Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0396/2008

Indgivne tekster :

B6-0396/2008

Forhandlinger :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 99kWORD 42k
1.9.2008
PE410.798
 
B6‑0396/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan og Mieczysław Edmund Janowski
for UEN-Gruppen
om millenniumudviklingsmål 5 (mødres sundhed)

Europa-Parlamentets beslutning om millenniumudviklingsmål 5 (mødres sundhed) 
B6‑0396/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det europæiske handlingsprogram til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose gennem eksterne foranstaltninger (2007-2011)(1),

–  der henviser til den europæiske konsensus om udvikling af 22. november 2005(2), ifølge hvilken det primære og overordnede mål for EU's udviklingssamarbejde er udryddelsen af fattigdom som et led i en bæredygtig udvikling, herunder opnåelse af milleniumudviklingsmålene,

–  der henviser til mødet på højt niveau om milleniumudviklingsmålene, der vil finde sted i FN’s hovedkvarter i New York den 25. september 2008,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i milleniumudviklingsmålene er en forpligtelse til at nedbringe dødeligheden hos mødre med 75% mellem 1990 og 2015,

B.  der henviser til, at mødres sundhed er det millenniumudviklingsmål, hvor der er sket mindst fremskridt, siden verdens ledere indgik deres forpligtelser i 2000,

C.  der henviser til, at komplikationer under graviditet og ved barnefødsel er de vigtigste årsager til dødsfald og handicap blandt kvinder i udviklingslandene, især i landene syd for Sahara i Afrika og i Asien, idet de koster mere end en halv million kvinder livet hvert år,

D.  der henviser til, at 1 ud af 16 kvinder i landene syd for Sahara i Afrika med stor frugtbarhed dør ved en barnefødsel; der henviser til, at denne risiko i lande i Europa med lav frugtbarhed er 1 ud af 2.000 og i USA 1 ud af 3.500,

E.  der henviser til, at interventioner på sundhedsområdet kan mindske dødeligheden hos mødre; der endvidere henviser til, at regioner med de laveste antal af uddannede sundhedsplejere er det sydlige Asien og landene syd for Sahara i Afrika, som også tegner sig for den største dødelighed blandt mødre,

F.  der henviser til, at omkring 60% af hiv-ramte voksne er kvinder, og at hiv/aids og malaria er blandt de vigtigste årsager til dødeligheden hos mødre; der endvidere henviser til, at hiv kan overføres fra mor til barn under svangerskabet, under fødselsveerne, under selve fødslen eller ved amning,

G.  der gør opmærksom på, at geografi, økonomi og uddannelse er afgørende faktorer for dødeligheden blandt mødre, der er størst blandt kvinder i landdistrikter, kvinder, som lever i fattigdom og kvinder uden uddannelse,

H.  der henviser til, at Den Europæiske Union har en vigtig rolle at spille ved at bidrage med og støtte en international reaktion på udfordringerne i forbindelse med mødres sundhed,

1.  opfordrer udviklingslandene til at prioritere mødres sundhed i deres strategier til bekæmpelse af fattigdom;

2.  opfordrer EU og det internationale samfund til at støtte og tilskynde udviklingslandene i deres bestræbelser på at mindske dødeligheden hos mødre;

3.  minder om og gentager EU’s tilsagn og bidrag til millenniumudviklingsmålene som udtrykt i den europæiske konsensus om udvikling;

4.  minder om, at EU-medlemsstaterne har givet tilsagn om, at den offentlige udviklingsbistand skal nå op på 0,7% af BNI inden 2015, og opfordrer de medlemsstater, der på indeværende tidspunkt er bagefter, til at øge deres indsats;

5.  opfordrer EU til at fastholde og øge sin indsats med henblik på at forbedre mødres sundhed i udviklingslandene, især ved at give dem adgang til sikker og pålidelig sundhedspleje og service for mødre, at bekæmpe fattigdomsbetingede sygdomme og øge antallet af og adgangen til kvalificerede sundhedsplejere;

6.  opfordrer til en udbygning af de nationale sundhedsprogrammer med hensyn til hiv-tests forud for og under svangerskabet, antiretroviral behandling for hiv-positive svangre kvinder og foranstaltninger til forebyggelse af hiv, som f.eks. informationskampagner og uddannelse;

7.  opfordrer til yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af malaria, bl.a. gennem øget brug af insektmiddelbehandlede net;

8.  opfordrer det internationale samfund til at hjælpe udviklingslandenes regeringer med at stille grundskoleundervisning af høj kvalitet til rådighed, som kommer mødres og børns sundhed til gode; påpeger, at uddannelsen af mødre i stor udstrækning sænker dødeligheden blandt børn under fem år, og at uddannede unge piger har et højere selvværd og sandsynligvis bedre vil kunne undgå hiv-smitte, vold og udnyttelse og vil kunne formidle gode sundhedsmæssige vaner og god hygiejne til deres familier og andre i hele deres samfund;

9.  opfordrer udviklingslandene til med støtte fra det internationale samfund at forbedre mødrenes sundhed i deres lande ved at forbedre infrastrukturen, adgangen til vand og de sanitære faciliteter;

10.  understreger, at det er nødvendigt med støtte fra EU og det internationale samfund til et regionalt samarbejde for at fremme udveksling af viden om mødres sundhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, sammenligning af bedste praksis og fælles udnyttelse af ressourcer; understreger, at et sådant samarbejde kan være særdeles nyttigt, når vanskelige situationer på sundhedsområdet skal afhjælpes i situationer efter konflikter eller katastrofer;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, alle udviklingslandes regeringer og parlamenter samt til FN’s generalsekretær.

(1) KOM(2005)0179.
(2) Rådet for Den Europæiske Union 14820/05.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik