Forslag til beslutning - B6-0415/2008Forslag til beslutning
B6-0415/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

2.9.2008

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6-0166/2008 og B6-0167/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert og Vito Bonsignore
for PPE-DE-Gruppen
om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0415/2008
Indgivne tekster :
B6-0415/2008
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0415/2008

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

–  der henviser til redegørelse fra Ferrero Waldner, medlem af Kommissionen, af 9. juli 2008 om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Israel og til resultaterne af det 8. møde i Associeringsrådet EU-Israel den 16. juni 2008,

–  der henviser til rapporten fra Europa-Parlamentets ad hoc-delegation til Israel og de palæstinensiske territorier (30. maj - 2. juni 2008) og til konklusionerne heri,

–  der henviser til årsrapporten for 2007 fra Den Internationale Røde Kors Komité, særlig afsnittet om de besatte palæstinensiske territorier,

–  der henviser til rapporterne for 2006, 2007 og 2008 fra den offentlige komité mod tortur i Israel, der blev offentliggjort med økonomisk bidrag fra Kommissionen og flere medlemsstater,

–  der henviser til de relevante FN-resolutioner om konflikten i Mellemøsten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at Israel har været udsat for mange dødbringende terroristangreb mod civilbefolkningen i de senere år,

B.  der henviser til, at de israelske myndigheder har truffet en række foranstaltninger for at forebygge sådanne terroristangreb, herunder anholdelse af mistænkte militante palæstinensere; der imidlertid henviser til, at kampen mod terrorisme ikke kan være en begrundelse for overgreb mod fanger,

C.  der henviser til, at der i dag er ca. 10 000 palæstinensere, herunder mere end 300 børn i alderen mellem 16 og 18 år, i israelske fængsler og interneringscentre, og som henviser til, at de fleste tilbageholdte er blevet arresteret i de besatte palæstinensiske områder,

D.  der henviser til, at den israelske regering den 25. august løslod 198 palæstinensere som tegn på god vilje og som en tillidsskabende foranstaltning,

E.  der henviser til, at der er forhandlinger i gang mellem de to parter med henblik på en mere omfattende aftale om de øvrige fangers status,

F.  der henviser til, at hen ved 50 % af de terrorister, der uanset årsagen er blevet løsladt, har genoptaget deres virksomhed som terrorister, enten direkte, ved deltagelse i planlægning eller som medvirkende; der henviser til, at mindst 30 af terroristangrebene siden 2000 er blevet udført af terrorister, der er blevet løsladt som led i aftaler med terrororganisationer, og at disse personer har myrdet 35 israelere,

G.  der henviser til de seneste skridt, der er foretaget af Israels og Libanons regeringer i forbindelse med udvekslingen af fanger for ligene af israelske soldater,

H.  der henviser til, at ca. 1 000 fanger tilbageholdes i Israel i på grundlag af afgørelser om "administrativ frihedsberøvelse" med ret til at gøre indsigelse, men uden anklage, retssag og ret til forsvar, og som henviser til, at sådanne afgørelser om "administrativ frihedsberøvelse" kan forlænges, og i visse tilfælde bliver forlænget i årevis,

I.  der henviser til, at begrebet "barn" i henhold til FN's konvention om barnets rettigheder (UNCRC), som Israel har undertegnet, defineres som ethvert menneske under 18 år; der imidlertid henviser til, at i medfør af de israelske militære bestemmelser, der er gældende i de besatte palæstinensiske områder, anses palæstinensere over 16 år for voksne, og til, at ifølge oplysninger fra menneskerettighedsorganisationerne er det for langt de fleste palæstinensiske fanger, der tilbageholdes i fængsler, som er beliggende på israelsk territorium, ofte umuligt eller meget vanskeligt for familierne at udøve deres ret til besøg, og det på trods af henvendelser til Israel fra Den Internationale Røde Kors Komité,

1.  bifalder og støtter den israelske regerings seneste beslutning om at løslade et betydeligt antal palæstinensiske fanger, da dette er en positiv gestus, der kan styrke Den Palæstinensiske Myndigheds autoritet og genetablere et klima af gensidig tillid;

2.  bifalder de seneste tillidsskabende skridt, som den israelske regering og Hizbollah har taget med hensyn til fangerne; opfordrer til, at der mellem Israel og Hamas tages tilsvarende skridt med henblik på øjeblikkelig løsladelse af den israelske korporal Gilad Shalit;

3.  støtter den israelske kamp mod terrorisme og mener, at retsstatsprincipperne skal respekteres fuldt ud over for alle fanger uanset tilhørsforhold, og at dette er afgørende for et demokratisk land, og for, at der kan genetableres et klima med gensidig tillid, som er nødvendigt for, at der kan opnås væsentlige fremskridt i fredsforhandlingerne;

4.  opfordrer de israelske myndigheder til at stille alle fanger for en domstol og indstille brugen af "administrativ frihedsberøvelse", som er et proceduremisbrug, der tillader langvarig og ofte retsstridig indespærring, at gennemføre passende foranstaltninger over for mindreårige fanger i overensstemmelse med de internationale normer på det ungdomsretlige område og i overensstemmelse med UNCRC og at indføre en mindre restriktiv ordning for fangebesøg; opfordrer de israelske myndigheder til at overholde FN's konvention mod tortur og ophøre med enhver form for overgreb og fremtvungne tilståelser samt foretage en korrekt behandling af påstande om anvendelse af sådanne metoder;

5.  opfordrer de palæstinensiske myndigheder til at sikre, at de personer, som er blevet løsladt fra israelske fængsler, ikke deltager i andre voldelige handlinger eller terroraktiviteter, og at navnlig at børn ikke længere deltager i sådanne handlinger;

6.  henviser til, at artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel fortsat vil fungere som påmindelse for både Den Europæiske Union og Israel om, at respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper danner grundlaget for de bilaterale forbindelser mellem de to parter;

7.  glæder sig over den beslutning, der blev truffet på det 8. møde i Associeringsrådet EU-Israel om at nedsætte et funktionsdygtigt underudvalg til afløsning for arbejdsgruppen om menneskerettigheder; kræver, at menneskerettighedsorganisationerne og ikkestatslige organisationer i Israel og de besatte palæstinensiske områder i vidt omfang høres og inddrages i overvågningen af Israels fremskridt hen imod overholdelse af landets forpligtelser i medfør af folkeretten;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Israels regering, Knesset, formanden for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, FN's højkommissær for menneskerettigheder og Den Internationale Røde Kors Komité.