Förslag till resolution - B6-0414/2008Förslag till resolution
B6-0414/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

1.9.2008

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ģirts Valdis Kristovskis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Mirosław Mariusz Piotrowski och Mieczysław Edmund Janowski
för UEN-gruppen
om situationen i Georgien

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0402/2008

Förfarande : 2008/2622(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0414/2008
Ingivna texter :
B6-0414/2008
Antagna texter :

B6‑0414/2008

Europaparlamentets resolution om situationen i Georgien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, särskilt resolutionerna av den 25 oktober 2006, 29 november 2007 och 5 juni 2008,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 15 november 2007 om den europeiska grannskapspolitiken, av den 17 januari 2008 om en effektivare EU-politik för Sydkaukasien och av den 17 januari 2008 om regionalpolitiken i Svartahavsområdet,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien, som trädde i kraft den 1 juli 1999,

–  med beaktande av handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken som samarbetsrådet EU–Georgien biföll den 14 november 2006,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution av den 15 april 2008 som stödjer Georgiens territoriella integritet och förlänger FN:s observatörsgrupps mandat i Georgien fram till den 15 oktober 2008,

–  med beaktande av de rekommendationer som antagits av den parlamentariska samarbetskommittén EU–Georgien den 29–30 april 2008,

–  med beaktande av slutsatserna av den 26 maj 2008 från FN-observatörernas utredning av nedskjutningen av ett georgiskt obemannat flygplan,

–  med beaktande av ordförandeskapets uttalanden på EU:s vägnar,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Flera av folkrättens principer har kränkts genom Rysslands militära ingripanden i Georgien och landets suveränitet har undergrävts.

B.  En internationell mekanism för att övervaka och bevara freden i konfliktområdena bör snarast inrättas.

C.  Infrastrukturen i Georgien har skadads allvarligt av de ryska militära aktionerna och humanitärt bistånd behövs.

D.  Enligt de senaste uppgifterna från FN har 158 700 människor drabbats av konflikten varav så många som 128 700 är georgiska internflyktingar.

E.  Ryssland driver en imperialistisk politik som till och med har negativa konsekvenser för landets ekonomi.

F.  När Ryssland erkänner Sydossetiens och Abchaziens oberoende blir den politiska situationen i Nordossetien och andra tidigare sovjetrepubliker oklar.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

2.  Europaparlamentet fördömer Rysslands unilaterala och oberättigade erkännande av Sydossetiens och Abchaziens oberoende, och understryker att Ryssland inte kommer att få något stöd av den internationella opinionen. Erkännandet av Kosovos oberoende kan inte jämföras med detta.

3.  Europaparlamentet framhåller att politiken för att skydda minoriteters rättigheter inte kan berättiga vare sig en utbrytning eller ett försök att dra om Europas gränser.

4.  Europaparlamentet beklagar att de ryska väpnade styrkorna har ockuperat områden i en suverän stat, eftersom Gori, Chasjuri, Akhalgori, Senaki, Poti, Zugdidi, Sachkhere och många andra byar och bosättningar som ockuperats av de ryska styrkorna ligger utanför konfliktområdena i Georgien.

5.  Europaparlamentet beklagar att de ryska styrkorna har blockerat en viktig motorväg i Georgien, minerat broar, städer, vägar och både militära och civila byggnader samt förstört infrastruktur och naturresurser i Georgien.

6.  Europaparlamentet beklagar att Ryssland ingripit militärt med den tydliga avsikten att förstöra transportvägarna för olja och gas från regionen runt Kaspiska havet till Europa, bland annat rörledningar, vägar, hamnar m.m.

7.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att uppfylla kraven i det eldupphöravtal som slutits mellan parterna och att genast dra tillbaka sina trupper till de linjer som hölls innan konflikten bröt ut, då ryska trupper fortfarande finns kvar i många georgiska städer.

8.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att omedelbart avlägsna de avskjutningsramper för SS 21-robotar och raketer som placerades ut i Sydossetien när Georgien invaderades och som är riktade mot georgiskt territorium och huvudstaden Tbilisi.

9.  Europaparlamentet betonar att eventuella ytterligare säkerhetsinsatser för fredsbevarande styrkor som görs efter det att de ryska trupperna dragits tillbaka bör genomföras utan att Georgiens gränser eller territoriella integritet kränks och utan att eventuella buffertzoner inrättas.

10.  Europaparlamentet anser att orsaken till den rysk-georgiska konflikten är Rysslands nyimperialistiska utrikespolitik: Rysslands önskan att åter dominera ”förlorat territorium”, bland annat i Sydkaukasien.

11.  Europaparlamentet framhåller att Ryssland inte bara är ute efter Sydossetien och Abchazien utan efter själva Georgien, särskilt den 249 km långa georgiska delen av rörledningen mellan Baku och Ceyhan.

12.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att genast upphöra med förstörelsen av energitransportanslutningar.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet att övervaka eld upphör enligt det avtal som slutits mellan parterna och att bevaka säkerhetssituationen i och kring konfliktregionerna samt i resten av Georgien, att snarast sända en fullfjädrad ESFP-övervakningsgrupp till Georgien, även till konfliktregionerna, samt att stärka EU:s närvaro på fältet vid EU:s särskilde representants kontor för att bana väg för ESFP-övervakningsgruppen, där en grupp för gränsstöd ska ingå i form av en omedelbar men kortfristig placering av relevanta EU-experter i Georgien.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att prioritera frågor med anknytning till Georgien i förbindelserna mellan EU och Ryssland och att diskutera möjliga sanktioner mot Ryssland på grund av stridigheterna i Georgien.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU att skicka en rapportörsgrupp till Georgien som ska bedöma de infrastrukturella skadorna och inrätta ett direkt humanitärt bistånd via berörda befintliga biståndsinstrument, och då särskilt uppmärksamma flyktingars återvändande och långsiktiga återuppbyggnadsprogram för att reparera förstörd infrastruktur.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU och alla internationella aktörer att avbryta alla regelbundna kontakter med Ryssland, särskilt förhandlingarna om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland samt att stoppa EU-finansierade samarbetsprogram mellan EU och Ryssland, särskilt projekt av militär betydelse eller projekt som ingår i det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling.

17.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen inte kan stödja Rysslands anslutning till WTO.

18.  Europaparlamentet uttalar sin kritik mot Natos veto mot ett georgiskt medlemskap i organisationen. Som skäl till detta veto anfördes att ett georgiskt Natomedlemskap skulle kunna blåsa nytt liv i konflikten i Abchazien och Sydossetien. Denna resolution fick långtgående negativa politiska konsekvenser.

19.  Europaparlamentet uppmanar utländska investerare och internationella aktörer att dra tillbaka befintliga intressen och frysa långsiktiga investeringar i Ryssland på områdena know-how och högteknologi.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå avtal om visumlättnader och återtagande med Georgien som åtminstone motsvarar avtalen med Ryssland.

21.  Europaparlamentet anser att förhandlingarna om visumlättnader med Ryssland bör stoppas.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i denna nödsituation låta Georgien fortsätta ingå i handelssystemet GSP+ efter 2009, i syfte att stödja en sund ekonomi i Georgien.

23.  Europaparlamentet uppmanar den internationella olympiska kommittén att utlysa en ny tävling om vilket land som ska stå värd för vinter-OS 2014, eftersom ett OS i ett odemokratiskt land skulle leda till att situationen från 1980 upprepas, då OS i Moskva bojkottades.

24.  Europaparlamentet fördömer Rysslands officiella utrikespolitiska strategi, som bland annat omfattar en ”politik till stöd för landsmän” som avser att konsolidera Rysslands politiska och ekonomiska makt i de tidigare sovjetrepublikerna, bland andra EU‑medlemmarna Lettland och Estland.

25.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta sitt arbete med att anta en verklig gemensam energipolitik som bland annat tillgodoser behovet av att diversifiera energiförsörjningen, med tanke på att Ryssland är en opålitlig leverantör och använder energikällor och Gazprom som politiska vapen riktade mot EU:s medlemsstater.

26.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utesluta anläggningen av rörledningen Nordstream från listan på strategiska EU-projekt. Detta på grund av beroendet av rysk gas som ökar så snart som projektet genomförs, projektets kostnader och miljörisker samt slutsatserna i Libicki-betänkandet som antagits av Europaparlamentet.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda på arbetet med att anlägga Nabucco-rörledningen, som är det mest seriösa alternativet till de projekt som inletts i samarbete med Ryssland och som alla kan komma att öka EU-medlemsstaternas ekonomiska och politiska beroende av Ryssland.

28.  Europaparlamentet inser sitt ansvar för sin oförmåga att bedöma situationen i Georgien och för att inte ha utövat påtryckningar på internationella organisationer för att byta ut de ryska fredsbevarande styrkorna med internationella fredsbevarande styrkor i de berörda regionerna.

29.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen måste vara en viktig deltagare i lösningen av konflikten mellan Ryssland och Georgien genom att göra ett fast och tydligt ställningstagande. Rysslands straff måste vara otvetydigt, så att landet inte överväger att upprepa dessa brutala militära ingripanden.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, ordförandeskapet, FN:s generalsekreterare, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Georgiens president och parlament, de facto-myndigheterna i Sydossetien och Abchazien samt Rysslands duma och president.