Предложение за резолюция - B6-0415/2008Предложение за резолюция
B6-0415/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

2.9.2008

внесено вследствие на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0166/2008 и B6‑0167/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
внесено от Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert и Vito Bonsignore
от името на групата PPE-DE
относно положението на палестинските затворници в израелски затвори

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0415/2008
Внесени текстове :
B6-0415/2008
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B6‑0415/2008

Резолюция на Европейския парламент относно положението на палестинските затворници в израелски затвори

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–  като изслуша изявлението на члена на Европейската комисия Ferrero-Waldner пред Европейския парламент на 9 юли 2008 г. относно положението на палестинските затворници в израелските затвори,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и резултатите от осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, проведена на 16 юни 2008 г.,

–  като взе предвид доклада, изготвен от специална делегация на ЕП за Израел и палестинските територии (30 май-2 юни 2008 г.) и заключенията в него,

–  като взе предвид годишния доклад на Международния комитет на Червения кръст за 2007 г., и по-специално раздела относно окупираните палестински територии,

–  като взе предвид докладите, публикувани през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. от Обществения комитет срещу изтезанията в Израел благодарение на финансови помощи от страна на Европейската комисия и няколко държави-членки,

–  като взе предвид съответните резолюции на ООН относно конфликта в Близкия изток,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през последните години Израел е бил обект на множество смъртоносни терористични атаки срещу цивилното му население,

Б.  като има предвид, че израелските органи са предприели редица мерки за предотвратяване на тези терористични действия, включително арестите на заподозрени палестински бойци; като има предвид обаче, че борбата срещу тероризма не е оправдание за малтретиране на затворници,

В.  като има предвид, че днес около10 000 палестинци, включително повече от 300 малолетни на възраст между 16 и 18 години, са задържани в израелски затвори и центрове за задържане и като има предвид, че повечето от задържаните са били арестувани в окупираните палестински територии,

Г.  като има предвид, че на 25 август израелското правителство освободи 198 палестинци като израз на добра воля и стъпка в посока към изграждане на взаимно доверие,

Д.  като има предвид, че в момента между двете страни протичат по-нататъшни преговори с оглед на постигане на по-широко споразумение относно статута на другите затворници,

Е.  като има предвид, че около 50 процента от освободените по някаква причина терористи са се завърнали към насилието като извършители, плановици или съучастници; като има предвид, че поне 30 от извършените до 2000 г. терористични атаки са дело на освободени терористи, вследствие на сделки с терористични организации и че освободените чрез тези сделки са причина за смъртта на 35 израелци,

Ж.  като има предвид, че наскоро правителствата на Израел и Ливан предприеха стъпки за размяна на затворници срещу телата на израелски войници,

З.  като има предвид, че около 1 000 затворници са задържани в Израел въз основа на "заповеди за административно задържане" с право на обжалване, но без обвинение, процес и права на защита; като има предвид, че такива "заповеди за административно задържане" могат да бъдат, и в някои случаи са, подновявани с години,

И.  като има предвид, че съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето, по която Израел е страна, дете е всяко човешко същество на възраст под 18 години; като има предвид, обаче, че след 16-годишна възраст палестинските деца се считат за възрастни съгласно израелските военни разпоредби за управление на окупираните палестински територии и като има предвид, че според докладите на правозащитни организации за мнозинството от палестински затворници, държани в затвори, намиращи се на израелска територия, често е невъзможно или много трудно семействата им да упражняват правото си на посещения в затвора, въпреки призивите на Международния комитет на Червения кръст към Израел,

1.  приветства и подкрепя взетото наскоро решение от израелското правителство за освобождаване на значителен брой палестински затворници като положителна стъпка за засилване на авторитета на Палестинската автономна власт и за възстановяване на климата на взаимно доверие;

2.  приветства наскоро предприетите от израелското правителство и Хизбула взаимни стъпки за изграждане на доверието във връзка със затворниците; призовава Израел и Хамас да предприемат подобни стъпки с оглед на незабавното освобождаване на ефрейтора от израелската армия Gilad Shalit;

3.  подкрепя борбата на Израел срещу тероризма и счита, че принципите на правовата държава трябва изцяло да се спазват в отношението към затворниците от всички страни, като това е изключително важна стъпка към демократична държава, както и към възстановяване на атмосферата на взаимно доверие, необходимо за постигане на съществен напредък при мирните преговори;

4.  призовава израелските органи да организират съдебни процеси за всички задържани и да сложат край на използването на „административно задържане“, представляващо злоупотреба с процедура, с която се обосновава продължително и често незаконно задържане, да прилагат подходящи мерки по отношение на малолетните затворници в съответствие с международните стандарти за правосъдие по дела на непълнолетни лица и с Конвенцията на ООН за правата на детето и да разрешат не толкова строг режим на посещения в затворите; призовава израелските органи да спазват Конвенцията на ООН против изтезанията, да прекратят всички практики, включващи упражняване на тормоз и изтръгване на признания и да предприемат подходящи действия в отговор на докладите за използване на такива практики;

5.   призовава палестинските власти да гарантират, че освободените от израелски затвори лица не се занимават с други терористични действия и такива, свързани с насилие и по-специално, че децата няма вече да вземат участие в подобни действия;

6.  отбелязва, че член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС-Израел ще продължи да напомня както на Европейския съюз, така и на Израел, че зачитането на правата на човека и демократичните принципи са основата на двустранните ни отношения;

7.  приветства решенията, взети на осмата среща на Съвета за асоцииране ЕС-Израел, за създаване на пълноправна подкомисия по правата на човека, която да замести настоящата работна група по правата на човека; призовава за провеждане на подробни консултации с правозащитните и неправителствените организации в Израел и в окупираните палестински територии и за тяхното пълно участие в наблюдението на напредъка на Израел по отношение на изпълнението на неговите задължения съгласно международното право;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, израелското правителство, Кнесет, председателя на Палестинската автономна власт, Палестинския законодателен съвет, върховния представител по Общата външна политика и политика на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия изток, председателя на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, върховния комисар на ООН по правата на човека и Международния комитет на Червения кръст.

.