Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0429/2008Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0429/2008

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

17.9.2008

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg és Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
a szociális csomagról

Eljárás : 2008/2613(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0429/2008
Előterjesztett szövegek :
B6-0429/2008
Elfogadott szövegek :

B6‑0429/2008

Az Európai Parlament állásfoglalása a szociális csomagról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság által 2008. július 2-án előterjesztett szociális csomagra, amely tartalmazza a Bizottság „Megújított szociális menetrend: Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás a XXI. századi Európában” című közleményét (COM (2008)0412) és számos más nem jogalkotási javaslatot,

–  tekintettel a Bizottság az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatára ((átdolgozott szöveg) COM(2008)0419 végleges),

–  tekintettel a Bizottság a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatára (COM(2008)0426),

–  tekintettel a Bizottság a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatára (COM(2008)0414 végleges),

tekintettel az Európai Közösségek Bírósága által a Vikig Line, Laval, Rüffert és a Bizottság kontra Luxembourg ügyekben hozott határozataira és a róluk folytatott ellentmondásos politikai vitákra,

–  tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az alapvető jogok jelentik Európa és szociális politikái létjogosultságának alapját,

B.  mivel a szociális csomag számos, a Parlament által a korábbi évek során tett kezdeményezést tartalmaz,

C.  mivel a „szociális csomag” elnevezés többet ígér, mint amennyit valójában nyújt, mivel a július 2-án benyújtott dokumentumok közzétételét különböző időpontokra már megígérték, és azokat most végül közös intézkedéscsomagként nyújtották be; mivel ez túl kevésnek tűnik túl későn,

D.  mivel az európai Közösségek Bírósága 2008-ban az európai szociális normák megvalósítását és végrehajtását befolyásoló döntéseket hozott,

E.  mivel a növekvő munkanélküliség, magas arányú szegénység és társadalmi kirekesztés jellemezte sürgető szociális helyzet ellenére a Bizottság kizárólag a növekedésre és a munkahelyteremtésre fókuszáló megközelítése nem változott,

Megújított szociális menetrend

1.  üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy előrelép az új szociális menetrenddel kapcsolatban; megérti, hogy mielőbb tényleges lépéseket kell tenni a szociális Európa ügyében; kéri, hogy a valóban európai szociális menetrend összehangolt intézkedéseket és eszközöket tartalmazzon; kéri, hogy az uniós szinten hozott döntéseket az alapvető jogok vezéreljék;

2.  aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a megújított szociális menetrend összefüggésében benyújtott kezdeményezésekből hiányzik a koherencia és az irány;

3.  kéri a Tanácsot, hogy a Parlamenttel együttműködve terjesszen elő a megkülönböztetés elleni küzdelmet, a nemek közötti egyenlőséget és a szegénység elleni küzdelmet támogató, a szociális infrastruktúrát erősítő, a szociális problémákat széles körben ismertető, valamint az alapvető jogok és a piaci szabadságjogok közötti egyensúlyt helyreállító szociális paktumot mint valódi előrelépést az úgynevezett szociális csomaghoz képest;

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv

4.  továbbra is meg van győződve arról, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv – ahol szükséges – javítani fogja a határokon átnyúló egészségügyi ellátást;

5.  üdvözli a Bizottság „Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés minősége és egyenlőség az ezekhez való hozzáférésben” című tanulmányát; rámutat arra, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás korlátokba ütközhet, amikor veszélybe kerül a mindenki számára biztosított ingyenes és egyetemes hozzáférés;

6.  úgy véli, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás területén való fellépésnek figyelembe kellene vennie a tagállamok társadalombiztosítási rendszereinek életképességét és pénzügyi fenntarthatóságát, és tiszteletben kellene tartania a szubszidiaritást, miközben az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáférésre és az egészségügyi ellátások területén magas színvonalra törekszik;

7.  elismeri, hogy nagyobb egyértelműségre van szükség olyan problémák kapcsán, mint például a jogi felelősség kérdése a más tagállamban egészségügyi ellátást igénybe vevők esetében;

8.  elismeri, hogy olyan kérdéseket is tisztázni kell, amelyek például az Európai Közösségek Bírósága által bevezetett meghatározásokhoz, például a kórházi és nem kórházi ellátás közötti különbséghez, valamint a nemzeti egészségügyi ellátó rendszerek keretében nyújtott ellátásoknak az 1408/71 és az új 833/04 rendelet értelmében való térítéséhez kapcsolódnak;

Az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv

9.  tudomásul veszi, hogy végre közzétették az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv átdolgozott verzióját, és sajnálja, hogy erre csak jelentős késedelem után került sor;

10.  sajnálja továbbá az átdolgozás korlátozott mivoltát, ami azt jelenti, hogy bizonyos kulcsfontosságú kérdésekkel nem lehet foglalkozni;

11.  fenntartja, hogy a hatékony tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog áll a középpontban, amikor egyenlő feltételeket kívánnak kialakítani az iparág mindkét oldala számára nemzetek feletti szinten; rámutat az átdolgozott változat hiányosságaira a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogokat illetően és kéri a Tanácsot, hogy a Parlamenttel szorosan együttműködve javítsa az irányelv átdolgozását;

Megkülönböztetés-ellenes irányelv

12.  örömét fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság cselekedett a Parlament 13. cikk értelmében kért, mind a négy alapot lefedő megkülönböztetés-ellenes irányelvre irányuló határozott felszólítására; kéri, hogy a Bizottság tanulmányozza, hogy a nemi alapú megkülönböztetést ugyanazokon a területeken tiltják-e, mint az egyéb alapúakat;

13.  felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy ez az irányelv fontos a 13. cikk (1) bekezdése végrehajtása szempontjából; ezért kéri a Tanácsot, hogy tartsa fenn a bizottsági javaslat alapvető megközelítését, nevezetesen hogy valamennyi megkülönböztetési alap le legyen fedve, és hogy ne vezessenek be hierarchiát a megkülönböztetések különböző típusai között;

14.  kéri a Tanácsot, hogy az aktuális tervezetben korlátozza a kivételzáradékok számát;

A férfiak és nők egyenlőségének általánossá tétele

15.  üdvözli a témával kapcsolatos kezdeményezéseket, ugyanakkor rámutat, hogy nem csak a szülői szabadság kérdésével kell foglalkozni, hanem egyéb gondozási célú szabadságokkal is;

16.  hangsúlyozza, hogy a jogalkotásbeli módosítások nem eredményezhetik az egyes munkavállalók jogainak csökkenését;

Az Európai Közösségek Bíróságának határozatai

17.  úgy véli, hogy a javasolt fórum nem helyettesítheti a munkavállalók jogaira és a kollektív szerződések tiszteletben tartására vonatkozó jogi egyértelműséget; kéri, hogy ismerjék el ezeket az alapjogokat és ahol szükséges, megfelelően módosítsák a létező jogszabályokat; ebben az összefüggésben kéri a kiküldetésről szóló irányelv felülvizsgálatát;

Az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló kétéves jelentés

18.  tudomásul veszi az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló kétéves jelentést; hangsúlyozza, hogy a szociális és egészségügyi szolgáltatások alapvető szerepet játszanak társadalmainkban és segítenek előmozdítani a kohéziót, a foglalkoztatást, a társadalmi integrációt és a gazdasági növekedést;

19.  továbbra is meggyőződése, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat külön védeni kell a belső piacon belül, amit a közlemény nem említ; meg van győződve arról, hogy az általános érdekű szolgáltatások jogi kerete támogatni fogja az alapvető jogok védelmét;

20.  sajnálja, hogy a Bizottság semmiféle jogalkotási kezdeményezést nem tett az általános érdekű szociális és egészségügyi szolgáltatások elismerésére és védelmére vonatkozóan;

A közkiadások hatékonysága

21.  kissé meglepte, hogy a szociális csomag részét képező, „A szociális kiadások hatékonysága és eredményessége” című bizottsági munkadokumentum következtetéseiben kizárólag a produktivitásra és a foglalkoztatás ösztönzésére fókuszál, teljesen figyelmen kívül hagyva a társadalmi integráció dimenzióját;

22.  felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a mindenki számára feltétel nélkül biztosított alapjövedelem hasznos eszköze lehet-e a szegénység elleni küzdelemnek;

Új készségek – új munkahelyek

23.  üdvözli az új munkahelyekhez szükséges új készségek elnevezésű kezdeményezés bejelentését, de hangsúlyozza, hogy ennek a technológiai fejlődéssel együtt haladó, koherens szakképzési csomag részét kell képeznie, hogy kezelni lehessen a klímaváltozás kihívását; ezenkívül rámutat, hogy a „régi munkahelyeknél” is szükség lesz új készségekre e kihívás kezelése érdekében;

A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap

24.  komoly csalódást okozott neki a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap működésének értékelése, amely kimutatta, hogy

a)  az alapnak nem sikerült elérni a kis- és közepes méretű vállalkozásokat és munkavállalóikat,

b)  az alapot nem használják ki teljes mértékben, így az nem ér el annyi polgárt, amennyit szándékoztak,

c)  az alapot csak nagyon korlátozott számú ágazatban, például a gépjárműipari ágazatban használták,

d)  az alap kritériumai nem teszik lehetővé annak megfelelő értékelését, hogy az alapra pályázók valóban a globalizáció, vagy az innovációs és alkalmazkodóképesség hiányának áldozatai;

25.  úgy véli, hogy ha a következő értékelés időpontjáig nem történik előrelépés ezeken a területeken, komolyan fontolóra kell venni az alap felszámolását és az összegek szociális és kohéziós alapba való bevonását;

Romák

26.  üdvözli a Bizottság arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tagállamok közös, összehangolt fellépésére van szükség, és arra, hogy teljesítsék a megkülönböztetésellenes irányelv szándékait; biztosítja a Bizottságot, hogy a Parlament támogatja a Bizottság e vonatkozásban való határozott fellépését;

27.  bízik abban, hogy a Bizottság a gyermekek jogaival foglalkozó cselekvési tervvel és az oktatásról szóló javasolt közleménnyel is továbblép annak biztosítása érdekében, hogy véget vessenek a roma gyerekek rendes oktatástól való rutinszerű, rasszista elkülönítésének;

A nemzetközi színtér

28.  üdvözli a Bizottság elkötelezettségét az ILO-normák végrehajtása mellett, ugyanakkor úgy véli, hogy a vállalati felelősség jelenlegi önkéntes megközelítése nem kielégítő;

29.  üdvözölné, ha a Bizottság közleményeiben teljesítené is, amit a megújított szociális menetrendben állít, azaz határozottan elkötelezné magát az alapjogokat egészséges szociális piacgazdaságokban tiszteletben tartó, harmonikus, összetartó és befogadó társadalmak mellett;

30.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a szociális partnereknek.