Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0396/2008

Teksty złożone :

B6-0396/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 102kWORD 48k
1.9.2008
PE410.798
 
B6‑0396/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Ewa Tomaszewska, Marek Aleksander Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie milenijnego celu rozwoju 5 (zdrowie macierzyńskie)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie milenijnego celu rozwoju nr 5 (zdrowie macierzyńskie) 
B6‑0396/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając europejski program przeciwdziałania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy poprzez działania zewnętrzne(1),

–  uwzględniając europejski konsensus w sprawie rozwoju z dnia 22 listopada 2005 r.(2), zgodnie z którym „podstawowym i nadrzędnym celem współpracy UE na rzecz rozwoju jest likwidacja ubóstwa w kontekście trwałego rozwoju, w tym realizacja milenijnych celów rozwoju”,

–  uwzględniając spotkanie wysokiego szczebla poświęcone milenijnym celom rozwoju (MCR), które odbędzie się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w dniu 25 września 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że MCR obejmują zobowiązanie do zmniejszenia śmiertelności okołoporodowej matek o 75% w latach 1990-2015,

B.  mając na uwadze, że zdrowie macierzyńskie jest tym MCR, co do którego poczyniono najmniejsze postępy od czasu deklaracji światowych przywódców złożonej w 2000 r.,

C.  mając na uwadze, że komplikacje ciąży i porodu – w wyniku których każdego roku życie traci ponad pół miliona kobiet – są główną przyczyną śmierci i niepełnosprawności kobiet w krajach rozwijających się, w szczególności w Afryce Subsaharyjskiej i Azji,

D.  mając na uwadze, że w krajach o wysokim wskaźniku urodzeń w Afryce Subsaharyjskiej prawdopodobieństwo śmierci kobiety przy porodzie wynosi 1 do 16; mając na uwadze, że w krajach o niskim wskaźniku urodzeń w Europie ryzyko to wynosi 1 na 2000, a w Ameryce Północnej 1 na 3500 przypadków,

E.  mając na uwadze, że interwencje medyczne mogą zmniejszyć śmiertelność okołoporodową matek; mając na uwadze, że regionami o najniższym odsetku specjalistów z zakresu położnictwa, a jednocześnie o najwyższej śmiertelności okołoporodowej matek są Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska,

F.  mając na uwadze, że 60% dorosłych nosicieli wirusa HIV stanowią kobiety, a HIV/AIDS i malaria należą do głównych przyczyn śmiertelności okołoporodowej matek; mając na uwadze, że wirus HIV przenosi się z matki na dziecko w czasie ciąży, porodu i połogu lub laktacji,

G.  mając na uwadze, że na śmiertelność okołoporodową matek decydująco wpływają czynniki geograficzne, ekonomiczne i edukacyjne, przy czym najwyższy wskaźnik śmiertelności okołoporodowej matek odnotowuje się wśród kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, kobiet ubogich i kobiet niewykształconych,

H.  mając na uwadze, że Unia Europejska ma do odegrania istotną rolę w zapewnianiu i wspieraniu międzynarodowej reakcji na wyzwania związane ze zdrowiem macierzyńskim,

1.  wzywa kraje rozwijające się, aby w swoich strategiach ograniczania ubóstwa priorytetowo traktowały zdrowie macierzyńskie;

2.  wzywa UE i społeczność międzynarodową do udzielania krajom rozwijającym się wsparcia i zachęty w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności okołoporodowej matek;

3.  przypomina i potwierdza, że UE angażuje się i wnosi wkład w realizację MCR, zgodnie z deklaracją zawartą w europejskim konsensusie w sprawie rozwoju;

4.  przypomina o zobowiązaniu państw członkowskich UE do osiągnięcia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej równego 0,7% DNB do 2015 r. i wzywa państwa członkowskie, które obecnie zbaczają z wyznaczonego kursu, do wzmożenia wysiłków;

5.  apeluje do UE o podtrzymywanie i intensyfikację wysiłków na rzecz poprawy zdrowia macierzyńskiego w krajach rozwijających się, w szczególności o zapewnienie dostępu do bezpiecznej i rzetelnej opieki i usług z zakresu zdrowia macierzyńskiego, o zwalczanie chorób związanych z ubóstwem oraz o zwiększenie liczby i dostępności wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia;

6.  wzywa do poszerzenia krajowych programów zdrowotnych obejmujących badania na obecność wirusa HIV przed ciążą i w czasie ciąży, leczenie antyretrowirusowe ciężarnych nosicielek wirusa HIV oraz działania służące zapobieganiu HIV, takie jak kampanie informacyjne i edukacja;

7.  wzywa do dalszego przeciwdziałania malarii, m.in. poprzez szersze stosowanie moskitier owadobójczych;

8.  wzywa społeczność międzynarodową do udzielenia rządom krajów rozwijających się pomocy w zapewnieniu szkolnictwa podstawowego wysokiej jakości, z korzyścią dla zdrowia matek i dzieci; podkreśla, że kształcenie matek znacząco obniża odsetek śmiertelności dzieci poniżej piątego roku życia oraz że wykształcone dziewczęta mają wyższą samoocenę, mogą łatwiej uniknąć zakażenia HIV, przemocy i wyzysku oraz kształtować właściwe nawyki zdrowotne i higieniczne w swoich rodzinach i całych społecznościach;

9.  wzywa kraje rozwijające się, aby przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej poprawiły swoją sytuację w zakresie zdrowia macierzyńskiego poprzez ulepszenia w dziedzinie infrastruktury oraz dostępu do wody i urządzeń sanitarnych;

10.  podkreśla, że potrzebne jest wsparcie UE i społeczności międzynarodowej dla współpracy regionalnej promującej – w dziedzinie opieki nad zdrowiem macierzyńskim – dzielenie się umiejętnościami, szkolenie, budowę potencjału, porównywanie najlepszych wzorców oraz wspólne korzystanie z zasobów; podkreśla, że taka współpraca może być szczególnie pożyteczna przy reagowaniu na trudne sytuacje zdrowotne występujące po konfliktach lub kataklizmach;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim, rządom i parlamentom wszystkich krajów rozwijających się oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

(1) COM(2005)179.
(2) Rada Unii Europejskiej 14820/05.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności