Forslag til beslutning - B6-0429/2008Forslag til beslutning
B6-0429/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

17.9.2008

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg og Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
om socialpagten

Procedure : 2008/2613(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0429/2008
Indgivne tekster :
B6-0429/2008
Vedtagne tekster :

B6‑0429/2008

Europa-Parlamentets beslutning om socialpagten

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den sociale velfærdspakke, Kommissionen forelagde den 2. juli 2008 indeholdende Kommissionens meddelelse om "Den nye sociale dagsorden: Muligheder, adgang og solidaritet i det 21. århundredes Europa" (KOM(2008)0412) og andre ikke-lovgivningsmæssige forslag,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (KOM(2008)0419),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (KOM(2008)0426),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (KOM (2008)0414),

–  der henviser til Domstolens domme i sagerne Viking Line, Laval, Rüffert og Kommissionen mod Luxembourg og den kontroversielle politiske debat herom,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at de grundlæggende rettigheder er Europas og socialpolitikkernes raison d’être,

B.  der henviser til, at den sociale velfærdspakke indeholder en række initiativer, som Parlamentet har krævet i adskillige år,

C.  der understreger, at navnet "social velfærdspakke" lover mere, end det kan holde, idet visse af de dokumenter, der blev forelagt den 2. juli, efter planen skulle offentliggøres på forskellige tidspunkter og nu forelægges som en pakke med fælles foranstaltninger, hvorfor dette forekommer at være "for lidt for sent",

D.  der henviser til, at De Europæiske Fællesskabers Domstol i 2008 har truffet afgørelser, der er afgørende for gennemførelsen af de sociale og arbejdsmarkedsmæssige normer i EU,

E.  der henviser til, at trods den alvorlige sociale situation med stigende arbejdsløshed og en høj grad af fattigdom og social udstødelse lægger Kommissionen fortsat udelukkende vægt på vækst og arbejdspladser,

Den nye sociale dagsorden

1.  glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at bevæge sig fremad med en ny social dagsorden; ser et presserende behov for, at der virkelig bliver truffet foranstaltninger til gennemførelse af det sociale Europa; kræver, at en egentlig social dagsorden i Europa kommer til at bestå af en sammenhængende række af aktioner og redskaber; kræver, at de grundlæggende rettigheder er rettesnor for alle afgørelser, der træffes på europæisk plan;

2.  er bekymret over både den manglende sammenhæng og retning i de initiativer, der er forelagt som led i den nye sociale dagsorden;

3.  anmoder Rådet om i samarbejde med Parlamentet at fremlægge en social velfærdspakke med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling, fremme ligestilling, bekæmpe fattigdom, styrke den sociale infrastruktur, tage hensyn til kønsaspektet i sociale anliggender og genskabe balancen mellem de grundlæggende rettigheder og markedets frihedsrettigheder som et ægte skridt fremad sammenlignet med den såkaldte sociale velfærdspakke;

Direktiv om grænseoverskridende sundhedsydelser

4.  er fortsat ikke overbevist om, at direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser vil forbedre disse ydelser, hvor det er nødvendigt;

5.  glæder sig over Kommissionens studie om "Kvaliteten af og lige adgang til sundhedsydelser"; påpeger, at grænseoverskridende sundhedsydelser kan finde deres begrænsninger dér, hvor sådanne ordninger truer den frie og almindelige adgang for alle;

6.  mener, at foranstaltninger omkring grænseoverskridende sundhedsydelser bør tage hensyn til levedygtigheden og den økonomiske bæredygtighed af medlemsstaternes socialsikringsordninger og respektere nærhedsprincippet, samtidig med at deres sigte bør være forbedret adgang til sundhedsydelser samt høje standarder i sundhedsvæsenet;

7.  erkender behovet for større klarhed om spørgsmål som f.eks. de retlige forpligtelser for dem, der drager fordel af sundhedsydelser i andre medlemsstater;

8.  erkender også behovet for at klarlægge spørgsmål vedrørende visse definitioner, der er bragt i spil af De Europæiske Fællesskabers Domstol, som f.eks. forskellen mellem hospitalsbehandling og andre former for behandling uden for hospitaler og ligeledes godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser leveret inden for rammerne af nationale sundhedsordninger, som omhandlet i forordning 1408/71 og den nye forordning 833/04;

Direktivet om europæiske samarbejdsudvalg

9.  konstaterer, at det omarbejdede direktiv om europæiske samarbejdsudvalg endelig er blevet offentliggjort, og beklager, at dette er sket med betydelig forsinkelse;

10.  beklager også omarbejdningens begrænsede karakter, hvilket betyder, at visse afgørende spørgsmål ikke kan behandles;

11.  fastholder, at effektive informations- og høringsrettigheder har en central placering, når der skal skabes lige vilkår for arbejdsgivere og arbejdstagere på transnationalt plan; peger på mangler ved omarbejdningen med hensyn til informations- og høringsrettigheder og anmoder Rådet om at forbedre det reviderede direktiv i nært samarbejde med Parlamentet;

Direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling

12.  glæder sig meget over, at Kommissionen har reageret på Parlamentets kraftige opfordring til, at der udarbejdes et direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling omfattende alle fire årsager, som Parlamentet krævede i henhold til artikel 13; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om forskelsbehandling på grundlag af køn er forbudt på samme områder som i forbindelse med de andre årsager;

13.  minder Rådet om, at dette direktiv er af afgørende betydning med hensyn til gennemførelsen af ordlyden af artikel 13, stk. 1; opfordrer derfor Rådet til at bibeholde den centrale tilgang i Kommissionens forslag, nemlig at alle årsager til forskelsbehandling er omfattet, og at der ikke bør indføres nogen rangfølge for årsagerne til forskelsbehandling;

14.  kræver, at Rådet begrænser antallet af undtagelsesbestemmelser i det nuværende udkast;

Bekæmpelse af forskelsbehandling og integrering af kønsperspektivet

15.  glæder sig over initiativerne på dette område, men peger på behovet for, at ikke blot forældreorlov, men også orlov til andre plejeformål bliver omfattet heraf;

16.  understreger, at ændringer i lovgivningen ikke må tjene til at svække de enkelte ansattes rettigheder;

Domme afsagt af De Europæiske Fællesskabers Domstol   

17.  mener, at det foreslåede forum ikke kan erstatte lovgivningsmæssig klarhed omkring arbejdstagernes rettigheder og respekten for kollektive aftaler; kræver, at disse grundlæggende rettigheder anerkendes, og at den eksisterende lovgivning om nødvendigt ændres i overensstemmelse hermed; kræver i denne forbindelse en revision af udstationeringsdirektivet;

Toårig rapport om socialydelser af almen interesse

18.  noterer sig den toårige rapport om socialydelser af almen interesse; understreger, at socialydelser og sundhedsydelser spiller en afgørende rolle i vore samfund og bidrager til at fremme samhørighed, beskæftigelse, social integration og økonomisk vækst;

19.  er fortsat overbevist om, at sundhedsydelser og socialydelser har behov for særlig beskyttelse i det indre marked, hvilket ikke nævnes i meddelelsen; er fortsat overbevist om, at en retlig ramme for tjenesteydelser af almen interesse vil bidrage til at sikre de grundlæggende rettigheder;

20.  beklager den fuldstændige mangel på ethvert lovgivningsinitiativ fra Kommissionen med hensyn til anerkendelse og sikring af social- og sundhedsydelser af almen interesse;

Effektiviteten af offentlige udgifter

21.  er lettere overrasket over, at Kommissionens arbejdsdokument om effektiviteten af udgifterne på det sociale område, som er en del af den sociale velfærdspakke, i sine konklusioner udelukkende fokuserer på produktivitet og aktivering med henblik på beskæftigelse, mens man ser bort fra aspektet den sociale integration;

22.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, om en ubetinget basisindkomst for alle kunne være et effektivt redskab i kampen mod fattigdom;

Nye kvalifikationer - nye job

23.  hilser det bebudede "nye kvalifikationer til nye job"-initiativ velkomment, men understreger, at dette skal indgå i en sammenhængende uddannelses- og erhvervsuddannelsespakke sammen med teknologisk udvikling for at tackle de udfordringer, som klimaændringerne giver anledning til; påpeger også, at der er behov for nye kvalifikationer i "gamle job" for at tackle disse udfordringer;

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

24.  er meget skuffet over resultatet af evalueringen af Globaliseringsfondens virke, hvilket har vist, at

   a)   det ikke er lykkedes fonden at nå ud til de små og mellemstore virksomheder og deres arbejdstagere

   b)   Globaliseringsfonden ikke udnyttes fuldt ud og derfor ikke når ud til borgerne i det omfang, det var hensigten

   c)   Globaliseringsfonden kun er blevet anvendt i et meget begrænset antal sektorer som f.eks. automobilsektoren

  • d)fondens kriterier ikke i tilstrækkelig grad gør det muligt at evaluere, om de, der ansøger om støtte fra fonden, virkelig er ofre for globaliseringen eller mangler innovations- og tilpasningsevne;

25.  mener, at hvis der ikke er gjort fremskridt på disse områder på tidspunktet for den næste evaluering, bør det alvorligt overvejes at opløse fonden og overføre midlerne til Socialfonden og Samhørighedsfonden;

Romasamfund

26.  bifalder Kommissionens udtalelse om behovet for en samordnet og målrettet indsats fra medlemsstaternes side og behovet for at realisere planerne i direktivet om ikke-forskelsbehandling; forsikrer Kommissionen om Parlamentets støtte til en kraftig indsats fra Kommissionens side i denne forbindelse;

27.  nærer tiltro til, at Kommissionen også vil gå videre med handlingsplanen om barnets rettigheder og den foreslåede meddelelse om uddannelse for at sikre, at den rutinemæssige racistiske udelukkelse af romabørn fra det almindelige uddannelsessystem bringes til ophør;

Internationalt

28.  glæder sig over, at Kommissionen fortsat slutter op om gennemførelsen af ILO-normer, men mener, at den nuværende frivillige tilgang til virksomheders ansvar er utilstrækkelig;

29.  ville glæde sig over, om Kommissionen i alle dens meddelelser ville realisere, hvad den kræver i den nye sociale dagsorden, nemlig "en beslutsom indsats for at sikre et harmonisk og rummeligt samfund præget af samhørighed og med en sund samfundsøkonomi, hvor de grundlæggende rettigheder respekteres";

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og arbejdsmarkedets parter.