Förslag till resolution - B6-0415/2008Förslag till resolution
B6-0415/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

2.9.2008

till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0166/2008 och B6‑0167/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert och Vito Bonsignore
för PPE-DE-gruppen
om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0415/2008
Ingivna texter :
B6-0415/2008
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0415/2008

Europaparlamentets resolution om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–  med beaktande av kommissionsledamot Ferrero-Waldners uttalande inför parlamentet den 9 juli 2008 om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Israel och av resultaten från det åttonde mötet med Associeringsrådet EU–Israel den 16 juni 2008,

–  med beaktande av rapporten från den ad hoc-delegation från parlamentet som besökte Israel och de palestinska områdena (den 30 maj–2 juni 2008) och slutsatserna i denna rapport,

–  med beaktande av Internationella rödakorskommitténs årsrapport för 2007, särskilt avsnittet om de ockuperade palestinska områdena,

–  med beaktande av de rapporter som kommittén mot tortyr i Israel (Public Committee Against Torture in Israel, PCATI) publicerade 2006, 2007 och 2008 med hjälp av ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen och flera medlemsstater,

–  med beaktande av relevanta FN-resolutioner avseende konflikten i Mellanöstern,

–  med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Israel har under de senast åren fått utstå många terroristattacker med dödlig utgång mot civilbefolkningen.

B.  De israeliska myndigheterna har vidtagit ett antal åtgärder för att förebygga sådan terroristverksamhet, däribland gripande av misstänkta palestinska aktivister, men kampen mot terrorism motiverar inte misshandel av fångar.

C.  I dagsläget hålls ca 10 000 palestinier, inklusive mer än 300 minderåriga i åldrarna 16‑18 år, fängslade i israeliska fängelser och uppsamlingsläger. De flesta av dessa greps i de ockuperade palestinska områdena.

D.  Den 25 augusti 2008 frigav den israeliska regeringen 198 palestinier som ett tecken på god vilja och ömsesidigt förtroendeskapande.

E.  Ytterliga förhandlingar pågår mellan de två sidorna när det gäller att uppnå en mera övergripande överenskommelse om de övriga fångarnas ställning.

F.  Cirka 50 procent av de terrorister som frigivits har, oberoende av skälet för frigivningen, återgått till terroristverksamhet, antingen som förövare, planerare eller medhjälpare. Minst 30 av de terrorattacker som har ägt rum sedan år 2000 genomfördes av terrorister som frigivits som ett led i en överenskommelse med terrororganisationer, och de som frigivits inom ramen för dessa överenskommelser har mördat 35 israeler.

G.  Nyligen vidtog regeringarna i Israel och Libanon åtgärder för att utväxla fångar i utbyte mot döda israeliska soldater.

H.  Omkring 1 000 fångar hålls fängslade i Israel på grundval av order om administrativt frihetsberövande, med rätt till överklagande men utan rätt till åtal, rättegång och försvar. Sådana order om administrativt frihetsberövande kan förnyas, så att de gäller i åratal, vilket även sker i vissa fall.

I.  Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (UNCRC), som Israel har undertecknat, definieras ett barn som en människa under 18 år. Dock anses palestinska barn vara vuxna från 16 års ålder, enligt Israels militärlagar som gäller i de ockuperade palestinska områdena, och enligt rapporter från människorättsorganisationer är det för den överväldigande majoriteten av palestinska fångar som befinner sig i fängelser på Israeliskt territorium ofta omöjligt eller mycket svårt för deras familjer att utnyttja sin rätt till besök, trots uppmaningar från Internationella rödakorskommittén till Israel.

1.  Europaparlamentet välkomnar och ställer sig bakom den israeliska regeringens beslut nyligen att frige ett betydande antal palestinska fångar, eftersom detta är en positiv gest som bidrar till att stärka den palestinska myndigheten och återupprätta en atmosfär av ömsesidigt förtroende.

2.  Europaparlamentet välkomnar de steg för ömsesidigt förtroendeskapande som Israels regering och Hizbollah nyligen har tagit avseende fångar. Parlamentet uppmanar Israel och Hamas till liknande åtgärder, så att den israeliske officeren Gilad Shalit omedelbart kan friges.

3.  Europaparlamentet stöder Israels kamp mot terrorismen, och anser att lagen måste följas av alla sidor när det gäller behandlingen av fångar, eftersom detta är ett avgörande steg för ett demokratiskt land och för återupprättandet av det klimat av ömsesidigt förtroende som är nödvändigt om man ska kunna göra väsentliga framsteg i fredsförhandlingarna.

4.  Europaparlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att ställa alla som hålls frihetsberövade inför rätta och sluta använda sig av administrativt frihetsberövande som är ett missbruk av ordningsbestämmelser och som gör det möjligt att hålla personer fängslade under lång tid och ofta lagstridigt, att införa adekvata åtgärder för minderåriga i fängelserna i enlighet med internationella normer för rättskipning i fråga om minderåriga och UNCRC samt att tillämpa ett mindre strikt regelsystem för besök i fängelserna. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att rätta sig efter FN:s konvention mot tortyr och att sluta tillämpa alla metoder där trakasserier och framtvingade bekännelser ingår samt att vederbörligen beakta rapporterna om användningen av sådana metoder.

5.   Europaparlamentet uppmanar de palestinska myndigheterna att se till att de som friges ur israeliska fängelser inte engagerar sig i någon ytterligare våldsutövning eller terroristverksamhet, och särskilt att inte fler barn dras in i sådan verksamhet.

6.  Europaparlamentet noterar att artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel kommer att fortsätta påminna Europeiska unionen och Israel om att respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratiska principer utgör grunden för våra bilaterala förbindelser.

7.  Europaparlamentet välkomnar det beslut som fattades vid det åttonde mötet i Associeringsrådet EU–Israel om att ersätta den nuvarande arbetsgruppen för mänskliga rättigheter med en ordinarie underkommitté för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar till omfattande samråd med de människorättsorganisationer och frivilligorganisationer som är verksamma i Israel och de ockuperade palestinska områdena och deras fulla deltagande i övervakningen av vad Israel gör för att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Israels regering, Knesset, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens sändebud i Mellanöstern, talmannen i parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet, FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter och Internationella rödakorskommittén.

.