Návrh uznesenia - B6-0396/2008Návrh uznesenia
B6-0396/2008

  NÁVRH UZNESENIA

  1.9.2008

  ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
  predkladajú Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski
  v mene skupiny UEN
  o rozvojovom cieli tisícročia číslo 5 (zdravie matiek)

  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B6-0396/2008
  Predkladané texty :
  B6-0396/2008
  Prijaté texty :

  B6‑0396/2008

  Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvojovom cieli tisícročia číslo 5 (zdravie matiek)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na európsky akčný program boja proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostredníctvom externých opatrení[1],

  –  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z 22. novembra 2005[2], podľa ktorého „hlavným a celkovým cieľom rozvojovej spolupráce EÚ je odstraňovanie chudoby v kontexte trvalo udržateľného rozvoja vrátane plnenia rozvojových cieľov tisícročia (Millenium Development Goals – MDG)“,

  –  so zreteľom na podujatie na vysokej úrovni na tému rozvojových cieľov tisícročia (MDG), ktoré sa bude konať 25. septembra 2008 v hlavnom sídle OSN v New Yorku,

  –  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže v rámci rozvojových cieľov tisícročia je záväzok znížiť úmrtnosť matiek o 75 % medzi 1990 a 2015,

  B.  keďže od roku 2000, kedy svetoví lídri prijali záväzok k zlepšeniu, sa najnižší pokrok zo všetkých rozvojových cieľov tisícročia dosiahol pri zdraví matiek,

  C.  keďže komplikácie v tehotenstve a pri pôrode sú hlavnými príčinami úmrtí a zdravotných postihnutí žien v rozvojových krajinách, predovšetkým v subsaharskej Afrike a Ázii, pričom si každoročne vyžiadajú životy viac než pol milióna žien,

  D.  keďže v krajinách subsaharskej Afriky s vysokou pôrodnosťou je pravdepodobnosť úmrtia ženy pri pôrode 1:16; keďže v krajinách s nízkou pôrodnosťou v Európe je to 1:2 000 a v severnej Amerike je to 1:3 500,

  E.  keďže lekársky zásah môže znížiť úmrtnosť matiek; keďže regióny s najnižším pomerom vyučených pôrodných asistentiek sú v južnej Ázii a v subsaharskej Afrike, ktoré majú zároveň najvyšší počet úmrtí matiek,

  F.  keďže približne 60 % dospelých nositeľov vírusu HIV sú ženy a HIV/AIDS a malária patria medzi najvýznamnejšie príčiny úmrtí matiek; keďže vírus HIV sa môže preniesť z matky na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo pri kojení,

  G.  keďže geografia, ekonomika a vzdelanie sú rozhodujúcimi faktormi pri výskyte úmrtia matiek, pričom najvyššia miera úmrtia matiek je u žien z vidieka, chudobných žien a žien s chýbajúcim vzdelaním,

  H.  keďže Európska únia má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní a podpore medzinárodnej reakcie na problematiku zdravia matiek,

  1.  vyzýva rozvojové krajiny, aby vo svojich stratégiách na zníženie chudoby stanovili ako prioritu zdravie matiek,

  2.  vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby podporovali a podnecovali rozvojové krajiny v úsilí o zníženie počtu úmrtí matiek;

  3.  pripomína a znovu zdôrazňuje záväzok a príspevok EÚ k rozvojovým cieľom tisícročia, ako je vyjadrený v Európskom konsenze o rozvoji;

  4.  pripomína záväzok členských štátov EÚ venovať 0,7 % HNP na oficiálnu rozvojovú pomoc do roku 2015 a vyzýva členské štáty, ktoré túto úroveň v súčasnosti nedosahujú, aby zvýšili úsilie;

  5.  vyzýva EÚ, aby udržala a zvýšila úsilie na zlepšenie zdravia matiek v rozvojových krajinách, najmä s cieľom poskytovať matkám bezpečnú a spoľahlivú zdravotnú starostlivosť a služby, bojovať proti chorobám spojeným s chudobou a zvýšiť počet a dostupnosť kvalifikovaného zdravotného personálu;

  6.  vyzýva na rozšírenie programov národného zdravia o testovanie na vírus HIV pred tehotenstvom a počas neho, antiretrovirálnu liečbu HIV pozitívnych tehotných žien a opatrenia na prevenciu proti vírusu HIV ako napríklad informačné kampane a vzdelávanie;

  7.  vyzýva na ďalšie opatrenia v boji proti malárii, okrem iného zvýšeným používaním posteľných sietí ošetrených insekticídmi,

  8.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo vládam rozvojových krajín poskytovať vysoko kvalitné vzdelanie na prvom stupni, ktoré by pomohlo zdraviu matiek a novorodencov; zdôrazňuje, že vzdelávanie matiek výrazne znižuje úmrtnosť detí vo veku do piatich rokov, a že vzdelané dievčatá majú vyššie sebavedomie, s vyššou pravdepodobnosťou sa vyhnú nákaze vírusom HIV, násiliu a zneužívaniu a naučia aj svoje rodiny a komunity dobrým zdravotným a hygienickým návykom;

  9.  vyzýva rozvojové krajiny, aby s podporou medzinárodného spoločenstva zlepšili zdravie matiek vo svojich krajinách, a to zlepšením infraštruktúry, prístupu vody a hygienických zariadení,

  10.  zdôrazňuje potrebu podpory EÚ a medzinárodného spoločenstva regionálnej spolupráci pri presadzovaní výmeny zručností, zaškoľovaní a tvorbe kapacít, porovnávaní osvedčených postupov, rovnako ako spájania zdrojov v oblasti zdravotnej starostlivosti o matky; zdôrazňuje, že takáto spolupráca môže byť obzvlášť užitočná pri riešení ťažkých zdravotných situácií v období po konflikte alebo po katastrofe;

  11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, vládam a parlamentom všetkých rozvojových krajín a generálnemu tajomníkovi OSN.