Päätöslauselmaesitys - B6-0429/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0429/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

17.9.2008

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg ja Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
sosiaalipaketista

Menettely : 2008/2613(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0429/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0429/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0429/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma sosiaalipaketista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission 2. heinäkuuta 2008 esittelemän sosiaalipaketin, johon kuuluvat komission tiedonanto "Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma: mahdollisuudet, väylät ja yhteisvastuu 2000-luvun Euroopassa" (KOM(2008)0412) sekä useita muita ehdotuksia, joita ei hyväksytä lainsäädäntömenettelyssä,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (Uudelleenlaatiminen) (KOM(2008)0419),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (KOM(2008)0426),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista (KOM(2008)0414),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot Viking Linen, Lavalin ja Rüffertin asioissa sekä asiassa komissio vs. Luxemburg sekä näistä käydyn riitaisan poliittisen keskustelun,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että perusoikeudet ovat Euroopan ja sosiaalipolitiikkojen olemassaolon oikeutus,

B.  ottaa huomioon, että sosiaalipaketti sisältää monia sellaisia aloitteita, joita parlamentti on vaatinut useiden vuosien ajan,

C.  on sitä mieltä, että nimi "sosiaalipaketti" lupaa enemmän kuin antaa, sillä tietyistä 2. heinäkuuta esitetyistä asiakirjoista oli ilmoitettu, että ne julkaistaisiin eri aikaan, ja nyt ne esitetään yhteisten toimien pakettina; on sitä mieltä, että tämä on liian vähän ja liian myöhään;

D.  ottaa huomioon, että yhteisöjen tuomioistuin on tehnyt vuoden 2008 aikana päätöksiä, jotka ovat ratkaisevia EU:n sosiaalisten vähimmäisvaatimusten toteuttamisen ja täytäntöönpanon kannalta;

E.  katsoo, että huolimatta hälyttävästä sosiaalisesta tilanteesta, joka näkyy lisääntyvänä työttömyytenä ja korkeina köyhyyslukuina sekä sosiaalisena syrjäytymisenä, komissio keskittyy edelleen kasvuun ja työpaikkoihin;

Uudistettu sosiaalipoliittinen ohjelma

1.  panee tyytyväisenä merkille komission aikeen esittää uusi sosiaalipoliittinen ohjelma; katsoo, että sosiaalisen Euroopan tarpeeseen on todella ryhdyttävä vastaamaan; vaatii, että todellisen Euroopan sosiaalipoliittisen ohjelman olisi koostuttava johdonmukaisista toimista ja välineistä; vaatii, että perusoikeuksien on ohjattava kaikkia Euroopan unionin tasolla tehtäviä päätöksiä;

2.  on huolissaan siitä, että uudistetun sosiaalipoliittisen toimintaohjelman yhteydessä esitetyt aloitteet eivät ole johdonmukaisia eikä niillä ole suuntaa;

3.  kehottaa neuvostoa yhteistyössä parlamentin kanssa panemaan liikkeelle sosiaalipoliittisen sopimuksen, jolla torjutaan syrjintää, edistetään yhdenvertaisuutta, torjutaan köyhyyttä, vahvistetaan sosiaalisia infrastruktuureja, valtavirtaistetaan sosiaalipoliittiset aiheet ja palautetaan perusoikeuksien ja markkinavapauksien välinen tasapaino, sillä tällainen sopimus olisi todellinen edistysaskel niin kutsuttuun sosiaalipakettiin verrattuna;

Direktiivi rajatylittävästä terveydenhoidosta

4.  on edelleen vakuuttunut, että rajatylittävästä terveydenhoidosta annettava direktiivi parantaa rajatylittävää terveydenhoitoa siellä, missä parannuksia tarvitaan;

5.  panee tyytyväisenä merkille komission tutkimuksen terveydenhoitopalvelujen laadusta ja yhtäläisestä saatavuudesta ("Quality in and Equality of Access to Healthcare Services"); huomauttaa, että rajatylittävän terveydenhoidon rajat voivat tulla vastaan siellä, missä se vaarantaa näiden terveydenhoitopalvelujen vapaan ja yleisen saatavuuden kaikille;

6.  katsoo, että rajatylittävän terveydenhoidon alalla toteutettavissa toimissa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien toteutettavuus ja rahoitettavuus ja niiden olisi oltava toissijaisuusperiaatteen mukaisia, samalla kun niillä pyritään parantamaan terveydenhoidon saatavuutta sekä säilyttämään terveydenhoitopalvelujen tarjoamisen korkea taso;

7.  myöntää, että muissa jäsenvaltioissa terveydenhoitopalveluja käyttäville taattavan oikeudellisen vahinkovastuun kaltaisia kysymyksiä on selkeytettävä;

8.  myöntää selkeyttä tarvittavan lisää myös kysymyksissä, jotka koskevat yhteisöjen tuomioistuimen soveltamia määritelmiä, joista voidaan mainita esimerkkinä ero sairaalahoidon ja muun kuin sairaalahoidon välillä, sekä kansallisten terveydenhoitojärjestelmien yhteydessä annetun hoidon korvaamista, joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 1408/71 ja uuden asetuksen (EY) N:o 883/04 piiriin;

Eurooppalaista yritysneuvostoa koskeva direktiivi

9.  panee merkille, että eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin uudelleen laadittu versio on vihdoin julkaistu, ja pitää valitettavana, että uudelleen laaditun version julkaiseminen viivästyi huomattavasti;

10.  pitää niin ikään valitettavana uudelleen laaditun version rajallisuutta, eli sitä, että tietyt ratkaisevat aiheet saatettiin jättää käsittelemättä;

11.  katsoo, että tehokas tiedottaminen sekä oikeus tulla kuulluksi ovat keskeisen tärkeitä, kun pyritään luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset alan molemmille puolille kansainvälisellä tasolla; ottaa esille uudelleen laaditussa versiossa olevat puutteet, jotka koskevat oikeutta saada tietoja ja tulla kuulluksi, ja kehottaa neuvostoa parantamaan direktiivin uudelleen laadittua versiota tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa;

Syrjinnän vastainen direktiivi

12.  on ilahtunut siitä, että komissio on ottanut vaarin parlamentin voimakkaasta kehotuksesta säätää syrjinnän vastainen direktiivi, joka kattaa kaikkien neljän syyn perusteella tapahtuvan syrjinnän, kuten parlamentti vaati 13 artiklan mukaisesti; vaatii komissiota selvittämään, onko sukupuoleen perustuva syrjintä kielletty samoilla aloilla kuin muiden syiden perusteella tapahtuva syrjintä;

13.  huomauttaa neuvostolle, että kyseinen direktiivi on olennaisen tärkeä 13 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanon kannalta; vaatii tästä syystä neuvostoa säilyttämään komission ehdotuksen keskeisen lähestymistavan, eli sen, että direktiivi kattaa kaikkiin syihin perustuvan syrjinnän eikä eri syiden perusteella tapahtuvaa syrjintää saisi asettaa arvojärjestykseen;

14.  vaatii neuvostoa rajoittamaan poikkeuslausekkeiden määrää nykyisessä luonnoksessa;

Syrjinnän torjunnan valtavirtaistaminen

15.  panee tyytyväisenä merkille tätä varten tehdyt aloitteet, mutta huomauttaa, että vanhempainloman lisäksi on käsiteltävä myös muihin hoitotarkoituksiin tarvittavia lomia;

16.  korostaa, että lainsäädäntöön tehtävät muutokset eivät saa vähentää yksittäisten työntekijöiden oikeuksia;

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot

17.  on sitä mieltä, että ehdotettu foorumi ei voi korvata lainsäädännön selkeyttä työntekijöiden oikeuksien ja työehtosopimusten noudattamisen yhteydessä; vaatii, että perusoikeudet on tunnustettava ja voimassa olevaa lainsäädäntöä on tarvittaessa tarkistettava vastaavasti; pyytää tässä yhteydessä työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tarkistamista;

Sosiaalisia yleishyödyllisiä palveluja koskeva kaksivuotiskertomus

18.  panee merkille sosiaalisia yleishyödyllisiä palveluja koskevan kaksivuotiskertomuksen; korostaa, että sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa yhteiskunnissamme ja auttavat edistämään yhteenkuuluvuutta, työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta sekä talouskasvua;

19.  on edelleen vakuuttunut siitä, että terveys- ja sosiaalipalveluja on suojeltava erityisesti sisämarkkinoilla, mitä tiedonannossa ei mainita, ja että sosiaalisia yleishyödyllisiä palveluja koskevasta lainsäädäntökehyksestä on tukea perusoikeuksien turvaamiselle;

20.  pitää valitettavana, että komissio ei ole tehnyt minkäänlaista lainsäädäntöaloitetta, jolla tunnustettaisiin ja turvattaisiin yleishyödylliset sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut;

Julkisen rahoituksen tehokkuus

21.  on hiukan yllättynyt siitä, että sosiaalimenojen käytön tehokkuudesta ("Efficiency and Effectiveness of Social Spending") laaditun ja sosiaalipakettiin kuuluvan komission työasiakirjan päätelmissä keskitytään yksinomaan tuottavuuteen ja työllisyyden edistämiseen ja jätetään huomiotta sosiaalisen osallisuuden näkökulma;

22.  kehottaa komissiota selvittämään, olisiko kaikille myönnettävä ehdoton perustulo tehokas väline köyhyyden torjumiseksi;

Uusia taitoja uusia työpaikkoja varten

23.  panee tyytyväisenä merkille ilmoituksen uusia taitoja uusia työpaikkoja varten koskevasta aloitteesta, mutta korostaa, että aloitteen on oltava osa johdonmukaista koulutus- ja ammattikoulutuspakettia yhdessä tekniikan kehityksen kanssa, jotta voidaan kohdata ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet; huomauttaa, että myös "vanhoissa työpaikoissa" tarvitaan uusia taitoja kyseiseen haasteeseen vastaamiseksi;

Globalisaatioon mukautumista tukeva eurooppalainen rahasto

24.  on erittäin pettynyt globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston toiminnasta tehdyn arvioinnin tuloksiin, jotka paljastavat, että

  • a)rahastolla ei ole onnistuttu tavoittamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja niiden työntekijöitä,
  • b)globalisaatioon mukautumista tukevaa eurooppalaista rahastoa ei käytetä täysimääräisesti ja tämän takia se ei saavuta kansalaisia yhtä hyvin kuin oli suunniteltu,
  • c)ainoastaan hyvin harvat teollisuudenalat, kuten moottoriajoneuvoteollisuus, ovat käyttäneet globalisaatioon mukautumista tukevaa eurooppalaista rahastoa;
  • d)rahaston kriteerit eivät anna riittäviä mahdollisuuksia arvioida, kärsivätkö rahaston varoja anovat todella globalisaatiosta vai vaivaako niitä innovaation ja mukautumiskyvyn puute;

25.  katsoo, että jos kyseisillä aloilla ei ole tapahtunut edistystä seuraavaan arviointiin mennessä, olisi harkittava vakavasti rahaston lakkauttamista ja varojen siirtämistä sosiaali- ja koheesiorahastoihin;

Romanit

26.  panee tyytyväisenä merkille komission toteamuksen, että jäsenvaltioilta tarvitaan yhteisiä ja keskitettyjä toimia ja että syrjinnän vastaisen direktiivin aikeet on täytettävä; vakuuttaa komissiolle, että parlamentti tukee komission voimakkaita toimia tässä yhteydessä;

27.  luottaa siihen, että komissio esittää myös lapsen oikeuksia koskevan toimintaohjelman sekä ehdotetun koulutusta koskevan tiedonannon, jotta voidaan varmistaa, että romanilapsiin rutiininomaisesti kohdistettava rotusyrjintä valtaväestön koulutuksesta saadaan loppumaan;

Kansainvälinen areena

28.  pitää myönteisenä, että komissio on koko ajan sitoutunut ILO:n normien täytäntöönpanoon, mutta katsoo, että nykyinen yritysten vastuuta koskeva vapaaehtoinen lähestymistapa ei ole riittävä;

29.  olisi tyytyväinen, jos komissio vastaisi kaikissa tiedonannoissaan siitä, mitä se vakuuttaa uudistetussa sosiaalisessa toimintaohjelmassa eli että Eurooppa "on edelleen vahvasti sitoutunut harmonisiin, yhtenäisiin ja osallistaviin yhteiskuntiin, joissa kunnioitetaan perusoikeuksia ja jotka toimivat terveen sosiaalisen markkinatalouden pohjalta";

30.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä työmarkkinaosapuolille.