Procedure : 2008/2621(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0388/2008

Indgivne tekster :

B6-0388/2008

Forhandlinger :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0406

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 56k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.790
 
B6‑0388/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber og Sophia in 't Veld
for ALDE-Gruppen
om mødredødelighed forud for FN's højniveaumøde den 25. september – undersøgelse af MDG-målene

om mødredødelighed forud for FN's højniveaumøde den 25. september – undersøgelse af MDG-målene 
B6‑0388/2008

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til MDG-målene, der blev vedtaget på FN’s millenniumtopmøde i september 2000,

-  der henviser til Kommissionens rapport om MDG-målene 2000-2004 (Millennium Development Goals 2000-2004 (SEC(2004)1379)),

-  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 16.-17. december 2004, hvor Den Europæiske Union bekræftede, at den fuldt og helt bakker op om MDG-målene og sammenhæng i udviklingspolitikken,

-  der henviser til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om ligestilling og styrkelse af kvinders indflydelse og stilling i udviklingssamarbejdet (Gender Equality and Women Empowerment in Development Cooperation (SEC(2007)332)),

-  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (2007/2182(INI)),

-  der henviser til beslutningerne af 12. april 2005 om EU's rolle i forbindelse med gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene (MDG) og af 20. juni 2007 om millenniumudviklingsmålene - midtvejsstatus,

-  der henviser til sine beslutninger af 17. november 2005 om en udviklingsstrategi for Afrika og af 25. oktober 2007 om status over forbindelserne mellem EU og Afrika,

-  der henviser til den fjerde verdenskonference om kvinder afholdt i september 1995 i Beijing samt erklæringen og handlingsplatformen, der blev vedtaget ved den lejlighed, og de efterfølgende slutdokumenter vedtaget ved FN's særlige samlinger "Beijing +5" og "Beijing +10" vedrørende yderligere tiltag og initiativer til gennemførelse af Beijingerklæringen og handlingsplatformen, som vedtoges henholdsvis den 9. juni 2000 og den 11. marts 2005,

-  der henviser til fælleserklæringen fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om EU's udviklingspolitik: "Den Europæiske Konsensus" (Den Europæiske Konsensus om Udvikling) undertegnet den 20. december 2005 og Den Europæiske Konsensus om Humanitær Bistand fra december 2007,

-  der henviser til FN's Befolkningsfonds rapporter fra 2005 og 2006 om befolkningssituationen i verden, henholdsvis med titlerne "The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and Millennium Development Goals" og "A Passage to Hope: Women and International Migration",

-  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde,

-  der henviser til protokollen om kvinders rettigheder i Afrika, også kendt som Maputoprotokollen, der trådte i kraft den 26. oktober 2005, og Maputohandlingsplanen om fuldstændig gennemførelse af kontinentets politiske rammer for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i den forbindelse 2007-2010 vedtaget på Den Afrikanske Unions særlige samling i september 2006,

-  der henviser til FN’s internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) afholdt i Kairo i september 1994, det handlingsprogram, der blev vedtaget i Kairo, og de efterfølgende slutdokumenter, der blev vedtaget på FN’s særlige Kairo+5-samling, om yderligere tiltag til gennemførelse af handlingsprogrammet vedtaget i 1999,

-  der henviser til Bruxelleshandlingsplanen (Brussels framework for action) og henstillingerne om sundhed for bæredygtig udvikling vedtaget af sundhedsministrene for staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) i Bruxelles i oktober 2007,

-  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der trådte i kraft den 3. januar 1976, navnlig artikel 12,

-  der henviser til den generelle bemærkning nr. 14 fra Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder om retten til den højest opnåelige sundhedstilstand (The Right to the Highest Attainable Standard of Health), FN-dokument E/C 12/2000/4 (2000),

-  der henviser til FN's konvention af 3. september 1981 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at mødredødelighed er det MDG-mål, hvis målsætning er længst fra at blive opfyldt, nemlig en nedbringelse på 75 % af mødredødelighedsraten inden 2015, hvilket 186 lande har forpligtet sig til,

B.  der henviser til, at der hvert år dør over en halv million kvinder i forbindelse med graviditet eller fødsel, og at 99 % af disse dødsfald sker i udviklingslande; der henviser til, at mødredødeligheden i Afrika syd for Sahara næppe har ændret sig de seneste 20 år, idet én ud af hver 16 kvinder dør ved barnefødsel; der henviser til, at mødredødelighed derfor er det område, hvor sundhedsuligheden i verden er størst, og at den endog er mere grel end børnedødelighed,

C.  der henviser til, at G8 har vedtaget en sundhedspakke, der vil bidrage til at uddanne og rekruttere 1,5 millioner sundhedsarbejdere i Afrika og sikre, at 80 % af alle mødre under fødsel bistås af en uddannet sundhedsarbejder; der henviser til, at dette indebærer en forpligtelse til at komme op på 2,3 sundhedsarbejdere pr. 1000 personer i 36 afrikanske lande, der lider under kritisk mangel; der imidlertid henviser til, at der intet er blevet nævnt om at reservere de 10 milliarder USD, som ifølge civilsamfundsaktivister vil være nødvendige for at redde seks millioner mødres og børns liv hvert år,

D.  der henviser til, at mødredødelighed og -sygelighed udgør et presserende globalt sundhedsproblem, at der hvert år dør omkring 536 000 kvinder i forbindelse med graviditet eller fødsel, og at for hver kvinde, der dør, får mindst 30 alvorlige komplikationer, som spænder fra kroniske infektioner til invaliderende skader, såsom obstetriske fistler, der nemt kunne undgås, hvis der var universel adgang til både almindelig barselspleje og akut hjælp under graviditet og fødsel samt til reproduktiv sundhedspleje,

E.  der henviser til, at undgåelige dødsfald blandt mødre udgør en krænkelse af kvinders og teenagepigers ret til livet, og at årsagerne til mødredødelighed og -sygelighed også kan udgøre krænkelser af andre menneskerettigheder, herunder retten til den højest opnåelige standard for fysisk og mental sundhedspleje og retten til ikke-diskrimination i forbindelse med adgang til grundlæggende sundhedspleje,

F.  der henviser til, at retten til livet er fastsat i artikel 3 i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; der henviser til, at retten til livet ikke blot betyder, at regeringerne bør afstå fra arbitrære drab, men også en forpligtelse for regeringerne til at beskytte deres borgere mod tab af liv, der kan forhindres, herunder navnlig dødsfald blandt mødre,

G.  der henviser til, at retten til den højest opnåelige standard for fysisk og mental sundhedspleje er en grundlæggende menneskerettighed, som er indeholdt i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, og at adgangen til sundhedspleje af høj kvalitet er et centralt element i bestræbelserne på at nedbringe mødredødeligheden, herunder pleje før og efter fødslen, uddannede fødselshjælpere, akut hjælp under graviditet og fødsel og familieplanlægning,

H.  der henviser til at retten til seksuel og reproduktiv selvbestemmelse omfatter retten til at gifte sig, stifte familie og indgå frivilligt i seksuelle forhold samt retten til at være fri for seksuelle overgreb og tvang,

I.  der henviser til, at kvinder har ret til ikke-diskrimination i forbindelse med sundhedspleje, men at omfanget af mødredødelighed og handicaplidelser blandt fødende kvinder påviser et alvorligt problem med kvinder, der lider under ulighed og diskrimination hele livet igennem,

J.  der henviser til, at kvinder er særlig udsatte under graviditet eller barnefødsel på grund af en række former for forskelsbehandling, herunder uligheder mellem mænd og kvinder i hjemmet, traditionel skik og brug, der er skadelig for kvinder, overgreb mod kvinder samt fravalg af pigebørn; der henviser til, at det i konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), som er ratificeret af alle EU's medlemsstater, fastslås, at regeringerne skal arbejde aktivt for at ændre mænds og kvinders sociale og kulturelle adfærdsmønster med henblik på at opnå afskaffelse af fordomme, sædvaner og al anden adfærd, som hviler på den opfattelse, at det ene køn er mere eller mindre værd end det andet, eller på fastlåste kønsroller, og navnlig sikre kvinder passende og om nødvendigt gratis bistand i forbindelse med graviditet og nedkomst og i tiden efter fødslen,

K.  der henviser til, at FN's Generalforsamling har inkluderet universel adgang til reproduktiv sundhedspleje inden 2015 som et delmål på listen over MDG-mål under MDG-mål nr. 5, mødredødelighed,

L.  der henviser til, at det internationale samfund på FN's internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) gav lovning på nye ressourcer, idet det identificerede reproduktiv sundhed (herunder familieplanlægning og sundhedstjenester for mødre) som en hovedprioritet for internationale udviklingsbestræbelser,

M.  der henviser til, at i stedet for at stige er den samlede donorstøtte til familieplanlægning nu langt lavere end i 1994, og den er således faldet fra 723 mio. USD i 1995 til 442 mio. USD i 2004 målt i absolutte tal,

N.  der henviser til, at årsagerne til mødredødelighed kan undgås, hvis der blev stillet sikre sundhedsydelser til rådighed for mødre; der henviser til, at yderligere årsager til mødredødelighed bl.a. kan findes i forsinket ankomst til passende sundhedsfaciliteter på grund af afstand, infrastruktur og transport, og ved ankomsten til sundhedsfaciliteter kan der være ventetid på at modtage fyldestgørende sundhedspleje på grund af personalemangel, eller fordi der ikke er adgang til elektricitet, vand eller lægemidler og medicinsk udstyr,

O.  der henviser til, at det er regeringernes ansvar (enten selv eller ved andre aktørers hjælp) at stille sundhedspleje til rådighed som en del af retten til sundhed,

P.  der henviser til, at mødresundhedstjenesterne til trods for den tungtvejende karakter af dette problem og menneskerettighedskrænkelserne har figureret langt nede på den internationale dagsorden, overskygget af opmærksomheden omkring specifikke interventioner til sygdomsbekæmpelse, og at høje hivtal har bidraget til at bremse eller vende fremskridtet imod nedbringelse af mødredødeligheden og -sygeligheden,

Q.  der henviser til, at opmærksomheden omkring mødres sundhedsrettigheder blandt kvinder og mænd i de berørte lande er lav, hvilket forhindrer dem i at kræve deres ret til bedre sundhedspleje og ‑tjenester,

1.  giver udtryk for dyb bekymring over, at MDG-mål nr. 5 om mødredødelighed er det mål, der er længst fra at blive nået i mange udviklingslande, navnlig i Afrika;

2.  bemærker, at sammen med uddannelse bidrager styrkelse af kvinders indflydelse og status væsentligt til at opnå fremskridt med hensyn til MDG-mål nr. 5, som er en vigtig indikator for udviklingslandenes overordnede udviklingsfremskridt;

3.  opfordrer Rådet og Kommissionen til inden FN's møde på højt plan om MDG-målene at prioritere aktioner med henblik på at nå MDG-mål nr. 5 om forbedring af mødres sundhed;

4.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at nedbringe uligheden mellem mødredødeligheden i de industrialiserede lande og udviklingslandene gennem øgede investeringer og aktioner til forbedring af de menneskelige ressourcer på sundhedsområdet samt skaffe flere ressourcer og indgå forpligtelser, så sundhedsvæsenerne og den grundlæggende sundhedsinfrastruktur kan styrkes, herunder afsætte bevillinger til overvågning, tilsyn, grundlæggende offentlige sundhedsfunktioner, fælles indsatser og andre nødvendige støttefunktioner;

5.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at intensivere bestræbelserne på at udrydde undgåelig mødredødelighed og -sygelighed ved at udvikle, gennemføre og regelmæssigt evaluere køreplaner og handlingsplaner til nedbringelse af det globale problem med mødredødelighed og ‑sygelighed ud fra en ligestillingsbaseret, systematisk og vedvarende menneskerettighedsbaseret tilgang, der i passende grad støttes og fremmes af stærke institutionelle mekanismer og finansiering;

6.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at udbygge adgangen til mødresundhedstjenester inden for rammerne af den primære sundhedspleje, baseret på informeret valg, uddannelse i sikkert moderskab, fokuseret og effektiv prænatal pleje, ernæringsprogammer for mødre, tilstrækkelig fødselshjælp, der gør, at unødig benyttelse af kejsersnit kan undgås, og som sikrer akut hjælp under graviditet og fødsel, et system til viderehenvisning i forbindelse med graviditet, fødsel og abortkomplikationer samt pleje efter fødslen og familieplanlægning;

7.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremme adgangen til omfattende oplysning og tjenester på området for seksuel og reproduktiv sundhed og til at sikre, at disse tjenester er af høj standard og har rigelige midler til rådighed;

8.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at udvikle indikatorer og benchmarks vedrørende nedbringelse af mødredødelighed (herunder offentlige bistandsbudgetter) og etablere overvågnings- og kontrolmekanismer, som åbner mulighed for vedvarende forbedringer af de eksisterende politikker og programmer;

9.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at der indsamles pålidelige og præcise oplysninger, så gennemførelsen af tiltagene i forbindelse med mødredødelighed og -sygelighed kan styres;

10.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at sørge for uddannelse, kapacitetsudvikling og infrastruktur til et tilstrækkeligt antal uddannede fødselshjælpere, sikre adgang til sådanne fødselshjælpere for alle gravide kvinder og unge piger samt sikre, at dette mål afspejles i køreplaner samt i de nationale handlingsplaner;

11.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sørge for at sikre, at der er lovlige og tilgængelige abortmuligheder til rådighed i så stort et omfang, som den lokale lovgivning tillader, og til i den forbindelse at uddanne og udstyre sundhedspersonale til at kunne tilbyde alsidige og sikre ydelser i forbindelse med abort; støtter i den forbindelse Europarådets resolution af 17. april 2008 om sikker og lovlig abort;

12.  fordømmer i den forbindelses USA's såkaldte global gag-regel, der forhindrer ikke-amerikanske ngo'er, der modtager midler til familieplanlægning fra USAID (De Forenede Staters statslige bistandsorganisation), i at anvende egne midler, der ikke kommer fra USA, til at tilbyde lovlige abortmuligheder, lægelig rådgivning eller viderehenvisning til muligheder for abort;

13.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at udvikle programmer og politikker til at tage hånd om de bagvedliggende sundhedsfaktorer, som er væsentlige for forebyggelsen af mødredødelighed, såsom deltagelse i beslutningsprocesserne omkring sundhedsspørgsmål, oplysning om seksuel og reproduktiv sundhed, læse- og skrivefærdigheder, ernæring, ikke-forskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene;

14.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at stille et forum til rådighed, hvor bedste praksis om programmer og politikker om mødredødelighed kan udveksles;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og FN’s generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik