Propunere de rezoluţie - B6-0429/2008Propunere de rezoluţie
B6-0429/2008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

17.9.2008

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg și Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
privind Pachetul social

Procedură : 2008/2613(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0429/2008
Texte depuse :
B6-0429/2008
Texte adoptate :

B6‑0429/2008

Rezoluția Parlamentului European privind Pachetul social

Parlamentul European,

–  având în vedere Pachetul social prezentat de Comisie la 2 iulie 2008, care conține Comunicarea Comisiei privind „Agenda socială reînnoită: oportunități, acces și solidaritate în Europa secolului XXI” (COM(2008)412), precum și alte câteva propuneri fără caracter legislativ,

–   având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare) (COM(2008)419),

–   având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008)426),

–  având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (COM(2008)414),

–   având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Comunităților Europene în cauzele Viking Line, Laval, Rüffert și Comisia c. Luxembourg și dezbaterea politică aprinsă asupra acestora,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât drepturile fundamentale reprezintă rațiunea de a fi a Europei și a politicilor sociale;

B.  întrucât Pachetul social conține o serie de inițiative care au fost solicitate de Parlament pe parcursul mai multor ani;

C.  întrucât numele de „Pachet social” promite mai mult decât oferă, deoarece publicarea câtorva dintre documentele prezentate la 2 iulie a fost promisă în diverse rânduri, iar acum acestea sunt prezentate ca un pachet de măsuri comune; întrucât acesta pare a fi „prea puțin și prea târziu”;

D.  întrucât în 2008 Curtea Europeană de Justiție a luat decizii care sunt decisive pentru realizarea și punerea în aplicare a standardelor sociale în UE;

E.   întrucât în ciuda situației sociale urgente, caracterizată printr-un șomaj în creștere și niveluri ridicate ale sărăciei și excluziunii sociale, accentul pus de Comisie exclusiv pe creștere și locuri de muncă rămâne neschimbat;

Agenda socială reînnoită

1.   salută intenția Comisiei de a avansa o nouă agendă socială; constată nevoia urgentă de a realiza cu adevărat Europa socială; solicită ca o veritabilă agendă socială europeană să cuprindă un set coerent de acțiuni și instrumente; solicită ca drepturile fundamentale să ghideze toate deciziile luate la nivelul Uniunii Europene;

2.   își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa de coerență sau de direcție a inițiativelor prezentate în contextul Agendei sociale reînnoite;

3.  invită Consiliul, în colaborare cu Parlamentul, să prezinte un pact social pentru combaterea discriminării, promovarea egalității, combaterea sărăciei, consolidarea infrastructurii sociale, acordarea unei atenții sporite problemelor sociale și restaurarea echilibrului între drepturile fundamentale și piața liberă, care să constituie un adevărat pas înainte în comparație cu așa-zisul Pachet social;

Directiva privind asistența medicală transfrontalieră

4.   rămâne să fie convins de faptul că Directiva privind asistența medicală transfrontalieră va ameliora asistența medicală transfrontalieră acolo unde este necesar;

5.   salută studiul Comisiei intitulat „Calitatea serviciilor de asistență medicală și accesul egal la acestea”; subliniază faptul că posibilele limite ale asistenței medicale transfrontaliere se află acolo unde aceasta pune în pericol accesul liber și universal pentru fiecare;

6.   consideră că acțiunile întreprinse în domeniul asistenței medicale transfrontaliere ar trebui să ia în considerare viabilitatea și durabilitatea financiară a sistemelor de securitate socială din statele membre și să respecte principiul subsidiarității, vizând în același timp un acces mai bun la asistența medicală și menținerea unor standarde ridicate în furnizarea de servicii de asistență medicală;

7.   recunoaște necesitatea clarificării unor aspecte cum ar fi răspunderea juridică, în favoarea celor care beneficiază de asistență medicală în alte state membre;

8.   recunoaște, de asemenea, necesitatea de a clarifica aspecte legate de definițiile aduse de CEJ, cum ar fi diferența dintre asistența spitalicească și cea în afara mediului spitalicesc, precum și aspecte legate de rambursarea în cazul asistenței furnizate în cadrul sistemelor naționale de asistență medicală, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și noul Regulament (CE) nr. 883/04;

Directiva privind instituirea unui comitet european de întreprindere

9.   observă că versiunea reformată a Directivei privind instituirea unui comitet european de întreprindere a fost în sfârșit publicată și regretă întârzierea considerabilă în această privință;

10.  regretă, de asemenea, natura limitată a reformării, ceea ce înseamnă că este posibil ca anumite chestiuni cruciale să nu fi fost abordate;

11.  afirmă că dreptul la informare și consultare eficientă și eficace este esențial pentru crearea la nivel transfrontalier a unor condiții echitabile pentru cele două laturi ale sectorului; subliniază lipsurile prezente în varianta reformată, legate de dreptul la informare și consultare și invită Consiliul să amelioreze directiva reformată, în strânsă colaborare cu Parlamentul;

Directiva privind antidiscriminarea

12.  salută faptul că Comisia a dat curs solicitării Parlamentului referitoare la o nouă directivă privind antidiscriminarea, cară să acopere toate cele patru criterii pe care Parlamentul le-a invocat în temeiul articolului 13; invită Comisia să examineze dacă discriminarea bazată pe sex este interzisă în aceleași domenii ca discriminarea pe celelalte criterii;

13.  atrage atenția Consiliului cu privire la faptul că această directivă este esențială pentru punerea în aplicare a articolului 13 alineatul (1); invită, prin urmare, Consiliul să mențină ideea centrală a propunerii Comisiei, conform căreia toate motivele de discriminare sunt acoperite și nu ar trebui să fie introdusă nicio ierarhie a discriminărilor;

14.  invită Consiliul să limiteze numărul de clauze de excepție în cadrul proiectului actual;

Acordarea unei atenții sporite antidiscriminării

15.  salută inițiativele pe această temă, dar subliniază necesitatea abordării nu numai a concediului parental, ci și a concediului în alte scopuri de îngrijire;

16.  subliniază faptul că modificările legislative nu trebuie să servească la restrângerea drepturilor lucrătorilor individuali;

Hotărârile CEJ

17.  consideră că forumul propus nu poate ține locul clarității legislației privind drepturile lucrătorilor și respectarea acordurilor colective; solicită ca aceste drepturi fundamentale să fie recunoscute, iar legislația în vigoare să fie revizuită în mod adecvat, dacă este cazul; solicită în acest context o revizuire a directivei privind detașarea lucrătorilor;

Raportul bienal privind situația serviciilor sociale de interes general

18.  ia act de Raportul bienal privind situația serviciilor sociale de interes general; subliniază că serviciile sociale și medicale joacă un rol vital în societățile noastre și ajută la promovarea coeziunii, ocupării forței de muncă, incluziunii sociale și creșterii economice;

19.  este convins că serviciile sociale și medicale necesită o protecție specială în cadrul pieței interne, ceea ce nu se menționează în comunicare, și că un cadru legislativ privind serviciile de interes general va ajuta la prezervarea drepturilor fundamentale;

20.  deplânge lipsa totală a inițiativelor legislative din partea Comisiei cu privire la recunoașterea și prezervarea serviciilor sociale și medicale de interes general;

Eficiența cheltuielilor publice

21.  își exprimă ușoara surpriză în legătură cu faptul că concluziile documentului de lucru al Comisiei, „Eficiența și eficacitatea cheltuielilor sociale”, care face parte din Pachetul social, se axează doar pe productivitate și pe promovarea ocupării forței de muncă, trecând cu vederea dimensiunea de incluziune socială;

22.  invită Comisia să examineze dacă un venit minim garantat pentru toți ar putea fi un instrument eficient de combatere a sărăciei;

Noi competențe – noi locuri de muncă

23.  salută anunțarea inițiativei „Noi competențe pentru noi locuri de muncă”, dar subliniază că aceasta trebuie să facă parte dintr-un pachet coerent privind educarea și formarea competențelor, alături de dezvoltarea tehnologică, pentru a contracara provocările legate de schimbările climatice; subliniază că și „vechile locuri de muncă” vor necesita noi competențe pentru a răspunde acestor provocări;

Fondul european de ajustare la globalizare

24.  este profund dezamăgit de rezultatul evaluării cu privire la funcționarea Fondului european de ajustare la globalizare, care a arătat că:

(a)   Fondul nu a reușit să vină în sprijinul IMM-urilor și al lucrătorilor acestora;

(b) Fondul nu este utilizat la capacitate maximă și, de aceea, nu reușește să sprijine cetățenii atât cât s-ar dori;

(c) Fondul a fost utilizat într-un număr foarte limitat de sectoare, cum ar fi sectorul auto;

(d) criteriile Fondului nu permit suficient să se evalueze dacă solicitanții de fonduri sunt cu adevărat victimele globalizării sau le lipsește capacitatea de inovare și de adaptare;

25.  consideră că, dacă nu se realizează progrese în aceste domenii până la următoarea evaluare, ar trebui examinată cu seriozitate posibilitatea desființării Fondului și transferării capitalului către Fondul social și Fondul de coeziune;

Romii

26.  salută declarația Comisiei privind necesitatea unei acțiuni concertate și concentrate din partea statelor membre, precum și necesitatea de a îndeplini obiectivele Directivei privind antidiscriminarea; asigură Comisia de sprijinul său pentru acțiuni consistente ale Comisiei în această privință;

27.  este încrezător că Comisia va continua să elaboreze, de asemenea, Planul de acțiune privind drepturile copilului și preconizata comunicare privind educația pentru a garanta că segregarea rasială a copiilor romi în învățământul general ia sfârșit.

Scena internațională

28.  salută angajamentul constant al Comisiei în vederea punerii în aplicare a standardelor OIM, dar consideră că abordarea actuală voluntară a responsabilității întreprinderilor nu este adecvată;

29.  ar saluta dacă Comisia ar manifesta în toate comunicările sale, ceea ce profesează în Agenda socială reînnoită, și anume „un angajament puternic în favoarea unor societăți armonioase, bazate pe coeziune și incluziune care respectă drepturile fundamentale în cadrul unor economii sociale de piață solide”;

30.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și partenerilor sociali.