Процедура : 2008/2621(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0388/2008

Внесени текстове :

B6-0388/2008

Разисквания :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Приети текстове :

P6_TA(2008)0406

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 77k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.790
 
B6‑0388/2008
внесено вследствие на декларация на Съвета
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber, Sophia in 't Veld
от името на групата ALDE
относно майчината смъртност в подготовка за срещата на високо равнище на ООН на 25 септември - преглед на Целите на хилядолетието за развитие

Резолюция на Европейския парламент относно майчината смъртност в подготовка за срещата на високо равнище на ООН на 25 септември - преглед на Целите на хилядолетието за развитие 
B6‑0388/2008

Европейският парламент,

-  като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), приети на Срещата на върха на хилядолетието на ООН през септември 2000 г.,

-  като взе предвид доклада на Комисията относно Целите на хилядолетието за развитие в периода 2000-2004 г. (SEC(2004)1379),

-  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел, състоял се на 16 и 17 декември 2004 г., с които се потвърждава пълната ангажираност на Европейския съвет с Целите на хилядолетието за развитие и с последователността на политиката

-  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Равенство между половете и участие на жените в политическия и икономическия живот при сътрудничеството за развитие“ [SEC(2007) 332],

-  като взе предвид резолюцията на Парламента от 13 март 2008 г. относно равенство между половете и участие на жените в политическия и икономическия живот на жените в сътрудничеството за развитие (2007/2182(INI)),

-  като взе предвид резолюциите на Парламента от 12 април 2005 г. относно ролята на Европейския съюз за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и от 20 юни 2007 г. относно Целите на хилядолетието за развитие – междинна равносметка,

-  като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2005 г. относно стратегията за развитие на Африка и тази от 25 октомври 2007 г. състоянието на отношенията между ЕС и Африка,

-  като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през септември 1995 г. и приетите там Декларация и Платформа за действие, както и последващите документи, приети на специалните сесии на ООН „Пекин+5 ” и „Пекин+10” за последващи заключителни действия и инициативи за прилагане на Декларацията и Платформата за действие от Пекин, приети съответно на 9 юни 2000 г. и 11 март 2005 г.,

-  като взе предвид съвместното изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, които заседават в рамките на Съвета, Европейския парламент и Комисията, относно политиката на развитие на Европейския съюз, озаглавено „Европейският консенсус” (Европейски консенсус относно развитието), подписано на 20 декември 2005 г., и Европейския консенсус относно хуманитарната помощ от декември 2007 г.,

-  като взе предвид докладите на Фонда на ООН за население от 2005 г. и 2006 г. относно състоянието на световното население, озаглавени съответно „Обещание за равнопоставеност: равнопоставеност на половете, репродуктивно здраве и Цели на хилядолетието за развитие” и „Път към надеждата: жените и международната миграция”,

-  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно съставянето на финансов инструмент за сътрудничество за развитие ("Инструмент за сътрудничество за развитие"(DCI)),

-  като взе предвид Протокола за правата на жените в Африка, известен също като „Протокол от Мапуто“, влязъл в сила на 26 октомври 2005 г., и Плана за действие от Мапуто за привеждане в действие на континенталната политическа рамка за сексуално и репродуктивно здраве и права за периода 2007–2010 г., приет на специалното заседание на Африканския през септември 2006 г.,

-  като взе предвид Международната конференция за населението и развитието (МКНР), проведена в Кайро през септември 1994 г., Програмата за действие, приета в Кайро, както и последващите заключителни документи, приети през 1999 г. на специалната сесия на ООН "Кайро+5" относно последващи действия за прилагане на Програмата за действие,

-  като взе предвид рамката за действие от Брюксел и препоръките относно здравеопазване за устойчиво развитие, приети от министрите на здравеопазването на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) в Брюксел през октомври 2007 г.

-  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права, влязъл в сила на 3 януари 1976 г., и по-специално член 12 от него,

-  като взе предвид Общ коментар № 14 на Комитета за икономически, социални и културни права относно правото на възможно най-висок стандарт на здравеопазване, документ на ООН E/C 12/2000/4 (2000).

-  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 3 септември 1981 г.,

-  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че равнището на майчината смъртност е ЦХР, която се отдалечила най-много от поставената цел, а именно от целта за намаление на майчината смъртност със 75 % до 2015 г., с която са се ангажирали 186 държави,

Б.  като има предвид, че всяка година повече от половин милион жени умират по време на бременност или при раждане и 99 % от тези смъртни случаи са в развиващите се страни; като има предвид, че положението в държавите в Африка на юг от пустинята Сахара почти не се е променило за 20 години – смъртността на жените при раждане е в съотношение едно към шестнайсет; като има предвид, че следователно майчината смъртност е най-драматичната в света неравнопоставеност по отношение на здравето - по-открояваща се дори от детската смъртност;

В.  като има предвид, че страните от Г-8 договориха здравен пакет, който ще спомогне за обучението и набирането на 1,5 млн. медицински служители в Африка и ще гарантира, че 80 % от ражданията се извършват под контрола на обучени медицински служители; като има предвид, че това включва ангажимент за увеличение до 2,3 медицински служители на 1000 души в 36 африкански държави с критичен недостиг; като има предвид, че въпреки това не се споменава нищо за отпускане на средства в размер на 10 млрд. щатски долара, които са необходими според активистите на гражданското общество за спасяване на шест милиона майки и деца годишно,

Г.  като има предвид, че майчината смъртност и заболеваемост представлява остър здравен проблем в глобален мащаб, всяка година се отчитат около 536 000 смъртни случаи на родилки, а на всеки смъртен случай се падат 30 или повече със сериозни усложнения, вариращи от хронични инфекции до травми, които водят до увреждания, като например фистула на женските полови органи, които биха могли лесно да бъдат избегнати чрез осигуряване на всеобщ достъп до основни и спешни акушерски грижи и услуги в областта на репродуктивното здраве,

Д.  като има предвид, че предотвратимите случаи на майчина смърт представляват нарушение на правото на живот на жените и подрастващите момичета и че причините за майчината смъртност и заболеваемост могат също така да бъдат равнозначни на нарушения на други права на човека, включително на правото на най-високия постижим стандарт на физическо и психично здраве и правото на недискриминационен достъп до основното здравеопазване;

Е.  като има предвид правото на живот, както е формулирано в член 3 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и в Международния пакт за граждански и политически права и Хартата за основните права на Европейския съюз; Правото на живот означава не само, че правителствата следва да се въздържат от произволни убийства, но от него произтича също така тяхното задължението да закрилят гражданите от предотвратима загуба на живот, като това обхваща по-специално и майчината смърт;

Ж.  като има предвид, че правото на най-високия постижим стандарт на физическо и психично здраве е друго основно човешко право, както е установено в Международния пакт за икономически, социални и културни права достъпът до висококачествени здравни грижи е от ключово значение за намаляването на майчината смъртност, включително достъпът до пред- и следродилни грижи, присъствието на квалифицирани акушери, спешни акушерски грижи и семейно планиране,

З.  като има предвид, че правото на сексуално и репродуктивно самоопределяне включва правото на сключване на брак, създаване на семейство, доброволни сексуални взаимоотношения и неподлагане на сексуално насилие и принуда,

И.  като има предвид, че жените имат право на недискриминационен достъп в сферата на здравеопазването, но въпреки това мащабът на смъртността и уврежданията при родилките в света отразява сериозния проблем на систематичната неравнопоставеност и дискриминация, на която са подложени жените през целия им живот,

Й.  като има предвид, че жените са особено уязвими по време на бременност и раждане поради редица форми на дискриминация, включително неравнопоставеност на мъжете и жените в домакинството, традиционни практики, вредни за жените, насилие срещу жените и отхвърляне на бебета от женски пол; като има предвид, че Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, ратифицирана от всички държави-членки на ЕС, постановява, че правителствата трябва да работят активно за "промяна на социалните и културни модели на поведение на мъжете и жените, с цел окончателното премахване на предразсъдъците, на обичайните и на всички други практики, които се основават на идеята за превъзходство на един от половете или на стереотипни роли за мъжете и жените" и по-конкретно "да се гарантира предоставянето на жените на съответните услуги, по отношение на бременността, раждането и следродилния период",

К.  като има предвид, че Общото събрание на ООН включи „всеобщия достъп до репродуктивно здравеопазване до 2015 г.“ като подцел в списъка на ЦХР като ЦХР 5 относно майчината смъртност;

Л.  като има предвид, че Международната конференция за населението и развитието (МКНР) заложи нови средства, определяйки „репродуктивното здраве“ (включително семейното планиране и здравните услуги за майките) като основен приоритет на международните усилия за развитие;

М.  като има предвид, че вместо подкрепата да се увеличава, общото финансиране за семейно планиране от страна на дарителите сега е много по-ниско, отколкото беше през 1994 г., като бележи спад от 723 млн. щатски долара през 1995 г. на 442 млн. щатски долара през 2004 г. в абсолютно доларово изражение,

Н.  като има предвид, че причините за майчината смъртност могат да бъдат избегнати посредством осигуряването на безопасни грижи за родилките; като има предвид, че допълнителна причини за майчината смъртност може да бъде невъзможността за своевременен достъп до подходящото здравно заведение, поради проблеми, свързани с разстоянието, инфраструктурата и транспорта. при пристигането в здравното заведение е възможно да има забавяне при получаването на адекватни грижи, поради недостиг на персонал или поради липса на електричество, вода или медицински консумативи,

О.  като има предвид, че правителството има задължение да предоставя (самό или посредством други субекти) здравни услуги, в съответствие с правото на здраве,

П.  като има предвид, че въпреки сериозността на този проблем и нарушаването на правата на човека, здравните услуги за майките останаха на заден план в международния дневен ред, засенчени от вниманието към действия, насочени към специфични заболявания, а високите равнища на ХИВ доведоха застой и дори връщане назад в напредъка по отношение на намаляването на майчината смъртност и заболеваемост,

Р.  като има предвид, че нивото на информираност сред жените и мъжете в засегнатите страни относно здравните права на майките е ниско и това не им позволява да търсят правата си за по-добри грижи и услуги,

1.  изразява силна загриженост, че ЦХР относно майчината смъртност се е отдалечила повече от всякога от поставената цел в редица развиващи се страни, в частност в Африка;

2.  отбелязва, че заедно с образованието, овластяването на жените значително допринася за подобряването на ЦХР 5, което е показател от съществено значение за цялостния напредък в развитието;

3.  призовава Съвета и Комисията, да отдадат предимство преди Срещата на високо равнище на ООН по въпросите на ЦХР на дейностите за постигане на ЦХР 5 (подобряване на здравословното състояние на майките);

4.  призовава Комисията и Съвета да намалят разликата между равнищата на майчината смъртност в индустриализираните и развиващите се страни чрез увеличаване на инвестициите и чрез действия за подобряване на човешките ресурси в областта на здравеопазването, чрез увеличаване на ресурсите и ангажимент към укрепване на здравните системи и инфраструктурата за основно здравеопазване, включително отпускане на средства за наблюдение, надзор, основни функции по здравеопазването, общностни действия и други необходими подкрепящи функции;

5.  призовава Съвета и Комисията да увеличат усилията за премахване на предотвратимата майчина смъртност и заболеваемост чрез разработване, прилагане и редовна оценка на "пътни карти" и планове за действие за общо облекчаване на този проблем, като приемат систематичен и устойчив подход, основан на справедливостта и правата на човека, подкрепян и подпомаган по подходящ начин от силни институционални механизми и финансиране;

6.  призовава Съвета и Комисията да разширят предоставянето на здравни услуги на майките в контекста на първичната здравна помощ, въз основа на концепцията за информиран избор, образование относно безопасното майчинство, целенасочени и ефективни предродилни грижи, програми относно храненето на майките, адекватни грижи при раждане, при които се избягва прекалено прибягване до цезарово сечение и които да осигуряват спешна акушерска помощ, услуги за насочване към здравно заведение при усложнения при бременност, раждане и аборт, и следродилни грижи и семейно планиране;

7.  призовава Комисията и Съвета да насърчават достъпа на всички жени до пълна информация и услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и да обезпечат високия стандарт и доброто финансиране на тези услуги;

8.  призовава Съвета и Комисията да разработят показатели и ориентири за намаляване на майчината смъртност (включително предоставяната официална помощ за развитие) и да създадат механизми за наблюдение и отчетност, които биха могли да доведат до постоянно подобряване на съществуващите политики и програми;

9.  призовава Съвета и Комисията да обезпечат набирането на достоверни и навременни данни, които да дадат насока за прилагане на мерките срещу майчината смъртност и заболеваемост;

10.  призовава Комисията и Съвета да предоставят обучение, изграждане на капацитет и инфраструктура за достатъчен брой квалифициран акушерски персонал, да обезпечат достъпа на всички бременни жени и момичета до такива здравни работници и да осигурят "пътни карти" и национални планове за действие, отразяващи тази цел;

11.  за държавите, където абортите са разрешени, призовава Комисията и Съвета да предоставят безопасни и достъпни услуги, свързани с абортите, доколкото е разрешено от местните закони, и при това да обучава и оборудва доставчиците на здравни услуги за предоставяне на всеобхватни безопасни услуги, свързани с абортите; в това отношение подкрепя Резолюцията на Съвета на Европа(17 април 2008 г.) относно безопасните и легални аборти;

12.  осъжда "правилото за глобално блокиране" на САЩ, което не позволява на чуждестранни неправителствени организации, които получават финансиране за семейно планиране от USAID (Агенция на САЩ за международно развитие ), да използват собствените си, идващи от другаде средства, за предоставяне на законни услуги, свързани с абортите, здравни съвети или процедури по насочване към здравно заведение за аборт.

13.  призовава Съвета и Комисията да разработят програми и политики, насочени към основните фактори, които са определящи за здравеопазването и са от решаващо значение за предотвратяване на майчината смъртност, като участие в процеси на вземане на решения, свързани със здравеопазването, информация относно сексуалното и репродуктивното здраве, грамотност, хранене, недискриминация и равенство между половете;

14.  призовава Комисията и Съвета да създаде форум за споделяне на най-добри практики в сферата на политиките и програмите по отношение на майчината смъртност

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите-членки и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност