Förslag till resolution - B6-0416/2008Förslag till resolution
B6-0416/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

2.9.2008

till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0166/2008 och B6‑0167/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis och Ryszard Czarnecki
för UEN-gruppen
om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0416/2008
Ingivna texter :
B6-0416/2008
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0416/2008

Europaparlamentets resolution om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–  med beaktande av kommissionsledamot Ferrero-Waldners uttalande inför parlamentet den 9 juli 2008 om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Israel och av resultaten från det åttonde mötet med Associeringsrådet EU–Israel den 16 juni 2008,

–  med beaktande av rapporten från den ad hoc-delegation från parlamentet som besökte Israel och de palestinska områdena (den 30 maj–2 juni 2008) och slutsatserna i denna rapport,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen om skydd av civilbefolkningen i krigstid av den 12 augusti 1949, särskilt artiklarna 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 och 143,

–  med beaktande av Internationella rödakorskommitténs årsrapport för 2007, särskilt avsnittet om de ockuperade palestinska områdena,

–  med beaktande av relevanta FN-resolutioner avseende konflikten i Mellanöstern,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Israel har under de senaste åren drabbats av åtskilliga terroristattacker med dödsoffer bland civilbefolkningen.

B.  De israeliska myndigheterna har av detta skäl vidtagit ett antal logiska åtgärder för att förebygga sådan terroristverksamhet, däribland gripande av misstänkta militanta palestinier. Kampen mot terrorism motiverar emellertid inte misshandel av fångar.

C.  För närvarande hålls omkring 10 000 palestinier, däribland mer än 300 i åldern 16–18 år, fängslade i israeliska fängelser och uppsamlingsläger. De flesta av dessa fångar greps i de ockuperade palestinska områdena.

D.  Den 25 augusti 2008 frigav den israeliska regeringen 198 palestinier som ett tecken på god vilja och ömsesidigt förtroendeskapande.

E.  Ytterliga förhandlingar pågår mellan de två sidorna när det gäller att uppnå en mera övergripande överenskommelse om de resterande fångarnas ställning.

F.  Nyligen vidtog regeringarna i Israel och Libanon åtgärder för att utväxla fångar i utbyte mot döda israeliska soldater.

G.  Omkring 1 000 fångar hålls fängslade i Israel på grundval av order om administrativt frihetsberövande – ett förfarande som är tillåtet enligt internationell rätt, i enlighet med artikel 78 i den fjärde Genèvekonventionen från 1949 – med rätt till överklagande men utan rätt till åtal, rättegång och försvar. Sådana order om administrativt frihetsberövande kan förnyas så att de gäller i åratal, vilket även sker i vissa fall.

H.  De flesta av dessa fångar är tonåringar i åldern 16–18, och enligt rapporter från människorättsorganisationer hålls minderåriga fångar fängslade under oacceptabla förhållanden under det att de utsätts för allt grövre trakasserier.

I.  För de allra flesta av de palestinier som hålls fängslade i fängelser på israeliskt territorium är det aldrig lätt att få besök av sina familjer, detta trots uppmaningar som riktats till Israel från Internationella rödakorskommitténs sida.

J.  De officiella palestinska myndigheterna kan inte garantera att de som gjort sig skyldiga till terroristverksamhet straffas och kan därmed inte heller göra de palestinska områdena helt säkra. De senaste uppgörelserna mellan al-Fatah och Hamas visar hur tydlig splittringen är mellan dessa grupper, med allt vad det innebär för den israeliska statens och den israeliska befolkningens säkerhet.

1.  Europaparlamentet välkomnar och ställer sig bakom den israeliska regeringens beslut nyligen att frige ett betydande antal palestinska fångar, eftersom detta är en positiv gest som bidrar till att stärka den palestinska myndigheten och återupprätta en atmosfär av ömsesidigt förtroende.

2.  Europaparlamentet välkomnar de steg för ömsesidigt förtroendeskapande som Israels regering och Hizbollah nyligen har tagit avseende fångar. Parlamentet uppmanar Israel och Hamas till liknande åtgärder, så att den israeliske officeren Gilad Shalit omedelbart kan friges.

3.  Europaparlamentet stöder den israeliska kampen mot terrorism och ställer sig bakom proportionerliga försvarsåtgärder från Israels sida, men anser samtidigt att rättsstatsprincipen måste respekteras till fullo i samband med hur fångar behandlas i alla läger, eftersom detta är ett nödvändigt steg i en demokrati och när det gäller att återupprätta den atmosfär av ömsesidigt förtroende som krävs för att man ska kunna göra betydande framsteg i fredsförhandlingarna.

4.  Europaparlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att i möjligaste mån begränsa tillämpningen av förfarandet med administrativt frihetsberövande, vilket, även om det är tillåtet enligt Genèvekonventionen, medger förlängt och ofta ogrundat frihetsberövande, och uppmanar dem även att genomgöra adekvata åtgärder för minderåriga fångar i enlighet med internationella normer för rättskipning i fråga om minderåriga och med konventionen om barnens rättigheter, att inrätta ett mindre strängt system vad avser fångarnas rätt att ta emot besök samt att undvika alla typer av tortyr.

5.  Europaparlamentet noterar att artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel kommer att fortsätta påminna Europeiska unionen och Israel om att respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratiska principer utgör grunden för våra bilaterala förbindelser.

6.  Europaparlamentet välkomnar det beslut som fattades vid det åttonde mötet i Associeringsrådet EU–Israel om att ersätta den nuvarande arbetsgruppen för mänskliga rättigheter med en ordinarie underkommitté för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar till omfattande samråd med de människorättsorganisationer och frivilligorganisationer som är verksamma i Israel och de ockuperade palestinska områdena och deras fulla deltagande i övervakningen av vad Israel gör för att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Israels regering, Knesset, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens sändebud i Mellanöstern, talmannen i parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Internationella rödakorskommittén.