Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0396/2008

Esitatud tekstid :

B6-0396/2008

Arutelud :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 97kWORD 42k
1.9.2008
PE410.798
 
B6‑0396/2008
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan ja Mieczysław Edmund Janowski
fraktsiooni UEN nimel
Aastatuhande arengueesmärk nr 5 (emade tervislik olukord)

Euroopa Parlamendi resolutsioon aastatuhande arengueesmärgi nr 5 (emade tervislik olukord) kohta 
B6‑0396/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse välistegevuse kaudu HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosiga võitlemise Euroopa tegevusprogrammi(1);

–  võttes arvesse 22. novembri 2005. aasta Euroopa konsensust arengu küsimuses(2), mille kohaselt „ELi arengukoostöö esmaseks ja üldiseks eesmärgiks on jätkusuutliku arengu kontekstis vaesuse kõrvaldamine, sealhulgas aastatuhande arengueesmärkide saavutamine”;

–  võttes arvesse aastatuhande arengueesmärke käsitlevat kõrgetasemelist kohtumist, mis toimub nõuetekohaselt 25. septembril 2008. aastal ÜRO peakorteris New Yorgis;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et aastatuhande arengueesmärkide hulka kuulub kohustus vähendada aastatel 1990 kuni 2015 emade suremust 75 % võrra;

B.  arvestades, et emade tervisliku olukorra parandamine on aastatuhande arengueesmärk, mille osas on alates sellest, kui riigijuhid endale 2000. aastal oma kohustused võtsid, tehtud kõige vähem edusamme;

C.  arvestades, et raseduse ja sünnitusega seotud tüsistused on naiste seas peamisteks surma ja invaliidsuse põhjusteks arengumaades, eelkõige Saharast lõunas asuvates Aafrika riikides ja Aasias, nõudes enam kui poole miljoni naise elu igal aastal;

D.  arvestades, et Saharast lõunas asuvates suure viljakusega Aafrika riikides on naistel lapse sünnitusel suremise võimalus üks kuueteistkümnele; arvestades, et madala viljakusega Euroopa riikides on kõnealune oht üks kahele tuhandele ning Põhja-Ameerikas üks kolmele ja poolele tuhandele;

E.  arvestades, et tervishoiualased meetmed võivad emade suremust vähendada; arvestades, et oskuslike sünnitusabiliste kõige madalama arvuga piirkonnad on Lõuna-Aasia ja Saharast lõunas asuvad Aafrika riigid, kus on ka emade suremus kõige suurem;

F.  arvestades, et HIVi nakatunud täiskasvanutest on umbes 60 % naised ning HIV/AIDS ja malaaria kuuluvad emade suremuse peamiste põhjuste hulka; arvestades, et HIV võib kanduda üle emalt lapsele raseduse ajal, tuhude ajal, sünnitusel või imetamise ajal;

G.  arvestades, et geograafia, majandus ja haridus on määravad tegurid emade suremuse esinemisel, kusjuures suremus on kõige suurem maapiirkonnas elevate naiste, vaeste naiste ning hariduseta naiste seas;

H.  arvestades, et Euroopa Liit peab etendama olulist rolli emade tervisliku olukorra probleemile rahvusvahelise vastuse väljatöötamisel ja toetamisel,

1.  kutsub arengumaid üles pidama emade tervist oma vaesuse vähendamise strateegiates esmatähtsaks;

2.  kutsub ELi ja rahvusvahelist üldust üles toetama ja julgustama arengumaid nende jõupingutustes emade suremuse vähendamise osas;

3.  tuletab meelde ning kordab ELi kohustust ja panust seoses aastatuhande arengueesmärkidega, nagu need on väljendatud Euroopa konsensuses arengu küsimuses;

4.  tuletab meelde ELi liikmesriikide kohustust saavutada 2015. aastaks eesmärk, mille kohaselt moodustab ametlik arenguabi 0,7 % rahvamajanduse kogutoodangust, ning kutsub praegu sellel teel mitteolevaid liikmesriike üles oma jõupingutusi suurendama;

5.  kutsub ELi üles jätkama ja suurendama oma jõupingutusi emade tervisliku olukorra parandamise osas arengumaades, eelkõige juurdepääsu tagamise osas turvalisele ja usaldusväärsele emade tervishoiule ning vastavatele tervishoiuteenustele, vaesusega seotud haiguste vastu võitlemise osas ning kvalifitseeritud tervishoiutöötajate arvu suurendamise ja kättesaadavuse osas;

6.  nõuab, et riiklike terviseprogrammide raames võetaks tugevamalt arvesse HIV testimist raseduse eel ja selle vältel, retroviiruse vastast ravi HIVi nakatunud rasedate naiste puhul ning HIV ennetusabinõusid, näiteks teavituskampaaniaid ja koolitust;

7.  nõuab täiendavaid meetmeid malaaria vastu võitlemiseks, muu hulgas insektitsiididega töödeldud voodivõrkude ulatuslikuma kasutamise abil;

8.  kutsub rahvusvahelist üldust üles aitama arengumaade valitsustel pakkuda kvaliteetset algharidust, mis toob kasu emade ja imikute tervisele; juhib tähelepanu asjaolule, et emade harimine vähendab alla 5aastaste laste suremust ning et haritud tüdrukutel on kõrgem enesehinnang ja nende puhul on tõenäolisem, et nad hoiduvad HIVi nakatumisest, vägivallast ja ekspluateerimisest ning levitavad head tervist ja sanitaartingimusi puudutavaid tavasid oma perekondadesse ja kogu nende kogukondades;

9.  kutsub arengumaid üles parandama rahvusvahelise üldsuse toel emade tervislikku olukorda oma riikides infrastruktuuri ning vee- ja sanitaarrajatistele juurdepääsu parandamise teel;

10.  rõhutab, et piirkondlik koostöö vajab ELi ja rahvusvahelist toetust, et edendada emade tervishoidu käsitlevate oskuste jagamist, sellealast väljaõpet ja sellealase suutlikkuse tõstmist, sellealaste parimate tavade võrdlemist ning ressursside ühiskasutust; rõhutab, et niisugune koostöö võib olla eriti kasulik raskete terviseoludega tegelemisel konfliktijärgsetes või katastroofijärgsetes olukordades;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, kõikide arengumaade valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO peasekretärile.

(1) KOM(2005)179.
(2) Euroopa Liidu Nõukogu 14820/05.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika