Rezolūcijas priekšlikums - B6-0415/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0415/2008

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  2.9.2008

  Pamatojoties uz jautājumiem, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0166/2008 un B6‑0167/2008,
  ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
  iesniedza Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert un Vito Bonsignore
  PPE-DE grupas vārdā
  par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju

  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B6-0415/2008
  Iesniegtie teksti :
  B6-0415/2008
  Pieņemtie teksti :

  B6‑0415/2008

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

  –  ņemot vērā komisāres B. Ferrero-Waldner 2008. gada 9. jūlija paziņojumu par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju,

  –  ņemot vērā ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumu un ES un Izraēlas Asociācijas padomes 2008. gada 16. jūnijā notikušās astotās sanāksmes rezultātus,

  –  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja Eiropas Parlamenta ad hoc delegācija pēc vizītes Izraēlā un palestīniešu teritorijās (no 2008. gada 30. maija līdz 2. jūnijam), un tā secinājumus,

  –  ņemot vērā Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas 2007. gada ziņojumu un jo īpaši sadaļu par okupētajām palestīniešu teritorijām,

  –  ņemot vērā Sabiedriskās komitejas pret spīdzināšanu Izraēlā 2006., 2007. un 2008. gada ziņojumus, kas sagatavoti ar Eiropas Komisijas un vairāku dalībvalstu finansiālo atbalstu,

  –  ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas par konfliktu Tuvajos Austrumos,

  –  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

  A.   tā kā pēdējos gados Izraēlā ir notikuši daudzi teroristu uzbrukumi ar mērķi nogalināt civiliedzīvotājus;

  B.  tā kā Izraēlas iestādes ir veikušas vairākus pasākumus, lai novērstu šos teroristu uzbrukumus, tostarp aizdomās turamo palestīniešu kaujinieku apcietināšanu; tā kā tomēr ar terorisma apkarošanu nav attaisnojama vardarbība pret ieslodzītajiem;

  C.  tā kā šobrīd Izraēlas cietumos un aizturēšanas centros atrodas vairāk nekā 10 000 palestīniešu, tostarp vairāk nekā trīs simti nepilngadīgo vecumā no 16 līdz 18 gadiem, un tā kā lielākā daļa šo ieslodzīto tikuši apcietināti okupētajās palestīniešu teritorijās;

  D.  tā kā 2008. gada 25. augustā Izraēlas valdība atbrīvoja 198 palestīniešus, šādi parādot savu labo gribu un sekmējot abpusēju uzticēšanos;

  E.  tā kā turpinās abu pušu sarunas, lai panāktu visaptverošāka nolīguma noslēgšanu par citu ieslodzīto statusu;

  F.  tā kā aptuveni 50 % jebkādu iemeslu dēļ atbrīvoto teroristu ir no jauna iesaistījušies terorisma darbībās kā to veicēji, organizētāji vai līdzdalībnieki; tā kā no visiem kopš 2000. gada veiktajiem terora aktiem vismaz 30 terora aktu ir veikluši teroristi, kas atbrīvoti, vienojoties ar teroristu organizācijām, un minētie teroristi ir nogalinājuši 35 izraēliešus;

  G.  tā kā Izraēlas un Libānas valdība nesen veica pasākumus, lai apmainītu ieslodzītos pret Izraēlas karavīru mirstīgajām atliekām;

  H.  tā kā aptuveni tūkstotis ieslodzīto tiek turēti Izraēlas cietumos, pamatojoties uz „administratīviem lēmumiem par aizturēšanu”, un šiem ieslodzītajiem ir pārsūdzības tiesības, taču nav uzrādītas apsūdzības, viņi nav tiesāti un viņiem nav tiesību uz aizstāvību; tā kā šādus „administratīvus lēmumus par aizturēšanu” var gadiem ilgi pagarināt, un vairākos gadījumos tas arī ticis darīts;

  I.  tā kā ANO Konvencijā par bērna tiesībām (UNCRC) noteikts, ka par bērnu uzskata personu līdz 18 gadu vecumam, un Izraēla ir parakstījusi šo konvenciju; tā kā tomēr atbilstoši okupētajās palestīniešu teritorijās spēkā esošajiem Izraēlas militārajiem noteikumiem palestīniešu bērnus uzskata par pieaugušiem no 16 gadu vecuma un tā kā saskaņā ar cilvēktiesību organizāciju ziņojumiem lielākajai daļai palestīniešu ieslodzīto, kurus tur cietumos Izraēlas teritorijā, bieži vien ir neiespējami vai ļoti grūti īstenot tiesības uz ģimenes locekļu apmeklējumiem, lai gan Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja lūgusi Izraēlu tās nodrošināt,

  1.  apsveic un atbalsta Izraēlas valdības neseno lēmumu atbrīvot ievērojamu skaitu palestīniešu ieslodzīto, jo tas ir labvēlīgs žests, ar ko stiprina palestīniešu pašpārvaldi un atjauno abpusējās uzticēšanās gaisotni;

  2.  atzinīgi vērtē Izraēlas valdības un Hezbollah nesenos pasākumus, lai vairotu savstarpēju uzticēšanos attiecībā uz ieslodzītajiem; aicina Izraēlu un Hamas veikt līdzīgus pasākumus, lai nekavējoties atbrīvotu Izraēlas armijas kaprāli Gilad Shalit;

  3.  atbalsta Izraēlas cīņu pret terorismu un uzskata, ka visām iesaistītajām pusēm attieksmē pret ieslodzītajiem jāievēro tiesiskums, kas ir ļoti svarīgs demokrātiskai valstij un kas arī palīdzētu atjaunot savstarpējo uzticēšanos, lai miera sarunās varētu īstenot būtiskus panākumus;

  4.  aicina Izraēlas iestādes izskatīt visu ieslodzīto lietas tiesā un izbeigt „administratīvā ieslodzījuma” piemērošanu, nepieļaujot procedūras ļaunprātīgu izmantošanu, lai pamatotu ilgstošu un bieži vien nelikumīgu turēšanu nebrīvē, īstenot atbilstīgus pasākumus attiecībā uz nepilngadīgajiem cietumos saskaņā ar starptautiskajiem standartiem nepilngadīgo tiesāšanas jomā un UNCRC, kā arī paredzēt mazāku ierobežojumu režīmu ieslodzīto apmeklējumiem; aicina Izraēlas iestādes ievērot ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un pārtraukt visa veida darbības, kas saistītas ar vardarbību un piespiedu metodēm, lai panāktu atzīšanos, kā arī pienācīgi izskatīt visus ziņojumus, kuros norādīts uz šādu metožu izmantošanu;

  5.   aicina palestīniešu iestādes nodrošināt, lai personas, kas atbrīvotas no Izraēlas cietumiem, neiesaistās citās vardarbīgās darbībās vai terora aktos, un jo īpaši to, lai šādos pasākumos netiek iesaistīti bērni;

  6.  atzīmē, ka ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma 2. pantā ir atgādinājums gan Eiropas Savienībai, gan Izraēlai, ka divpusējo attiecību pamatā ir cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošana;

  7.  atzinīgi vērtē ES un Izraēlas Asociācijas padomes astotās sanāksmes lēmumu izveidot pastāvīgu Cilvēktiesību apakškomiteju, kas aizstās pašreizējo Darba grupu cilvēktiesību jautājumos; aicina aktīvi apspriesties ar cilvēktiesību organizācijām un NVO, kas darbojas Izraēlā un okupētajās palestīniešu teritorijās, un pilnībā iesaistīt šīs organizācijas, lai novērtētu Izraēlas sasniegumus to saistību izpildē, kuras valsts ir uzņēmusies atbilstoši starptautisko tiesību aktiem;

  8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Izraēlas valdībai, Knesetam, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīnas Likumdošanas padomei, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai.