ONTWERPAANBEVELING AAN DE RAAD
PDF 92kWORD 37k
11.9.2008
PE410.823
 
B6‑0421/2008
ingediend overeenkomstig artikel 114, lid 1, van het Reglement
door Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, en Angelika Beer, namens de Verts/ALE­Fractie
over non-proliferatie en de toekomst van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV)

Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende non-proliferatie en de toekomst van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) 
B6‑0421/2008

Het Europees Parlement,

–  gezien resoluties 1540 (2004) en 1673 (2006) van de VN-Veiligheidsraad over de niet-verspreiding van massavernietigingswapens,

–  gezien de uitvoering van de Europese veiligheidsstrategie en met name van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens, die de Europese Raad op 12 december 2003 heeft goedgekeurd,

–  onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Non-proliferatieverdrag,

–  gelet op artikel 114, lid 1, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er in de Europese Unie consensus bestaat over de revitalisering en versterking van het NPV in de aanloop naar de in 2010 te houden conferentie over de herziening van dit verdrag,

B.  overwegende dat het, gelet op de toenemende dreiging van afkalving van het non-proliferatieregime, van cruciaal belang is dat de internationale consensus over de dringende noodzaak van nucleaire ontwapening wordt hersteld,

1.  beveelt de Raad het volgende aan:

   a)zich in te zetten voor en proactief bij te dragen aan de werkzaamheden ter    voorbereiding van de NPV-herzieningsconferentie in 2010;
   b)een strategie uit te stippelen voor de versterking van het NPV en daarbij nauw samen    te werken met NAVO-partners die geen lid van de EU zijn;
   c)de aanzet te geven tot de oprichting van een kernwapenconventie, die de bestaande instrumenten voor non-proliferatie en ontwapening, waaronder het NPV, het Verdrag inzake een alomvattend verbod op kernproeven en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, zou moeten omvatten en versterken, alsmede voorstellen voor een verdrag inzake een verbod op de levering van splijtmateriaal en continentale/regionale verdragen inzake kernwapenvrije zones;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en - ter informatie - aan de Commissie, alsmede aan de lidstaten, de Verenigde Naties en de parlementen van de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV).

Juridische mededeling - Privacybeleid