Πρόταση ψηφίσματος - B6-0429/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0429/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

17.9.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg και Bart Staes
{VERT}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τη δέσμη κοινωνικών μέτρων

Διαδικασία : 2008/2613(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0429/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0429/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0429/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δέσμη κοινωνικών μέτρων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη κοινωνικών μέτρων που υπέβαλε η Επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2008 η οποία περιέχει την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: "Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα" (COM (2008) 412) και διάφορες άλλες μη νομοθετικές προτάσεις,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (αναδιατύπωση) (COM (2008) 419),

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM (2008) 426),

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (COM (2008) 414),

-  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις των Viking Line, Laval, Rüffert και Επιτροπής κατά Λουξεμβούργου, καθώς και την πολιτική διαμάχη σχετικά με αυτές τις αποφάσεις,

-  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ο λόγος ύπαρξης της Ευρώπης και των κοινωνικών πολιτικών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμη κοινωνικών μέτρων περιέχει σειρά δραστηριοτήτων τις οποίες έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όνομα "δέσμη κοινωνικών μέτρων" υπόσχεται περισσότερα από όσα προσφέρει αφ' ης στιγμής είχε αναγγελθεί ότι ορισμένα από τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στις 2 Ιουλίου θα δημοσιεύονταν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ενώ τώρα παρουσιάζονται ως ενιαία δέσμη κοινών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση αυτή είναι ανεπαρκής και έρχεται κατόπιν εορτής,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 το Δικαστήριο των ΕΚ έλαβε αποφάσεις που είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση και την εφαρμογή κοινωνικών προτύπων στην ΕΕ,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον επείγοντα χαρακτήρα μίας κοινωνικής κατάστασης με αυξανόμενη ανεργία και υψηλό ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, η αποκλειστική επιμονή της Επιτροπής στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας παραμένει αμετάβλητη,

Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα

1.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει νέα κοινωνική ατζέντα· αντιλαμβάνεται την επείγουσα ανάγκη να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα όσον αφορά την κοινωνική Ευρώπη· προβάλλει την απαίτηση ότι μία πραγματική ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα πρέπει να συνίσταται από μία συνεκτική δέσμη δράσεων και μέσων· απαιτεί να είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα ο γνώμονας για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  ανησυχεί τόσο για την έλλειψη συνέπειας όσο και καθοδήγησης των πρωτοβουλιών που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της Ανανεωμένης Κοινωνικής Ατζέντας·

3.  ζητεί από το Συμβούλιο να προωθήσει, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ένα κοινωνικό σύμφωνο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής υποδομής, την ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης στη νομοθεσία, την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών της αγοράς ως ένα πραγματικό βήμα προς τα εμπρός σε σύγκριση με την ούτως αποκαλουμένη δέσμη κοινωνικών μέτρων·

Οδηγία σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

4.  δεν έχει ακόμη πεισθεί ότι η οδηγία σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα βελτιώσει, όπου απαιτείται τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μελέτη της Επιτροπής "Ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ισότητα πρόσβαση σ' αυτές"· τονίζει το γεγονός ότι η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι δυνατόν να περιορίζεται όταν θέτει σε κίνδυνο την ελεύθερη και καθολική πρόσβαση για όλους·

6.  θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στον χώρο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ευρωστία και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών και να τηρούν την επικουρικότητα επιδιώκοντας παράλληλα τη βελτιωμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τα υψηλά πρότυπα στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης·

7.  αναγνωρίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με θέματα όπως η νομική ευθύνη για όσους έχουν πρόσβαση σε σύστημα υγειονομικής περίθαλψης άλλων κρατών μελών·

8.  αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη να διευκρινιστούν καλύτερα θέματα που αφορούν τους ορισμούς που εισήγαγε στον τομέα το Δικαστήριο των ΕΚ, όπως είναι η διαφορά μεταξύ νοσοκομειακής και μη νοσοκομειακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την επιστροφή των εξόδων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχεται δυνάμει εθνικού προγράμματος κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1408/71 και στον νέο Κανονισμό 833/04·

Οδηγία για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης

9.  σημειώνει ότι η αναδιατύπωση της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης έχει επιτέλους δημοσιευθεί και εκφράζει τη λύπη του για τη σχετική σημαντική καθυστέρηση που μεσολάβησε·

10.  εκφράζει επίσης τη λύπη του για τον περιορισμένο χαρακτήρα της αναδιατύπωσης, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να μην εξετάζονται σ' αυτήν ορισμένα ζητήματα ζωτικής σημασίας·

11.  υποστηρίζει ότι κύρια μέριμνα όταν επιχειρείται η δημιουργία ίσων όρων συμμετοχής και για τα δύο σκέλη του τομέα σε διακρατικό επίπεδο είναι τα κατάλληλα και αποτελεσματικά δικαιώματα πληροφόρησης και διαβούλευσης· διαπιστώνει τις ελλείψεις της αναδιατύπωσης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πληροφόρησης και διαβούλευσης και ζητεί από το Συμβούλιο να βελτιώσει την αναδιατύπωση της οδηγίας συνεργαζόμενο στενά με το Κοινοβούλιο·

Οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στην επίμονη έκκληση του Κοινοβουλίου για οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων η οποία να καλύπτει και τους τέσσερις λόγους που ζήτησε το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13. ζητεί να μελετήσει η Επιτροπή εάν οι διακρίσεις λόγω φύλου απαγορεύονται στους ίδιους τομείς όπως και οι άλλοι λόγοι·

13.  προειδοποιεί το Συμβούλιο για το γεγονός ότι η εν λόγω οδηγία είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή των όρων του άρθρου 13, παρ.1· ζητεί κατά συνέπεια από το Συμβούλιο να διατηρήσει τη βασική προσέγγιση της προτάσεως της Επιτροπής, και συγκεκριμένα ότι καλύπτονται όλοι οι λόγοι διακρίσεων και ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιεραρχία στις διακρίσεις που εισάγονται·

14.  ζητεί από το Συμβούλιο να περιορίσει τον αριθμό των ρητρών εξαίρεσης στο παρόν σχέδιο·

Ενσωμάτωση στη νομοθεσία της διάστασης για την μη εισαγωγή διακρίσεων

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στο σημείο αυτό αλλά τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί όχι μόνο το ζήτημα της γονικής άδειας αλλά και η άδεια για άλλους λόγους παροχής φροντίδας·

16.  τονίζει ότι οι νομοθετικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να εξυπηρετούν τη συρρίκνωση των δικαιωμάτων του κάθε εργαζομένου·

Αποφάσεις του Δικαστηρίου των ΕΚ

17.  θεωρεί ότι τι προτεινόμενο φόρουμ δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη νομοθετική σαφήνεια σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και τον σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας· ζητεί να αναγνωρισθούν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να αναθεωρηθεί αναλόγως η ισχύουσα νομοθεσία· ζητεί στο πλαίσιο αυτό την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων·

Διετής έκθεση για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος

18.  λαμβάνει υπό σημείωση τη διετή έκθεση για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· τονίζει ότι οι υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στις κοινωνίες μας και βοηθούν στην προαγωγή της συνοχής, της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής ανάπτυξης·

19.  είναι πεπεισμένο ότι οι υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης απαιτούν ειδική προστασία στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση· είναι πεπεισμένο ότι το νομικό πλαίσιο των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος θα υποστηρίξει την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

20.  εκφράζει τη λύπη του για την απόλυτη έλλειψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και προστασία των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος στον τομέα της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης·

Αποτελεσματικότητα της δημόσιας δαπάνης

21.  εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι το επίκεντρο των συμπερασμάτων του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής "Επάρκεια και αποτελεσματικότητα της κοινωνικής δαπάνης", το οποίο αποτελεί τμήμα της δέσμης κοινωνικών μέτρων, αφορά αποκλειστικά την παραγωγικότητα και την ενεργοποίηση με στόχο την απασχόληση ενώ παραμελεί τη διάσταση της κοινωνικής ένταξης·

22.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο ένα άνευ όρων ελάχιστο εισόδημα για όλους θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της φτώχειας·

Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία "Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας" αλλά τονίζει ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει μέρος μίας συνεκτικής δέσμης μέτρων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβαδίζει με την τεχνολογική ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής· διαπιστώνει επίσης ότι οι "παλιές θέσεις εργασίας" θα χρειαστούν επίσης νέες δεξιότητες για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης·

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

24.  εκφράζει μεγάλη απογοήτευση με την έκβαση της αποτίμησης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η οποία κατέδειξε ότι

  • α)το Ταμείο δεν κατόρθωσε να προσεγγίσει τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές
  • β)το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν χρησιμοποιείται πλήρως και συνεπώς δεν προσεγγίζει τους πολίτες όπως είχε προβλεφθεί
  • γ)το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει χρησιμοποιηθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό τομέων όπως, π.χ., η αυτοκινητοβιομηχανία
  • δ)τα κριτήρια του ταμείου δεν επιτρέπουν επαρκώς την αξιολόγηση του κατά πόσο οι αιτούντες χρηματοδότηση είναι πράγματι θύματα της παγκοσμιοποίησης ή της ελλείψεως καινοτομίας και προσαρμοστικής ικανότητας·

   θεωρεί ότι, εφόσον δεν θα έχει επιτευχθεί πρόοδος στους τομείς αυτούς μέχρις ότου γίνει η επόμενη αξιολόγηση, πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο της διάλυσης του ταμείου και της επιστροφής των κονδυλίων στο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Ρομά

25.  δέχεται με ικανοποίηση τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη για συντονισμένη και συγκεντρωμένη δράση από τα κράτη μέλη, και την ανάγκη να εκπληρωθούν οι επιδιώξεις της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων· διαβεβαιώνει την Επιτροπή για την υποστήριξη που θα έχει από το Κοινοβούλιο σε κάθε έντονη δράση που θα αναλάβει η Επιτροπή στον τομέα αυτό·

26.  ελπίζει ανεπιφύλακτα ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει επίσης με το σχέδιο δράσεως για τα δικαιώματα του παιδιού και την προτεινόμενη ανακοίνωση για την εκπαίδευση για την εξασφάλιση ότι θα τερματισθεί ο συνήθης φυλετικός διαχωρισμός των παιδιών Ρομά από την παραδοσιακή εκπαίδευση·

Το διεθνές σκηνικό

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων του ΠΟΕ αλλά πιστεύει ότι δεν επαρκεί η σημερινή προσέγγιση επί εθελουσίας βάσεως για την εταιρική ευθύνη·

28.  θα ήταν ικανοποιημένο εάν η Επιτροπή πρότεινε σε όλες τις ανακοινώσεις της ό,τι ζητά στην ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα, δηλαδή μία ισχυρή δέσμευση για αρμονικές κοινωνίες βασιζόμενες στη συνοχή και την κοινωνική ένταξη, που σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και διαθέτουν υγιείς κοινωνικές οικονομίες της αγοράς·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους.