Návrh usnesení - B6-0416/2008Návrh usnesení
B6-0416/2008

NÁVRH USNESENÍ,

2. 9. 2008

který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0166/2006 a B6-0167/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis a Ryszard Czarnecki
za skupinu UEN,
o situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0416/2008
Předložené texty :
B6-0416/2008
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0416/2008

Usnesení Evropského parlamentu o situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–  s ohledem na vystoupení komisařky Ferrero-Waldnerové v Evropském parlamentu dne 9. července 2008 na téma situace palestinských vězňů v izraelských věznicích,

–  s ohledem na dohodu o přidružení EU-Izrael a na závěry 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael, které se konalo dne 16. června 2008,

–  s ohledem na zprávu, kterou vypracovala jeho ad hoc delegace do Izraele a na palestinská území (ve dnech 30. května až 2. června 2008) a na závěry této zprávy,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949, zejména na články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143 této úmluvy,

–  s ohledem na výroční zprávu Mezinárodního výboru Červeného kříže za rok 2007, a zejména na její část, jež se týká okupovaných palestinských území,

–  s ohledem na příslušné rezoluce OSN o blízkovýchodním konfliktu,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Izrael se v posledních letech potýká s mnoha teroristickými útoky na své civilní obyvatelstvo,

B.  vzhledem k tomu, že izraelské úřady proto přijaly řadu pochopitelných opatření, aby zabránily těmto teroristickým činům, včetně zatčení podezřelých palestinských extremistů; vzhledem k tomu, že boj proti terorismu neopravňuje k týrání vězňů,

C.  vzhledem k tomu, že v současnosti je v izraelských věznicích a internačních střediscích zadržováno přibližně 10 000 Palestinců, z toho více než 300 osob ve věku mezi 16 a 18 lety; vzhledem k tomu, že většina těchto zadržovaných osob byla zatčena na palestinských okupovaných územích,

D.  vzhledem k tomu, že izraelská vláda dne 25. srpna 2008 propustila 198 Palestinců jako projev dobré vůle a budování vzájemné důvěry,

E.  vzhledem k tomu, že probíhají další jednání mezi oběma stranami, která směřují k dosažení komplexnější dohody o statutu ostatních vězňů,

F.  vzhledem ke krokům, které nedávno učinily vlády Izraele a Libanonu s ohledem na výměnu vězňů za těla izraelských vojáků,

G.  vzhledem k tomu, že v Izraeli je přibližně tisíc vězňů zadržováno na základě „příkazů k administrativnímu rozhodnutí o internování“ – postup umožněný mezinárodním právem, v souladu s článkem 78 čtvrté Ženevské úmluvy z roku 1949 – a že sice mají právo na odvolání, ale nikoliv právo na obžalobu, soudní proces a obhajobu; vzhledem k tomu, že takové „příkazy k administrativnímu rozhodnutí o internování“ mohou být řadu let obnovovány, k čemuž v některých případech skutečně dochází,

H.  H.   vzhledem k tomu, že většina těchto vězňů jsou mladiství ve věku mezi 16 a 18 lety a ze zpráv organizací pro lidská práva vyplývá, že mladiství vězni jsou drženi v nevyhovujících podmínkách a jsou stále více vystaveni obtěžování,;

I.  vzhledem k tomu, že pro převážnou většinu palestinských vězňů, kteří jsou drženi ve věznicích na izraelském území, je často velmi obtížné uplatnit své právo na návštěvy rodinných příslušníků, navzdory výzvám, jež Mezinárodní výbor Červeného kříže adresoval Izraeli,

J.  J.   vzhledem k tomu, že palestinské úřady nejsou schopné potrestat osoby odpovědné za teroristické činy a nejsou tudíž ani schopni zajistit úplnou bezpečnost na palestinském území a nedávné boje mezi Hamásem a Fatahem ukazují roztříštěnost těchto sil s veškerými následky pro bezpečnost Izraele a jeho obyvatel;

1.  vítá a podporuje nedávné rozhodnutí izraelské vlády propustit značný počet palestinských vězňů jako pozitivní krok, který má posílit autoritu Palestinské samosprávy a obnovit atmosféru vzájemné důvěry;

2.  vítá nedávné kroky k posílení vzájemné důvěry, které v souvislosti s vězni učinily izraelská vláda a Hizballáh; vyzývá Izrael a Hamás k provedení podobných kroků za účelem okamžitého propuštění izraelského desátníka Gilada Šalita;

3.  podporuje boj Izraele proti terorismu a přiměřené kroky na jeho obranu, ale domnívá se, že všechny strany musí při zacházení s vězni plně dodržovat zásady právního státu, což představuje zásadní krok pro demokratickou zemi a pro obnovu vzájemné důvěry, která je nezbytná, má-li být dosaženo pokroku v mírových jednáních;

4.  vyzývá izraelské úřady, aby co nejvíce omezily používání „administrativního rozhodnutí o internování“, které – třebaže ho povoluje Ženevská úmluva – umožňuje prodlužované a často neoprávněné zadržování, dále aby v případě zadržovaných nezletilých osob uplatňovaly přiměřená opatření v souladu s mezinárodními standardy soudního řízení vedeného proti mladistvým a s Úmluvou o právech dítěte a aby zavedly méně restriktivní režim návštěv vězňů a vyhýbaly se jakémukoli používání mučení;

5.  5.   bere na vědomí, že „článek 2 dohody o přidružení EU-Izrael bude Evropské unii i Izraeli nadále připomínat, že dodržování lidských práv a demokratických zásad je základem našich bilaterálních vztahů“;

6.  vítá rozhodnutí přijaté na 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael vytvořit plnohodnotný podvýbor pro lidská práva, který nahradí pracovní skupinu pro lidská práva; vyzývá k tomu, aby byly vedeny rozsáhlé konzultace s organizacemi pro lidská práva a nevládními organizacemi v Izraeli a na okupovaných palestinských územích a aby tyto organizace byly plně zapojeny do sledování pokroku Izraele v dodržování jeho závazků vyplývajících z mezinárodního práva;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, izraelské vládě, Knesetu, prezidentovi Palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže.

..