Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0416/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0416/2008

Keskustelut :

PV 04/09/2008 - 3

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 92kWORD 42k
2.9.2008
PE410.818
 
B6‑0416/2008
suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0166/2008 ja B6‑0167/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis ja Ryszard Czarnecki
UEN-ryhmän puolesta
palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa

Euroopan parlamentin päätöslauselma palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa 
B6‑0416/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–  ottaa huomioon komissaari Ferrero-Waldnerin 9. heinäkuuta 2008 Euroopan parlamentille antaman lausunnon palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa,

–  ottaa huomioon EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen ja 16. kesäkuuta 2008 pidetyn EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston kahdeksannen kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon Israeliin ja palestiinalaisalueille (30. toukokuuta – 2. kesäkuuta 2008) lähetetyn tilapäisen valtuuskunnan raportin ja sen johtopäätökset,

–  ottaa huomioon 12. elokuuta 1949 tehdyn Geneven IV yleissopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana ja erityisesti sen 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ja 143 artiklan,

–  ottaa huomioon Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kertomuksen vuodelta 2007 ja erityisesti sen Palestiinan miehitettyjä alueita koskevan osan,

–  ottaa huomioon YK:n päätöslauselmat Lähi-idän konfliktista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että viimeisten vuosien aikana Israelin siviiliväestöön on kohdistunut monia kuolemaa aiheuttaneita terrori-iskuja,

B.  ottaa huomioon, että Israelin viranomaiset ovat johdonmukaisesti ryhtyneet moniin kattaviin toimenpiteisiin estääkseen tällaisen terroritoiminnan, mikä käsittää epäiltyjen palestiinalaisten taistelijoiden pidätykset, mutta toteaa, että terrorismin torjunta ei oikeuta vankien pahoinpitelyyn,

C.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä Israelin vankiloissa ja pidätyskeskuksissa on noin 10 000 palestiinalaista mukaan lukien yli 300 iältään 16–18-vuotiasta, ja ottaa huomioon, että suurin osa pidätetyistä pidätettiin Palestiinan miehitetyllä alueella,

D.  ottaa huomioon, että Israelin hallitus vapautti 198 palestiinalaista 25. elokuuta 2008 hyvän tahdon ja keskinäisen luottamuksen rakentamisen eleenä,

E.  ottaa huomioon, että osapuolet käyvät parhaillaan keskusteluja kattavampaan sopimukseen pääsemiseksi vankien asemasta,

F.  ottaa huomioon Israelin ja Libanonin hallitusten äskeiset toimet vankien vaihtamiseksi israelilaisten sotilaiden ruumiisiin,

G.  ottaa huomioon, että noin tuhat vankia on pidätettynä Israelissa "hallinnollisen pidätysmääräyksen" perusteella – kansainvälinen oikeus sallii tällaisen menettelyn vuonna 1949 tehdyn 4. Geneven sopimuksen 78 artiklan mukaisesti – ja että heillä on oikeus valittaa tuomiosta, mutta ei oikeutta syytteen esittämiseen, oikeudenkäyntiin eikä puolustukseen; ottaa huomioon, että tällaiset hallinnolliset pidätysmääräykset voidaan uusia vuosiksi, kuten joissakin tapauksissa tehdäänkin,

H.  toteaa, että suurin osa näistä vangeista on 16–18-vuotiaita ja ihmisoikeusjärjestöjen kertomusten mukaan nuorisorikollisia pidetään pidätettyinä epäasianmukaisissa oloissa ja heidän huono kohtelunsa on yhä tavallisempaa,

I.  ottaa huomioon, että valtaosaa palestiinalaisvangeista pidetään Israelin alueella sijaitsevissa vankiloissa, joten heidän perheidensä on yleensä hyvin vaikeaa saada vierailuoikeutta huolimatta Punaisen Ristin kansainvälisen komitean Israelille esittämistä vetoomuksista,

J.  toteaa, etteivät Palestiinan viralliset viranomaiset pysty takaamaan, että terroritekoihin syyllistyneitä rangaistaan, eivätkä viranomaiset siten pysty takaamaan palestiinalaisalueiden todellista turvallisuutta ja että Al Fatahin ja Hamasin äskettäiset yhteenotot osoittavat, missä määrin nämä voimat ovat jakautuneet, ja ottaa huomioon kaikki Israelin valtion ja sen väestön turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset,

1.  pitää tervetulleena ja tukee Israelin hallituksen äskeistä päätöstä vapauttaa huomattava määrä vankeja myönteisenä eleenä, jolla vahvistetaan palestiinalaishallintoa ja palautetaan keskinäisen luottamuksen ilmapiiri;

2.  pitää tervetulleina äskettäisiä Israelin hallituksen ja Hizbollahin keskinäisiä luottamusta rakentavia toimia vankien suhteen; kehottaa toteuttamaan samanlaisia Israelin ja Hamasin välisiä toimia israelilaisen korpraali Gilad Shalitin välittömäksi vapauttamiseksi;

3.  tukee Israelin taistelua terrorismia vastaan ja sen oikeasuhtaisia puolustustoimia, mutta uskoo samalla, että kaikkien osapuolten on noudatettava vankien kohtelussa täysimääräisesti oikeusvaltion periaatteita, mikä on ratkaisevan tärkeää demokraattiselle maalle ja sellaisen keskinäisen luottamuksen ilmapiirin palauttamiselle, jota merkittävä edistyminen rauhanneuvotteluissa edellyttää;

4.  kehottaa Israelin viranomaisia rajoittamaan mahdollisimman paljon "hallinnollisen pidätyksen" käyttöä, jonka Geneven sopimus tosin sallii mutta joka mahdollistaa pitkäaikaisen ja usein perusteettoman vangitsemisen; kehottaa toteuttamaan asianmukaisia toimia vankilassa olevien alaikäisten suhteen nuoriso-oikeutta koskevien kansainvälisten normien ja lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti ja kehottaa soveltamaan vähemmän rajoittavaa käytäntöä vankien luona vierailuihin sekä välttämään kaikenlaista kidutuksen käyttöä;

5.  toteaa EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen 2 artiklan muistuttavan edelleen sekä Euroopan unionia että Israelia siitä, että ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden kunnioittaminen ovat niiden kahdenvälisten suhteiden perusta;

6.  on tyytyväinen EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston kahdeksannen kokouksen päätökseen perustaa varsinainen ihmisoikeuksien alivaliokunta korvaamaan nykyinen ihmisoikeustyöryhmä; kehottaa kuulemaan kattavasti Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla toimivia ihmisoikeusjärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä sekä ottamaan ne täysimittaisesti mukaan seuraamaan Israelin edistymistä kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteidensa noudattamisessa;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, parlamentaarisen Euro–Välimeri-yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö