Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0416/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0416/2008

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  2.9.2008

  pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0166/2008 ir B6‑0167/2008
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
  pateikė Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis ir Ryszard Czarnecki
  UEN frakcijos vardu
  dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose

  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B6-0416/2008
  Pateikti tekstai :
  B6-0416/2008
  Priimti tekstai :

  B6‑0416/2008

  Europos Parlamento rezoliucija dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

  –  atsižvelgdamas į palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose ataskaitą, kurią Europos Parlamentui 2008 m. liepos 9 d. pateikė Komisijos narė B. Ferrero-Waldner,

  –  atsižvelgdamas į ES ir Izraelio asociacijos susitarimą ir į 2008 m. birželio 16 d. vykusio 8-ojo ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikimo rezultatus,

  –  atsižvelgdamas į savo ad hoc delegacijos, kuri 2008 m. gegužės 30 d. – birželio 2 d. lankėsi Izraelyje ir palestiniečių teritorijose, parengtą ataskaitą ir išvadas,

  –  atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. priimtą IV Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu, ypač į jos 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ir 143 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į 2007 m. parengtą Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto metinį pranešimą, ypač į jo skirsnį, kuriame nagrinėjamas okupuotų Palestinos teritorijų klausimas,

  –  atsižvelgdamas į atitinkamas JT rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų konflikto,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

  A.  kadangi per pastaruosius metus Izraelyje įvykdyta daug mirtinų teroristinių išpuolių prieš Izraelio civilius gyventojus,

  B.  kadangi dėl šios priežasties Izraelio valdžios institucijos ėmėsi visapusiškų priemonių, kad užkirstų kelią šiems teroristų veiksmams, įskaitant įtariamų palestiniečių grupuočių narių suėmimą; kadangi kova su terorizmu nepateisinamas blogas elgesys su kaliniais,

  C.  kadangi šiuo metu apie 10 000 palestiniečių, tarp jų daugiau kaip 300 vaikų nuo 16 iki 18 m. amžiaus, laikomi Izraelio kalėjimuose ir sulaikymo centruose; kadangi dauguma šių sulaikytųjų buvo suimti okupuotose Palestinos teritorijose;

  D.  kadangi Izraelio vyriausybės sprendimu kaip geros valios apraiška ir siekis sukurti abišalio pasitikėjimo aplinką rugpjūčio 25 d. buvo išlaisvinti 198 palestiniečiai,

  E.  kadangi tarp abiejų šalių toliau vyksta derybos siekiant išsamesnio susitarimo dėl kitų kalinių statuso,

  F.  kadangi pastaruoju metu Izraelio ir Libano vyriausybės ėmėsi spręsti klausimą dėl apsikeitimo kaliniais, mainais atiduodant žuvusių Izraelio kareivių kūnus,

  G.  kadangi maždaug 1000 kalinių sulaikyta Izraelyje vadovaujantis administracinio sulaikymo orderiais, t. y. procedūra, numatyta pagal tarptautinę teisę, atitinkančia 1949 m. priimtos IV Ženevos konvencijos 78 straipsnį, pagal kurią kaliniai turi teisę pateikti apeliaciją, tačiau jiems nepateikti kaltinimai, jie laikomi be teismo proceso ir neturi teisės į gynybą; kadangi šie administracinio sulaikymo orderiai gali būti, o kartais ir yra kasmet atnaujinami;

  H.  kadangi dauguma šių kalinių yra paaugliai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, o pagal žmogaus teisių organizacijų ataskaitas nepilnamečiai kaliniai laikomi netinkamomis ir nežmoniškomis sąlygomis ir iš jų labiau tyčiojamasi;

  I.  kadangi dažnai daugumai kalinių palestiniečių, laikomų Izraelio teritorijoje esančiuose kalėjimuose, sunku pasinaudoti savo teise būti lankomiems šeimos narių, nepaisant Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto raginimų Izraeliui,

  J.  kadangi oficialios Palestinos valdžios institucijos nesugeba užtikrinti, kad būtų nuteisti už terorizmo aktus atsakingi asmenys ir užtikrintas veiksmingas šių Palestinos teritorijų dalies saugumas, ir kadangi paskutinis „Al Fatah“ ir „Hamas“ grupuočių nesutarimų sureguliavimas parodė, kad šios jėgos yra susiskaldžiusios ir kokių pasekmių tai gali turėti Izraelio valstybės ir jo gyventojų saugumui,

  1.  pritaria naujausiam Izraelio vyriausybės sprendimui išlaisvinti daug kalinių palestiniečių, kaip geros valios apraiškai siekiant sustiprinti Palestinos savivaldos autoritetą bei atkurti abišalio pasitikėjimo aplinką;

  2.  palankiai vertina paskutinius abišalį pasitikėjimą didinančius veiksmus, kurių kalinių klausimu ėmėsi Izraelio vyriausybė ir grupuotė „Hezbola“; ragina Izraelį ir grupuotę „Hamas“ imtis panašių veiksmų, kad būtų nedelsiant išlaisvintas Izraelio kapralas Gilad Shalit;

  3.  pritaria Izraelio kovai su terorizmu ir proporcingiems šios šalies gynybos veiksmams, bet mano, kad visos šalys privalo visapusiškai laikytis teisinės valstybės principo elgdamosi su kaliniais, kadangi tai svarbu demokratiškai šaliai ir siekiant atkurti abišalio pasitikėjimo aplinką, kuri reikalinga, kad būtų galima pasiekti esminę pažangą taikos derybose;

  4.  ragina Izraelio valdžios institucijas visų sulaikytųjų bylas nagrinėti teisme ir kuo mažiau taikyti vadinamąjį administracinio sulaikymo orderį, kuris, nors ir leidžiamas pagal Ženevos konvenciją, suteikia galimybę ilgai ir dažnai neteisėtai laikyti nelaisvėje, taip pat ragina įgyvendinti atitinkamas priemones, skirtas kalėjimuose esantiems nepilnamečiams, atsižvelgiant į tarptautinius nepilnamečių teisingumo normas ir Vaiko teisių konvenciją, nustatyti mažiau lankymą kalėjimuose ribojantį režimą ir vengti naudoti bet kokį kankinimą;

  5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Bendrijų ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnis toliau primins Europos Sąjungai ir Izraeliui, kad pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos principams yra dvišalių santykių pagrindas;

  6.  teigiamai vertina 8-ajame ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikime priimtą sprendimą įsteigti aktyviai veikiantį Žmogaus teisių pakomitetį, kuris galėtų pakeisti dabartinę Žmogaus teisių darbo grupę; ragina dažnai konsultuotis su Izraelio ir okupuotų Palestinos teritorijų žmogaus teisių ir nevyriausybinėmis organizacijomis Izraelio pažangos siekiant vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę klausimu ir visapusiškai įtraukti jas į šio proceso stebėseną;

  7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Izraelio vyriausybei, Knesetui, Palestinos savivaldos prezidentui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai, Vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui.