Návrh uznesenia - B6-0395/2008Návrh uznesenia
B6-0395/2008

  NÁVRH UZNESENIA

  1.9.2008

  ktorý na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
  predkladajú Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill a Anne Van Lancker
  v mene skupiny PSE
  o úmrtnosti matiek pred podujatím OSN na vysokej úrovni 25. septembra - hodnotenie rozvojových cieľov tisícročia

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0377/2008

  Postup : 2008/2621(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B6-0395/2008
  Predkladané texty :
  B6-0395/2008
  Prijaté texty :

  B6‑0395/2008

  Uznesenie Európskeho parlamentu    o úmrtnosti matiek pred podujatím OSN na vysokej úrovni 25. septembra - hodnotenie rozvojových cieľov tisícročia

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na rozvojové ciele milénia prijaté na miléniovom samite Organizácie Spojených národov v septembri 2000,

  –  so zreteľom na akčný plán z júnového zasadnutia Európskej rady a jeho míľniky v roku 2010,

  –  so zreteľom na správu Komisie o rozvojových cieľoch tisícročia na roky 2000 – 2004 (SEK(2004)1379),

  –  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli zo 16. a 17. decembra 2004, ktoré potvrdzujú, že Európska únia sa plne hlási k rozvojovým cieľom tisícročia (RCT) a k súdržnosti politík,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v rozvojovej spolupráci (SEC(2007) 332),

  –  so zreteľom na spoločnú stratégiu Afriky a EÚ,

  –  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v rozvojovej spolupráci (2007/2182(INI)),

  –  so zreteľom na uznesenie z 12. apríla 2005 o úlohe Európskej únie pri uskutočňovaní rozvojových cieľov milénia (RCM) a uznesenie z 20. júna 2007 o rozvojových cieľoch milénia – polovica obdobia na ich dosiahnutie,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2005 o rozvojovej stratégii pre Afriku a z 25. októbra 2007 o súčasných vzťahoch medzi EÚ a africkými krajinami;

  –  so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách konanú v Pekingu v septembri 1995, deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu a následné záverečné dokumenty prijaté na osobitných zasadnutiach OSN 5 a 10 rokov po pekinskej konferencii o ďalších opatreniach a iniciatívach na vykonávanie pekinskej deklarácie prijatej 9. júna 2000 a akčnej platformy z 11. marca 2005,

  –  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o rozvojovej politike Európskej únie: Európsky konsenzus (Európsky konsenzus o rozvoji) podpísaný 20. decembra 2005 a Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci z decembra 2007,

  –  so zreteľom na správy Populačného fondu OSN za roky 2005 a 2006 o stave svetovej populácie s názvom Prísľub rovnosti: rodová rovnosť, reprodukčné zdravie a rozvojové ciele tisícročia a Cesta k nádeji: ženy a medzinárodná migrácia,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce,

  –  so zreteľom na Protokol o právach žien v Afrike, známy aj ako Maputský protokol, ktorý nadobudol platnosť 26. októbra 2005, a na akčný plán z Maputa pre sfunkčnenie kontinentálneho rámca politiky pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva na roky 2007 – 2010, prijatý na osobitnom zasadnutí Africkej únie v septembri 2006,

  –  so zreteľom na Medzinárodnú konferenciu OSN o populácii a rozvoji (ICPD), ktorá sa uskutočnila v septembri 1994 v Káhire, akčný program prijatý v Káhire a následné záverečné dokumenty prijaté na osobitnej schôdzi OSN Káhira+5 o ďalších opatreniach na vykonávanie akčného programu prijatého v roku 1999,

  –  so zreteľom na bruselský rámec opatrení a odporúčaní o zdraví pre trvalo udržateľný rozvoj prijatý ministrami zdravotníctva skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) v októbri 2007 v Bruseli,

  –  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý nadobudol platnosť 3. januára 1976, a najmä na jeho článok 12,

  so zreteľom na Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, všeobecnú pripomienku č. 14, Právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia, dokument OSN E/C 12/2000/4 (2000).,

  –  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z 3. septembra 1981,

  –  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže úmrtnosť matiek je rozvojovým cieľom tisícročia, ktorý sa najviac vzdialil od cieľa (RCT 5), ktorým bolo 75 % zníženie úmrtnosti matiek do roku 2015, ku ktorému sa zviazalo 186 krajín,

  B.  keďže počas tehotenstva alebo pôrodu zomrie každoročne viac ako pol milióna žien a k 99 % úmrtia dochádza v rozvojových krajinách, keďže počas 20 rokov sa miera úmrtnosti v krajinách subsaharskej Afriky takmer vôbec nezmenila, pričom sa dosiahlo ročné zníženie len na úrovni 0,1 a ženy sú vystavené miere rizika úmrtia počas tehotenstva a pôrode jednej k šestnástim; keďže úmrtnosť matiek je najvážnejší ukazovateľ globálnych rozdielov v oblasti zdravia,

  C.  keďže okrem geografických rozdielov skúsenosti a výskum v oblasti úmrtnosti matiek poukazujú aj na významné rozdiely v miere úmrtnosti matiek vo vzťahu k bohatstvu, rasovej a etnickej príslušnosti, životu v meste a na vidieku, úrovniam gramotnosti a dokonca jazykovým alebo náboženským rozdielov v rámci krajín vrátane rozvinutých krajín, a je to ukazovateľ, ktorý vykazuje najväčšie rozdiely zo všetkých verejných zdravotných štatistík,

  D.  keďže skupina G8 odsúhlasila zdravotný balík prostredníctvom ktorého sa vyškolí a získa 1,5 milióna zdravotných pracovníkov v Afrike a zabezpečí sa, aby 80 % matiek využívalo pri pôrode služby kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov; keďže to zahŕňa záväzok dosiahnuť 2,3 zdravotníckeho pracovníka na 1000 ľudí v 36 afrických krajinách, ktoré pociťujú kritický nedostatok, keďže sa však nezmieňuje o vyčlenení 10 miliárd dolárov, ktoré budú podľa aktivistov občianskej spoločnosti potrebné každý rok na záchranu životov šiestich miliónov matiek a detí,

  E.  keďže úmrtnosť a chorobnosť matiek predstavuje naliehavú situáciu v oblasti zdravia na celom svete a odhaduje sa, že každoročne zomiera počas pôrodu približne 536 000 žien a okrem toho, každá dvadsiata prekonáva vážne komplikácie od chronických infekcií až po zranenia vedúce k zdravotnému postihnutiu, ako je tzv. popôrodná fistula alebo celoživotným postihnutiam;

  F.  keďže neexistuje žiadna záhada pokiaľ ide o dôvody úmrtí žien počas tehotenstva a pôrodu: príčiny úmrtnosti matiek, ako aj prostriedky na ich zamedzenie sú zrejmé a dobre známe,

  G.  keďže úmrtnosti matiek by sa dalo zabrániť prijímaním metód plánovania rodičovstva a rozširovaním prístupu k nim, poskytovaním bezpečnej a kvalitnej starostlivosti o matky a prístupu k nej, a to najmä počas tehotenstva, pri pôrode vrátane akútnej pôrodnej starostlivosti a v období po pôrode, ako aj zlepšovaním zdravia žien a výživy a ich postavenia v spoločnosti,

  H.  keďže tento preventívny prístup zahŕňa vzdelávanie žien a zdravotného personálu, aby dokázali rozoznať komplikácie počas tehotenstva a pôrodu a aby vyhľadali potrebnú starostlivosť, požaduje sieť vhodných zdravotníckych zariadení dosiahnuteľných v primeranom čase vzhľadom na dostupnú infraštruktúru a dopravu a vyžaduje, aby v týchto ľahko dostupných zariadeniach poskytoval adekvátnu starostlivosť vyškolený personál a aby boli efektívne riadené a mali dostatok elektriny, vody a zásob zdravotníckeho materiálu,

  I.  keďže úmrtnosť matiek, ktorej sa dá zabrániť, predstavuje porušovanie práva na život žien a dievčat v adolescentnom veku v súlade s ustanoveniami v mnohých medzinárodných záväzkoch z oblasti ľudských práv vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN, a príčiny spôsobujúce úmrtnosť a chorobnosť matiek môžu viesť aj k porušovaniu iných ľudských práv vrátane práva na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia a práva na nediskrimináciu pri prístupe k základnej zdravotnej starostlivosti,

  J.  keďže vlády sú zodpovedné za to, aby samy alebo sprostredkovane zabezpečili zdravotné služby ako služby, na ktoré je právny nárok, a keďže aj vlády, ktoré majú obmedzené zdroje, môžu prijať okamžité opatrenia s dosahom na zdravie matiek,

  K.  keďže hlavné príčiny úmrtnosti žien a zranení súvisiacich s pôrodom majú v konečnom dôsledku menej pravdepodobne praktický alebo štrukturálny charakter, ale sú skôr príznakmi nízkej hodnoty a nízkeho postavenia priznaného ženám, ktoré sú v spoločnosti vo všeobecnosti znevýhodnené a vzhľadom na to, že v krajinách s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja platí, že čím je postavenie žien vyššie, tým nižšia je miera úmrtnosti matiek,

  L.  keďže ženy sú osobitne zraniteľné počas tehotenstva a pôrodu z dôvodu viacerých foriem diskriminácie vrátane rozdielov medzi mužmi a ženami v domácnosti, tradičných postupov škodlivých pre ženy, násilia páchaného na ženách, nemožnosti rozhodovať o svojich reprodukčných právach, odmietania novorodencov ženského pohlavia a stereotypom v postavení žien ako matiek a opatrovateliek; keďže dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) ratifikovali všetky členské štáty EÚ,

  M.  keďže Valné zhromaždenie OSN zahrnulo „univerzálny prístup k službám reprodukčného zdravia do roku 2015“ ako čiastkový cieľ do zoznamu RCT v rámci RCT 5 – úmrtnosť matiek,

  N.  keďže medzinárodné spoločenstvo na Medzinárodnej konferencii OSN o populácii a rozvoji (ICPD) prisľúbilo ďalšie zdroje a označilo reprodukčné zdravie (vrátane plánovania rodičovstva a zdravotníckych služieb súvisiacich s materstvom) za hlavnú prioritu medzinárodného rozvojového úsilia,

  O.  keďže namiesto zvýšenia podpory je poskytovanie finančnej pomoci na plánované rodičovstvo oveľa nižšie ako v roku 1994, pričom pokleslo zo 723 miliónov USD v roku 1995 na 442 miliónov v roku 2004 v absolútnej dolárovej hodnote,

  P.  keďže EÚ pravidelne a dôsledne prijíma záväzky na dosiahnutie RCT 5, naposledy v rámci akčného plánu z júna 2008;

  Q.  keďže napriek závažnosti tohto problému a porušovaniu ľudských práv sa zdravotníckym službám súvisiacim s materstvom naďalej venuje málo pozornosti na medzinárodnej úrovni a uprednostňujú sa skôr zásahy týkajúce sa konkrétnych chorôb, čo vedie k vytláčaniu problému úmrtnosti matiek na okraj a vysoká miera výskytu HIV prispieva k stagnácii alebo k spomaľovaniu pokroku k zníženiu materskej úmrtnosti a chorobnosti;

  1.  vyjadruje vážne obavy zo skutočnosti, že úmrtnosť matiek (RCT 5) je jediný z rozvojových cieľov tisícročia, v ktorom sa od roku 2000 nielenže nedosiahol žiadny pokrok, a to najmä v subsaharskej Afrike a južnej Ázii, ale pred dvadsiatimi rokmi boli čísla v tomto ukazovateli rovnaké ako dnes;

  2.   konštatuje, že posilňovanie postavenia žien popri vzdelávaní významne prispieva k zlepšeniu RCT  5 (zdravia matiek);

  3.  vyzýva Radu a Komisiu, aby pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni na tému RCT stanovili prioritné činnosti, aby sa splnil RCT 5 týkajúci sa zlepšenia zdravia matiek;

  4.  vyzýva Komisiu a Radu, aby znížili rozdiely medzi úmrtnosťou matiek v priemyselných a rozvojových krajinách prostredníctvom vyšších investícií a krokov smerujúcich k zlepšeniu ľudských zdrojov pre oblasť zdravia a zvýšeniu zdrojov a záväzkov na posilnenie systémov zdravotníctva a základnej zdravotníckej infraštruktúry vrátane vyčlenenia prostriedkov na monitoring, dohľad, základné funkcie verejného zdravia, na opatrenia na úrovni Spoločenstva a iné potrebné podporné funkcie;

  5.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zintenzívnili úsilie o zamedzenie úmrtnosti matiek, ktorej možno predchádzať, prostredníctvom vypracúvania, uplatňovania a pravidelného vyhodnocovania plánov postupu a akčných plánov na obmedzenie celosvetového problému úmrtnosti a chorobnosti matiek, prijatím prístupu založeného na rovnosti a systematickej a nepretržitej podpore ľudských práv, ktorý budú primerane podporovať a uľahčovať silné inštitucionálne mechanizmy a financovanie;

  6.  vyzýva Komisiu a Radu, aby nasledovali úspech programov boja proti úmrtnosti matiek v miestach ako Methani v indickom štáte Chattisgarh, a rozšírili poskytovanie zdravotníckych služieb súvisiacich s materstvom v rámci primárnej zdravotníckej starostlivosti, prostredníctvom koncepcie výberu na základe potrebných informácií, vzdelávania o bezpečnom materstve, sústredenej a účinnej prenatálnej starostlivosti, programov materskej výživy a primeranej pomoci pri pôrode, ktorá zamedzuje tomu, aby sa v nadmernej miere pristupovalo k cisárskemu rezu a ktorá zabezpečuje starostlivosť pri pôrodných komplikáciách a prostredníctvom poradenstva pri komplikáciách počas tehotenstva, pôrodu a po potrate, popôrodnej starostlivosti a plánovaného rodičovstva;

  7.  vyzýva Komisiu a Radu, aby podporovali prístup všetkých žien ku komplexným informáciám a službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia;

  8.  vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali a vypracovali už osvedčené ukazovatele a štandardy na zníženie miery úmrtnosti matiek (vrátane oficiálnej rozvojovej pomoci) a aby zriadili mechanizmy monitorovania a určenia zodpovednosti, ktoré by mohli viesť k neustálemu zlepšovaniu existujúcich politík a programov;

  9.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zaručili dostupnosť, prístupnosť a dobrú kvalitu služieb v oblasti reprodukčného zdravia a aby vyčlenili čo najviac dostupných finančných prostriedkov na politiky a programy týkajúce sa úmrtnosti matiek;

  10.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili zber spoľahlivých a aktuálnych údajov, na základe ktorých by sa smerovala implementácia programov riešenia úmrtnosti a chorobnosti matiek;

  11.  vyzýva Komisiu a Radu, aby umožnili odbornú prípravu, budovanie kapacít a infraštruktúry pre zodpovedajúci počet pôrodných asistentiek a aby zabezpečili, že všetky tehotné ženy a dievčatá budú mať prístup k službám týchto asistentiek (a aby zaistili, že plány postupu a národné akčné plány zohľadnia tento zámer/výsledok/cieľ);

  12.  nalieha na EÚ, aby aj naďalej viedla úsilie o podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv zachovaním úrovní financovania na účely plnenia akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (ICPD), a s poľutovaním konštatuje, že popri najvyššej miere úmrtnosti matiek má subsaharská Afrika aj najnižšiu úroveň používania antikoncepcie na svete (19 %) a 30 % všetkých úmrtí matiek v tejto oblasti je spôsobených neodborne vykonanými prerušeniami tehotenstva;

  13.  domnieva sa, že v záujme dosiahnutia cieľov RCT v oblasti univerzálneho prístupu k službám reprodukčného zdravia do roku 2015 sa úroveň financovania z EÚ musí zvýšiť, lebo inak budú ženy, ktoré zomierajú z v dôsledku tehotenstva a súvisiacich dôvodov, aj naďalej zomierať;

  15.  vyzýva Komisiu a Radu, aby vypracovali programy a politiky zamerané na určenie hlavných zdravotných faktorov, ktoré sú najdôležitejšie pri zamedzovaní úmrtnosti matiek, ako sú účasť na rozhodovacom procese súvisiacom so zdravím, informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, gramotnosť, výživa, nediskriminácia a spoločenské normy, od ktorých sa odvíja rodovú rovnosť;

  16.  vyzýva Komisiu a Radu, v nadväznosti na pokrok v znižovaní úmrtnosti žien, aby sa aktívne zúčastňovali na celosvetových fórach, ako je iniciatíva Countdown to 2015, v záujme výmeny osvedčených postupov z programov a politík v tejto oblasti a podpory trvalej dynamiky zlepšovania;

  17.  nalieha na členské štáty EÚ, aby neporušovali svoje záväzky financovania na dosiahnutie RCT vrátane RCT 5 a vyzýva predsedníctvo Rady, aby Rada prevzala vedúcu úlohu a išla príkladom tým, že zabezpečí dostupnosť adekvátneho a predvídateľného financovania a zvýšenie úsilia v záujme záchrany životov;

  18.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že zmluvy spojené s RCT sa sústredia v prvom rade na oblasť zdravotníctva a vzdelávania;

  19.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Medziparlamentnej únii a Výboru pre rozvojovú pomoc OECD.