Projekt rezolucji - B6-0429/2008Projekt rezolucji
B6-0429/2008

PROJEKT REZOLUCJI

17.9.2008

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli: Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg i Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie pakietu socjalnego

Procedura : 2008/2613(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0429/2008
Teksty złożone :
B6-0429/2008
Teksty przyjęte :

B6‑0429/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pakietu socjalnego

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pakiet socjalny przedstawiony przez Komisję dnia 2 lipca 2008 r. zawierający komunikat Komisji zatytułowany „Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku” (COM(2008) 412) i wiele innych wniosków nielegislacyjnych,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie) (COM(2008) 419),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM(2008) 426),

–  uwzględniając wniosek Komisji w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (COM (2008)414),

–  uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach Viking Line, Laval, Rüffert i w sprawie Komisji przeciwko Luksemburgowi oraz kontrowersyjną debatę polityczną na ich temat,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że prawa podstawowe są racją istnienia Europy i strategii polityki społecznej,

B.  mając na uwadze, że pakiet socjalny obejmuje szereg inicjatyw, których Parlament domagał się od kilku lat,

C.  mając na uwadze, że nazwa „pakiet socjalny” więcej obiecuje niż niesie w sobie treści, jako że w różnych okresach obiecywano publikację niektórych dokumentów przedstawionych w dniu 2 lipca, a przedstawia się je teraz jako pakiet połączonych środków; mając na uwadze, że okazuje się, iż pakiet można podsumować słowami: „za mało i za późno”,

D.  mając na uwadze, że w 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydal orzeczenia, które mają decydujące znaczenie dla pojmowania i wdrażania standardów socjalnych w UE,

E.  mając na uwadze, że wbrew naglącej sytuacji społecznej, w której rośnie bezrobocie i utrzymuje się wysoka stopa ubóstwa i wykluczenia społecznego, Komisja niezmiennie przywiązuje wagę jedynie do wzrostu i miejsc pracy;

Odnowiona agenda społeczna

1.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dokonania postępów w dziedzinie nowej agendy społecznej; dostrzega naglącą potrzebę dotrzymania obietnic w sprawie Europy socjalnej; domaga się, żeby rzeczywista europejska agenda społeczna objęła spójny zestaw działań i narzędzi; domaga się, żeby prawa podstawowe były wytyczną dla wszystkich decyzji podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej;

2.  jest zaniepokojony brakiem zarówno spójności, jak i ukierunkowania w inicjatywach przedstawionych w związku z odnowioną agendą społeczną;

3.  wzywa Radę, żeby we współpracy z Parlamentem przedstawiła pakt społeczny mający na celu walkę z dyskryminacją, wspieranie równości, walkę z ubóstwem, wzmocnienie infrastruktury społecznej, podniesienie znaczenia kwestii socjalnych i przywrócenie równowagi między prawami podstawowymi i swobodami rynkowymi, który to pakt byłby rzeczywistym krokiem naprzód w porównaniu do tzw. pakietu socjalnego;

Dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

4.  nadal jest przekonany, że dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej usprawni w razie potrzeby transgraniczną opiekę zdrowotną;

5.  z zadowoleniem przyjmuje analizę Komisji dotyczącą jakości i równości dostępu do usług opieki zdrowotnej; wskazuje na fakt, że transgraniczna opieka zdrowotna może osiągnąć swoje granice możliwości, jeżeli jest narażona na wolny i powszechny dostęp dla każdego;

6.  uważa, że w działaniach podejmowanych w dziedzinie transgranicznej opieki zdrowotnej należy uwzględniać rentowność i stabilność finansową systemów ubezpieczeń społecznych w państwach członkowskich, a także przestrzegać zasady pomocniczości w staraniach o poprawę dostępu do opieki zdrowotnej oraz utrzymywać wysokie standardy świadczenia usług opieki zdrowotnej;

7.  uznaje potrzebę większej jasności w odniesieniu do takich kwestii jak prawna odpowiedzialność wobec osób korzystających z opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich;

8.   dostrzega również potrzebę wyjaśnienia kwestii definicji, jakie wprowadził ETS, takich jak różnica między opieką szpitalną i inną, jak również kwestii zwrotu kosztów opieki świadczonej w krajowych systemach opieki zdrowotnej, które objęte są rozporządzeniem (EWG) nr 1408/71 i nowym rozporządzeniem (WE) nr 883/2004;

Dyrektywa w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej

9.   zauważa, że wreszcie opublikowano przekształcenie dyrektywy w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej, i wyraża ubolewanie z powodu znacznego opóźnienia jej publikacji;

10.  ubolewa także nad ograniczonym charakterem przekształcenia, wyrażającym się w tym, że niektóre kluczowe kwestie mogą pozostać niepodjęte;

11.  jest zdania, że rzeczywiste i skuteczne prawa w zakresie informacji i konsultacji są kluczowe w tworzeniu równych zasad dla obu stron branży na szczeblu transgranicznym; wskazuje na niedociągnięcia w przekształceniu, jeżeli chodzi o prawa w zakresie informacji i konsultacji, oraz wzywa Radę, żeby poprawiła przekształconą dyrektywę w ścisłej współpracy z Parlamentem;

Dyrektywa o zwalczaniu dyskryminacji

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja na usilne wezwania Parlamentu podjęła działania na rzecz dyrektywy o zwalczaniu dyskryminacji, która obejmuje wszystkie cztery podstawy, których Parlament domagał się w oparciu o art. 13; domaga się, żeby Komisja zbadała, czy dyskryminacja z powodu płci jest zakazana w tych samych dziedzinach co dyskryminacja oparta na innych podstawach;

13.  alarmuje Radę, że ta dyrektywa ma zasadnicze znaczenie dla wykonania art. 13 ust. 1; w związku z tym domaga się, żeby Rada utrzymała zasadnicze podejście zawarte we wniosku Komisji, czyli że obejmuje on wszystkie podstawy dyskryminacji i że należy wprowadzić hierarchię w dyskryminacji;

14.  domaga się, żeby Rada ograniczyła liczbę odstępstw zawartych w obecnym projekcie;

Włączanie kwestii zwalczania dyskryminacji do głównego nurtu polityki

15.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podejmowane w tym celu, lecz wskazuje na potrzebę rozpatrzenia nie tylko urlopu wychowawczego, lecz również urlopu na inne cele związane z opieką;

16.  podkreśla, że zmiany w prawodawstwie nie powinny służyć osłabieniu praw poszczególnych pracowników;

Orzeczenia ETS

17.  uważa, że zaproponowane forum nie może zastąpić jasności prawodawczej w odniesieniu do praw pracowniczych ani przestrzegania zbiorowych układów pracy; domaga się uznawania tych praw podstawowych, a jeżeli to konieczne – dokonania odpowiedniej rewizji obowiązujących przepisów; w tym kontekście zwraca się o dokonanie przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników;

Dwuletnie sprawozdanie dotyczące socjalnych usług użyteczności publicznej

18.  odnotowuje dwuletnie sprawozdanie dotyczące socjalnych usług użyteczności publicznej podkreśla, że usługi socjalne i zdrowotne odgrywają w naszych społeczeństwach zasadniczą rolę i przyczyniają się do wsparcia spójności, zatrudnienia, inkluzji społecznej i wzrostu gospodarczego;

19.  pozostaje przekonany, że usługi zdrowotne i socjalne wymagają specjalnej ochrony na rynku wewnętrznym, o czym nie wspomniano w komunikacie, oraz że ramy prawne dla usług użyteczności publicznej będą wspierały gwarancje praw podstawowych;

20.  ubolewa nad całkowitym brakiem inicjatywy legislacyjnej ze strony Komisji w sprawie uznania i zagwarantowania socjalnych i zdrowotnych usług użyteczności publicznej;

Wydajność wydatków publicznych

21.  jest nieco zaskoczony, że wnioski zawarte w roboczym dokumencie służb Komisji pt. „Wydajność i skuteczność wydatków socjalnych”, który stanowi część pakietu socjalnego, skupiają się jedynie na produktywności i wspieraniu zatrudnienia, nie uwzględniając wymiaru inkluzji społecznej;

22.  zwraca się do Komisji, żeby sprawdziła, czy bezwarunkowy dochód podstawowy dla wszystkich może być skutecznym narzędziem zwalczania ubóstwa;

Nowe umiejętności – nowe miejsca pracy

23.  z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie inicjatywy „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, lecz podkreśla, że inicjatywa musi stać się częścią spójnego pakietu w zakresie edukacji i kształcenia, który będzie szedł wraz z rozwojem technologicznym, żeby sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian klimatycznych; wskazuje, że „stare miejsca pracy” również będą wymagały nowych umiejętności, żeby sprostać temu wyzwaniu;

Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

24.  jest głęboko rozczarowany wynikiem oceny funkcjonowania europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, która wykazała, że:

a)  fundusz nie przyniósł korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom ani ich pracownikom,

b)  fundusz nie jest w pełni wykorzystywany i dlatego nie przynosi korzyści obywatelom w takim stopniu, jaki zamierzono;

c)  fundusz był wykorzystywany jedynie w niewielu sektorach, takich jak sektor motoryzacyjny,

d)  kryteria przyjęte dla funduszu nie pozwalają w dostateczny sposób ocenić, czy podmioty ubiegające się o wsparcie z funduszu są rzeczywiście ofiarami globalizacji, czy też braku innowacji i niewystarczającej zdolności do dostosowań;

25.  uważa, że jeżeli do czasu następnej oceny nie dokonane zostaną postępy w tych obszarach, należy poważnie zastanowić się nad rozwiązaniem funduszu i przeniesieniem środków finansowych do funduszu społecznego i funduszu spójności;

Romowie

26.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Komisji w sprawie potrzeby skoordynowanych i ukierunkowanych działań państw członkowskich oraz potrzeby realizacji zamierzeń zawartych w dyrektywie w sprawie zwalczania dyskryminacji; zapewnia Komisję, że Parlament popiera stanowcze działania Komisji w tej dziedzinie;

27.  wyraża nadzieję, że Komisja dokona również postępów w planie działań dotyczącym praw dziecka oraz że proponowany komunikat w sprawie edukacji spowoduje, że zostanie położony kres zwyczajowej segregacji rasowej dzieci romskich, przejawiającej się ich wyłączaniem z głównego nurtu edukacji;

Działania na arenie międzynarodowej

28.  z zadowoleniem przyjmuje dalsze zobowiązanie Komisji do wdrożenia standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, jednak jest zdania, że obecne, oparte na dobrowolności podejście do odpowiedzialności przedsiębiorstw jest niewystarczające;

29.  z zadowoleniem przyjąłby, gdyby Komisja wyrażała we wszystkich swoich komunikatach treści, które postuluje w odnowionej agendzie socjalnej, czyli stanowcze zaangażowanie w kierunku harmonijnego , spójnego i inkluzyjnego społeczeństwa, przy poszanowaniu praw podstawowych i zdrowej, społecznej gospodarki rynkowej;

30.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz partnerom społecznym.