Rezolūcijas priekšlikums - B6-0416/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0416/2008

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  2.9.2008

  Pamatojoties uz jautājumiem, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0166/2008 un B6‑0167/2008,
  ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
  iesniedza Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis un Ryszard Czarnecki
  UEN grupas vārdā
  par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju

  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B6-0416/2008
  Iesniegtie teksti :
  B6-0416/2008
  Pieņemtie teksti :

  B6‑0416/2008

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

  –  ņemot vērā komisāres B. Ferrero-Waldner 2008. gada 9. jūlija paziņojumu par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos,

  –  ņemot vērā ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumu un ES un Izraēlas Asociācijas padomes 2008. gada 16. jūnijā notikušās astotās sanāksmes rezultātus,

  –  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja Eiropas Parlamenta ad hoc delegācija pēc vizītes Izraēlā un palestīniešu teritorijās (no 2008. gada 30. maija līdz 2. jūnijam), un tā secinājumus,

  –  ņemot vērā 1949. gada 12. augusta Ceturto Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā, jo īpaši tās 1. līdz 12. pantu, 27. pantu, 29. līdz 34. pantu, 47. pantu, 49. pantu, 51. pantu, 52. pantu, 53. pantu, 59. pantu, 61. līdz 77. pantu un 143. pantu,

  –  ņemot vērā Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas 2007. gada ziņojumu un jo īpaši sadaļu par okupētajām palestīniešu teritorijām,

  –  ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas par konfliktu Tuvajos Austrumos,

  –  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

  A.  tā kā pēdējos gados Izraēlā ir notikuši daudzi teroristu uzbrukumi ar mērķi nogalināt civiliedzīvotājus;

  B.  tā kā Izraēlas iestādes ir konsekventi veikušas vairākus visaptverošus pasākumus, lai novērstu šos teroristu uzbrukumus, tostarp aizdomās turamo palestīniešu kaujinieku apcietināšanu; tā kā tomēr ar terorisma apkarošanu nav attaisnojama vardarbība pret ieslodzītajiem;

  C.  tā kā šobrīd Izraēlas cietumos un aizturēšanas centros atrodas vairāk nekā 10 000 palestīniešu un vairāk nekā 300 no viņiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem; tā kā lielākā daļa šo ieslodzīto tikuši apcietināti okupētajās palestīniešu teritorijās;

  D.  tā kā 2008. gada 25. augustā Izraēlas valdība atbrīvoja 198 palestīniešus, šādi parādot savu labo gribu un sekmējot abpusējas uzticēšanās veicināšanu;

  E.  tā kā turpinās abu pušu sarunas, lai panāktu visaptverošāka nolīguma noslēgšanu par pārējo ieslodzīto statusu;

  F.  tā kā Izraēlas un Libānas valdība nesen veica pasākumus, lai apmainītu ieslodzītos pret Izraēlas karavīru mirstīgajām atliekām;

  G.  tā kā aptuveni tūkstotis ieslodzīto tiek turēti Izraēlas cietumos, pamatojoties uz „administratīviem lēmumiem par aizturēšanu” – procedūru, kas ir atļauta starptautiskajās tiesībās un ar 1949. gada Ceturtās Ženēvas konvencijas 78. pantu – un šiem ieslodzītajiem ir pārsūdzības tiesības, taču nav uzrādītas apsūdzības, viņi nav tiesāti un viņiem nav tiesību uz aizstāvību; tā kā šādus „administratīvus lēmumus par aizturēšanu” var gadiem ilgi pagarināt, un vairākos gadījumos tas arī ticis darīts;

  H.  tā kā lielākā daļa no šiem ieslodzītajiem ir pusaudži vecumā no 16 līdz 18 gadiem un saskaņā ar cilvēktiesību organizāciju ziņojumiem nepilngadīgos ieslodzītos tur nepiemērotos ieslodzījuma apstākļos un arvien biežāk pakļauj vardarbībai;

  I.  tā kā lielākā daļa palestīniešu ieslodzīto tiek turēti cietumos Izraēlas teritorijā, viņiem ir ļoti grūti vai neiespējami iegūt ģimenes locekļu apmeklējumu tiesības, kaut Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja lūgusi Izraēlu tās nodrošināt;

  J.  tā kā oficiālās palestīniešu varas iestādes nespēj nodrošināt, ka tiek sodīti terora aktu veicēji un līdz ar to efektīvi nodrošināt mieru palestīniešu teritorijās un tā kā nesen notikušās sadursmes starp Al Fatah un Hamas ir pierādījušas to, cik lielas nesaskaņas pastāv starp šiem spēkiem un kā tas ietekmē Izraēlas valsts un tās iedzīvotāju drošību,

  1.  atzinīgi vērtē un atbalsta Izraēlas valdības neseno lēmumu atbrīvot ievērojamu skaitu palestīniešu ieslodzīto, jo tas ir labvēlīgs žests, ar ko stiprina palestīniešu pašpārvaldi un atjauno abpusējās uzticēšanās gaisotni;

  2.  atzinīgi vērtē Izraēlas valdības un Hezbollah nesenos pasākumus, lai vairotu savstarpēju uzticēšanos attiecībā uz ieslodzītajiem; aicina Izraēlu un Hamas veikt līdzīgus pasākumus, lai nekavējoties atbrīvotu Izraēlas armijas kaprāli Gilad Shalit;

  3.  atbalsta Izraēlas cīņu pret terorismu un tās samērīgos aizsardzības pasākumus un uzskata, ka visām iesaistītajām pusēm attieksmē pret ieslodzītajiem jāievēro tiesiskums, kas ir ļoti svarīgs demokrātiskai valstij un kas arī palīdzētu atjaunot savstarpējo uzticēšanos, lai miera sarunās varētu īstenot būtiskus panākumus;

  4.  aicina Izraēlas iestādes pēc iespējas ierobežot „administratīvā ieslodzījuma” piemērošanu, kuru atļauj Ženēvas konvencija, taču kura tiek izmantota ilgstošai un bieži vien nelikumīgai turēšanai nebrīvē, kā arī īstenot atbilstīgus pasākumus attiecībā uz nepilngadīgajiem cietumos saskaņā ar nepilngadīgo tiesvedības sistēmas starptautiskajiem standartiem un Konvenciju par bērna tiesībām, kā arī atļaut mazāk ierobežojošu režīmu attiecībā uz ieslodzīto apmeklējumiem un izvairīties no jebkāda veida spīdzināšanas;

  5.  atzīmē, ka ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma 2. pantā ir atgādinājums gan Eiropas Savienībai, gan Izraēlai, ka divpusējo attiecību pamatā ir cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošana;

  6.  atzinīgi vērtē ES un Izraēlas Asociācijas padomes astotās sanāksmes lēmumu izveidot pastāvīgu Cilvēktiesību apakškomiteju, kas aizstās pašreizējo Darba grupu cilvēktiesību jautājumos; aicina aktīvi apspriesties ar cilvēktiesību organizācijām un NVO, kas darbojas Izraēlā un okupētajās palestīniešu teritorijās, un pilnībā iesaistīt šīs organizācijas, lai novērtētu Izraēlas sasniegumus to saistību izpildē, kuras valsts ir uzņēmusies atbilstoši starptautisko tiesību aktiem;

  7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Izraēlas valdībai, Knesetam, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīnas Likumdošanas padomei, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai.