Förfarande : 2008/2621(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0385/2008

Ingivna texter :

B6-0385/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0406

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 107kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.787
 
B6‑0385/2008
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva och Filip Kaczmarek
för PPE-DE-gruppen
om millennieutvecklingsmål 5 (mödrarnas hälsa)

Europaparlamentets resolution om millennieutvecklingsmål 5 (mödrarnas hälsa) 
B6‑0385/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av millennieutvecklingsmål 5 (mödrarnas hälsa), som syftar till att ”mellan 1990 och 2015 minska mödradödligheten med tre fjärdedelar” och ”uppnå allmän tillgång till reproduktiva hälsotjänster”,

–  med beaktande av EU:s handlingsprogram mot hiv/aids, tuberkulos och malaria genom yttre åtgärder(1),

–  med beaktande av FN:s förklaring om barnets rättigheter av den 20 november 1959, enligt vilken ”särskild vård och omsorg ska ges både barnet och dess mor, inberäknat adekvat hälsovård före och efter förlossningen” och FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989 enligt vilken de undertecknande staterna ska ”säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före och efter förlossningen”,

–  med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling av den 22 november 2005(2), där det står att EU:s främsta och övergripande mål för utvecklingssamarbetet är fattigdomsutrotning i samband med en hållbar utveckling, bland annat i syfte att uppnå millennieutvecklingsmålen,

–  med beaktande av den högnivåsammankomst om millennieutvecklingsmålen, vilken ska hållas i FN-högkvarteret i New York den 25 september 2008,

A.  Mödrarnas hälsa är det område inom millennieutvecklingsmålen där det gjorts minst framsteg och därför är millennieutvecklingsmål 5 ett av dem som man minst sannolikt kommer att uppnå fram till 2015, i all synnerhet i Afrika söder om Sahara.

B.  Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är de viktigaste dödsorsakerna bland kvinnor i utvecklingsländerna, framför allt i Afrika söder om Sahara och i Asien och de kräver över en halv miljon kvinnors liv varje år.

C.  Flertalet av dessa dödsfall skulle kunna förebyggas genom hälsovårdsingrepp (enligt FN:s befolkningsprogram är det viktigaste sättet att minska mödradödligheten att det finns utbildad förlossningspersonal och tillgång till förlossningsvård i krissituationer), men avstånden och fattigdomen begränsar tillgången till mödravård för många kvinnor i utvecklingsländerna.

D.  Dödsfall och sjukdomar bland mödrarna minskar familjernas inkomster, leder till ett stort antal föräldralösa barn som löper särskild risk att drabbas av sjukdom och fattigdom och tvingar unga flickor att sluta skolan för att ta hand om sina syskon.

E.  Omkring 60 % av alla hiv-smittade vuxna är kvinnor och hiv/aids är tillsammans med malaria några av de viktigaste dödsorsakerna bland mödrar. Hiv kan sprida sig från en mor till hennes barn under graviditeten, i samband med förlossningen eller genom amning.

F.  Hiv/aids har haft förödande konsekvenser för hälsovårdssektorn i utvecklingsländerna, inte bara för att vårdpersonalen smittats utan också på grund av att personal och medel från andra väsentliga grenar inom hälsovården fått sättas in för att tillgodose det ökande behovet av insatser mot hiv/aids.

G.  Om kvinnor tillförsäkras fullständig information om sexuell och reproduktiv hälsa, tillsammans med de förnödenheter som behövs för detta ändamål, får de ett bättre förhandlingsläge vad gäller säkert sex och kan bättre skydda sig mot sexuellt överförda sjukdomar, bland dem också hiv. Parlamentet stöder de åtgärder som föreslagits av kommissionen för att skydda kvinnor mot sexuellt överförda sjukdomar, framför allt det ekonomiska stödet till att det utvecklas vacciner och ämnen mot mikrober samt de åtgärder som föreslagits till förmån för reproduktiv hälsa.

H.  Ett särskilt problem berör sådana kvinnor som ofta är mycket unga och inte har lätt att få tillgång till reproduktiva hälsotjänster, eftersom dessa kvinnor ofta drabbas av fistlar till följd av att de haft utdragna förlossningar utan tillgång till vård. Om inte skadan behandlas blir följden svår ohälsa och social stämpling för de drabbade.

I.  Fistlar och andra sjukdomar i fortplantningsorganen är ett allvarligt hälsoproblem i många utvecklingsländer.

J.  Geografiska och ekonomiska faktorer är tillsammans med utbildningsnivån utslagsgivande för mödradödligheten, som är högst bland kvinnor på landsbygden, fattiga kvinnor och kvinnor som saknar utbildning.

K.  Europeiska unionen har en viktig roll att spela genom att tillhandahålla och stödja en internationell insats mot hoten mot mödrars hälsa.

1.  Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att prioritera mödrars hälsa i sina strategier för fattigdomsminskning. Parlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att betona detta område i sitt utvecklingssamarbete och ge ökat ekonomiskt, politiskt och tekniskt stöd till insatser i samband med detta.

2.  Europaparlamentet erinrar om och upprepar EU:s engagemang för och bidrag till millennieutvecklingsmålen, sådant det kommit till uttryck i det europeiska samförståndet om utveckling.

3.  Europaparlamentet erinrar om att EU:s medlemsstater gått in för att det officiella utvecklingsbiståndet senast 2015 ska uppgå till 0,7 % av BNI och uppmanar de medlemsstater som fortfarande släpar efter att göra mera.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU till fortsatta och ökade insatser för att förbättra mödrarnas hälsa i utvecklingsländerna, framför allt genom att bereda tillgång till trygg och tillförlitlig mödravård med tillhörande tjänster, att bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar och åtgärda flaskhalsar inom hälsovården, såsom bristen på kvalificerad personal.

5.  Europaparlamentet efterlyser en utbyggnad av de nationella hälsovårdsprogrammen för hiv-test före och under graviditet, antiretroviral behandling av hiv-positiva gravida och hiv-förebyggande åtgärder, såsom upplysningskampanjer och utbildning.

6.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare åtgärder mot malaria, bland annat en mer utbredd användning av insektsmedelbehandlade moskitnät kring sängarna.

7.  Europaparlamentet vill att strategierna till förmån för mödrars hälsa inte bara ska handla om att bekämpa de huvudsakliga fattigdomsrelaterade sjukdomarna utan också vederbörligen uppmärksamma den svåra situationen för många kvinnor som lider av fistlar och andra mindre kända fattigdomsrelaterade sjukdomar.

8.  Europaparlamentet uppmanar de länder som ännu inte förbjudit skadliga sedvänjor och traditioner som kvinnlig könsstympning att vidta åtgärder och stödja upplysningskampanjer för detta ändamål.

9.  Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att med stöd från det internationella samfundets sida också ta ett helhetsbetonat grepp på hoten mot mödrars hälsa, så att ett ökat utvecklingsarbete läggs ned på att skapa hållbar tillväxt, bättre infrastruktur och tillgång till vatten och sanitet och annat som påverkar utbredningen av dessa hot.

10.  Europaparlamentet ber att särskild uppmärksamhet ska ägnas åtgärder till förmån för bättre hygien i hemmen och mer utbredd användning av tvål, vilket enligt vissa undersökningar rentav minskar risken för diarrésjukdomar mer effektivt än förbättrad vattenkvalitet, eftersom sådana sjukdomar kan vara livsfarliga och blivande mödrar och ammande kvinnor är särskilt utsatta för dem.

11.  Europaparlamentet efterlyser utökade åtgärder mot luftvägsproblem till följd av att det saknas ventilation till värmekaminer och spisar för matlagning, något som är särskilt skadligt för mödrars hälsa.

12.  Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att i sina utvecklingsstrategier starkare betona den primära utbildningen, framför allt för flickor från landsbygden, eftersom det är minst sannolikt att dessa flickor får möjlighet att gå i skola. Parlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att ytterligare stödja detta arbete.

13.  Europaparlamentet understryker behovet av EU-stöd och annat internationellt stöd till regionalt samarbete för att, i frågor som berör mödrars hälsa, främja kunskapsutbyte, utbildning och kapacitetsutveckling, jämförelse av bästa metoder samt gemensamt utnyttjande av resurser. Parlamentet betonar att sådant samarbete kan vara särskilt behjälpligt när det gäller att tillhandahålla sjukvård under de svåra förutsättningar som råder efter en konflikt eller naturkatastrof.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i kris- och konfliktdrabbade områden prioritera kampen mot sexuellt våld, såväl så länge de humanitära insatserna pågår som vid återuppbyggnadsarbetet efter kriget.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaterna, regeringarna och parlamenten i alla utvecklingsländer och till FN:s generalsekreterare.

(1) KOM(2005)0179.
(2) Europeiska unionens råd 14820/05.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy