Procedūra : 2008/2621(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0393/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0393/2008

Debates :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Balsojumi :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0406

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 113kWORD 59k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0377/2008
1.9.2008
PE410.795
 
B6‑0393/2008
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer un Ilda Figueiredo
GUE/NGL grupas vārdā
par Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM) un māšu mirstību

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM) un māšu mirstību 
B6‑0393/2008

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2000. gada septembrī ANO augstākā līmeņa sanāksmē pieņemtos Tūkstošgades attīstības mērķus,

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu "Tūkstošgades attīstības mērķi 2000-2004" (SEC(2004)1379),

–  ņemot vērā 2005. gada 12. aprīļa rezolūciju par Eiropas Savienības lomu Tūkstošgades attīstības (TAM) mērķu sasniegšanā un 2007. gada 20. jūnija rezolūciju par Tūkstošgades attīstības mērķiem — pusceļš,

–  ņemot vērā ANO ceturtās Pasaules sieviešu konferences Pekinā 1995. gada septembrī pieņemto deklarāciju un rīcības platformu, kā arī sekojošajās ANO Pekina +5 un Pekina+10 ārkārtas sesijās attiecīgi 2000. gada 9. jūnijā un 2005. gada 11. martā pieņemtos rezultātu dokumentus attiecībā uz turpmāko rīcību un iniciatīvām, lai īstenotu Pekinas deklarāciju un rīcības platformu,

–  ņemot vērā Padomes un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju kopīgo paziņojumu, ko pieņēma Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgajā sanāksmē par Eiropas Savienības attīstības politiku: "Eiropas konsenss", ko parakstīja 2005. gada 20. decembrī un ņemot vērā Eiropas konsensu par humāno palīdzību, ko parakstīja 2007. gada 18. decembrī;

–  ņemot vērā ANO Iedzīvotāju fonda 2005. un 2006. gada ziņojumus par pasaules iedzīvotāju stāvokli, kuru nosaukumi attiecīgi ir "Apsolītā līdztiesība: Dzimumu vienlīdzība, reproduktīvā veselība un Tūkstošgades attīstības mērķi” un „Cerību ceļi. Sievietes un starptautiskā migrācija”

–  ņemot vērā Protokolu par Āfrikas sieviešu tiesībām, kas pazīstams arī kā "Maputu protokols", kas stājās spēkā 2005. gada 26. oktobrī un Āfrikas Savienības 2006. gada septembrī ārkārtas sesijā pieņemto Maputu rīcības plānu lai uzsāktu īstenot kontinenta politikas pamatnostādnes 2007.–2010. gadam seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un tiesību jomā,

–  ņemot vērā 1994. gada septembrī Kairā notikušo ANO starptautisko konferenci par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD), tajā pieņemto rīcības programmu, kā arī turpmākos dokumentus par rezultātiem, ko pieņēma ANO Kaira+5 ārkārtas sesijā 1999. gadā par turpmākiem pasākumiem, īstenojot pieņemto rīcības programmu,

–  ņemot vērā 1981. gada 3. septembra ANO Konvenciju par sieviešu visu veidu diskriminācijas likvidāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā ANO Ģenerālā asambleja ir iekļāvusi "vispārēju piekļuvi reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem līdz 2015. gadam” Tūkstošgades attīstības mērķu sarakstā kā apakšmērķi, kā arī mērķi līdz 2015. gadam par 75 % samazinātu māšu mirstības līmeni, un 186 valstis ir uzņēmušās saistības to izpildīt;

B.  tā kā neraugoties uz šīm saistībām situācija māšu veselības jomā dažās valstīs/reģionos Subsahāras Āfrikā un Dienvidāzijā ir pat pasliktinājusies;

C.  tā kā katru gadu vairāk nekā pusmiljons sieviešu mirst grūtniecības vai dzemdību laikā, un 99 % no šiem gadījumiem notiek jaunattīstības valstīs; tā kā pēdējos 20 gados rādītāji Subsahāras Āfrikā tik pat kā nav uzlabojušies — no katrām 16 sievietēm viena mirst dzemdību laikā; tā kā tādējādi māšu mirstība ir visdramatiskākā nevienlīdzības izpausme veselības jomā;

D.  tā kā visbiežākie māšu mirstības iemesli ir asiņošana, sepse/infekcijas un nepareizi izdarīti aborti; tā kā katru gadu gandrīz 50 miljoni sieviešu izdara abortu, un 19 miljoni no tiem tiek izdarīti nedrošos apstākļos; tā kā aprēķināts, ka 68 000 sieviešu katru gadu mirst abortu rezultātā un vēl vairāki miljoni cieš no infekcijām un citiem sarežģījumiem, piemēram, neauglības;

E.  tā kā ar bērna laišanu pasaulē saistītie sieviešu mirstības rādītāji visasāk norāda uz atšķirībām bagāto un nabago starpā, gan valstu iekšienē gan starp tām;

F.  tā kā ir pierādīts, ka uzlabojot sieviešu veselību un vispārējo situāciju, tiek paātrināta visu pārējo TAM sasniegšana;

G.  tā kā G8 apstiprināja veselības aprūpes paketi, saskaņā ar kuru apmācīs un pieņems darbā 1,5 miljonus veselības aprūpes darbinieku Āfrikā un 80 % mātēm nodrošinās apmācīta veselības aprūpes darbinieka palīdzību dzemdību laikā; tā kā šajā paketē arī paredzētas saistības palielināt aprūpes darbinieku skaitu līdz 2,3 uz 1 000 cilvēkiem 36 Āfrikas valstīs, kurās jūtams būtisks šo darbinieku trūkums; tā kā tomēr nav runa par 10 miljardiem dolāru, kuri pēc pilsoniskās sabiedrības aktīvistu domām būtu nepieciešami, lai katru gadu glābtu sešu miljonu māšu un bērnu dzīvības;

H.  tā kā katru gadu 536000 sieviešu mirst ar grūtniecību saistītu iemeslu dēļ (95 % no šiem gadījumiem notiek Āfrikā un Dienvidāzijā), un uz katru vienu mirušo sievieti 20 vai vairāk sieviešu cieš no smagām komplikācijām, sākot no hroniskām infekcijām līdz traumām, kas izraisa invaliditāti, piemēram, dzemdes fistulai, no kurām varētu viegli izvairīties, ja būtu vispārēja piekļuve dzemdniecības pamataprūpei un neatliekamajai palīdzībai, kā arī reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem;

I.  tā kā novēršama māšu nāve ir sieviešu un nepilngadīgu meiteņu tiesību uz dzīvību pārkāpums un māšu mirstības un saslimstības iemesli var radīt citus cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp pārkāpumus pret sieviešu tiesībām brīvi un atbildīgi lemt par jautājumiem, kas saistīti ar viņu seksualitāti un kontrolēt šos jautājumus, pārkāpumus pret sieviešu tiesībām uz piekļuvi aprūpei seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, bez ietekmēšanas, diskriminācijas un vardarbības, kas nozīmē viņu tiesības uz augstāko sasniedzamo fiziskās un garīgās veselības standartu un tiesības uz nediskriminējošu pieeju veselības pamataprūpei;

J.  tā kā tiesības uz dzīvību ir noteiktas ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 3. pantā un Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām paredz valdību pienākumu aizsargāt pilsoņus no dzīvības zaudēšanas, kuru būtu iespējams novērst, tostarp jo īpaši no sieviešu nāves grūtniecības dēļ;

K.  tā kā sievietēm ir tiesības uz nediskriminēšanu veselības pamataprūpes jomā, tomēr māšu nāves un invaliditātes līmenis visā pasaulē norāda uz nopietnu problēmu – sistemātisku nevienlīdzību un diskrimināciju, ar kuru saskaras sievietes visa mūža garumā;

L.  tā kā starptautiskā sabiedrība starptautiskajā konferencē par iedzīvotājiem un attīstību apņēmās piešķirt papildu līdzekļus, nosakot „reproduktīvo veselību” (tai skaitā ģimenes plānošanu un veselības aprūpes pakalpojumus mātēm) par galveno prioritāti starptautiskās attīstības centienos;

M.  tā kā kopējais līdzekļu devēju piešķirtais finansējums ģimenes plānošanai nevis pieaug, bet ir daudz mazāks par atbalstu 1994. gadā, samazinoties no 723 miljoniem dolāru 1995. gadā līdz 442 miljoniem dolāru 2004. gadā dolāru absolūtā izteiksmē;

N.  tā kā māšu mirstību varētu novērst, nodrošinot drošu mātes veselības aprūpi, piekļuvi efektīvai kontracepcijai un legāliem un drošiem abortiem;

O.  tā kā par spīti šai smagajai problēmai un cilvēktiesību pārkāpumiem, māšu veselības aprūpe starptautiskajā dienas kārtībā ierindojas zemu aiz pasākumiem atsevišķu slimību apkarošanai un augstā HIV izplatības līmeņa dēļ darbs pie māšu mirstības un saslimstības samazināšanas ir apstājies vai pasliktinājies;

1.  pauž dziļas bažas par to, ka rādītāji attiecībā uz māšu mirstību aizvien pasliktinās un attiecīgais TAM (5.) visticamāk nebūs sasniedzams jaunattīstības valstīs, jo īpaši Subsahāras Āfrikā un Dienvidāzijā;

2.  atzīmē, ka līdztekus izglītībai iespēju sniegšana sievietēm ievērojami veicina 5. TAM īstenošanas uzlabošanu attiecībā uz mātes veselību, kurš ir kritisks vispārējās attīstības progresa rādītājs;

3.  aicina Padomi un Komisiju pirms ANO augstākā līmeņa sanāksmes par TAM prioritāti piešķirt rīcībai, lai sasniegtu TAM 5 — mātes veselības uzlabošanu, kas ir izšķiroši svarīgs mērķis, lai varētu nodrošināt visu pārējo TAM sasniegšanu;

4.  aicina Komisiju un Padomi samazināt atšķirību starp māšu mirstības rādītājiem rūpnieciski attīstītajās un jaunattīstības valstīs, palielinot ieguldījumus un darbības veselības aprūpes personāla cilvēkresursu uzlabošanai un piešķirot lielākus līdzekļus un stingrāk apņemoties stiprināt veselības aprūpes sistēmas un pamata veselības aprūpes infrastruktūras, tai skaitā piešķirot līdzekļus kontrolei, uzraudzībai, pamata sabiedrības veselības pakalpojumiem, vietējās kopienas darbībām un citu nepieciešamu atbalsta funkciju izpildei, jo īpaši jaunattīstības valstu lauku apvidos;

5.  aicina Komisiju un Padomi pastiprināt centienus, lai izskaustu novēršamu māšu mirstību un saslimstību, izstrādājot „ceļvežus” un rīcības plānus, tos īstenojot un regulāri novērtējot, lai samazinātu globālo māšu mirstības un saslimstības nastu, un attiecībā uz tiem ievērot ilgtspējīgu pieeju, kas balstās uz taisnīgumu, sistemātiskumu un cilvēktiesībām un ko pienācīgi atbalsta un veicina ar stingriem institucionāliem mehānismiem un finansējumu;

6.  aicina Komisiju un Padomi izstrādāt rādītājus un standartus, lai samazinātu māšu mirstību (arī izmantojot oficiālās attīstības palīdzības finansējumu), un izveidot uzraudzības un pārskatatbildības mehānismus, kas varētu sekmēt pastāvīgu pašreizējo politikas jomu un programmu uzlabojumu;

7.  aicina Komisiju un Padomi saistībā ar primāro aprūpi paplašināt mātes veselības pakalpojumu sniegšanas jomu, balstoties uz koncepciju, ka jāsniedz sievietei iespēja izvēlēties, pamatojoties uz informāciju, kā arī izglītojot par drošu mātes stāvokli, un galveno vērību pievēršot efektīvai pirmsdzemdību aprūpei, mātes uztura programmām, piemērotai palīdzībai dzemdībās, kurā izvairās pārmērīgi izmantot ķeizargriezienus un sniedz neatliekamu palīdzību sarežģītos gadījumos, dienestiem, kas izskata ar grūtniecības, dzemdību un abortu komplikācijām saistītus jautājumus, kā arī pēcdzemdību aprūpei un ģimenes plānošanai tostarp efektīvu kontracepcijas līdzekļu pieejamībai;

8.  aicina Komisiju un Padomi veicināt pasākumus un darbības, lai uzlabotu visu sieviešu piekļuvi vispusīgiem pakalpojumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā un veicinātu sieviešu izpratni par viņu tiesībām un pieejamajiem pakalpojumiem;

9.  aicina Komisiju un Padomi nodrošināt to, ka reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumi ir izmantojami, pieejami, tos ir iespējams atļauties un tiem ir augsta kvalitāte, kā arī piešķirt visus iespējamos līdzekļus politikai un programmām, kas risina māšu mirstības problēmu;

10.  aicina Komisiju un Padomi nodrošināt apmācību, veiktspējas palielināšanu un infrastruktūru, lai nodrošinātu pietiekamu skaitu apmācītu dzemdību speciālistu, lai visām grūtniecēm un pusaugu meitenēm radītu piekļuvi šādiem speciālistiem;

11.  aicina Padomi un Komisiju uzsvērt to, cik nepieciešami ir vispusīgi pakalpojumi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā konflikta un pēc konflikta situācijās, īpaši attiecībā uz pārvietotām sievietēm un sievietēm bezpavalstniecēm;

12.  aicina Komisiju un Padomi nostiprināt to vadošo politisko lomu seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību aizsardzības jomā un palielināt finansējumu šai jomai, lai palīdzētu valstīm sasniegt TAM, jo īpaši attiecībā uz vispārējo piekļuvi aprūpei reproduktīvās veselības aprūpes jomā saskaņā ar TAM-5, un piešķirt prioritāti reproduktīvās veselības aizsardzībai;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un ANO ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika