Projekt rezolucji - B6-0415/2008Projekt rezolucji
B6-0415/2008

PROJEKT REZOLUCJI

2.9.2008

w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0166/2008 i B6‑0167/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert, Vito Bonsignore
w imieniu grupy politycznej PPE-DE
w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0415/2008
Teksty złożone :
B6-0415/2008
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B6‑0415/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–  uwzględniając oświadczenie złożone przez komisarz Ferrero-Waldner w dniu 9 lipca w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu,

–  uwzględniając układ o stowarzyszeniu między UE a Izraelem oraz ustalenia przyjęte podczas ósmego posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 16 czerwca 2008 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie sporządzone przez jego delegację ad hoc do Izraela i na terytorium Palestyny (30 maja – 2 czerwca 2008 r.) oraz zawarte w nim wnioski,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża za rok 2007, a w szczególności rozdział dotyczący okupowanych terytoriów palestyńskich,

–  uwzględniając sprawozdania opublikowane w 2006, 2007 i 2008 r. przez Publiczny Komitet przeciwko Torturom w Izraelu przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i kilku państw członkowskich,

–  uwzględniając odpowiednie rezolucje ONZ w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że w ostatnich latach Izrael był celem wielu śmiertelnych zamachów terrorystycznych wymierzonych w ludność cywilną,

B.  mając na uwadze, że władze Izraela podjęły szereg działań w celu zapobieżenia tym akcjom terrorystycznym, w tym dokonały aresztowań podejrzanych bojowników palestyńskich; mając jednak na uwadze, że zwalczanie terroryzmu nie jest uzasadnieniem dla stosowania przemocy wobec więźniów;

C.  mając na uwadze, że blisko 10000 Palestyńczyków, w tym ponad 300 nieletnich w wieku od 16 do 18 lat, jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach i aresztach oraz że większość tych przetrzymywanych osób została zatrzymana na okupowanych terytoriach palestyńskich,

D.  mając na uwadze, że 198 Palestyńczyków zostało uwolnionych przez rząd izraelski dnia 25 sierpnia 2008 r. jako wyraz dobrej woli i przyczynek do budowania wzajemnego zaufania,

E.  mając na uwadze, że nadal trwają negocjacje między obu stronami zmierzające do wypracowania obszernego porozumienia w sprawie statusu pozostałych więźniów,

F.  mając na uwadze, że około 50% terrorystów uwolnionych z każdego powodu, powróciło na drogę terroryzmu, jako sprawca, planujący lub współsprawca; mając na uwadze, że przynajmniej 30 spośród ataków terrorystycznych dokonanych od roku 2000 zostało popełnionych przez terrorystów uwolnionych w wyniku umów z organizacjami terrorystycznymi, a ci uwolnieni zamordowali 35 Izraelczyków;

G.  mając na uwadze, że rządy Izraela i Libanu podjęły ostatnio kroki zmierzające do wymiany więźniów w zamian za ciała Izraelskich żołnierzy,

H.  mając na uwadze, że około 1000 więźniów jest przetrzymywanych w Izraelu na podstawie administracyjnych nakazów zatrzymania, z prawem do wniesienia odwołania, ale bez przedstawionych zarzutów, procesu i prawa do obrony; mając na uwadze, że takie „administracyjne nakazy zatrzymania” mogą być, a w niektórych przypadkach są, przedłużane przez lata,

I.  mając na uwadze, że zgodnie z konwencją ONZ o prawach dziecka (UNCRC), której Izrael jest sygnatariuszem, dziecko jest definiowane jako osoba poniżej 18 roku życia; mając jednak na uwadze, że palestyńskie dzieci w wieku 16 lat są uznawane za dorosłych na mocy izraelskich przepisów wojskowych obowiązujących na okupowanych terytoriach palestyńskich oraz mając na uwadze, że według raportów organizacji praw człowieka, dla znacznej większości więźniów palestyńskich przetrzymywanych w więzieniach znajdujących się na terytorium Izraela korzystanie z prawa do odwiedzin członków rodziny jest często niemożliwe lub niezwykle trudne pomimo apeli kierowanych do Izraela przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża,

1.  z zadowoleniem przyjmuje i popiera ostatnią decyzję rządu izraelskiego o uwolnieniu znacznej liczby więźniów palestyńskich, która stanowi pozytywny krok w kierunku wzmocnienia Autonomii Palestyńskiej i przywrócenia klimatu wzajemnego zaufania;

2.  z zadowoleniem przyjmuje ostatnie decyzje dotyczące więźniów podjęte przez rząd Izraela oraz Hezbollah, zmierzające do budowania wzajemnego zaufania; nawołuje do podjęcia podobnych kroków w stosunkach między Izraelem a Hamasem w celu natychmiastowego uwolnienia izraelskiego kaprala Gilada Shalita;

3.  popiera izraelską walkę z terroryzmem i uważa, że w traktowaniu więźniów wszystkich stron konfliktu należy w pełni przestrzegać zasad praworządności, jako że stanowi to istotny krok na drodze ku demokratyzacji państwa i odbudowaniu wzajemnego zaufania, które jest konieczne, by dokonać znaczących postępów w negocjacjach pokojowych;

4.  wzywa władze Izraela do postawienia przed sądem wszystkich przetrzymywanych i położenia kresu „zatrzymaniom administracyjnym”, które są nadużyciem procedury umożliwiającym przedłużone i często niezgodne z prawem przetrzymywanie, a także do stosowania odpowiednich środków z myślą o uwięzionych nieletnich, zgodnie z międzynarodowymi standardami wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich i konwencją o prawach dziecka, oraz do wprowadzenia mniej restrykcyjnego systemu odwiedzin więźniów; nawołuje władze Izraela do postępowania w zgodzie z konwencją ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz do położenia kresu praktykom obejmującym znęcanie się i wymuszanie zeznań, oraz do właściwego ustosunkowania się do raportów wskazujących na stosowanie tych praktyk;

5.   wzywa władze palestyńskie do zapewnienia, że osoby uwolnione z więzień izraelskich nie zaangażują się w inne działania związane z przemocą bądź terrorystyczne, a w szczególności, że dzieci nie będą angażowane w tego typu działania;

6.  odnotowuje art. 2 umowy o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Izraelem oraz będzie nadal przypominać, zarówno Unii Europejskiej jak i Izraelowi, że poszanowanie praw człowieka i zasad demokratycznych stanowią podstawę stosunków dwustronnych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje podjętą na 8. posiedzeniu Rady Stowarzyszenia UE-Izrael decyzję o ustanowieniu pełnoprawnej podkomisji ds. praw człowieka, zastępującej obecną grupę roboczą ds. praw człowieka; nawołuje do prowadzenia szerokich konsultacji z organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i organizacjami pozarządowymi w Izraelu i na okupowanych terytoriach palestyńskich oraz do umożliwienia im pełnego udziału w monitorowaniu postępów Izraela w przestrzeganiu zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Izraela, Knesetowi, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, specjalnemu wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Zgromadzenia Eurośródziemnomorskiego oraz Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

.