Διαδικασία : 2008/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0388/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0388/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0406

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 125kWORD 79k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.790
 
B6‑0388/2008
εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber και Sophia in 't Veld
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου - επισκόπηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου - επισκόπηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας 
B6‑0388/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που εγκρίθηκαν κατά τη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία τον Σεπτέμβριο του 2000,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τους "Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 2000-2004" (SEC(2004)1379),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2004, στα οποία επιβεβαιώνεται η πλήρης δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και τις συνέπειες στην πολιτική,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Ισότητα των φύλων και ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (SEC(2007)332),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία (2007/2182(ΙΝΙ)),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) και της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας - το ήμισυ της διαδρομής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική και εκείνο της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν, τα οποία εγκρίθηκαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 και Πεκίνο +10, σχετικά με περαιτέρω ενέργειες και δράσεις για την υλοποίηση της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου και στις 11 Μαρτίου 2005 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή συναίνεση" (Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη) που υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια του Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ταμείου του ΟΗΕ για τη Δημογραφία σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού το 2005 και το 2006 με τίτλο "The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and the Millennium Development Goals" ("Η υπόσχεση της ισότητας: ισοτιμία των φύλων, αναπαραγωγική υγεία και οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας") και "A Passage to Hope: Women and International Migration, ("Πέρασμα στην ελπίδα: γυναίκες και διεθνής μετανάστευση"), αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ("Μέσον Αναπτυξιακής Συνεργασίας" (ΜΑΣ),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, γνωστό επίσης ως "Πρωτόκολλο του Μαπούτο", που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Οκτωβρίου 2005, και το σχέδιο δράσης "Μαπούτο" σχετικά με τη λειτουργικότητα του πλαισίου ηπειρωτικής πολιτικής για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα 2007-2010, που εγκρίθηκε στην ειδική σύνοδο της Αφρικανικής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που διεξήχθη στο Κάιρο τον Σεπτέμβριο του 1994, το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε στο Κάιρο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν και τα οποία εγκρίθηκαν κατά την ειδική σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών Κάιρο +5 σχετικά με περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης που εγκρίθηκε το 1999,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσης των Βρυξελλών και τις συστάσεις για την υγεία με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Υγείας της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2007,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 1976, και ιδίως το άρθρο 12 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο αριθ.14 της Επιτροπής για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα με τίτλο "Το Δικαίωμα στο Υψηλότερο Δυνατό Επίπεδο Υγείας", έγγραφο Ε/C 12/2000/4 (2000) των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών της 3ης Σεπτεμβρίου 1981,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα είναι ο αναπτυξιακός στόχος της χιλιετίας που έχει απομακρυνθεί όσο κανένας άλλος από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: μείωση 75% στη μητρική θνησιμότητα έως το 2015, αποτέλεσμα που δεσμεύτηκαν να επιτύχουν 186 χώρες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από μισό εκατομμύριο γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό, 99% δε από τους θανάτους αυτούς σημειώνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 20 χρόνια το ποσοστό στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας έχει μεταβληθεί ελάχιστα - 1 στις 16 γυναίκες πεθαίνει κατά τον τοκετό· εκτιμώντας, κατά συνέπεια, ότι η μητρική θνησιμότητα αποτελεί την πιο δραματική ανισότητα στον πλανήτη στον τομέα της υγείας - ακόμα πιο δραματική και από την παιδική θνησιμότητα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτη του G8 συμφώνησαν επί δέσμης δράσεων για την υγεία που θα συμβάλει στην κατάρτιση και πρόσληψη 1,5 εκατ. εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα στην Αφρική και θα εξασφαλίσει ότι το 80% των μητέρων θα συνοδεύονται κατά τον τοκετό από εκπαιδευμένους στον τομέα της υγείας εργαζόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο περιλαμβάνει δέσμευση για αύξηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε 2,3 εργαζόμενους ανά 1.000 άτομα σε 36 αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι δεν έγινε λόγος για την κινητοποίηση των 10 δισ. δολαρίων ΗΠΑ τα οποία, σύμφωνα με ισχυρισμούς ενεργών στελεχών της κοινωνίας των πολιτών, θα ήταν απαραίτητα για να σωθεί η ζωή 6 εκατ. γυναικών και παιδιών κάθε χρόνο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα αποτελεί επείγουσα κατάσταση στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι κάθε χρόνο σημειώνονται 536.000 περίπου θάνατοι μητέρων, και ότι σε κάθε γυναίκα που πεθαίνει αντιστοιχούν 30 ή περισσότερες που αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες ποικίλουν από χρόνιες μολύνσεις έως βλάβες που οδηγούν σε αναπηρία, όπως το μαιευτικό συρίγγιο και που θα μπορούσαν εύκολα να αποφευχθούν εάν υπήρχε καθολική πρόσβαση σε βασική και επείγουσα γυναικολογική περίθαλψη και υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποτρέψιμοι θάνατοι μητέρων αποτελούν παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή γυναικών και εφήβων και ότι τα αίτια μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας μπορούν επίσης να συνεπάγονται παραβιάσεις και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του δικαιώματος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας και του δικαιώματος πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χωρίς διακρίσεις,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη ζωή εδράζεται στο άρθρο 3 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα καθώς και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: το δικαίωμα στη ζωή δεν σημαίνει μόνο ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να απόσχουν από αυθαίρετες δολοφονίες αλλά συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση των κυβερνήσεων να προστατεύουν τους πολίτες από αποτρέψιμο θάνατο, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της μητρικής θνησιμότητας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα περαιτέρω βασικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως ορίζεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα: η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας είναι ουσιώδης για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της φροντίδας πριν και μετά τον τοκετό, της παρουσίας κατηρτισμένων μαιών κατά τον τοκετό, της παροχής επείγουσας γυναικολογικής φροντίδας και του οικογενειακού προγραμματισμού,

Η.  εκτιμώντας ότι το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική αυτοδιάθεση συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στον γάμο, στη δημιουργία οικογένειας και στην εθελοντική δημιουργία σεξουαλικών σχέσεων και το δικαίωμα στη ζωή χωρίς σεξουαλική βία και καταναγκασμό,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να μην υφίστανται διακρίσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης το εύρος της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας ανά τον κόσμο αντανακλά ένα σοβαρό πρόβλημα συστηματικής ανισότητας και διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες σε ολόκληρη τη ζωή τους,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού εξαιτίας πολλαπλών μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στο νοικοκυριό, των παραδοσιακών πρακτικών που είναι επιβλαβείς για τις γυναίκες, της βίας εις βάρος των γυναικών και της απόρριψης θηλυκών βρεφών· εκτιμώντας ότι στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), την οποία έχουν κυρώσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να καταβάλουν ενεργές προσπάθειες προκειμένου να αλλάξουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς ανδρών και γυναικών, με στόχο να επιτευχθεί η κατάργηση των προκαταλήψεων και συνηθειών και όλων των πρακτικών που βασίζονται στην ιδέα της ανωτερότητας κάποιου από τα φύλα ή στους στερεότυπους ρόλους ανδρών και γυναικών και ειδικότερα να διασφαλίσουν στις γυναίκες κατάλληλες υπηρεσίες όσον αφορά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την περίοδο της λοχείας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συμπεριέλαβε ως επιμέρους στόχο στον κατάλογο των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού στόχου 5 - Μητρική Θνησιμότητα, την καθολική πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία μέχρι το 2015,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) η διεθνής κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση να ελευθερώσει νέους πόρους, αναγνωρίζοντας την "αναπαραγωγική υγεία" (συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού και των υπηρεσιών μητρικής υγείας) ως κεντρική προτεραιότητα των διεθνών αναπτυξιακών προσπαθειών,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να αυξηθεί, η συνολική χρηματοδότηση από δωρητές για τον οικογενειακό προγραμματισμό είναι τώρα πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με το 1994, έχοντας μειωθεί από 723 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 1995 σε 442 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2004 σε απόλυτους όρους,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια της μητρικής θνησιμότητας θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω της παροχής υπηρεσιών ασφαλούς φροντίδας για τις μητέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πρόσθετα αίτια μητρικής θνησιμότητας συμπεριλαμβάνονται ενδεχομένως καθυστερήσεις στην άφιξη σε κατάλληλη εγκατάσταση για λόγους απόστασης, υποδομής και μεταφοράς: κατά την άφιξη σε κάποια εγκατάσταση είναι δυνατό να σημειωθούν καθυστερήσεις στην παροχή κατάλληλης φροντίδας λόγω έλλειψης προσωπικού, ή επειδή δεν υπάρχουν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή ιατροφαρμακευτικό υλικό,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να παρέχουν (είτε οι ίδιες είτε μέσω άλλων φορέων) υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ως δικαίωμα στην υγεία,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σοβαρότητα αυτού του προβλήματος και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπηρεσίες μητρικής υγείας εξακολουθούν να μην κατέχουν εξέχουσα θέση μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, έχοντας επισκιαστεί από την προσοχή που δίδεται στην καταπολέμηση ορισμένων νόσων και ότι τα υψηλά ποσοστά HIV έχουν συμβάλει στην αναχαίτιση ή υπονόμευση της προόδου προς τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι στις ενδιαφερόμενες χώρες υπάρχει χαμηλό επίπεδο πληροφόρησης μεταξύ γυναικών και ανδρών σχετικά με τα δικαιώματά τους στη μητρική υγεία, γεγονός που τους εμποδίζει να διεκδικούν το δικαίωμά τους σε καλύτερη φροντίδα και υπηρεσίες,

1.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι ο αναπτυξιακός στόχος της χιλιετίας που αφορά την μητρική θνησιμότητα έχει απομακρυνθεί όσο ποτέ από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην Αφρική·

2.  επισημαίνει ότι, παράλληλα με την εκπαίδευση, η χειραφέτηση των γυναικών συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας αριθ. 5, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο δείκτη της γενικής προόδου στην ανάπτυξη·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόψει της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, να θέσουν ως προτεραιότητα τη δράση για την εκπλήρωση του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας αριθ. 5 για τη βελτίωση της μητρικής υγείας·

4.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μειώσουν τη διαφορά μεταξύ των ποσοστών μητρικής θνησιμότητας στις βιομηχανοποιημένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω περισσότερων επενδύσεων και δράσεων για τη βελτίωση των ανθρώπινων πόρων για την υγεία, και περισσότερων πόρων και δεσμεύσεων για την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της βασικής υποδομής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης πόρων για την παρακολούθηση, την εποπτεία, τις βασικές λειτουργίες της δημόσιας υγείας, την κοινοτική δράση και άλλες αναγκαίες λειτουργίες υποστήριξης·

5.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της αποτρέψιμης μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας με την ανάπτυξη, εφαρμογή και τακτική αξιολόγηση των "οδικών χαρτών" και των προγραμμάτων δράσης για τη μείωση του παγκόσμιου προβλήματος της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας, υιοθετώντας συστηματικά και σταθερά μια προσέγγιση με γνώμονα την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα στηρίζεται επαρκώς και θα διευκολύνεται από ισχυρούς θεσμικούς μηχανισμούς και χρηματοδότηση·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν τις υπηρεσίες μητρικής υγείας που παρέχονται στο πλαίσιο της πρωτογενούς υγειονομικής περίθαλψης και βασίζονται στην προσέγγιση της ενημερωμένης επιλογής, της εκπαίδευσης για ασφαλή μητρότητα, της συγκεκριμένης και αποτελεσματικής προγεννητικής περίθαλψης, σε προγράμματα διατροφής της μητέρας, σε κατάλληλη βοήθεια κατά τον τοκετό, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική προσφυγή στην καισαρική τομή και να παρέχεται επείγουσα μαιευτική περίθαλψη, υπηρεσίες παραπομπής σε περίπτωση επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την άμβλωση καθώς και στη μεταγεννητική περίθαλψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό·

7.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν την πρόσβαση στην πλήρη ενημέρωση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες και να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες αυτές θα ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα και θα χρηματοδοτούνται επαρκώς·

8.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν δείκτες και κριτήρια για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτήσεων ΕΑΒ) και να θεσπίσουν μηχανισμούς παρακολούθησης και λογοδοσίας που θα οδηγήσουν ενδεχομένως στη διαρκή βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν τη συγκέντρωση αξιόπιστων και έγκαιρων δεδομένων για την καθοδήγηση της εφαρμογής για την αντιμετώπιση της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας·

10.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν κατάρτιση, δημιουργία ικανότητας και υποδομές για επαρκή αριθμό κατηρτισμένων μαιών, να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των εγκύων γυναικών και κοριτσιών σε αυτές τις μαίες και να διασφαλίσουν ότι οι "οδικοί χάρτες" και τα εθνικά σχέδια δράσης θα αντανακλούν αυτόν τον στόχο·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στην περίπτωση των νόμιμων αμβλώσεων, να διασφαλίσουν την παροχή ασφαλών και προσβάσιμων υπηρεσιών αμβλώσεων στο μέτρο του δυνατού βάσει της τοπικής νομοθεσίας και, στο πλαίσιο αυτό, να μεριμνήσουν για την κατάρτιση και τον εξοπλισμό των παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρεις και ασφαλείς υγειονομικές υπηρεσίες αμβλώσεων· εν προκειμένω, επιδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (17 Απριλίου 2008) σχετικά με ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις·

12.  καταδικάζει το "global gag rule" των ΗΠΑ , που εμποδίζει τις αλλοδαπές ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση οικογενειακού προγραμματισμού από την USΑΙD (United States Agency for International Development) να χρησιμοποιούν τους δικούς τους, μη αμερικανικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών νόμιμων αμβλώσεων, ιατρικών συμβουλών ή υπηρεσιών παραπομπής για άμβλωση·

13.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν προγράμματα και πολιτικές για να αντιμετωπίσουν τους θεμελιώδεις καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που είναι απαραίτητοι για την πρόληψη της μητρικής θνησιμότητας, όπως η συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για θέματα υγείας, η ενημέρωση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, η στοιχειώδης εκπαίδευση, η διατροφή, η κατάργηση των διακρίσεων και η ισότητα των φύλων·

14.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δημιουργήσουν ένα φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα προγράμματα και τις πολιτικές για τη μητρική θνησιμότητα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου