Menettely : 2008/2621(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0393/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0393/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0406

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 98kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.795
 
B6‑0393/2008
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer ja Ilda Figueiredo
GUE/NGL-ryhmän puolesta
vuosituhannen kehitystavoitteista ja äitiyskuolleisuudesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuosituhannen kehitystavoitteista ja äitiyskuolleisuudesta 
B6‑0393/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon syyskuussa 2000 pidetyssä Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen huippukokouksessa hyväksytyt vuosituhannen kehitystavoitteet,

–  ottaa huomioon komission kertomuksen vuosituhannen kehitystavoitteista 2000–2004 (SEC(2004)1379),

–  ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin tehtävistä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman vuosituhannen kehitystavoitteista: puolimatkassa,

–  ottaa huomioon Pekingissä syyskuussa 1995 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien neljännen naisten maailmankonferenssin, Pekingissä hyväksytyn julistuksen ja toimintaohjelman sekä kokouksen tuloksista YK:n Peking+5-erityisistunnossa 9. kesäkuuta 2000 ja Peking+10-erityisistunnossa 11. toukokuuta 2005 hyväksytyt asiakirjat, jotka koskivat lisätoimia ja -aloitteita Pekingin julistuksen ja toimintasuunnitelman toteuttamiseksi,

–  ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta 20. joulukuuta 2005 antaman yhteisen julkilausuman "Eurooppalainen konsensus" (The European Consensus on Development) sekä joulukuussa 2007 hyväksytyn humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen,

–  ottaa huomioon YK:n väestörahaston vuosiraportit 2005 ja 2006 "The Promise of Equality: Gender Equity, Reproductive Health and the Millennium Development Goals" (Tasa-arvon ja lisääntymisterveyden edistämisellä kohti vuosituhattavoitteita) sekä "A Passage to Hope: Women and International Migration" (Kohti toivoa: naiset ja kansainvälinen muuttoliike),

–  ottaa huomioon Afrikan naisten oikeuksia koskevan pöytäkirjan eli niin kutsutun Maputon pöytäkirjan, joka tuli voimaan 26. lokakuuta 2005, sekä Maputon toimintasuunnitelman, joka koskee maanosan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä oikeuksia koskevan poliittisen kehyksen saattamista toimintavalmiiksi 2007–2010 ja joka hyväksyttiin Afrikan unionin erityisistunnossa syyskuussa 2006,

–  ottaa huomioon Kairossa syyskuussa 1994 pidetyn YK:n kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin, Kairossa hyväksytyn toimintaohjelman sekä kokouksen tuloksista laaditut asiakirjat, jotka hyväksyttiin YK:n Kairo+5-erityisistunnossa ja jotka koskivat lisätoimia vuonna 1999 hyväksytyn toimintaohjelman toteuttamiseksi,

–  ottaa huomioon 3. syyskuuta 1981 tehdyn, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous on asettanut vuosituhattavoitteiden luettelossa päämääräksi lisääntymisterveyttä koskevien palvelujen yleisen saatavuuden vuoteen 2015 mennessä sekä äitiyskuolleisuuden vähentämisen 75 prosentilla vuoteen 2015 mennessä ja että 186 maata on sitoutunut näihin tavoitteisiin,

B.  ottaa huomioon, että näistä sitoumuksista huolimatta odottavien äitien terveystilanne on joillakin alueilla ja joissakin maissa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa jopa huonontunut,

C.  ottaa huomioon, että yli puoli miljoonaa naista kuolee yhä vuosittain raskauteen tai synnytykseen ja että 99 prosenttia kuolemista tapahtuu kehitysmaissa; toteaa, ettei kuolleisuusaste ole 20 vuodessa juuri muuttunut Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, vaan joka 16:s nainen kuolee yhä synnytykseen; ottaa huomioon, että äitiyskuolleisuus on sen vuoksi kaikkein voimakkaimmin eriarvoistava terveystekijä maailmassa,

D.  ottaa huomioon, että äitiyskuolemien yleisimpiä syitä ovat verenvuodot, verenmyrkytykset ja infektiot sekä vaaralliset raskaudenkeskeytykset; ottaa huomioon, että melkein 50 miljoonaa naista turvautuu vuosittain aborttiin ja 19 miljoonaa raskaudenkeskeytystä tehdään olosuhteissa, jotka eivät ole turvallisia; ottaa huomioon, että tämän vuoksi kuolee vuosittain arviolta 68 000 naista ja miljoonat naiset kärsivät infektioista ja muista komplikaatioista, kuten hedelmättömyydestä,

E.  ottaa huomioon, että synnyttävien naisten kuolleisuus on yhä selvin indikaattori rikkaiden ja köyhien välisestä erosta sekä maiden sisällä että niiden välillä,

F.  ottaa huomioon, että naisten terveyden ja yleisen tilanteen parantamisen on osoitettu nopeuttavan kaikkien muiden vuosituhattavoitteiden saavuttamista,

G.  ottaa huomioon, että G8-maat hyväksyivät terveyttä koskevan toimenpidepaketin, jonka avulla koulutetaan ja palkataan 1,5 miljoonaa terveysalan työntekijää Afrikassa ja varmistetaan, että koulutuksen saanut terveysalan työntekijä on mukana 80 prosentissa synnytyksistä; ottaa huomioon, että tämä merkitsee sitoutumista siihen, että terveysalan työntekijöiden määrä nostetaan 2,3:een tuhatta asukasta kohti 36:ssa Afrikan maassa, joissa näistä on huutava pula; toteaa, ettei paketissa kuitenkaan mainita niitä 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jotka kansalaisaktivistien mukaan olisi varattava siihen, että voitaisiin pelastaa kuuden miljoonan äidin ja lapsen henki vuosittain,

H.  ottaa huomioon, että äitiyskuolemia on vuosittain 536 000 (ja niistä 95 prosenttia tapahtuu Afrikassa ja Etelä-Aasiassa) ja jokaista menehtynyttä kohden vähintään 20 naisella on vakavia komplikaatioita kroonisista infektioista aina synnytyskanavan avanteen kaltaisiin toimintakykyä heikentäviin vammoihin, jotka voitaisiin välttää helposti, jos taattaisiin synnytykseen liittyvän perusterveydenhuollon ja kiireellisen hoidon sekä lisääntymisterveydenhuollon yleinen saatavuus,

I.  toteaa, että estettävissä olevat äitiyskuolemat loukkaavat naisten ja alaikäisten tyttöjen oikeutta elämään ja että äitien kuolleisuuden ja sairastuvuuden syyt voivat myös loukata muita ihmisoikeuksia, mukaan lukien naisten oikeus määrätä ja päättää vapaasti ja vastuullisesti seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista ja seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollosta ilman painostusta, syrjintää ja väkivaltaa, toisin sanoen heidän oikeutensa nauttia parhaasta mahdollisesta fyysisestä ja henkisestä terveydestä sekä oikeus syrjimättömään perusterveydenhuoltoon,

J.  toteaa, että oikeus elämään, sellaisena kuin siitä määrätään Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 3 artiklassa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, kattaa viranomaisten velvollisuuden suojella kansalaisia estettävissä olevilta ihmishenkien menetyksiltä, mukaan luettuina nimenomaan äitiyskuolemat,

K.  toteaa, että naisilla on oikeus syrjimättömyyteen terveydenhuollossa, mutta äitien kuolleisuutta ja vammautumista koskevat luvut eri puolilta maailmaa kertovat vakavasta ongelmasta, jossa naiset kokevat järjestelmällistä eriarvoisuutta ja syrjintää koko elämänsä ajan,

L.  ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö lupasi kansainvälisessä väestö- ja kehityskonferenssissa lisävaroja ja kartoitti lisääntymisterveyden (johon kuuluvat myös perhesuunnittelu ja äitien terveydenhoitopalvelut) kansainvälisten kehitysyhteistyötoimien keskeiseksi painopisteeksi,

M.  ottaa huomioon, ettei tukea ole lisätty, vaan avunantajien perhesuunnitteluun antama kokonaisrahoitus on nyt paljon alempi kuin vuonna 1994, sillä se on laskenut absoluuttisesti mitattuna 723 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista vuonna 1995 aina 442 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuonna 2004,

N.  katsoo, että äitiyskuolleisuus voitaisiin välttää tarjoamalla odottaville äideille turvallista terveydenhoitoa sekä mahdollisuus tehokkaaseen ehkäisyyn ja lailliseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen,

O.  toteaa, että ongelman vakavuudesta ja ihmisoikeuksien loukkaamisesta huolimatta äitien ja lasten terveydenhoitopalveluja pidetään edelleen vähemmän tärkeänä asiana kansainvälisellä asialistalla ja ne ovat jääneet tautikohtaisten erityistoimien varjoon ja korkeat hiv-luvut ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että äitiyskuolleisuuden ja äitien sairastavuuden vähentämistä koskeva kehitys on pysähtynyt paikoilleen tai mennyt taaksepäin,

1.  on erityisen huolestunut siitä, että äitiyskuolleisuudessa on jääty kauimmaksi tavoitteesta ja ettei sitä koskevaa tavoitetta (vuosituhattavoite nro 5) näillä näkymin saavuteta kehitysmaissa, varsinkaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa;

2.  panee merkille, että koulutuksen ohella naisten vaikutusvallan lisääminen edistää osaltaan merkittävästi odottavien äitien terveyttä koskevaa vuosituhannen kehitystavoitetta nro 5, joka on yleisen kehityksen keskeinen indikaattori;

3.  kehottaa neuvostoa ja komissiota vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan YK:n korkean tason kokouksen edellä asettamaan etusijalle toimet, joiden avulla kaikkien muiden vuosituhattavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaiseva odottavien äitien terveyden parantamista koskeva vuosituhattavoite nro 5 voidaan saavuttaa;

4.  kehottaa komissiota ja neuvostoa vähentämään äitiyskuolleisuudessa teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä olevia eroja, siten että lisätään rahoitusta ja toimia terveydenhoitoalan henkilöstöresurssien parantamiseksi ja lisätään resursseja ja sitoumuksia terveydenhoitojärjestelmien ja perusterveydenhoitoinfrastruktuurin lujittamiseksi, myös seurantaan, valvontaan, kansanterveyttä koskeviin peruspalveluihin, yhteisön toimiin ja muihin tarvittaviin tukitoimiin osoitettavia varoja, etenkin kehitysmaiden maaseutualueilla;

5.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tehostamaan pyrkimyksiä estettävissä olevan äitien kuolleisuuden ja sairastuvuuden poistamiseksi kehittämällä, panemalla täytäntöön ja säännöllisesti arvioimalla äitien kuolleisuuden ja sairastuvuuden maailmanlaajuisen taakan vähentämistä koskevia etenemissuunnitelmia ja toimintasuunnitelmia, joissa noudatetaan sellaista tasapuolista, järjestelmällistä ja kestävää ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, jota tuetaan ja edistetään riittävästi vahvojen institutionaalisten järjestelyjen ja rahoituksen avulla;

6.  kehottaa komissiota ja neuvostoa kehittämään indikaattoreita ja vertailuarvoja äitiyskuolleisuuden vähentämiseksi (julkisen kehitysavun määrärahat mukaan luettuina) sekä luomaan seuranta- ja vastuumekanismeja, joiden avulla nykyisiä toimintalinjoja ja ohjelmia voidaan jatkuvasti parantaa;

7.  kehottaa komissiota ja neuvostoa laajentamaan äitien ja lasten terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa perusterveydenhuollon yhteydessä siten, että lähtökohtina ovat tietoon perustuvat valinnat, turvallista äitiyttä koskeva valistus, kohdennettu ja tehokas synnytystä edeltävä hoito, odottavien äitien ravinto-ohjelmat, asianmukainen synnytysavustus, jossa vältetään tarpeettomat keisarinleikkaukset ja varaudutaan synnytykseen liittyviin hätätilanteisiin, hoitoonohjauspalvelut raskauteen, synnytykseen ja aborttiin liittyvissä komplikaatioissa sekä synnytyksen jälkeinen hoito ja perhesuunnittelu, tehokkaan ehkäisyn saatavuus mukaan luettuna;

8.  kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään toimenpiteitä ja toimia, joilla parannetaan kaikkien naisten mahdollisuuksia saada seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia kattavia palveluja ja tiedotetaan heidän oikeuksistaan ja saatavilla olevista palveluista;

9.  kehottaa komissiota ja neuvostoa takaamaan, että lisääntymisterveyttä koskevat terveydenhuoltopalvelut ovat kaikkien saatavilla, kohtuuhintaisia ja laadukkaita, ja kohdentamaan kaikki saatavilla olevat voimavarat äitiyskuolleisuutta koskeviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin;

10.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tarjoamaan koulutusta, valmiuksia kehittäviä resursseja ja infrastruktuuria koskevia palveluja riittävälle määrälle ammattitaitoisia kätilöitä, jotta kaikki odottavat naiset ja tytöt saisivat tällaisen kätilön;

11.  kehottaa neuvostoa ja komissiota korostamaan lisääntymisterveyttä koskevien kattavien palvelujen tarvetta konfliktitilanteissa ja niiden jälkeen etenkin kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ja valtiottomien naisten keskuudessa;

12.  kehottaa komissiota ja neuvostoa lujittamaan poliittista johtajuuttaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien suhteen sekä antamaan niitä varten lisärahoitusta, jotta voidaan auttaa eri maita saavuttamaan vuosituhattavoitteet, etenkin lisääntymisterveydenhuollon yleisen saatavuuden vuosituhattavoitteen nro 5 mukaisesti, ja kehottaa niitä asettamaan lisääntymisterveyden painopisteeksi;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja YK:n pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö