Resolutsiooni ettepanek - B6-0416/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0416/2008

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  2.9.2008

  suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0166/2008 ja B6‑0167/2008 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
  Esitaja(d): Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis ja Ryszard Czarnecki
  fraktsiooni UEN nimel
  Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates

  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B6-0416/2008
  Esitatud tekstid :
  B6-0416/2008
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B6‑0416/2008

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta;

  –  olles ära kuulanud volinik Ferrero-Waldneri 9. juulil 2008. aastal tehtud avalduse Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates;

  –  võttes arvesse ELi-Iisraeli assotsiatsioonilepingut ning 16. juunil 2008. aastal toimunud ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksanda kohtumise tulemusi;

  –  võttes arvesse 30. maist 2. juunini 2008 Iisraeli ja Palestiina alasid külastanud Euroopa Parlamendi ajutise delegatsiooni koostatud raportit ning selle järeldusi;

  –  võttes arvesse 12. augusti 1949. aasta tsiviilisikute sõjaaegse kaitse neljandat Genfi konventsiooni ning eriti selle artikleid 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ja 143;

  –  võttes arvesse Rahvusvahelise Punase Risti Komitee 2007. aasta aruannet, ning eriti Palestiina okupeeritud alasid käsitlevat osa;

  –  võttes arvesse ÜRO asjakohaseid resolutsioone Lähis-Ida konflikti kohta;

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

  A.  arvestades, et Iisraeli tsiviilelanikkonna vastu on viimastel aastatel toime pandud mitmeid surmaga lõppenud terrorirünnakuid;

  B.  arvestades, et Iisraeli ametivõimud on seetõttu võtnud mitmeid ulatuslikke meetmeid kõnealuste terrorirünnakute ärahoidmiseks, sealhulgas kahtlustatavate Palestiina võitlejate vahistamine; arvestades siiski, et terrorismivastane võitlus ei ole õigustus vangide väärkohtlemisele;

  C.  arvestades, et praegusel ajal peetakse Iisraeli vanglates ja kinnipidamiskeskustes kinni ligi 10 000 palestiinlast, sealhulgas üle 300 neist on 16–18 aasta vanused; arvestades, et enamik kinnipeetutest vahistati Palestiina okupeeritud aladel;

  D.  arvestades, et Iisraeli valitsus vabastas 25. augustil 2008. aastal hea tahte avaldusena ja vastastikuse usalduse suurendamise eesmärgil 198 palestiinlast;

  E.  arvestades, et kahe poole vahel peetakse täiendavaid läbirääkimisi, et saavutada ulatuslikum kokkulepe muude vangide olukorra osas;

  F.  arvestades, et Iisraeli ja Liibanoni valitsused võtsid hiljuti meetmeid vangide vahetamiseks Iisraeli sõdurite surnukehade vastu;

  G.  arvestades, et ligi 1000 vangi peetakse Iisraelis kinni haldusaresti vahistamiskäsu alusel – sellist korda võimaldab rahvusvaheline õigus kooskõlas 1949. aasta IV Genfi konventsiooni artikliga 78, mis annab apellatsiooniõiguse, kuid ei anna õigusi süüdistusele, asja läbivaatamisele kohtus ja kaitsele; arvestades, et selliseid haldusaresti vahistamiskäske võidakse korduvalt pikendada ja mõnel juhul pikendatakse aastateks;

  H.  arvestades, et enamik neist vangidest on 16–18aastased teismelised, ning et inimõiguste organisatsioonide aruannete kohaselt hoitakse alaealisi vange ebasobivates kinnipidamistingimustes ja neid ahistatakse rohkem;

  I.  arvestades, et ülekaalukal enamusel Palestiina vangidest, keda peetakse kinni Iisraeli territooriumil asuvates vanglates, ei ole kunagi lihtne saada õigust perekülastustele, vaatamata Rahvusvahelise Punase Risti Komitee poolt Iisraelile esitatud palvetele;

  J.  arvestades, et Palestiina omavalitsuse ametnikud ei suuda tagada terroristlike aktide toimepanijate karistamist ja seetõttu ei suuda ka pakkuda Palestiina alade tulemuslikku turvalisust, ning arvestades, et hiljutised jõukatsumised Al Fatah’ ja Hamasi vahel on näidanud jõudude vahekorda, mis mõjutab Iisraeli riigi ja elanikkonna turvalisust,

  1.  tervitab ja toetab Iisraeli valitsuse hiljutist otsust vabastada märkimisväärne arv Palestiina vange, mis on positiivne samm teel Palestiina omavalitsuse tugevdamisele ja vastastikuse usalduse taastamisele;

  2.  väljendab rahulolu Iisraeli valitsuse ja Hizbollah’ hiljuti astutud sammudega vastastikuse usalduse loomiseks seoses kinnipeetavatega; nõuab Iisraelilt ja Hamasilt sarnaste sammude astumist, et viivitamatult vabastada Iisraeli kapral Gilad Shalit;

  3.  toetab Iisraeli terrorismivastast võitlust ja tema proportsionaalseid kaitsemeetmeid, kuid on veendunud, et vangide kohtlemisel tuleb kõigil pooltel järgida õigusriigi põhimõtteid, sest see on olulise tähtsusega samm demokraatliku riigi jaoks ja vastastikuse usalduse taastamiseks, mida on vaja saavutamaks olulist edasiminekut rahuläbirääkimistel;

  4.  kutsub Iisraeli ametivõime üles piirama nii palju kui võimalik haldusaresti kasutamist, mis – kuigi Genfi konventsiooni kohaselt lubatud – võimaldab pikka ja sageli põhjendamatut vangistust, rakendama vangis olevatele alaealistele sobivaid meetmeid, mis vastaksid alaealisi käsitleva õigusemõistmise rahvusvahelistele standarditele ja lapse õiguste konventsioonile, võimaldama vangide külastamisel vähem piiravat režiimi ja hoiduma piinamise kasutamisest;

  5.  märgib, et ELi-Iisraeli assotsiatsioonilepingu artikkel 2 tuletab nii Euroopa Liidule kui ka Iisraelile jätkuvalt meelde, et inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamine on kahepoolsete suhete aluseks;

  6.  tunneb heameelt ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksandal kohtumisel tehtud otsuse üle luua praeguse inimõiguste töörühma asemele täieõiguslik inimõiguste allkomisjon; kutsub üles konsulteerima ulatuslikult inimõigus- ja valitsusväliste organisatsioonidega Iisraelis ja Palestiina okupeeritud aladel ning kaasama need täiel määral järelevalve teostamisse Iisraeli edusammude üle tema rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmisel;

  7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina seadusandlikule nõukogule, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, neliku erisaadikule Lähis-Idas, Euroopa–Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee presidendile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele.