Предложение за резолюция - B6-0429/2008Предложение за резолюция
B6-0429/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

17.9.2008

относно приключване на разискванията по изявленията на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2, от правилника
от Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg и Bart Staes
от името на групата Verts/ALE
относно „Социалния пакет“

Процедура : 2008/2613(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0429/2008
Внесени текстове :
B6-0429/2008
Приети текстове :

B6‑0429/2008

Резолюция на Европейския парламент относно „Социалния пакет“

Европейският парламент,

–  като взе предвид Социалния пакет, представен от Комисията на 2 юли 2008 г., съдържащ съобщението на Комисията относно „Обновената социална програма: възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-ви век” (COM(2008)412), както и няколко други незаконодателни предложения,

–   като взе предвид предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена версия) COM(2008)419),

–   като взе предвид предложението на Комисията за Директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)426),

–  като взе предвид предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (COM (2008) 414),

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности по делата „Viking Line”, „Laval”, „Rüffert” и „Европейската комисия срещу Люксембург”, както и спорните политически дебати във връзка с тях,

–  като взе предвид Хартата на ЕС за основните права,

–  като взе предвид член 103, параграф 2, от своя правилник,

A.   като има предвид, че основните права са смисълът на съществуването на Европа и на политиките в социалната област,

Б.   като има предвид, че Социалният пакет съдържа редица инициативи, за които Парламентът призоваваше в продължение на няколко години,

В.   като има предвид, че наименованието „Социален пакет” е по-скоро обещание, отколкото реално изпълнение, тъй като публикуването на някои от документите, представени на 2 юли, бе обещавано в различни моменти, а сега те се представят като пакет от съвместни мерки; като има предвид, че това изглежда „недостатъчно и прекалено закъсняло”,

Г.   като има предвид, че Съдът на Европейските общности през 2008 г. взе решения, които са много важни за осъществяването и прилагането на социалните стандарти в ЕС,

Д.   като има предвид, че въпреки неотложното социално положение, с растяща безработица и високо равнище на бедност и социална изолация, остава непроменено изключителното значение, което Комисията придава на растежа и работните места,

Обновена социална програма

1.   приветства намерението на Комисията да продължи с нова социална програма; съзнава неотложната необходимост от постигане на реални резултати по отношение на социална Европа; настоява една истинска европейска социална програма да се състои от последователен набор от действия и инструменти; изисква основните права да бъдат водещи при всички решения, вземани на равнището на Европейския съюз;

2.   изразява загриженост във връзка с липсата на последователност или на насоки в инициативите, представени в контекста на Обновената социална програма;

3.  призовава Съвета да представи, в сътрудничество с Парламента, Социален пакт за борба с дискриминацията, насърчаване на равенството, преодоляване на бедността, укрепване на социалната инфраструктура, включване на социалните въпроси във всички политики и възстановяване на баланса между основните права и свободния пазар като действителна крачка напред в сравнение с така наречения Социален пакет;

Директива относно трансграничното здравно обслужване

4.   все още не е убеден, че Директивата относно трансграничното здравно обслужване ще подобри необходимите аспекти на трансграничното здравно обслужване;

5.   приветства проучването на Комисията, озаглавено „Качество в здравното обслужване и равен достъп до него”; посочва факта, че трансграничното здравно обслужване може да се окаже ограничено там, където то застрашава свободния и всеобщ достъп за всички;

6.   счита, че действията, предприемани в областта на трансграничното здравно обслужване, следва да отчитат жизнеспособността и финансовото обезпечаване на социалноосигурителните системи на държавите-членки и да зачитат субсидиарността, като същевременно целят подобряване на достъпа до здравно обслужване, както и поддържане на високи стандарти при предоставянето на здравно обслужване;

7.   признава необходимостта от по-голяма яснота във връзка с въпроси като юридическата отговорност заради тези, които получават достъп до здравно обслужване в други държави-членки;

8.   също така признава нуждата от изясняване на въпроси, отнасящи се до дефиниции, въведени от Съда на Европейските общности, като например разликата между болнична и извънболнична помощ, както и до възстановяването на разходи за здравно обслужване, предоставено по националните схеми за здравеопазване, в съответствие с Регламент (EИО) № 1408/71 и новия Регламент (EО) № 883/2004;

Директива за европейски работнически съвет

9.   отбелязва, че преработеният текст на Директивата за европейски работнически съвет най-накрая бе публикуван, и изразява съжаление относно значителното закъснение при неговото публикуване;

10.  изразява съжаление също така относно ограничения характер на преработката, което означава, че дадени изключително важни въпроси може да не получат съответното внимание;

11.  поддържа тезата, че ефективните и ефикасни права на информация и консултации са от ключово значение, когато се създават равни условия и за двете страни на промишлеността на транснационално равнище; посочва слабости в преработения текст, що се отнася до правата на информация и консултации, и призовава Съвета да подобри преработената директива в тясно сътрудничество с Парламента;

Директива за борба с дискриминацията

12.  изразява задоволството си от факта, че Комисията предприе действия във връзка с настойчивия призив на Парламента за директива за борба с дискриминацията, включваща в приложното си поле всичките четири основания, изискани от Парламента по силата на член 13; изисква от Комисията да проучи дали дискриминацията, основана на пола, е забранена в същите области, както дискриминацията на другите основания;

13.  предупреждава Съвета относно това, че тази директива е от съществено значение за прилагането на член 13, параграф 1; следователно отправя искане към Съвета да запази ключовия подход от предложението на Комисията, а именно това, че всички основания за дискриминация са включени в обхвата и че следва да не се въвежда никаква йерархия на дискриминацията;

14.  изисква Съветът да ограничи броя на клаузите за изключения в настоящия проект;

Интегриране на борбата с дискриминацията в останалите политики

15.  приветства инициативите за тази цел, но отбелязва необходимостта от разглеждане не само на родителския отпуск, но и на отпуск с други цели, свързани с полагане на грижи;

16.  подчертава, че промените в законодателството не трябва да служат за намаляване на правата на отделните служители;

Решения на Съда на Европейските общности

17.  счита, че предложеният форум не може да бъде заместител на законодателната яснота по отношение на правата на работниците и зачитането на колективните трудови договори; изисква тези основни права да бъдат признати, като при необходимост съществуващото законодателство да бъде преразгледано съобразно с това; в този контекст изисква преразглеждане на Директивата относно командироването;

Двугодишен доклад относно социалните услуги от общ интерес

18.  отбелязва Двугодишния доклад относно социалните услуги от общ интерес; подчертава, че социалните и здравни услуги играят важна роля в нашите общества и помагат за насърчаването на сближаването, заетостта, социалната интеграция и икономическия растеж;

19.  остава убеден, че здравните и социални услуги се нуждаят от специална защита в рамките на вътрешния пазар, която не се споменава в съобщението, и че правна рамка относно услугите от общ интерес ще бъде от помощ за гарантирането на основните права;

20.  не одобрява пълната липса на законодателна инициатива от страна на Комисията по отношение на признаването и гарантирането на социални и здравни услуги от общ интерес;

Ефективност на публичните разходи

21.  изразява известната си изненада от това, че заключенията от работния документ на службите на Комисията „Ефикасност и ефективност на социалните разходи”, който е част от Социалния пакет, обръщат внимание единствено на производителността и насърчаването на трудовата заетост, докато пренебрегват измерението, свързано със социалната интеграция;

22.  призовава Комисията да провери дали безусловният основен доход за всички би бил ефективен инструмент за борба с бедността;

Нови умения – нови работни места

23.  приветства обявяването на инициативата „Нови умения за нови работни места”, но подчертава, че това трябва да бъде част от пакет от последователно образование и обучение за придобиване на нови умения, заедно с технологичното развитие, с цел справяне с предизвикателствата от изменението на климата; посочва, че и „старите работни места” ще изискват нови умения за справяне с това предизвикателство;

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

24.  изразява дълбокото си разочарование от резултатите от оценката на функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, които показаха, че

a)   фондът не е успял да достигне до малките и средни предприятия и техните работници,

б)   фондът не се използва с пълния му потенциал и следователно не помага на гражданите в предвидената степен,

в)   фондът е използван само в много ограничен брой отрасли, като например автомобилостроителния сектор,

г)   критериите на фонда не позволяват да се оцени достатъчно добре дали кандидатстващите за получаване на средства от фонда наистина са жертви на глобализацията или им липсва капацитет за въвеждане на иновации и приспособяване;

25.  счита, че ако не се постигне напредък в тези области до следващия преглед, следва сериозно да се обмисли закриването на фонда и прехвърлянето на финансовите средства в Социалния и Кохезионния фонд;

Ромите

26.  приветства изявлението на Комисията по отношение на необходимостта от съгласувани и съсредоточени действия от страна на държавите-членки, както и от изпълнение на намеренията, заложени в Директивата за борба с дискриминацията; уверява Комисията за подкрепата на Парламента за сериозни действия от страна на Комисията в това отношение;

27.  вярва, че Комисията ще продължи и с Плана за действие за правата на детето и предложеното Съобщение относно образованието, за да се гарантира, че на рутинната сегрегация, на расова основа, на ромските деца от общото образование ще бъде сложен край;

Международната сцена

28.  приветства непрекъснатия ангажимент на Комисията за прилагане на стандартите на МОТ, но счита, че настоящият доброволен подход спрямо корпоративната отговорност е неадекватен;

29.  би приветствал представянето от страна на Комисията, във всичките ѝ съобщения, на това, което тя твърди в обновената социална програма, а именно „сериозно ангажиране с хармонични, сплотени и всеобхватни общества, зачитащи основните права, в здрави социални пазарни икономики”;

30.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и социалните партньори.