Päätöslauselmaesitys - B6-0415/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0415/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

2.9.2008

suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0166/2008 ja B6‑0167/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert ja Vito Bonsignore
PPE-DE-ryhmän puolesta
palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0415/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0415/2008
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0415/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–  ottaa huomioon komissaari Ferrero-Waldnerin 9. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentille antaman lausunnon palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa,

–  ottaa huomioon EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen ja 16. kesäkuuta 2008 pidetyn EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston kahdeksannen kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon Israeliin ja palestiinalaisalueille (30. toukokuuta–2. kesäkuuta 2008) lähetetyn tilapäisen valtuuskunnan raportin ja sen johtopäätökset,

–  ottaa huomioon Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kertomuksen vuodelta 2007 ja erityisesti sen Palestiinan miehitettyjä alueita koskevan osan,

–  ottaa huomioon kidutusta Israelissa vastustavan julkisen komitean vuosina 2006, 2007 ja 2008 julkaisemat raportit Euroopan komission ja monien jäsenvaltioiden taloudellisen tuen avulla,

–  ottaa huomioon YK:n päätöslauselmat Lähi-idän konfliktista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että viimeisten vuosien aikana Israelin siviiliväestöön on kohdistunut monia kuolemaa aiheuttaneita terrori-iskuja,

B.  ottaa huomioon, että Israelin viranomaiset ovat ryhtyneet moniin toimenpiteisiin estääkseen tämän terroritoiminnan, mukaan lukien epäiltyjen palestiinalaisten taistelijoiden pidätykset; katsoo kuitenkin, että terrorismin torjunta ei oikeuta vankien pahoinpitelyyn,

C.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä Israelin vankiloissa ja pidätyskeskuksissa on noin 10 000 palestiinalaista, mukaan lukien yli 300 alaikäistä 16–18-vuotiasta, ja ottaa huomioon, että suurin osa pidätetyistä pidätettiin Palestiinan miehitetyllä alueella,

D.  ottaa huomioon, että Israelin hallitus vapautti 198 palestiinalaista 25. elokuuta 2008 hyvän tahdon ja keskinäisen luottamuksen rakentamisen eleenä,

E.  ottaa huomioon, että osapuolet käyvät parhaillaan keskusteluja kattavampaan sopimukseen pääsemiseksi vankien asemasta,

F.  ottaa huomioon, että noin 50 prosenttia jostain syystä vapautetuista on palannut terrorin harjoittamiseen tekijänä, suunnittelijana tai osallistujana; ottaa huomioon, että vuodesta 2000 lähtien terrorijärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten perusteella vapautetuista terroristeista on 30 on tehnyt terrorihyökkäyksen, ja että mainituilla sopimuksilla vapautetut ovat murhanneet 35 israelilaista,

G.  ottaa huomioon Israelin ja Libanonin hallitusten äskeiset toimet vankien vaihtamiseksi israelilaisten sotilaiden ruumiisiin,

H.  ottaa huomioon, että noin tuhat vankia on pidätettynä Israelissa "hallinnollisen pidätysmääräyksen" perusteella ilman oikeutta valittaa tuomiosta mutta ilman syytteeseenpanoa, oikeudenkäyntiä ja puolustusoikeutta; ottaa huomioon, että nämä hallinnolliset pidätysmääräykset voidaan uusia vuosiksi ja joissakin tapauksissa niin tehdäänkin,

I.  ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, jonka Israel on allekirjoittanut, lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä; ottaa huomioon, että miehitetyillä palestiinalaisalueilla voimassa olevien Israelin sotilaslakien mukaan palestiinalaiset lapset kuitenkin lasketaan aikuisiksi 16 ikävuodesta alkaen, ja että ihmisoikeusjärjestöjen raporttien mukaan valtaosalle Israelin alueella sijaitsevissa vankiloissa olevien palestiinalaisvankien sukulaisten on mahdotonta tai erittäin vaikeaa käyttää hyväkseen vierailuoikeuttaan Punaisen Ristin Kansainvälisen Komitean vetoomuksista huolimatta,

1.  pitää tervetulleena ja tukee Israelin hallituksen äskeistä päätöstä vapauttaa huomattava määrä vankeja myönteisenä eleenä, jolla vahvistetaan palestiinalaishallintoa ja palautetaan keskinäisen luottamuksen ilmapiiri;

2.  pitää tervetulleina äskettäisiä Israelin hallituksen ja Hizbollahin keskinäisiä luottamusta rakentavia toimia vankien hyväksi; kehottaa toteuttamaan samanlaisia Israelin ja Hamasin välisiä toimia israelilaisen korpraali Gilad Shalitin välittömäksi vapauttamiseksi;

3.  tukee Israelin taistelua terrorismia vastaan ja uskoo, että kaikkien osapuolten on noudatettava vankien kohtelussa täysimääräisesti oikeusvaltion periaatteita, mikä on ratkaisevan tärkeää demokraattiselle maalle ja sellaisen keskinäisen luottamuksen ilmapiirin palauttamiselle, jota merkittävä edistyminen rauhanneuvotteluissa edellyttää;

4.  kehottaa Israelin viranomaisia saattamaan kaikki pidätetyt oikeuden eteen ja luopumaan "hallinnollisten pidätysten" käytöstä, joka on pitkäaikaisen, usein laittoman, vangitsemisen oikeuttavan menettelyn väärinkäyttöä, toteuttamaan tarkoituksenmukaisia erityistoimia vankilassa olevien alaikäisten osalta nuoriso-oikeutta koskevien kansainvälisten standardien ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti ja soveltamaan vähemmän rajoittavaa käytäntöä vankien luona vierailuihin; kehottaa Israelin viranomaisia noudattamaan kidutuksen vastaista YK:n yleissopimusta ja lopettamaan kaikki pahoinpitelyä ja tunnustamisen kiristämistä sisältävät käytännöt ja käsittelemään asianmukaisesti mainittuja käytäntöjä koskevat valitukset;

5.   kehottaa palestiinalaishallintoa varmistamaan, että Israelin vankiloista vapautetut eivät osallistu väkivaltaan tai terroriin ja varmistamaan erityisesti, että lapset eivät osallistu mainittuihin toimiin;

6.  toteaa EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen 2 artiklan muistuttavan edelleen sekä Euroopan unionia että Israelia siitä, että ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden kunnioittaminen ovat niiden kahdenvälisten suhteiden perusta;

7.  on tyytyväinen EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston kahdeksannen kokouksen päätökseen perustaa varsinainen ihmisoikeuksien alivaliokunta korvaamaan nykyinen ihmisoikeustyöryhmä; kehottaa kuulemaan kattavasti Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla toimivia ihmisoikeusjärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä sekä ottamaan ne täysimittaisesti mukaan seuraamaan Israelin edistymistä kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteidensa noudattamisessa;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, parlamentaarisen Euro–Välimeri-yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle.