Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0416/2008

Predkladané texty :

B6-0416/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.3

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 110kWORD 48k
2.9.2008
PE410.818
 
B6‑0416/2008
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0166/2008 a B6‑0167/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis a Ryszard Czarnecki
v mene skupiny UEN
o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach 
B6‑0416/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–  so zreteľom na vyhlásenie o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach, ktoré 9. júla 2008 Európskemu parlamentu predniesla komisárka Ferrero-Waldner,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Izraelom a na výsledky ôsmej schôdze Rady pre pridruženie EÚ – Izrael zo 16. júna 2008,

–  so zreteľom na správu, ktorú vypracovala parlamentná delegácia ad hoc vyslaná do Izraela a na palestínske územia (30. mája – 2. júna 2008), a na jej závery,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z 12. augusta 1949, najmä na jeho články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143,

–  so zreteľom na výročnú správu Medzinárodného výboru Červeného kríža za rok 2007, najmä na časť týkajúcu sa okupovaných palestínskych území,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN o konflikte na Blízkom východe,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Izrael čelil v posledných rokoch mnohým vražedným teroristickým útokom proti svojmu civilnému obyvateľstvu,

B.  keďže izraelské orgány preto prijali niekoľko komplexných opatrení na predchádzanie týmto teroristickým aktivitám vrátanie zatknutia podozrivých palestínskych ozbrojencov; keďže však bojom proti terorizmu nie je možné ospravedlniť zneužívanie väzňov,

C.  keďže v súčasnosti je asi 10 000 Palestínčanov, z toho viac ako 300 vo veku od 16 do 18 rokov, zadržiavaných v izraelských väzniciach a zadržiavacích centrách; keďže väčšina týchto zadržiavaných osôb bola zatknutá na okupovaných palestínskych územiach,

D.  keďže 25. augusta 2008 izraelská vláda prepustila 198 Palestínčanov ako prejav dobrej vôle a budovania vzájomnej dôvery,

E.  keďže medzi obidvomi stranami prebiehajú ďalšie rokovania s cieľom dosiahnuť komplexnejšiu dohodu o štatúte ostatných väzňov,

F.  keďže vlády Izraela a Libanonu nedávno podnikli kroky na výmenu väzňov za telá izraelských vojakov,

G.  keďže na základe rozhodnutí o tzv. administratívnom zadržaní ako postupu, ktorý umožňuje medzinárodné právo v súlade s článkom 78 štvrtého Ženevského dohovoru z roku 1949, Izrael zadržiava asi 1 000 väzňov, ktorí síce majú právo na odvolanie, ale nie na obžalobu, súdny proces a obhajobu; keďže platnosť takýchto rozhodnutí o administratívnom zadržaní sa môže celé roky predlžovať, čo sa v niektorých prípadoch aj stalo,

H.  keďže väčšina týchto väzňov je mládež vo veku od 16 do 18 rokov a podľa správ organizácií pre ľudské práva sú mladí väzni zadržiavaní v neprimeraných podmienkach a sú čoraz väčšmi vystavovaní týraniu,

I.  keďže pre veľkú väčšinu palestínskych väzňov držaných vo väzeniach na území Izraela nie je nikdy ľahké uplatniť právo prijímať návštevy rodín, a to napriek výzvam, ktoré Izraelu adresuje Medzinárodný výbor Červeného kríža,

J.  keďže oficiálne palestínske orgány nie sú schopné zabezpečiť potrestanie tých, ktorí sú zodpovední za teroristické činy, a tým zaistiť skutočnú bezpečnosť na palestínskych územiach, a keďže nedávne strety medzi hnutiami Al-Fatah a Hamas poukázali na mieru rozdelenia týchto síl a na všetky jeho následky na bezpečnosť izraelského štátu a jeho obyvateľstva,

1.  víta a podporuje nedávne rozhodnutie izraelskej vlády prepustiť značný počet palestínskych väzňov ako pozitívny prejav podpory Palestínskej samosprávy a nastolenia atmosféry vzájomnej dôvery;

2.  víta nedávne spoločné kroky vedúce k budovaniu dôvery, ktoré v súvislosti s väzňami podnikli izraelská vláda a Hizballáh; žiada, aby Izrael a hnutie Hamas podnikli podobné kroky s cieľom okamžitého prepustenia izraelského desiatnika Gilada Šalita;

3.  podporuje boj Izraela proti terorizmu, ako aj jeho primerané obranné opatrenia, a domnieva sa, že pri zaobchádzaní s väzňami sa musia na všetkých stranách v plnej miere dodržiavať zásady právneho štátu, čo je krokom so zásadným významom pre demokratický štát a  pre obnovu atmosféry vzájomnej dôvery, ktoré sú potrebné, ak sa má dosiahnuť podstatný pokrok v rámci mierových rokovaní;

4.  vyzýva izraelské orgány, aby čo najviac obmedzili uplatňovanie administratívneho zadržania, ktoré, aj keď ho povoľuje Ženevský dohovor, umožňuje predĺžené a často neodôvodnené držanie v zajatí, aby prijali náležité opatrenia v prípadoch maloletých osôb vo väzení v súlade s medzinárodnými normami súdneho systému pre mladistvých a s Dohovorom o právach dieťaťa, aby pre návštevy väzňov povolili menej obmedzujúci režim a zabránili akémukoľvek používaniu mučenia;

5.  berie na vedomie, že článok 2 Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom bude Európskemu parlamentu a Izraelu naďalej pripomínať, že rešpektovanie ľudských práv a demokratických zásad je základom našich bilaterálnych vzťahov;

6.  víta rozhodnutie ôsmej schôdze Rady pre pridruženie EÚ – Izrael zriadiť plnohodnotný podvýbor pre ľudské práva, ktorý nahradí súčasnú pracovnú skupinu pre ľudské práva; požaduje rozsiahle konzultácie s organizáciami pre ľudské práva a MVO v Izraeli a na okupovaných palestínskych územiach, ako aj ich plné zapojenie do monitorovania pokroku Izraela v súvislosti s plnením jeho záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, izraelskej vláde, Knessetu, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi štvorky na Blízkom východe, predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a Medzinárodnému výboru Červeného kríža.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia