Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0415/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0415/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

2.9.2008

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0166/2008 ir B6‑0167/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert ir Vito Bonsignore
PPE-DE frakcijos vardu
dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0415/2008
Pateikti tekstai :
B6-0415/2008
Priimti tekstai :

B6‑0415/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–  atsižvelgdamas į pranešimą apie palestiniečių kalinių padėtį Izraelio kalėjimuose, kurį Europos Parlamentui 2008 m. liepos 9 d. pateikė Komisijos narė B. Ferrero-Waldner,

–  atsižvelgdamas į ES ir Izraelio asociacijos susitarimą ir į 2008 m. birželio 16 d. vykusio 8-ojo ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikimo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į savo ad hoc delegacijos, kuri 2008 m. gegužės 30 d. – birželio 2 d. lankėsi Izraelyje ir palestiniečių teritorijose, parengtą ataskaitą ir išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. parengtą Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto metinį pranešimą, ypač į jo skirsnį, kuriame nagrinėjamas okupuotų Palestinos teritorijų klausimas,

–  atsižvelgdamas į Viešojo kovos su kankinimu Izraelyje komiteto 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. pranešimus, paskelbtus gavus finansinę Europos Komisijos ir keleto valstybių narių paramą,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų konflikto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi per pastaruosius metus prieš Izraelio civilius gyventojus įvykdyta daug mirtinų teroristinių išpuolių,

B.  kadangi Izraelio valdžios institucijos, siekdamos užkirsti kelią šiems teroristų išpuoliams, ėmėsi tam tikrų priemonių, įskaitant nusikaltimais įtariamų palestiniečių kovotojų suėmimą; kadangi, nepaisant to, kova su terorizmu nepateisinamas kalinių kankinimas,

C.  kadangi šiuo metu Izraelio sulaikymo centruose ir kalėjimuose laikoma apie 10 000 palestiniečių, įskaitant daugiau negu 300 nepilnamečių, kurių amžius – nuo 16 iki 18 m.; kadangi dauguma iš šių sulaikytų asmenų suimta okupuotose Palestinos teritorijose,

D.  kadangi Izraelio Vyriausybė, rodydama gerą valią ir siekdama ugdyti abišalį pasitikėjimą, 2008 m. rugpjūčio 25 d. išlaisvino 198 palestiniečius,

E.  kadangi abi šalys toliau derasi siekdamos sudaryti išsamesnį susitarimą dėl kitų kalinių statuso,

F.  kadangi apie 50 proc. bet kuria dingstimi išlaisvintų teroristų ir vėl tapdavo teroristais, t. y. planuotojais, vykdytojais arba bendrininkais; kadangi nuo 2000 m. išlaisvinti teroristai, bendradarbiaudami su teroristų organizacijomis, įvykdė mažiausiai 30 teroro aktų, ir minėtieji išlaisvinti asmenys, bendradarbiaudami su teroristais, nužudė 35 izraeliečius,

G.  kadangi pastaruoju metu Izraelio ir Libano vyriausybės ėmėsi veiksmų siekdamos iškeisti kalinius į žuvusių Izraelio kareivių kūnus,

H.  kadangi, vadovaujantis administracinio sulaikymo potvarkiais, Izraelyje laikoma apie 1000 kalinių, kuriems nepateikta kaltinimų, kurie nebuvo teisiami ir kuriems nesuteikta teisė į gynybą, tačiau kuriems užtikrinta teisė teikti apeliaciją; kadangi šie administracinio sulaikymo orderiai gali būti pratęsti arba yra tęsiami ne vieniems metams;

I.  kadangi, remiantis JT Vaiko teisių konvencija, kurią pasirašė ir Izraelis, vaikais laikomi visi jaunesni negu 18 metų amžiaus asmenys; kadangi, nepaisant to, remiantis Izraelio karo reglamentais, kurie taikomi okupuotosioms Palestinos teritorijoms, 16 metų sulaukę palestiniečiai laikomi suaugusiaisiais; kadangi, kaip nurodoma žmogaus teisių organizacijų pranešimuose, neatsižvelgiant į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto Izraeliui teikiamus prašymus, daugumos Izraelio teritorijoje esančiuose kalėjimuose palestiniečių laikomų kalinių šeimos dažnai negali pasinaudoti teise aplankyti savo artimuosius arba patiria didžiulių sunkumų norėdamos tai padaryti,

1.  palankiai vertina Izraelio vyriausybės neseniai priimtą sprendimą, kaip teigiamą žingsnį remiant Palestinos savivaldą ir atkuriant abišalį pasitikėjimą, išlaisvinti daug palestiniečių kalinių ir pritaria šiam sprendimui;

2.  palankiai vertina su kalinių klausimu susijusius abišalio pasitikėjimo ugdymo veiksmus, kurių pastaruoju metu ėmėsi Izraelio vyriausybė ir grupuotė „Hezbollah“; ragina Izraelį ir grupuotę „Hamas“ imtis panašių veiksmų ir nedelsiant išlaisvinti Izraelio armijos kapralą Giladą Shalitą;

3.  remia Izraelio kovą su terorizmu ir mano, kad požiūris į visų šalių kalinius turi visapusiškai atitikti teisinės valstybės principus, kadangi tai turi lemiamos įtakos demokratinei valstybei ir abišaliam pasitikėjimui, kuris būtinas siekiant esminės pažangos taikos derybose;

4.  ragina Izraelio valdžios institucijas nagrinėti visų sulaikytųjų bylas teisme ir nebetaikyti vadinamojo administracinio sulaikymo priemonės, t. y. nepiktnaudžiauti procedūra, pagal kurią pateisinamas ilgas ir dažnai neteisėtas kalinimas; ragina įgyvendinti atitinkamas priemones, susijusias su kalinamais nepilnamečiais vadovaujantis tarptautiniais teisingumo nepilnamečių atžvilgiu standartais ir JT vaiko teisių konvencijos nuostatomis, taip pat taikyti laisvesnę kalinių lankymo tvarką; ragina Izraelio valdžios institucijas laikytis JT konvencijos prieš kankinimą nuostatų, stabdyti kalinių persekiojimą ir netaikyti prievartinio prisipažinimo išgavimo būdo, taip pat tinkamai atsižvelgti į pranešimus, kuriuose informuojama apie šių veiksmų vykdymą;

5.  ragina Palestinos valdžios institucijas užtikrinti, kad Iš Izraelio kalėjimų paleisti asmenys nedalyvautų jokiuose smurto ar teroro aktuose, ypač kad į šią veiklą nebebūtų įtraukiami vaikai;

6.  pažymi, kad Europos Bendrijų ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnyje Europos Sąjungai ir Izraeliui visuomet primenama, kad dvišalių santykių pagrindą sudaro pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos principams;

7.  teigiamai vertina 8-ajame ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikime priimtą sprendimą steigti aktyviai veikiantį Žmogaus teisių pakomitetį, kuris pakeistų šiuo metu veikiančią Žmogaus teisių darbo grupę; ragina nuolat konsultuotis su Izraelio ir okupuotų Palestinos teritorijų žmogaus teisių ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei visapusiškai dalyvauti stebint Izraelio pažangą laikantis įsipareigojimų, kuriuos ši šalis prisiėmė pagal tarptautinės teisės nuostatas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Izraelio Vyriausybei, Knesetui, Palestinos savivaldos prezidentui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai, Vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui.