Postup : 2008/2621(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0395/2008

Předložené texty :

B6-0395/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0406

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 121kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0377/2008
1. 9. 2008
PE410.797
 
B6‑0395/2008
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill a Anne Van Lancker
za skupinu PSE,
o mateřské úmrtnosti před konáním summitu OSN dne 25. září hodnotícím pokrok v dosahování rozvojových cílů tisíciletí

Usnesení Evropského parlamentu o mateřské úmrtnosti před konáním summitu OSN dne 25. září hodnotícím pokrok v dosahování rozvojových cílů tisíciletí 
B6‑0395/2008

Evropský parlament,

–   s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí přijaté na Summitu tisíciletí OSN v září roku 2000,

–   s ohledem na „Akční program“ Evropské rady z červnového zasedání a jeho cíle do roku 2010,

–  s ohledem na zprávu Komise o rozvojových cílech tisíciletí pro období 2000–2004 (SEC(2004)1379),

–  s ohledem na závěry předsednictví přijaté na zasedání Evropské rady v Bruselu dne 16. a 17. prosince 2004, v nichž bylo potvrzeno jednoznačné přijetí závazků EU, pokud jde o rozvojové cíle tisíciletí a soudržnost politiky,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (SEK(2007) 332),

–   s ohledem na společnou strategii Afrika–EU,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2008 o rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2007/2182(INI)),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 12. dubna 2005 o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí a ze dne 20. června 2007 o rozvojových cílech tisíciletí – v půli cesty,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2005 o rozvojové strategii pro Afriku a usnesení ze dne 25. října 2007 o současném stavu vztahů mezi EU a Afrikou,

–  s ohledem na čtvrtou světovou konferenci OSN o ženách konanou v září 2005 v Pekingu, na deklaraci a akční platformu přijatou v Pekingu a na následující dokumenty přijaté dne 9. června 2000 a 11. března 2005 na zvláštních zasedáních OSN „Peking +5“ a „Peking +10“, které se týkaly dalších kroků a iniciativ pro uplatňování pekingské deklarace a akční platformy,

–  s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský konsensus“ (Evropský konsensus o rozvoji), podepsané dne 20. prosince 2005, a Evropský konsensus o humanitární pomoci z prosince 2007,

–  s ohledem na výroční zprávy Populačního fondu OSN o stavu světové populace v roce 2005 a 2006 s názvem „Slib rovnosti: rovnost mezi ženami a muži, reprodukční zdraví a rozvojové cíle tisíciletí“ a „Cesta za nadějí: ženy a mezinárodní migrace“,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)),

–  s ohledem na Protokol o právech žen v Africe, známý též jako „Maputský protokol“, který vstoupil v platnost dne 26. října 2005, a akční plán z Maputa o uskutečňování kontinentálního politického rámce v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv na období 2007–2010, přijatý na zvláštním zasedání Africké unie v září 2006,

–  s ohledem na mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v září roku 1994 v Káhiře, na akční program přijatý v Káhiře a na následné závěrečné dokumenty přijaté na zvláštním zasedání OSN Káhira +5 o dalších opatřeních k provedení akčního programu přijatého v roce 1999,

–  s ohledem na bruselský akční rámec a doporučení o zdraví pro udržitelný rozvoj, přijaté ministry zdravotnictví africké, karibské a tichomořské skupiny zemí (AKT) v Bruselu v říjnu 2007,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který vstoupil v platnost dne 3. ledna 1976, a zejména na článek 12 tohoto paktu,

–  s ohledem na dokument Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva – obecná zásada č. 14 – právo na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví, dokument OSN E/C 12/2000/4 (2000),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 3. září 1981,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost jako jeden z rozvojových cílů tisíciletí je nyní nejdále od splnění svého cíle: rozvojový cíl tisíciletí č. 5 usiluje o 75% snížení míry mateřské úmrtnosti do roku 2015, přičemž se k němu zavázalo 186 zemí,

B.  vzhledem k tomu, že každoročně během těhotenství nebo při porodu umírá více než půl milionu žen a že k 99 % těchto úmrtí dochází v rozvojových zemích, vzhledem k tomu, že tato míra úmrtnosti v subsaharské Africe se za posledních 20 let jen neznatelně změnila, neboť roční míra úmrtnosti v této oblasti zaznamenala snížení o pouhou 0,1, a že ženy z této oblasti jsou vystaveny celoživotnímu riziku úmrtí v průběhu těhotenství a při porodu v poměru jedna ku šestnácti, vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost je nejdramatičtějším ukazatelem celosvětové nerovnosti v otázce zdraví,

C.  vzhledem k tomu, že průzkum mateřské úmrtnosti odkrývá, že kromě geografické nerovnosti vykazuje míra mateřské úmrtnosti rozdíly v souvislosti s bohatstvím, rasou a etnickou příslušností, obýváním města nebo venkova, mírou gramotnosti a dokonce i v souvislosti s jazykovým nebo náboženským rozdělením v rámci zemí, včetně průmyslově vyspělých zemí, přičemž tento rozdíl představuje největší rozpor ve statistikách zdraví obyvatelstva,

D.  vzhledem k tomu, že skupina G8 odsouhlasila balíček opatření v oblasti zdravotnictví, která v Africe pomohou vyškolit a přijmout 1,5 milionů zdravotníků a 80 % matkám zajistí při porodu odbornou asistenci; vzhledem k tomu, že součástí balíčku je i závazek zvýšit v 36 afrických zemích s kritickým nedostatkem zdravotníků jejich počet tak, aby na 1000 lidí připadalo 2,3 pracovníka; vzhledem k tomu, že se však nehovoří o vyčlenění 10 miliard USD, což je podle aktivistů z řad občanské společnosti každoročně nezbytná částka k záchraně životů šesti milionů matek a dětí,

E.  vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost a nemocnost představuje naléhavý celosvětový problém; odhaduje se, že každý rok zemře během porodu přibližně 536 000 žen, přičemž každá dvacátá žena navíc prodělá vážné komplikace, od chronických infekcí až po zranění vedoucí ke zdravotnímu postižení, jako je porodní píštěl či celoživotní postižení,

F.  vzhledem k tomu, že důvody úmrtí žen během těhotenství a při porodu jsou dobře známy: příčiny mateřské úmrtnosti jsou zřejmé a známé stejně jako opatření, která by tomu mohla zabránit,

G.  vzhledem k tomu, že mateřské úmrtnosti by bylo možné zabránit zlepšením přístupu k metodám plánování rodičovství a přijetím takovýchto metod, umožněním přístupu k bezpečné a odborné péči o matky a poskytováním této péče zejména v průběhu těhotenství a při porodu, poskytováním pohotovostní porodnické péče i lepší poporodní péče a zlepšováním zdraví a výživy žen a jejich postavení ve společnosti,

H.  vzhledem k tomu, že tento preventivní přístup znamená naučit ženy a zdravotní pracovníky rozpoznat těhotenské a porodní komplikace a vyhledat odpovídající péči, vyžaduje síť odpovídajících zdravotnických zařízení, k nimž by bylo možné se dostat v přijatelné době, a to díky dostupné infrastruktuře a dopravě, a vyžaduje, aby v těchto nedalekých zdravotnických zařízeních poskytoval odpovídající péči školený personál, aby tato zařízení disponovala účinným vedením a byla zásobována elektřinou, vodou a lékařským materiálem,

I.  vzhledem k tomu, že úmrtí matek, kterým lze zabránit, představují porušení práva žen a dívek na život stanovená v četných mezinárodních závazcích v oblasti lidských práv, včetně Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, a že příčiny mateřské úmrtnosti a nemocnosti mohou zahrnovat také porušování jiných lidských práv, včetně práva na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví a práva na nediskriminační přístup k základní zdravotní péči,

J.  vzhledem k tomu, že je podle práva povinností jednotlivých vlád poskytovat či zajistit prostřednictvím jiných subjektů služby zdravotní péče, a vzhledem k tomu, že i vlády s omezenými prostředky mohou přijmout okamžitá opatření, která budou mít vliv na zdraví matek,

K.  vzhledem k tomu, že za mateřskou úmrtností a poškozením zdraví v souvislosti s porodem nelze zřejmě spatřovat praktické či strukturální nedostatky, ale spíše nedostatky symptomatické spojené s nedoceňováním a nízkým postavením žen, jež jsou ve společnosti všeobecně znevýhodňovány, a při zvážení toho, že v zemích se srovnatelnou úrovní hospodářského rozvoje platí, že čím vyšší postavení je ženám přiznáváno, tím nižší je výskyt případů mateřské úmrtnosti,

L.  vzhledem k tomu, že ženy jsou v době těhotenství a porodu obzvláště zranitelné kvůli různým formám diskriminace, mezi něž patří nerovné postavení žen a mužů v domácnosti, tradiční postupy poškozující zdraví žen, násilí páchané na ženách, neschopnost prosadit svá reprodukční práva, odmítání novorozeňat ženského pohlaví a stereotypní chápání primární úlohy ženy jako matky a pečovatelky; vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU ratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

M.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN přijalo „univerzální přístup k reprodukčnímu zdraví do roku 2015“ jako jeden z dílčích cílů na seznamu rozvojových cílů tisíciletí v rámci rozvojového cíle tisíciletí č. 5 – zdraví matek,

N.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství přislíbilo při příležitosti Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) nové zdroje, přičemž „reprodukčnímu zdraví“ (včetně služeb v oblasti plánovaného rodičovství a zdraví matek) přiznalo v rámci úsilí o mezinárodní rozvoj ústřední úlohu,

O.  vzhledem k tomu, že namísto zvýšení finanční podpory je nyní celková dotace na plánované rodičovství mnohem nižší než v roce 1994, z někdejších 723 milionů USD v roce 1995 se snížila na 442 milionů USD v roce 2004 v absolutních hodnotách dolaru,

P.  vzhledem k tomu, že EU neustále přijímá závazky ke splnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5, naposledy v červnu roku 2008 v rámci programu pro činnost,

Q.  vzhledem k tomu, že navzdory závažnosti tohoto problému a porušování lidských práv zůstávají služby v oblasti péče o zdraví matky na okraji programu mezinárodního společenství, které svou pozornost věnuje intervencím týkajícím se konkrétních onemocnění, a tak dochází k tomu, že se problematika mateřské úmrtnosti odsouvá do pozadí a že vysoký výskyt případů HIV přispívá ke stagnaci a zaostávání vývoje směřujícího k snížení výskytu případů mateřské úmrtnosti a nemocnosti,

1.  vyjadřuje své velké znepokojení nad skutečností, že mateřská úmrtnost (rozvojový cíl tisíciletí č. 5) je jediným z těchto cílů, u kterého nejen že nebyl od roku 2000 zaznamenán žádný pokrok, a to zejména v subsaharské Africe a jižní Asii, ale u kterého rovněž před 20 lety byly zaznamenány stejné údaje jako nyní;

2.   konstatuje, že k lepšímu plnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5 týkajícího se zdraví matek kromě vzdělání významnou měrou přispívá rovněž posilování pravomocí žen;

3.  vyzývá Radu a Komisi, aby před zasedáním OSN na vysoké úrovni, kde se budou projednávat rozvojové cíle tisíciletí, učinila prioritou opatření, která povedou ke splnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5 týkajícího se zlepšení zdraví matek;

4.  vyzývá Komisi a Radu, aby snížily rozdíly v počtu výskytů mateřské úmrtnosti mezi průmyslově vyspělými a rozvojovými zeměmi tím, že zvýší investice a přijmou opatření zaměřená na zlepšení lidských zdrojů ve zdravotnictví, dále zvýší finanční prostředky a přijmou závazky s cílem posílit systémy zdravotnictví a základní zdravotnickou infrastrukturu a vyčlení prostředky na sledování a dohled, na plnění základních úkolů veřejné zdravotní péče, činnost společenství a další nezbytné podpůrné funkce;

5.  vyzývá Komisi a Radu, aby zesílily své úsilí v boji za předcházení mateřské úmrtnosti a nemocnosti tím, že budou rozvíjet, provádět a pravidelně hodnotit „plány činnosti“ a akční plány pro snížení globálního problému mateřské úmrtnosti a nemocnosti, a aby zaujaly systematický přístup založený na rovnosti a uznaných lidských právech, který bude vhodně podpořen a usnadněn silnými institucionálními mechanismy a finanční podporou;

6.  vyzývá Komisi a Radu, aby navázaly na úspěšný program boje proti mateřské úmrtnosti realizovaný např. v indickém Methani (stát Čhatisgarh) a zvyšovaly rozsah poskytovaných zdravotních služeb pro matky v rámci primární zdravotní péče, jež budou založeny na přijímání informovaných rozhodnutí, vzdělávání v oblasti bezpečného mateřství, odborné a účinné prenatální péči, programech o výživě matek, vhodné porodní asistenci, která omezí četné porody císařským řezem a poskytne první pomoc při porodních komplikacích, na poradenských službách pro případy komplikací v těhotenství, při porodu a potratu, poporodní péči a plánovaném rodičovství;

7.  vyzývá Komisi a Radu, aby podporovala přístup všech žen k informacím o pohlavním a reprodukčním zdraví a k příslušné zdravotní péči;

8.  vyzývá Komisi a Radu, aby stanovily a rozvíjely již zavedené ukazatele a kritéria pro snížení mateřské úmrtnosti (včetně dotací z veřejné rozvojové pomoci) a aby zavedly mechanismy dohledu a odpovědnosti, jež by umožnily neustálé zlepšování stávajících politik a programů;

9.  vyzývá Komisi a Radu, aby zaručily, že služby reprodukční zdravotní péče budou přístupné, finančně dostupné a kvalitní, a aby politikám a programům, které se týkají mateřské úmrtnosti, věnovaly maximální dostupné zdroje;

10.  vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily shromáždění spolehlivých a aktuálních údajů, které by byly k dispozici při provádění opatření zaměřených na potírání mateřské úmrtnosti a nemocnosti;

11.  vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily školení, vytvoření kapacit a infrastruktury pro dostatečný počet odborných porodních asistentů, a tím i jejich dostupnost pro všechny těhotné ženy a dívky ( a aby zajistily, že plány činnosti a vnitrostátní akční plány tento cíl zohlední);

12.  naléhavě vyzývá EU, aby i nadále stála v čele snah o prosazování práva na sexuální a reprodukční zdraví tím, že zachová stávající úroveň financování pro provádění akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, a lituje, že v subsaharské Africe je nejvyšší míra úmrtnosti matek, nejnižší míra používání antikoncepce na světě (19 %) a 30 % všech úmrtí matek v této oblasti je způsobeno neodborně prováděnými potraty;

13.  je přesvědčen, že v zájmu dosažení rozvojových cílů tisíciletí, pokud jde o dosažení univerzálního přístupu k reprodukčnímu zdraví do roku 2015, musí dojít k navýšení finančních prostředků EU, jinak budou v důsledku těhotenství a s ním spojených zdravotních potíží umírat další ženy;

15.  vyzývá Komisi a Radu, aby přijaly programy a politiky zaměřené na základní faktory zdraví, jež jsou klíčové pro předcházení mateřské úmrtnosti, jako jsou např. účast na rozhodovacích postupech týkajících se zdraví, informace o pohlavním a reprodukčním zdraví, gramotnost, výživa, nediskriminace a společenské normy pro rovnost mužů a žen;

16.  na základě pokroku v oblasti snižování mateřské úmrtnosti vyzývá Komisi a Radu k aktivní účasti na celosvětových fórech, např. „Countdown to 2015“, kde může docházet k výměně osvědčených postupů, pokud jde o programy a politiky v této oblasti, a k podpoře dalšího úsilí o zlepšení situace v této oblasti;

17.  naléhavě vyzývá členské státy, aby upustily od nedodržování finančních závazků určených k splnění rozvojových cílů tisíciletí, včetně rozvojového cíle tisíciletí č. 5, a vyzývá předsednictví Rady, aby se postavilo do čela a sloužilo jako příklad tím, že zajistí dostatečné předvídatelné financování a zvýšené úsilí vedoucí k záchraně životů;

18.  žádá Komisi, aby zajistila, že smlouvy týkající se rozvojových cílů tisíciletí se soustředí převážně na odvětví zdravotnictví a školství;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, meziparlamentní unii a Výboru pro rozvojovou pomoc OECD.

Právní upozornění - Ochrana soukromí