Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0416/2008

Indgivne tekster :

B6-0416/2008

Forhandlinger :

PV 04/09/2008 - 3

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 7.3

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 95kWORD 40k
2.9.2008
PE410.818
 
B6‑0416/2008
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6-0166/2008 og B6-0167/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis og Ryszard Czarnecki
for UEN-Gruppen
om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler 
B6‑0416/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

–  der henviser til redegørelse fra Ferrero Waldner, medlem af Kommissionen, af 9. juli 2008 om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Israel og til resultaterne af det 8. møde i Associeringsrådet EU-Israel den 16. juni 2008,

–  der henviser til rapporten fra Europa-Parlamentets ad hoc-delegation til Israel og de palæstinensiske territorier (30. maj - 2. juni 2008) og til konklusionerne heri,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention af 12. august 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid, særlig artikel 1-12, 27, 29-34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77 og 143,

–  der henviser til årsrapporten for 2007 fra Den Internationale Røde Kors Komité, særlig afsnittet om de besatte palæstinensiske territorier,

–  der henviser til de relevante FN-resolutioner om konflikten i Mellemøsten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at Israel har været udsat for mange dødbringende terroristangreb mod civilbefolkningen i de senere år,

B.  der henviser til, at de israelske myndigheder derfor har truffet en række vidtrækkende foranstaltninger for at forebygge sådanne terroristangreb, herunder anholdelse af mistænkte militante palæstinensere; der imidlertid henviser til, at kampen mod terrorisme ikke kan være en begrundelse for overgreb mod fanger,

C.  der henviser til, at der i dag tilbageholdes ca. 10.000 palæstinensere, herunder mere end 300 i alderen mellem 16 og 18 år i israelske fængsler og interneringscentre; der henviser til, at de fleste tilbageholdte er blevet arresteret i de besatte palæstinensiske områder,

D.  der henviser til, at den israelske regering den 25. august 2008 løslod 198 palæstinensere som tegn på god vilje og som en tillidsskabende foranstaltning,

E.  der henviser til, at der er forhandlinger i gang mellem de to parter med henblik på en mere omfattende aftale om de øvrige fangers status,

F.  der henviser til de seneste skridt, der er foretaget af Israels og Libanons regeringer i forbindelse med udvekslingen af fanger for ligene af israelske soldater,

G.  der henviser til, at ca. 1 000 fanger tilbageholdes i Israel i "administrativ frihedsberøvelse", der er tilladt i henhold til folkeretten i medfør af artikel 78 i den fjerde Genèvekonvention fra 1949, med ret til at gøre indsigelse, men uden anklage, retssag og ret til forsvar; som henviser til, at sådanne afgørelser om "administrativ frihedsberøvelse" kan forlænges, og i visse tilfælde bliver forlænget i årevis,

H.  der henviser til, at flertallet af disse fanger er teenagere mellem 16 og 18 år, og at mindreårige fanger ifølge rapporter fra menneskerettighedsorganisationer tilbageholdes under uacceptable vilkår og i stigende grad udsættes for overgreb,

I.  der henviser til, at for langt den største del af de palæstinensiske fanger i fængsler på israelsk territorium er det på intet tidspunkt let at udøve deres ret til at få besøg af deres familier, og det på trods af henvendelser til Israel fra Den Internationale Røde Kors Komité,

J.  der henviser til, at de officielle palæstinensiske myndigheder er ude af stand til at straffe de ansvarlige for terrorhandlinger og derfor ikke er i stand til at sikre fuld sikkerhed i de palæstinensiske områder, og at de seneste sammenstød mellem Fatah og Hamas afslører, hvor splittede disse grupper er, med alle de konsekvenser som det har for Staten Israels og dens indbyggeres sikkerhed,

1.  bifalder og støtter den israelske regerings seneste beslutning om at løslade et betydeligt antal palæstinensiske fanger, da dette er en positiv gestus, der kan styrke Den Palæstinensiske Myndigheds autoritet og genetablere et klima af gensidig tillid;

2.  bifalder de seneste tillidsskabende skridt, som den israelske regering og Hizbollah har taget med hensyn til fangerne; opfordrer til, at der mellem Israel og Hamas tages tilsvarende skridt med henblik på øjeblikkelig løsladelse af den israelske korporal Gilad Shalit;

3.  støtter den israelske kamp mod terrorisme og dens rimelige forsvarsforanstaltninger, men mener, at retsstatsprincipperne skal respekteres fuldt ud over for alle fanger uanset tilhørsforhold, og at dette er afgørende for et demokratisk land, og for, at der kan genetableres et klima med gensidig tillid, som er nødvendigt for, at der kan opnås væsentlige fremskridt i fredsforhandlingerne;

4.  anmoder de israelske myndigheder om i videst muligt omfang at begrænse anvendelsen af "administrativ frihedsberøvelse", der selv om den er tilladt i henhold til Genèvekonventionen, åbner mulighed for langvarig og ofte retsstridig indespærring, at gennemføre passende foranstaltninger over for mindreårige fanger i overensstemmelse med de internationale normer på det ungdomsretlige område og med UNCRC og at indføre en mindre restriktiv ordning for fangebesøg og afstå fra enhver anvendelse af tortur;

5.  henviser til, at artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel fortsat vil fungere som påmindelse for både Den Europæiske Union og Israel om, at respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper dannede grundlaget for de bilaterale forbindelser mellem de to parter;

6.  glæder sig over den beslutning, der blev truffet på det 8. møde i Associeringsrådet EU-Israel om at nedsætte et funktionsdygtigt underudvalg til afløsning for arbejdsgruppen om menneskerettigheder; kræver, at menneskerettighedsorganisationerne og ikkestatslige organisationer i Israel og de besatte palæstinensiske områder i vidt omfang høres og inddrages i overvågningen af Israels fremskridt hen imod overholdelse af landets forpligtelser i medfør af folkeretten;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Israels regering, Knesset, formanden for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, FN's højkommissær for menneskerettigheder og Den Internationale Røde Kors Komité.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik