obriezka (FGM), aby v tomto smere vykonali opatrenia a podporili informačné kampane;

9.  vyzýva rozvojové krajiny, aby za podpory medzinárodného spoločenstva riešili problémy v oblasti zdravia matiek z horizontálneho hľadiska tak, aby sa venovalo väčšie rozvojové úsilie tvorbe trvalo udržateľného rastu, zlepšeniu infraštruktúr a prístupu k vode a hygiene a iným oblastiam, ktoré majú vplyv na výskyt týchto problémov;

10.  žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť opatreniam zameraným na zlepšenie domácej hygieny a na používanie mydla – podľa niektorých výskumov ide o opatrenia, ktoré sú pri znižovaní rizika hnačkových ochorení ešte účinnejšie než zlepšenie kvality vody, pretože takéto ochorenia môžu byť smrteľné a tehotné či dojčiace matky sú voči nim mimoriadne zraniteľné;

11.  žiada zvýšené opatrenia na riešenie problémov spojených s ochoreniami dýchacieho traktu v dôsledku nedostatočnej ventilácie vo vykurovacích peciach a peciach na varenie, ktoré obzvlášť škodia zdraviu matiek;

12.  vyzýva rozvojové krajiny, aby vo svojich rozvojových stratégiách kládli väčší dôraz na základné vzdelanie, najmä u dievčat z vidieckych oblastí, u ktorých je najmenšia pravdepodobnosť, že budú mať príležitosť navštevovať školu; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby poskytli ďalšiu podporu takémuto úsiliu;

13.  zdôrazňuje potrebu podpory EÚ a medzinárodného spoločenstva regionálnej spolupráci pri presadzovaní výmeny zručností, zaškoľovaní a tvorbe kapacít, porovnávaní osvedčených postupov, rovnako ako spájania zdrojov v oblasti zdravotnej starostlivosti o matky; zdôrazňuje, že takáto spolupráca môže byť obzvlášť užitočná pri riešení ťažkých zdravotných situácií v období po konflikte alebo po katastrofe;

14.  naliehavo žiada Komisiu, aby stanovila ako svoju prioritu boj proti sexuálnemu násiliu v krízových a konfliktných oblastiach a vo fáze poskytovania humanitárnej pomoci i povojnovej obnovy;

15.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, vládam a parlamentom všetkých rozvojových krajín a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) KOM(2005) 179.
(2) Rada Európskej únie 14820/05.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia