Návrh usnesení - B6-0396/2008Návrh usnesení
B6-0396/2008

  NÁVRH USNESENÍ,

  1. 9. 2008

  který na základě prohlášení Rady a Komise
  v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
  předkládají Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan a Mieczysław Edmund Janowski
  za skupinu UEN,
  o 5. rozvojovém cíli tisíciletí (zdraví nastávajících a čerstvých matek)

  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B6-0396/2008
  Předložené texty :
  B6-0396/2008
  Přijaté texty :

  B6‑0396/2008

  Usnesení Evropského parlamentu o 5. rozvojovém cíli tisíciletí (zdraví nastávajících a čerstvých matek)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci vnější činnosti[1],

  –  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji přijatý dne 22. listopadu 2005[2], v němž se uvádí, že „hlavním a průřezovým cílem rozvojové spolupráce EU je odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů tisíciletí“,

  –  s ohledem na schůzku na vysoké úrovni konanou v sídle OSN v New Yorku dne 25. září 2008, na níž se bude jednat o rozvojových cílech tisíciletí,

  –  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že v rámci rozvojových cílů tisíciletí byl přijat závazek snížit v období let 1990–2015 mateřskou úmrtnost o 75 %,

  B.  vzhledem k tomu, že v oblasti zdraví nastávajících a čerstvých matek bylo od roku 2000, kdy čelní světoví činitelé přijali závazek ke zlepšení, dosaženo nejmenšího pokroku ze všech rozvojových cílů tisíciletí,

  C.  vzhledem k tomu, že komplikace v těhotenství a při porodu jsou hlavními příčinami úmrtí a postižení žen v rozvojových zemích, a to zejména v subsaharské Africe a v Asii, kde si každoročně vyžádají život více než půl milionu žen,

  D.  vzhledem k tomu, že v zemích subsaharské Afriky s vysokou porodností je pravděpodobnost úmrtí ženy při porodu 1:16; vzhledem k tomu, že v evropských zemích s nízkou porodností dosahuje toto riziko hodnoty 1:2000 a v Severní Americe 1:3500,

  E.  vzhledem k tomu, že zdravotní péče může počet případů mateřských úmrtí snížit; vzhledem k tomu, že oblastmi s nejnižším počtem zdravotníků, kteří jsou kvalifikováni asistovat při porodu, jsou jižní Asie a subsaharská Afrika, jež rovněž vykazují nejvíce případů mateřských úmrtí,

  F.  vzhledem k tomu, že přibližně 60 % dospělých nositelů viru HIV tvoří ženy a že právě HIV/AIDS a malárie jsou nejvýznamnějšími příčinami mateřských úmrtí; vzhledem k tomu, že HIV se může během těhotenství, porodu či při kojení přenést z matky na dítě,

  G.  vzhledem k tomu, že určujícími faktory mateřské úmrtnosti jsou zeměpisná oblast, hospodářská situace a dosažené vzdělání, a k největšímu počtu mateřských úmrtí tedy dochází u žen žijících na venkově, chudých žen a žen, jimž se nedostalo vzdělání,

  H.  vzhledem k tomu, že Evropská unie by se měla zhostit své důležité úlohy při zajišťování a prosazování mezinárodní odezvy na problémy spojené se zdravím nastávajících a čerstvých matek,

  1.  vyzývá Evropskou unii, aby učinila zdraví nastávajících a čerstvých matek jednou z priorit svých strategií zaměřených na snížení chudoby;

  2.  vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby podporovaly a podněcovaly rozvojové země v jejich úsilí o snížení počtu mateřských úmrtí;

  3.  připomíná a zdůrazňuje závazek a příspěvek EU k naplňování rozvojových cílů tisíciletí, který je vyjádřen v Evropském konsensu o rozvoji;

  4.  připomíná, že se členské státy EU zavázaly dosáhnout do roku 2015 toho, aby bylo na oficiální rozvojovou pomoc vynakládáno 0,7 % HND, a vyzývá členské státy, jež se odchýlily od cesty k naplnění tohoto cíle, aby zvýšily své úsilí;

  5.  vyzývá EU, aby vytrvala ve svém úsilí o zlepšování zdraví nastávajících a čerstvých matek v rozvojových zemích a toto úsilí dále zvyšovala, zejména pokud jde o přístup k bezpečné a spolehlivé zdravotní péči a službám o nastávající a čerstvé matky, boj proti nemocem z chudoby a zvýšení počtu a dosažitelnosti kvalifikovaných zdravotníků;

  6.  vyzývá k posílení vnitrostátních zdravotních programů testování na HIV před těhotenstvím a v jeho průběhu, antiretrovirální léčby těhotných žen, jež jsou HIV pozitivní, a opatření k předcházení přenosu viru HIV, jako jsou např. informační kampaně a osvěta;

  7.  vyzývá k přijetí dalších opatření k boji proti malárii, mimo jiné rozšířenějším využíváním ochranných sítí nad lůžko, které jsou ošetřeny insekticidem;

  8.  vyzývá mezinárodní společenství, aby vládám rozvojových zemí pomohlo zajistit kvalitní základní školství, jež má příznivý vliv na zdraví nastávajících a čerstvých matek a jejich dětí; poukazuje na to, že vzdělanost matek podstatně snižuje úmrtnost dětí do pěti let věku, vzdělané dívky jsou sebevědomější, s větší pravděpodobností se vyhnou nákaze HIV, násilí a zneužívání a budou ve svých rodinách a ve svém okolí šířit správné zdravotní a hygienické návyky;

  9.  vyzývá rozvojové země, aby za podpory mezinárodního společenství zlepšily zdraví nastávajících a čerstvých matek ve svých zemích, a to zlepšením infrastruktury, dostupnosti vody a hygieny;

  10.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU a mezinárodní společenství podpořily regionální spolupráci s cílem podnítit sdílení dovedností, odbornou přípravu a budování kapacit, porovnávání osvědčených postupů a spojení zdrojů v oblasti zdravotní péče o nastávající a čerstvé matky; podtrhuje, že taková spolupráce může být užitečná především při řešení složitých zdravotních situací, jež nastanou v důsledku konfliktu nebo neštěstí;

  11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, vládám a parlamentům všech rozvojových zemí a generálnímu tajemníkovi OSN.