Postup : 2008/2621(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0393/2008

Předložené texty :

B6-0393/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0406

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 107kWORD 62k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0377/2008
1. 9. 2008
PE410.795
 
B6‑0393/2008
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer a Ilda Figueiredo
za skupinu GUE/NGL,
o rozvojových cílech tisíciletí a mateřské úmrtnosti

Usnesení Evropského parlamentu o rozvojových cílech tisíciletí a mateřské úmrtnosti 
B6‑0393/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí přijaté na Summitu tisíciletí OSN v září 2000,

–  s ohledem na zprávu Komise o rozvojových cílech tisíciletí pro období 2000–2004 (SEC(2004)1379),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 12. dubna 2005 o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí a ze dne 20. června 2007 o rozvojových cílech tisíciletí – v půli cesty,

–  s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září 1995 v Pekingu, na prohlášení a akční platformu přijaté v Pekingu a na následné závěrečné dokumenty přijaté při příležitosti zvláštních zasedání OSN Peking +5 a Peking +10, které se týkají dalších kroků a iniciativ pro provádění Pekingské deklarace a akční platformy, jež byly přijaty jednotlivě dne 9. června 2000 a dne 11. března 2005,

–  s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropském konsensu“ (Evropském konsensu o rozvoji), který byl podepsán dne 20. prosince 2005, a o Evropském konsensu o humanitární pomoci z prosince 2007,

–  s ohledem na výroční zprávy Populačního fondu OSN o stavu světové populace v roce 2005 a 2006 nazvány „Slib rovnosti: rovnost mezi ženami a muži, reprodukční zdraví a rozvojové cíle tisíciletí“ a „Cesta za nadějí: ženy a mezinárodní migrace,

–  s ohledem na Protokol o právech žen v Africe, známý též jako „Maputský protokol“, který vstoupil v platnost dne 26. října 2005 a akční plán z Maputa o uskutečňování kontinentálního politického rámce v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví a práv na období 2007–2010, přijatý na zvláštním zasedání Africké unie v září 2006,

–  s ohledem na mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v září roku 1994 v Káhiře, na akční program přijatý v Káhiře a na následné závěrečné dokumenty přijaté na zvláštním zasedání OSN Káhira +5 o dalších opatřeních k provedení akčního programu přijatého v roce 1999,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 3. září 1981,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN přijalo univerzální přístup k reprodukčnímu zdraví do roku 2015 jako jeden z dílčích cílů na seznamu rozvojových cílů tisíciletí, tj. snížení míry mateřské úmrtnosti o 75 % do roku 2015, k němuž se zavázalo 186 zemí,

B.  vzhledem k tomu, že navzdory těmto závazkům se zdraví matek v některých regionech/zemích subsaharské Afriky a jižní Asie ještě zhoršilo,

C.  vzhledem k tomu, že každoročně během těhotenství nebo při porodu umírá více než půl milionu žen a že k 99 % těchto úmrtí dochází v rozvojových zemích, vzhledem k tomu, že v subsaharské Africe během posledních 20 let tato míra téměř neklesla a na každých 16 porodů připadá jedno úmrtí; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost takto představuje celosvětově nejdramatičtější nerovnováhu v oblasti zdraví,

D.  vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou úmrtí matek je krvácení, otrava krve nebo infekce a neodborně provedené umělé přerušení těhotenství, vzhledem k tomu, že každý rok téměř 50 milionů žen podstupuje umělé přerušení těhotenství, přičemž 19 milionů z nich je provedeno neodborně, vzhledem k tomu, že v důsledku toho každoročně 68 000 žen umírá a jeden milion trpí infekcemi a dalšími komplikacemi, např. neplodností,

E.  vzhledem k tomu, že míra úmrtí žen při porodu zůstává pevným ukazatelem propasti mezi chudými a bohatými, jak na vnitrostátní úrovni, tak mezi zeměmi,

F.  vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že zlepšování zdraví žen a obecné situace urychluje plnění všech ostatních rozvojových cílů tisíciletí,

G.  vzhledem k tomu, že skupina G8 odsouhlasila balíček opatření v oblasti zdravotnictví, která v Africe pomohou přijmout a vyškolit 1,5 milionu zdravotníků, aby tak 80 % matkám zajistili odbornou asistenci při porodu, vzhledem k tomu, že součástí balíčku je i závazek zvýšit v 36 afrických zemích s kritickým nedostatkem zdravotníků jejich počet tak, aby na 1 000 lidí připadalo 2,3 pracovníka, vzhledem k tomu, že se však nehovoří o vyčlenění 10 miliard USD, což je podle aktivistů z řad občanské společnosti každoročně nezbytná částka k záchraně životů šesti milionů matek a dětí,

H.  vzhledem k tomu, že každým rokem umírá 536 000 matek, (z nichž k 95 % těchto případů dochází v Africe a jižní Asii), a na každou ženu, která zemře, připadá 20 nebo více těch, které prodělají vážné komplikace, od chronických infekcí až po zranění vedoucí ke zdravotnímu postižení, jako je porodní píštěl, kterým by mohlo být snadno zabráněno, pokud by byla k dispozici základní a pohotovostní porodnická péče a služby reprodukčního zdraví,

I.  vzhledem k tomu, že úmrtí matek, kterým lze zabránit, představují porušení práva žen a dívek na život a že příčiny mateřské úmrtnosti a nemocnosti mohou přerůst i v porušování dalších lidských práv, včetně práva žen svobodně a odpovědně rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich sexuality, dostupnosti péče v oblasti reprodukčního a pohlavního zdraví, aniž by byly vystavovány nátlaku, diskriminaci a násilí, tj. práva žen na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví a práva na nediskriminační přístup k základní zdravotní péči,

J.  vzhledem k tomu, že právo na život zakotvené v článku 3 Všeobecné deklarace lidských práv OSN a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech ukládá vládám povinnost chránit občany před smrtí, které lze zabránit, konkrétně úmrtím matek,

K.  vzhledem k tomu, že ženy mají právo na nediskriminaci v oblasti základní zdravotní péče, počet mateřských úmrtí a postižení na celém světě však svědčí o vážném problému systematické nerovnosti a diskriminace, kterým jsou ženy během svého života vystaveny,

L.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství přislíbilo při příležitosti Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) nové zdroje, přičemž „reprodukčnímu zdraví“ (včetně služeb v oblasti plánovaného rodičovství a zdraví matek) přiznalo v rámci úsilí o mezinárodní rozvoj hlavní prioritu,

M.  vzhledem k tomu, že místo zvýšení finanční podpory je nyní celková dotace na plánované rodičovství mnohem nižší než v roce 1994, kdy z 723 milionů USD v roce 1995 klesla na 442 milionů USD v roce 2004 v absolutních hodnotách dolaru,

N.  vzhledem k tomu, že příčinám mateřské úmrtnosti by mohlo být zabráněno poskytnutím bezpečné péče matkám, dostupností účinné antikoncepce a legálním bezpečným prováděním umělého přerušení těhotenství,

O.  vzhledem k tomu, že navzdory závažnosti tohoto problému a porušování lidských práv zůstávají služby v oblasti zdravotní péče o matku na okraji programu mezinárodního společenství, které svou pozornost věnuje intervencím vůči konkrétním onemocněním, a že vysoký výskyt případů HIV přispívá ke stagnaci nebo zaostávání vývoje směřujícího k snížení mateřské úmrtnosti a nemocnosti,

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že mateřská úmrtnost (rozvojový cíl tisíciletí č. 5) je nyní nejdále od splnění příslušného cíle a rozvojové země nejsou na cestě k jeho splnění, především v Africe;

2.  bere na vědomí, že k lepšímu plnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5 kromě vzdělávání výrazně přispívá také posilování pravomocí žen, které je zásadním ukazatelem celkového pokroku v rozvoji;

3.  vyzývá Radu a Komisi, aby před zasedáním OSN na vysoké úrovni, kde se budou projednávat rozvojové cíle tisíciletí, učinila prioritou opatření, která povedou ke splnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5 týkajícího se zlepšení zdraví matek;

4.  vyzývá Radu a Komisi, aby prostřednictvím posílení investice a opatření ke zlepšení lidských zdrojů v odvětví zdravotnictví snížily rozdíly mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi v míře mateřské úmrtnosti a dále prostřednictvím větších finančních prostředků a přijetím závazků s cílem posílit systémy zdravotnictví a základní zdravotnickou infrastrukturu, včetně vyčlenění prostředků na sledování a dohled, na plnění základních funkcí veřejného zdraví, činnost společenství a další nezbytné podpůrné funkce, především ve venkovských oblastech rozvojových zemí;

5.  vyzývá Komisi a Radu, aby zesílily své úsilí v boji za předcházení mateřské úmrtnosti a nemocnosti tím, že budou rozvíjet, provádět a pravidelně hodnotit „plány činnosti“ a akční plány pro snížení celosvětového problému mateřské úmrtnosti a nemocnosti, a aby zaujaly systematický přístup založený na rovnosti a uznaných lidských právech, který bude vhodně podpořen a usnadněn silnými institucionálními mechanismy a finanční podporou;

6.  vyzývá Radu a Komisi, aby stanovily ukazatele a kritéria pro snížení mateřské úmrtnosti (včetně dotací z veřejné rozvojové pomoci) a aby zavedly mechanismy dohledu a odpovědnosti, jež by umožnily další zlepšování stávajících politik a programů;

7.  vyzývá Radu a Komisi, aby rozšířily opatření týkající se zdravotních služeb pro matky v rámci primární zdravotní péče, jež budou založena na přijímání informovaných rozhodnutí, vzdělávání v oblasti bezpečného mateřství, odborné a účinné péči o těhotné, programech pro výživu matek, vhodné porodní asistenci, která omezí příliš četné porody císařským řezem a poskytne první pomoc při porodních komplikacích, poradenských službách pro případy komplikací v těhotenství, při porodu a potratu, poporodní péči a plánovaném rodičovství, včetně dostupnosti účinné antikoncepce;

8.  vyzývá Komisi a Radu, aby podporovaly opatření zajišťující lepší přístup všech žen k službám poskytující péči o pohlavní a reprodukční zdraví a aby zlepšily informovanost žen o jejich právech a dostupných službách;

9.  vyzývá Komisi a Radu, aby zaručily, že služby reprodukční zdravotní péče budou přístupné, finančně dostupné a kvalitní, a aby politikám a programům, které se týkají mateřské úmrtnosti, věnovaly maximální dostupné zdroje;

10.  vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily školení, vytvoření kapacit a infrastruktury pro přiměřený počet odborných porodních asistentů a tím i jejich dostupnost pro všechny těhotné ženy a dívky;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby zdůraznily nutnost celistvých služeb reprodukčního zdraví v konfliktních a postkonfliktních situacích, obzvláště u žen, které jsou nezletilé nebo bez státní příslušnosti;

12.  vyzývá Komisi a Radu, aby posílila svou vůdčí politickou úlohu v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví (SRHR) a zvýšila financování této oblasti s cílem podporovat země v dosažení rozvojových cílů tisíciletí, zejména všeobecnou dostupnost reprodukčního zdraví v rámci rozvojového cíle tisíciletí č. 5, a učinit reprodukční zdraví prioritou;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.

.

Právní upozornění - Ochrana soukromí