Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0396/2008

Ingivna texter :

B6-0396/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 98kWORD 42k
1.9.2008
PE410.798
 
B6‑0396/2008
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan och Mieczysław Edmund Janowski
för UEN-gruppen
om millennieutvecklingsmål 5 (mödrahälsan)

Europaparlamentets resolution om millennieutvecklingsmål 5 (mödrahälsan) 
B6‑0396/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det europeiska handlingsprogrammet mot hiv/aids, tuberkulos och malaria genom yttre åtgärder(1),

–  med beaktande av Europeiskt samförstånd om utveckling av den 22 november 2005(2), enligt vilket ”EU:s främsta och övergripande mål för utvecklingssamarbetet är fattigdomsutrotning i samband med en hållbar utveckling, bland annat i syfte att uppnå millennieutvecklingsmålen”,

–  med beaktande av högnivåmötet om millennieutvecklingsmålen som ska hållas i FN:s högkvarter i New York den 25 september 2008,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett av åtagandena i millennieutvecklingsmålen är att minska mödradödligheten med 75 procent från 1990 till 2015.

B.  Sedan världens ledare år 2000 förband sig att uppnå millennieutvecklingsmålen har framstegen på området för mödrahälsa varit mindre än för något annat mål.

C.  Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är de främsta orsakerna till dödsfall och funktionshinder bland kvinnor i utvecklingsländerna, särskilt i Afrika söder om Sahara och i Asien. Mer än en halv miljon kvinnor dör till följd av dessa komplikationer varje år.

D.  I länder med höga födelsetal i Afrika söder om Sahara är risken för kvinnor att dö i barnsäng 1 på 16. I europeiska länder med låga födelsetal är risken 1 på 2 000 och i Nordamerika 1 på 3 500.

E.  Genom vårdinsatser kan man minska mödradödligheten. De regioner som har lägst andel utbildad förlossningspersonal finns i södra Asien och Afrika söder om Sahara. Det är också där mödradödligheten är som högst.

F.  Runt 60 procent av alla hiv-smittade vuxna är kvinnor. Hiv/aids och malaria är några av de främsta orsakerna till mödradödlighet. En kvinna kan smitta sitt barn med hiv under graviditeten, vid förlossningen eller under amningen.

G.  Geografi, ekonomi och utbildning är faktorer som är avgörande för mödradödligheten, som är högst bland kvinnor på landsbygden och fattiga och lågutbildade kvinnor.

H.  EU har en viktig roll att spela för att se till att problemen som rör mödrahälsa angrips på internationell nivå.

1.  Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att ge mödrahälsa en framskjuten plats i sina strategier för fattigdomsbekämpning.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att bistå och uppmuntra utvecklingsländernas ansträngningar för att minska mödradödligheten.

3.  Europaparlamentet erinrar om och upprepar EU:s engagemang för och bidrag till millennieutvecklingsmålen, sådant det kommit till uttryck i det europeiska samförståndet om utveckling.

4.  Europaparlamentet erinrar om EU:s medlemsstaters engagemang till förmån för att det officiella utvecklingsbiståndet senast 2015 ska uppgå till 0,7 procent av BNI och uppmanar de medlemsstater som fortfarande släpar efter till ökade insatser.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU till fortsatta och ökade insatser för att förbättra mödrahälsan i utvecklingsländerna, framför allt genom att bereda tillgång till trygg och tillförlitlig mödravård med tillhörande tjänster, bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar och öka tillgången till kvalificerad vårdpersonal.

6.  Europaparlamentet efterlyser en utbyggnad av de nationella hälsovårdsprogrammen för hiv-test före och under graviditet, antiretroviral behandling av hiv-positiva gravida, och hiv-förebyggande åtgärder, såsom upplysningskampanjer och utbildning.

7.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare åtgärder mot malaria, bland annat en mer utbredd användning av insektsmedelbehandlade moskitnät kring sängarna.

8.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att hjälpa utvecklingsländernas regeringar att tillhandahålla god grundskoleutbildning, vilket gynnar hälsan hos mödrar och spädbarn. Genom att utbilda mödrarna kan man kraftigt minska dödligheten för barn under fem år. Utbildade flickor har bättre självförtroende och löper mindre risk att smittas med hiv eller utsättas för våld och utnyttjande, och kan förmedla sunda vanor och god hygien till sina familjer och andra i samhället.

9.  Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att – med stöd från det internationella samfundet – förbättra mödrahälsan i utvecklingsländerna genom förbättringar av infrastruktur, vattenförsörjning och hygien.

10.  Europaparlamentet understryker behovet av EU-stöd och annat internationellt stöd till regionalt samarbete för att främja kunskapsutbyte, utbildning och kapacitetsutveckling i frågor som berör mödrahälsa, jämförelse av bästa metoder samt gemensamt utnyttjande av resurser. Parlamentet betonar att sådant samarbete kan vara särskilt viktigt för att tillhandahålla sjukvård under de svåra förutsättningar som råder efter en konflikt eller naturkatastrof.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, alla utvecklingsländers regeringar och parlament samt till FN:s generalsekreterare.

(1) KOM(2005)0179.
(2) Europeiska unionens råd 14820/05.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy