Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0395/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0395/2008

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  1.9.2008

  siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
  pateikė Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill ir Anne Van Lancker
  PSE frakcijos vardu
  dėl gimdyvių mirtingumo problemos prieš JT aukšto lygio rugsėjo 25 d. renginį, skirtą Tūkstantmečio vystymosi tikslų persvarstymui

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0377/2008

  Procedūra : 2008/2621(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B6-0395/2008
  Pateikti tekstai :
  B6-0395/2008
  Priimti tekstai :

  B6‑0395/2008

  Europos Parlamento rezoliucija dėl gimdyvių mirtingumo problemos prieš JT aukšto lygio rugsėjo 25 d. renginį, skirtą Tūkstantmečio vystymosi tikslų persvarstymui

  Europos Parlamentas,

  -  atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio aukščiausiojo lygio susitikimo metu patvirtintus Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT),

  -   atsižvelgdamas į birželio mėn. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtą veiksmų planą ir jo gaires iki 2010 m.,

  -  atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą „Tūkstantmečio vystymosi tikslai 2000–2004“ (SEC(2004)1379),

  -  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios šalies išvadas, kurios priimtos 2004 m. gruodžio 16–17 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos posėdžio metu ir kuriose patvirtinamas visapusiškas Europos Sąjungos įsipareigojimas siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir politikos darnos,

  -  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lyčių lygybė ir galių suteikimas moterims vystomojo bendradarbiavimo srityje“ (SEC(2007) 332),

  -   atsižvelgdamas į bendrą ES ir Afrikos strategiją,

  -  atsižvelgdamas į 2008 m. Europos Parlamento rezoliuciją dėl lyčių lygybės ir moterų teisių stiprinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje (2007/2182(INI),

  -  atsižvelgdamas į savo 2005 m. balandžio 12 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos vaidmens siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) ir į savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją „Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Pusiaukelė“,

  -  atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl Afrikos vystymosi strategijos ir į savo 2007 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl dabartinės Europos Sąjungos ir Afrikos santykių padėties,

  -  atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią Ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją, Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų platformą bei atitinkamus tolesnius neeiliniuose Jungtinių Tautų posėdžiuose „Pekinas+5“ ir „Pekinas+10“ priimtus dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų įgyvendinant Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą (pastarieji dokumentai atitinkamai priimti 2000 m. birželio 9 d. ir 2005 m kovo 11 d.),

  -  atsižvelgdamas į Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos „Europos konsensusas“ (Europos konsensusas dėl vystimosi), pasirašytą 2005 m. gruodžio 20 d., ir į 2007 m. gruodžio mėn. Europos konsensusą dėl humanitarinės pagalbos,

  -  atsižvelgdamas į 2005 m. ir 2006 m. Jungtinių Tautų gyventojų fondo pranešimus dėl pasaulio demografinės padėties „Pažadėta lygybė: lyčių lygybė, reprodukcinė sveikata ir Tūkstantmečio vystymosi tikslai“ bei „Vilties kelias: moterys ir migracija“,

  -  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė (vystomojo bendradarbiavimo priemonė),

  -  atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. įsigaliojusį Protokolą dėl Afrikos moterų teisių, dar vadinamą Maputo protokolu, ir į 2007–2010 m. Maputo veiksmų planą dėl žemyno lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių politikos gairių veiksmingumo, kuris buvo patvirtintas 2006 m. rugsėjo mėn. vykusiame Afrikos Sąjungos neeiliniame posėdyje,

  -  atsižvelgdamas į 1994 m. rugsėjo mėn. Kaire surengtą tarptautinę Jungtinių Tautų konferenciją gyventojų ir vystymosi klausimais, Kaire patvirtintą veiksmų planą ir per neeilinį Jungtinių Tautų posėdį „Kairas+5“ priimtus dokumentus dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant 1999 m. patvirtintą veiksmų programą,

  -  atsižvelgdamas į Briuselio veiksmų programą ir rekomendacijas sveikatos srityje siekiant tvaraus vystymosi, kurias 2007 m. spalio mėn. Briuselyje patvirtino Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių sveikatos ministrai,

  -  atsižvelgdamas į 1976 m. sausio 3 d. įsigaliojusį Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, ypač į jo 12 straipsnį,

  -  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrąjį komentarą Nr. 14 „Teisė į aukščiausio pasiekiamo lygio sveikatos apsaugą“, Jungtinių Tautų dokumentas E/C 12/2000/4 (2000),

  -  atsižvelgdamas į 1981 m. rugsėjo 3 d. Konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi su gimdyvių mirtingumu susijusio TVT tikslo siekiama blogiausiai, o pagal 5-ąjį TVT tikslą gimdyvių mirtingumą iki 2015 m. siekiama sumažinti 75 proc. ir pasiekti šį tikslą įsipareigojo 186 šalys;

  B.  kadangi kiekvienais metais nėštumo ar gimdymo metu miršta daugiau kaip pusė milijono moterų ir 99 proc. jų miršta besivystančiose šalyse; kadangi per 20 metų Afrikoje į pietus nuo Sacharos šis rodiklis sumažėjo vos 0,1 proc. per metus ir esama tikimybės, kad viena iš šešiolikos moterų gali mirti nėštumo ar gimdymo metu; kadangi gimdyvių mirtingumas – tai ryškiausias sveikatos apsaugos skirtumų pasauliniu mastu rodiklis;

  C.  kadangi, kaip rodo duomenys ir moksliniai tyrimai gimdyvių mirštamumo srityje, gimdyvių mirštamumo rodiklis skiriasi ne tik kalbant apie geografinius skirtumus, bet ir apie gerovę, rasę ir tautybę, miesto ir kaimo vietoves, raštingumo lygį, net kalbines ar religines grupes šalyse, taip pat pramoninėse šalyse, ir vertinant bet kokią visuomenės sveikatos statistiką skirtumas šioje srityje yra didžiausias;

  D.  kadangi G8 šalys sutarė dėl sveikatos priemonių paketo ir remiantis šiomis priemonėmis bus galima mokyti ir įdarbinti 1,5 milijono sveikatos apsaugos darbuotojų Afrikoje ir užtikrinti, kad 80 proc. gimdyvių gimdymo metu padėtų kvalifikuoti sveikatos apsaugos darbuotojai; kadangi siekiant šio tikslo 36 Afrikos šalyse, kuriose sveikatos priežiūros darbuotojų ypatingai trūksta, sveikatos darbuotojų skaičių reikia padidinti iki 2,3 darbuotojų 1000 gyventojų,; kadangi vis dėlto nėra užuominų apie 10 milijardų JAV dolerių pagalbą, kuri, kaip teigia pilietinės visuomenės aktyvistai, yra reikalinga tam, kad kiekvienais metais būtų galima išgelbėti šešių milijonų moterų ir vaikų gyvybes;

  E.  kadangi gimdyvių mirtingumas ir ligos – tai itin didelė pasaulinė sveikatos problema, nes nustatyta, kad kasmet miršta maždaug 536 000 gimdyvių, be to, viena iš dvidešimties moterų patiria sunkių komplikacijų: chronines infekcijas, negalią sukeliančius sužalojimus, pvz., kai po gimdymo susidaro pratakos (fistulės), ar visą gyvenimą trunkančią negalią;

  F.  kadangi žinoma, kodėl moterys miršta nėštumo ir gimdymo metu, nes gimdyvių mirčių priežastys bei jų priemonės joms išvengti yra aiškios ir gerai žinomos;

  G.  kadangi gimdyvių mirties atvejų būtų galima išvengti didinant galimybę naudotis šeimos planavimo metodais ir juos taikyti, suteikiant prieigą ir galimybę naudotis saugia ir kokybiška moterų sveikatos priežiūra, ypač nėštumo ir gimdymo metu, skubia akušerine pagalba ir priežiūra po gimdymo, taip pat gerinant moterų sveikatos būklę ir mitybą bei jų padėtį visuomenėje;

  H.  kadangi šis prevencinis metodas apima moterų ir sveikatos priežiūros darbuotų mokymą, kaip nustatyti komplikacijas nėštumo ir gimdymo metu ir atitinkamai imtis tinkamos priežiūros, kadangi šiuo tikslu reikalingos atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos, kurias būtų galima pasiekti per protingą laiko tarpą, jei yra infrastruktūra ir transporto priemonės, tai pat reikalinga, kad šiose netoli esančiose įstaigose kvalifikuotas personalas teiktų adekvačią sveikatos priežiūrą, jos būtų veiksmingai valdomos, joms būtų tiekiama elektra ir vanduo bei vaistai;

  I.  kadangi gimdančių moterų mirties, kurios galima išvengti, atvejai – tai remiantis daugeliu tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų, įskaitant JT visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, apibrėžtos moterų ir mergaičių teisės į gyvenimą pažeidimas, ir kadangi gimdyvių mirčių ir ligų priežastys taip pat gali būti susijusios ir su kitais žmogaus teisių, pvz., teisės į aukščiausio pasiekiamo lygio fizinės ir psichinės sveikatos apsaugą ar teisės nediskriminuojant gauti pagrindinę sveikatos priežiūrą, pažeidimais;

  J.  kadangi teikti sveikatos apsaugos paslaugas (pačiai arba kitų veikėjų pagalba) – vyriausybių pareiga, taip pat kaip ir užtikrinti teisę į sveikatos apsaugą, kadangi vyriausybės, turinčios ribotus išteklius, gali imtis skubių priemonių, kurios turi įtakos gimdyvių sveikatai;

  K.  kadangi galiausiai gimdyvių mirties ir su gimdymu susijusių negalavimų priežastys yra mažiau pagrįstos praktiniais ar instituciniais aspektais, o labiau susijusios su žemu moterų vertinimu ir joms tenkančia žema padėtimi padėtimi, moterys paprastai yra labiausiai skriaudžiama visuomenės grupė, kadangi pastebima, kad vienodai ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse moterų mirtingumo rodiklis yra tuo mažesnis, kuo aukštesnis moterų statusas;

  L.  kadangi moterys ypač pažeidžiamos nėštumo arba gimdymo metu, nes jos susiduria su keleriopa diskriminacija, įskaitant skirtingą vyrų ir moterų padėtį namų ūkyje, tradicijomis paremtus moterims žalingus veiksmus, smurtą prieš moteris, negalėjimą pasinaudoti su reprodukcija susijusiomis savo teisėmis, moteriškosios lyties kūdikių atsisakymą, moters pirmiausiai kaip motinos ir globėjos stereotipą; kadangi Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. CEDAW) ratifikavo visos ES valstybės narės;

  M.  kadangi Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja tikslą „iki 2015 m. užtikrinti visuotinę prieigą prie reprodukcinės sveikatos paslaugų“, pavadintą 5-asis Tūkstantmečio vystymosi tikslas „ Gimdyvių mirtingumas“, įtraukė į dalinių Tūkstantmečio vystymosi tikslų sąrašą;

  N.  kadangi Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais (angl. ICPD) metu tarptautinė bendruomenė įsipareigojo skirti naujų išteklių, o reprodukcinę sveikatą, įskaitant šeimos planavimo ir gimdyvių sveikatos apsaugos paslaugas, paskelbė pagrindine prioritetine sritimi, į kurią sutelktos tarptautinės pastangos skatinti vystymąsi;

  O.  kadangi užuot numačius didesnę paramą, skiriama žymiai mažiau negu 1994 m. visų šeimos planavimui skirtų rėmėjų lėšų: 1995 m. skirta 723 mln. JAV dolerių suma 2004 m. sumažėjo iki 442 mln. JAV dolerių (absoliučia dolerio verte),

  P.  kadangi ES nuolat ir nuosekliai įsipareigodavo siekti 5-ojo TVT ir neseniai, t. y. 2008 m. birželio mėn., priėmė veiksmų planą;

  Q.  kadangi nepaisant to, kad tai didelė problema ir didelis žmogaus teisių pažeidimas, gimdyvių sveikatos apsaugai tarptautinės bendruomenės darbotvarkėje skiriama mažai dėmesio, nes didžiausias dėmesys sutelktas į veiksmus, kuriais siekiama spęsti su tam tikromis ligomis susijusias problemas, todėl gimdyvių mirtingumo klausimas nustumiamas į antrą planą, ir kadangi dėl to, jog daug žmonių serga ŽIV lėtėja ar mažėja pažanga mažinant gimdyvių mirtingumą ir sergamumą;

  1.  išreiškia didelį susirūpinimą, kad gimdyvių mirtingumo mažinimo tikslas (TVT 5) – tai vienintelis TVT tikslas, kurio siekiant nepadaryta jokia pažanga nuo 2000 m., ypač Afrikoje į pietus nuo Sacharos ir Pietų Azijoje, ir duomenys prieš dvidešimt metų yra tokie patys kaip dabar;

  2.   nurodo, kad ne tik švietimas, bet ir tai, kad moterims suteikiama daugiau teisių, labai padeda pasiekti 5-ojo TVT su gimdyvių sveikata susijusio tikslo;

  3.  ragina Tarybą ir Komisiją prieš JT aukščiausiojo lygio susitikimą TVT klausimu suteikti pirmenybę veiksmams, kuriuos taikant siekiama 5-ojo TVT pagerinti gimdyvių sveikatos priežiūrą;

  4.  ragina Komisiją ir Tarybą mažinti išsivysčiusių ir besivystančių šalių gimdyvių mirtingumo rodiklių skirtumus ir siekiant šio tikslo daugiau investuoti ir imtis veiksmų, kuriais būtų gerinami sveikatos apsaugos žmogiškieji ištekliai, skirti daugiau išteklių ir dėti daugiau pastangų gerinant sveikatos apsaugos sistemą ir pagrindinę sveikatos apsaugos infrastruktūrą, įskaitant lėšų kontrolei, stebėsenai, pagrindinėms sveikatos apsaugos sistemos funkcijoms, bendruomenės veiksmams ir kitoms būtinoms pagalbinėms funkcijoms, skyrimą;

  5.  ragina Komisiją ir Tarybą dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti gimdyvių mirtingumą ir sergamumą, kurių galima išvengti, ir parengti, vykdyti bei nuolat vertinti įgyvendinimo gaires ir veiksmų planus, kuriuose išdėstoma, kaip sumažinti pasaulinę gimdyvių mirtingumo ir sergamumo naštą, taip pat nustatyti teisingą, sistemingą ir nuosekliai grindžiamą žmogaus teisėmis požiūrį, kuriam sąlygas sudarytų ir kurį tinkamai paremtų veiksmingos institucinės priemonės ir finansavimas;

  6.  atsižvelgdamas į sėkmingą būdų, kaip kovoti su gimdyvių mirtingumu, taikymą tokioje vietovėje kaip Methani (Indijos Čatisgarho valstijoja), ragina Komisiją ir Tarybą imtis veiksmų, kad užtikrinant pirminę sveikatos priežiūrą būtų plečiamos gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugos, grindžiamos sąmoningo pasirinkimo principu, saugios motinystės ugdymu, dėmesį sutelkiant į veiksmingą nėščiųjų priežiūrą, gimdyvių mitybos programas, tinkamą pagalbą gimdymo metu siekiant išvengti itin dažnai daromo Cezario pjūvio ir būtų teikiama skubi akušerinė pagalba, siuntimo pas specialistą paslaugos nėštumo, gimdymo ir su nėštumo nutraukimu susijusių komplikacijų atvejais, priežiūros po gimdymo ir šeimos planavimo paslaugos;

  7.  ragina Komisiją ir Tarybą skatinti, kad visos moterys galėtų pasinaudoti išsamia informacija ir paslaugomis seksualinės ir reprodukcinės sveikatos srityje;

  8.  ragina Komisiją ir Tarybą patvirtinti ir plėtoti jau pripažintus gimdyvių mirtingumo mažinimo rodiklius ir gaires (įskaitant oficialios paramos plėtrai skiriamas lėšas), ir nustatyti stebėsenos ir atskaitomybės priemones, kurios galėtų padėti nuolat tobulinti taikomą politiką ir programas;

  9.  ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų pasiekiamos, prieinamos ir kokybiškos, ir skirti visas galimas lėšas su gimdančių moterų mirtingumu susijusiai politikai ir programoms;

  10.  ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad būtų renkami patikimi ir naujausi duomenys ir būtų galima parengti priemonių, skirtų su gimdyvių mirtingumu ir ligomis susijusioms problemoms spręsti, įgyvendinimo gaires;

  11.  ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti tinkamo skaičiaus gimdymo priežiūros darbuotojų mokymą, gebėjimų formavimą ir infrastruktūrą siekiant visoms nėščioms moterims ir paauglėms merginoms užtikrinti galimybes naudotis tokių darbuotojų paslaugomis (taip pat užtikrinti, kad būtų parengtos gairės ir nacionaliniai veiksmų planai, kuriose atsispindėtų šis tikslas ar uždavinys, ar rezultatas);

  12.  ragina ES ir toliau imtis vadovaujančio vaidmens, dėti pastangas ir remti su seksualine ir reprodukcine sveikata susijusias teises toliau skiriant tokias pačias lėšas tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais (angl. ICPD) veiksmų programai įgyvendinti ir apgailestauja, kad nors į pietus nuo Sacharos esančioje Afrikos dalyje gimdyvių mirtingumas yra didžiausias, šioje Afrikos dalyje kontraceptinių priemonių naudojimo lygis yra mažiausias pasaulyje (19 proc.), o 30 proc. visų moterų mirties atvejų šiame žemyne priežastis – nesaugūs abortai;

  13.  mano, kad tam, kad iki 2015 m. būtų pasiekti su visuotinai prieinama reprodukcine sveikatos priežiūra susiję Tūkstantmečio vystymosi tikslai , ES skiriamas lėšas reikia padidinti , nes kitaip ir toliau moterys mirs nėštumo metu ir dėl su juo susijusių priežasčių;

  15.  ragina Komisiją ir Tarybą rengti programas ir politiką, kuriose būtų nustatyti sveikatą lemiantys veiksniai, itin svarbūs siekiant užkirsti kelią gimdyvių mirtingumui, pvz., dalyvavimas priimant sprendimus su sveikatos priežiūra susijusias klausimais, informacija seksualinės ir reprodukcinės sveikatos tema, raštingumas, mityba, nediskriminavimas ir lyčių lygybė;

  16.  atsižvelgdamas į pažangą mažinant gimdyvių mirtingumą, ragina Komisiją ir Tarybą aktyviai dalyvauti pasauliniuose forumuose, pvz., forume „Countdown to 2015 m.“, ir dalintis pažangiąja patirtimi apie programas ir politiką šioje srityje bei skatinti nuolatinę pažangą;

  17.  ragina ES valstybes nares laikytis finansavimo įsipareigojimų, kad būtų pasiekti TVT, įskaitant 5-ąjį TVT, ir ragina Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę imtis vadovaujančio vaidmens ir rodyti pavyzdį bei užtikrinti, kad būtų skiriamos atitinkamos numatytos lėšos ir dedama daugiau pastangų siekiant išgelbėti gyvybes;

  18.  prašo Komisiją užtikrinti, kad TVT sutartyse pirmiausiai dėmesys būtų skiriamas sveikatos ir švietimo sritims;

  19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams, JT Generaliniams Sekretoriui, Tarpparlamentinei sąjungai ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi pagalbos komitetui.